Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petter Ekern 2. juni 2010 Tverrfaglig samarbeid mellom DPS og fastleger Felleskonsultasjoner og tverrfaglige møter. Erfaringer fra DPS Vinderen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petter Ekern 2. juni 2010 Tverrfaglig samarbeid mellom DPS og fastleger Felleskonsultasjoner og tverrfaglige møter. Erfaringer fra DPS Vinderen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petter Ekern 2. juni 2010 Tverrfaglig samarbeid mellom DPS og fastleger Felleskonsultasjoner og tverrfaglige møter. Erfaringer fra DPS Vinderen

2 Dagens tekst: •Rammer for samarbeid, –statlige føringer og forventninger –samhandlingsreformen •Hvordan gjør vi det i Diakonhjemmet sektor? •Fastlegenes evaluering av DPS-ene – og vår evaluering av dem –hva kan gjøres bedre? –framtidsutsikter

3 Rammer og føringer •St.meld. 25 (1996-1997) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene •Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008 •SHDir: –DPS-veilederen –Psykisk helsearbeid i kommunene •St.meld. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

4 Klartekst : •Klare forventninger om –et tett, og så sømløst som mulig, samarbeid mellom primærhtj og spesialisthtj –mellom fastleger og DPS –mellom ulike tjenesteytere i 1.linjen –mellom psykisk helsearbeidere og fastleger

5 Samhandlingsreformen Lagt fram i juni 2009, vedtatt i Stortinget 27. april 2010 ”Rett behandling – på rett sted – til rett tid”

6 Utfordringer : •Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester •Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom •Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

7 Hovedgrep 1-2: 1.Klarere pasientrolle –tydeligere pasientmedvirkning –lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en kontaktperson i tjenesten –helhetlige pasientforløp –”finne gode former for også å sette fokus på befolkningens ansvar for egen helse og helseutvikling” 2.Kommunenes oppgaver styrkes –forebygging, –tidlig intervensjon, –Flere fastleger med kortere liste, (forslag), tydeligere oppgaver og mer integrert i resten av helsevesenet. Styrke fastlegenes oppgave i psykisk helsearbeid

8 Hovedgrep 3-4 3.Etablering av økonomiske insentiver: • Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten • Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter • Redusert innsatsstyrt finansiering av spesialisthelsetjenesten 4.Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse • Riktigere oppgavefordeling mellom 1. og 2.linjen • Bedre kvalitet, lettere tilgjengelighet • Større mobilitet • det må flyttes mer på leger og mindre på pasienter •Helseminister A-G SE: ”Spesialistene må reise dit folk er fremfor å sende folk dit spesialistene er –”

9 Hovedgrep 5: 5.Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer • unngå at prioriteringsbeslutninger knyttes til deltjenester i det samlede forløp med risiko for at disse er dårlig tilpasset hverandre • prioriteringer knyttet til tydelige helhetlige pasientforløp • mer like og konsekvente prioriteringer Redskap: Nasjonal Helseplan 2007-2010 Ny helse- og omsorgslov: Tydeliggjøre kommunenes ansvar Ny folkehelselov: Tydeliggjøre statens og lokalsamfunnets ansvar for folkehelsen

10 Bilde fra DPS-veilederen – et uttrykk for hva man kan forvente seg etter kontakt med oss? DPS-enes rolle: LYKKE I SOLOPPGANG?

11 Hvordan gjør vi det i Diakonhjemmet sektor? ”De regionale helseforetakene må sørge for at DPSene får kapasitet til å drive skikkelig veiledning av fastleger. Og fastleger må prioritere samhandling. Det kan ikke bli god samhandling uten at det faktisk prioriteres og uten at man faktisk lager gjensidig forpliktende rutiner for samarbeid.” (Ellinor Major, SHDir 2010) •”Vinderenmøter” –månedlige samarbeidsmøter til faste tider –13 legesentra på 11 møter –47 av 96 (registrerte) fastleger –1-1,5 time pr møte

12 Hva skjer? •Deltakere: –fastleger –psykisk helsearbeidere i bydelen (i noen møtesteder) –lege/psykologspesialist DPS fast –annen teammedarbeider ved behov –akutteam 3-4 ggr pr år •arena for samhandling –informasjon om og drøfting av pasienter –faglige drøftinger –gjensidig kompetanseutvikling –utgangspunkt for gode samhandlingsmetoder •fellessamtaler •felles hjembesøk •ansvarsgrupper osv •løpende samhandling mellom møtene

13 Nytte •Gjensidig nytte og glede •Avklare hva og hos hvem problemet er •”Trygghet i å våge å gå litt dypere inn i problematikken rundt pasienten” (Per Johan, Dagens Medisin des. 2009) •Færre unødvendige eller feil-henvisninger –hvem kan best hjelpe denne pasienten •bydelstjenesten •DPS •avtalespesialist (OBS OBS: Felles utfordring!! Jf clusterordning) –færre uteblitt •pasienten ikke motivert •problemet er hos andre •”Rett behandling på rett sted til rett tid”, sømløst samarbeid, helhetlige pasientforløp, bedre prioritering, bedre og riktigere sirkulasjon

14 Fastlegers vurdering av DPS-ene N asjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, rapport 2-2009 •Resultater for Vinderen DPS: •48 av 96 har svart •Over landsgjennomsnittet på alle parametere, nest best i HSØ •Alt i alt fornøyd: •ikke/i liten grad 9% •både/og15% •stor/svært stor grad76% •6 hovedområder, indekser, evaluert. –Veiledning: •samarbeidsmøter med DPS: halvparten har, halvparten ikke. Høy korrelasjon mellom fornøydhet og samarbeidsmøter!

