Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – akkurat nå! Vi tar eldrebølgen Harstad 15. september 2011 Prosjektdirektør Tor Åm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – akkurat nå! Vi tar eldrebølgen Harstad 15. september 2011 Prosjektdirektør Tor Åm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – akkurat nå! Vi tar eldrebølgen Harstad 15. september 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordringer for velferdsstaten • Brudd og svikt i tilbudet i dag • Tilpasning til nye behov • Økende antall- og andel eldre • Tilgang til personell og kompetanse • Sosiale helseforskjeller • Folkehelseutfordringer • Økende gap mellom forventninger og og tilbud 05.07.20142

3 Helse- og omsorgsdepartementet Sikre kvalitet og bærekraft 05.07.20143 Utfordrings- bildet; Vi må gjøre endringer!

4 Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for endring; Hvor er vi nå? • Forstå at vi må omstille • Være villig til å omstille • Skjønne hva vi må gjøre for å omstille • Omstille • Evaluere • Korrigere 05.07.20144

5 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens mål • Kvalitet; • Møte pasienter/ brukere på en bedre måte • Rett behandling på rett sted til rett tid • Koordinerte tjenester • Bærekraft; • Redusert behov for helsetjenester • Dempet vekst i bruk av sykehus • En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten 05.07.2014 5

6 Helse- og omsorgsdepartementet Mer enn en helsereform; et langsiktig utviklingsprogram • Påvirker forholdet mellom profesjonene og mellom profesjoner og brukere/pasienter • Påvirker kommunenes rolle - også utenfor helsesektoren • Påvirker lokalpolitikernes rolle • Påvirker kommunesamarbeid og regionalt samarbeid • Påvirker behov for kompetanse, arbeidsplasser og mulighet for lokal næringsutvikling 05.07.20146

7 Helse- og omsorgsdepartementet Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen • Rettslige/ juridiske • Økonomiske • Faglige • Organisatoriske 705.07.2014

8 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordringer for partene • Kommunene; • Bred folkehelse-satsing • Oppfølging av kronikergruppene • Tiltak som kan dempe henvisnings- og innleggelsesrater • Spesialisthelsetjenesten; • Sentralisere det man må • Desentralisere det man kan • Understøtte den nye kommunerollen; • Veiledning/ opplæring • Tilgjengelighet og breddekompetanse • Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov • Utdanningsinstitusjonene; • Bidra til nok personell med nødvendig kompetanse • Alle; • Forpliktende samarbeid! 05.07.20148

9 Helse- og omsorgsdepartementet Økt kommunalt ansvar; Potensialet for ny arbeidsdeling • Poliklinisk behandling og kontroll på sykehus; • Kan i en del tilfeller erstattes med; • Flere kontroller/ tettere oppfølging fra fastlegene • Tverrfaglige team med oppfølging av kronikergruppene • Noen behandlingstilbud kan skje lokalt • Dagbehandling på sykehus; • Kan i liten grad erstattes med tilbud i kommunene • Døgntilbud på sykehus; • Ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) kan i en del tilfeller erstattes med; • Kommunale korttidsplasser • Ambulante tilbud 05.07.2014 9 Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

10 Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for konkurransedyktige kommunale alternativ til innleggelse i sykehus; 1.Ny kommunal åpningstid; • Fra 1/1-2016;«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.» 2.Nye kommunale inntaksprosedyrer; • Lovfestet unntak fra reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven ved tildeling av tjenester som skal dekke akutte eller kortvarige behov – inntil 14 dager 3.Tilgjengelig kompetanse; • Hjemmel i loven for å kunne forskriftsfeste krav til kompetanse i ulike tjenestetilbud i kommunen 05.07.201410