15 Indekser forts: –Veiledning •fagdager •nødvendig faglig støtte –Akutte situasjoner: •kontakt med rett person •hjelp i akuttsituasjoner –Epikrise •kvalitet •plan for videre oppfølging •raskt (nå: over 80% innen en uke) –Kompetanse •får du gode faglige råd •har pasientene fått nødvendig hjelp ved overføring fra DPS –Ventetid OBS: Husk akutteamet!

16 Enkeltspørsmål •I hvilken grad avviser DPS pasienter du har henvist (evaluering av oss eller henvisningene/fastlegene?) •Får du i så fall tilfredsstillende begrunnelse •DPS tar dine vurderinger på alvor •DPS gir tilbakemeldinger underveis •Oppnår du kontakt med DPS-et når du trenger råd

17 Vår evaluering av samarbeid med fastlegene •2 hovedinntrykk: –imponerende arbeid –morsomt der vi har etablert samarbeid (gjensidig positiv evaluering) •Utfordringer: –DPS-ene er forskjellige – men det er fastlegene også •interesse for psykiatri •tid Likevel klare forventninger mht bl.a.: –forarbeid –henvisninger –tilgjengelighet for og vilje til samarbeid

18 Henvisninger •Forventet innhold: –Sykehistorie •sosiale forhold. BARN! Omsorgsoppgaver! –Behandlingsforsøk, evt begrunnelse for mangel på slike –God beskrivelse av de aktuelle plager, grad av funksjonsnedsettelse og hast –Vurdering av hva det dreier seg om –Klar bestilling

19 Henvisninger forts. •Viktig at den er god for at vi skal kunne –gjøre en vurdering av rettighet og fristfastsettelse –finne den beste behandler og behandling –unngå avvisning på feil grunnlag •Dårlige henvisninger kommer i retur. –”Depressio mentis” –”pas ønsker samtaler med psykolog” •Det gis ikke poeng for å sende kopi av masse journalnotater der en psykiatrisk problemstilling framkommer nederst på side 3 •Noen helseforetak (men ikke HSØ) har laget standardiserte henvisningsmaler til DPS og avtalespesialistene

20 Framtidsutsikter •Organisering –ut til folket •spesialistene dit folk er •ambulante tjenester •samhandlingsmetoder på etablerte og nye arenaer; sammen med kommunens folk er vi dynamite –ta utgangspunkt i befolkningens behov, totalansvar –Systematisk bruk av evaluering og kreative ideer •psykiatriråd i sektor •idébanker –praksiskonsulenter!!!

21 Flere framtidsutsikter •Avgrensningens utfordring –klarere og realistiske målsettinger og målformuleringer i behandlingsplanene, og avslutning i samsvar med det –lakkere en skjerm i stedet for hele bilen –tydeligere prioritering i bruk av ressurser •Samhandling og e-helse, IKT-løsninger –Norsk Helsenett, elektronisk konsultasjon, veiledning og opplæring, telefonlegevakt, legemiddelforskrivning osv osv –informasjonsmateriell til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere f.eks ADHD-utredning, behandlingslinje psykose •Tvang –Rådet for psykisk helse: Antall på tvang skal halveres innen 2012 –Samhandling, økt ambulant virksomhet og helhetlig pasientforløp: vil det redusere bruk av tph-u?

22 Integrering mot andre arenaer •Somatikken: –helsepsykologi –grensetilstander, ME, tretthetssyndrom, fibromyalgi osv osv –neuropsykologi •BUP: –faglig fellesskap familie/barn/spiseforstyrrelse/tidlig psykose osv osv

23 Forebygging •Skole: –Eksempel: Prosjekt 16-23 Hordaland. BUP,VOP, kommuner og 1 videregående skole. Behandlere fra BUP/VOP inn på skolen, fanger opp ungdom med psykiske plager. Unngå drop-out både fra skole og behandling. •Fysisk aktivitet: –Eksempel: Prosjekt Treningskontakt Hordaland. Utdanning av treningskontakter tilsvarende støttekontakter. 40 timers kurs, teori og praksis ifht psykisk helse. Motivasjonslære. Rus inkludert. Kommuner overtar etter hvert.

24 Er det langt til mål? Ser vi Soria Moria i det fjerne?

25 - eller er vi der snart? Hvor nå målet måtte være -- Utfordring: Bevegelige mål eller: Målet er å være underveis


Laste ned ppt "Petter Ekern 2. juni 2010 Tverrfaglig samarbeid mellom DPS og fastleger Felleskonsultasjoner og tverrfaglige møter. Erfaringer fra DPS Vinderen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google