11 Helse- og omsorgsdepartementet Målgrupper for plikt ø. hjelp døgn; • Pasientgrupper hvor kommunen kan gi et like godt eller bedre tilbud sammenlignet med sykehus! • Kjent diagnose, kjent behandling ved forverring og kan behandles utenfor sykehus • Eldre pasienter med brått funksjonstap eller uavklarte tilstander skal innlegges sykehus! • Regjeringen vil vurdere om rusbehandling og psykisk helse skal omfattes av plikten etter hvert • Nærmere avklaring av plikten/ hvilke pasientgrupper dette gjelder vil komme i nasjonale faglige retningslinjer/ veiledningsmateriell + i lokale avtaler 05.07.201411

12 Helse- og omsorgsdepartementet Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling 05.07.201412 • 1. og 2. linje • Flere kommuner • Tjenester/ profesjoner i kommunen • Kommunen og frivillige lag/ organisasjoner • Eierskap og driftsansvar reguleres i lokal avtale • Dagtilbud; • Samling av faggrupper • Tverrfaglige team • Hab/ rehab-tilbud • Lærings- og mestringssenter • Frisklivssentral • Spesialist-tilbud • Døgntilbud • Tilsyn/ behandling • Brukerstyrte senger psyk/rus • Etterbehandling • Lindrende behandling • Hab/ rehab-tilbud • Intermediærtilbud Mulige samarbeidspartnere Mulige tjenester

13 Helse- og omsorgsdepartementet Et godt lokalmedisinsk senter; • Kommer i tillegg til- og ikke i stedet for lokalsykehuset • Tilbyr helhetlige og integrerte tjenester før, i stedet for og etter sykehusbehandling • Tilbyr planlagte behandlingsforløp med en tverrfaglig tilnærming • Legger stor vekt på egenmestring og tidlig intervensjon • Inkluderer habiliterings- og rehabiliteringstjenester • Hvilke funksjoner som velges lagt til et slikt senter må vurderes ut fra lokale forhold og behov 05.07.201413

14 Helse- og omsorgsdepartementet Fastlegene, kommunen og samhandlingsreformen • Fastlegene spiller en nøkkelrolle i forhold til reformens mål • Fastlegeforskriften revideres med sikte på; • Presisere listeansvaret • Nasjonale kvalitets- og funksjonskrav • Krav om rapportering • Presisere kommunenes påleggs-hjemmel på 7,5 t ved fulltids virksomhet • Dialog kommune - fastlege; • Kommunal forventningsavklaring • Samhandlingsrutiner • Evaluering • Nåværende finansieringsmodell videreføres inntil videre. 05.07.201414

15 Helse- og omsorgsdepartementet Legevakt i kommunene • Når kommunen får ansvar for et døgnåpent ø.hjelp -tilbud fra 2016 vil kommunal legevakttjeneste få en viktig rolle i et utvidet tilbud • HOD har igangsatt et arbeid med å styrke kommunal legevakttjeneste basert bla. annet på forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt 2009 (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) • Helsedirektoratet arbeider med forberedelser til ett felles telefonnummer til kommunale legevaktsentraler • HOD vurderer krav til minimumskompetanse for å ha legevakt alene, for eks tilsvarende krav som til fastlegevirksomhet; 3 års veiledet tjeneste (EU-krav), eller spesialist i allmennmedisin • Krav i forskrift for å sikre større deltagelse fra fastlegene? • Tilgjengelighet til legevakt må ses i sammenheng med fastlegenes tilgjengelighet for øyeblikkelig hjelp for innbyggere på sin liste 05.07.201415

16 Helse- og omsorgsdepartementet Rett behandling på rett sted i 2012? 05.07.201416 Problem;Tiltak i 2011 Tiltak i 2012? 1 Sykehjem; Tidligere diagnostisert lungebetennelse; drikker ikke og får ikke i seg medisin Innleggelse sykehus Bedre kompetanse på sykehjem Evt kommunalt korttidstilbud 2 Hjemmeboende; Tidligere frisk ektefelle innlagt sykehus 3 dager siden. Manglende evne til å varsle om hjelpebehov hos pleietrengende ektefelle. Utrygghet/ hydrering? Innleggelse sykehus Økt fleksibilitet i hjemmetjenesten Evt. innleggelse i kommunalt korttidstilbud 3 Hjemmeboende; KOLS, forverring, tung pust. Kjent diagnose og kjent behandling Innleggelse sykehus Innleggelse kommunalt korttidstilbud 4 Hjemmeboende; Tidligere diagnostisert lungebetennelse, manglende effekt av behandling, funksjonssvikt Innleggelse sykehus

17 Helse- og omsorgsdepartementet Bedre tilbud i kommunene; eksempler på tiltak 05.07.201417 • Langsiktig satsing - eksempler; • Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid • Sikre god kompetanse i alle ledd • Raskere gevinstrealisering – eksempler på muligheter; • Ulykkesforebyggende arbeid • Redusere feilmedisinering • Tettere oppfølging av kronikergruppene • Bedre tilgang til egen lege • Forebygge reinnleggelser • Sikre tilgang til kommunale tilbud; åpningstid og prosedyrer • Etablere kommunale alternativ; • til innleggelse sykehus • for tidligere utskriving fra sykehus • Klare kriterier for hvem som skal innlegges sykehus • Oversikt over henvisnings- og innleggelsesrater

18 Helse- og omsorgsdepartementet Strategisk tilnærming • Hva er våre utfordringer; • Hva er de viktigste helseutfordringene i vår kommune? • Hvordan forebygger vi livsstilssykdommene? • Hvordan håndterer vi pasientene med livsstilssykdommer? • Hvordan sikrer vi tidlig diagnostikk ved forverring av kronisk sykdom? • Hvordan identifiserer vi de pasientene som trenger tettere oppfølging? • Hva må vi gjøre; • Hvilke tiltak og type kompetanse mangler vi; • I vår kommune? • I vår spesialisthelsetjeneste? • Hvem må vi samarbeide med; • Spesialisthelsetjenesten? • Bruker/ interesseorganisasjoner? • Ansattes organisasjoner ? • Frivillige lag og organisasjoner? • Andre? 05.07.201418

19 Helse- og omsorgsdepartementet Framdriftsplan 05.07.201419 JuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDesembe r 14. juni: Stortingsbeh; Helse-/omsorgslov Folkehelselov NHOP 16. juni: Kommuneprp. 14. juni: Stortingsbeh; Helse-/omsorgslov Folkehelselov NHOP 16. juni: Kommuneprp. Sommer 2011; Forskrifter på høring; Medfinansiering og utskrivingsklare pasienter Sommer 2011; Forskrifter på høring; Medfinansiering og utskrivingsklare pasienter Oktober: Samarbeidsavtaler: Forslag til mal Veiledningsopplegg Oktober: Samarbeidsavtaler: Forslag til mal Veiledningsopplegg Desember 2011; Betalingsordning avklart Data til kommunene VeiledningsoppleggFolkehelsedata Desember 2011; Betalingsordning avklart Data til kommunene VeiledningsoppleggFolkehelsedata Nov/ Desember; Budsjett 2012 August/ september; Nasjonalt nettverk operativt Informasjons/ veiledningsprogram til aktuelle aktører/ publikum August/ september; Nasjonalt nettverk operativt Informasjons/ veiledningsprogram til aktuelle aktører/ publikum

20 Helse- og omsorgsdepartementet Implementering av Stortingets vedtak 05.07.201420 Nasjonal koordineringsgruppe Ansvarlige instanser; Kommuner Sykehus Fylkeskommuner Utdanningsinstitusjoner NasjonaltnettverkNasjonaltnettverk ReferansegrupperReferansegrupper Statlige instanser som følger opp sine respektive ansvarsområder; Aktuelle departement Aktuelle direktorat Fylkesmennene RHF’ene KS

21 Helse- og omsorgsdepartementet Ønske om mer informasjon? Behov for bistand? • www.regjeringen.no/samhandling www.regjeringen.no/samhandling • Nasjonalt nettverk for samhandling; Prosjektdirektør Tor Åm Tlf; 911 12 137 E-post; tor.am@hod.dep.no 05.07.201421


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – akkurat nå! Vi tar eldrebølgen Harstad 15. september 2011 Prosjektdirektør Tor Åm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google