Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filosofi. •Vi er våre kropper.( Merleau Ponty) Det er som kropper vi er mennesker i verden. Kroppen er vårt uttrykksfelt. •Kroppen er vår måte å være.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filosofi. •Vi er våre kropper.( Merleau Ponty) Det er som kropper vi er mennesker i verden. Kroppen er vårt uttrykksfelt. •Kroppen er vår måte å være."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4 Filosofi. •Vi er våre kropper.( Merleau Ponty) Det er som kropper vi er mennesker i verden. Kroppen er vårt uttrykksfelt. •Kroppen er vår måte å være til stede i verden på. ( Michael Polanyi 1891- 1976) Vi erfarer fra kroppen til noe utenfor kroppen. •Heutzler (1989) har kommet fram til at fysiske ferdigheter må anses som en nøkkelfaktor i hele selvoppfatningsprosessen. •Vi erfarer med utgangspunkt i kroppen. Kroppens stilling og bevegelser er knyttet til vår fundamentale selvfølelse og identitet.

5 Biologisk aldring. •Alders prosessen kan påvises og måles fra vi er 25 år •Aldersprosessen er en gradvis reduksjon av organers funksjonelle kapasitet. •Alle organer har stort sett kapasitet 10 x større enn nødvendig. •Kritisk grense ved reduksjon til 10-30% kapasitet. •Normal aldring medfører ikke så stor reduksjon og fører ikke til sykdom.

6 Fysisk aktivitet. •Flere forskere har i sine arbeider kommet frem til at personer som er fysiske aktive, har en mer positiv selvoppfatning enn personer som er inaktive. Personer som er i god fysisk form, tenderer også mot å ha en god selvoppfatning og bedre kroppsoppfatning. •Fysisk aktivitet reduserer dødelighet, sykelighet og risiko for skader. •Den fremmer både fysisk og mental helse og bedrer funksjonsdyktigheten.

7 Tredemølletest •Nær 16 000 menn, både svarte og hvite, gjennomgikk tredemølle-testing, der oksygenopptak og kondisjon ble målt. Så ble de fulgt i ca åtte år. •Etter å ha korrigert for alder, hjerte-kar-tilstand og andre risikofaktorer, så forskerne at totaldødeligheten hadde nær sammenheng med den enkeltes treningskapasitet. •Snittalderen ved studiens start var 60 år. •Blant de dårligst trente var 44 prosent døde, blant de moderate trente 30 prosent, blant de godt trente 15 prosent, og blant de svært godt trente: Bare 8 prosent.. Circulation. 2008 Published online before print January 22, 2008, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.734764 ”Exercise Capacity and Mortality in Black and White Men”

8 Den fysiske kapasitet. Et samlet uttrykk for hjerte lunge og muskel kapasitet. •Selv om reduksjonen går jevnt med 0.9% pr år, har en 70årig 50 % eller mer igjen av sin ungdomskapasitet. •En veltrenet 65åring har ca samme fysiske yte evne som en gjennomsnittlig 25årig. •Selv meget gamle mennesker har trennings effekt og det er aldri for sent å begynne å trene. •MEN – treningseffekten kan ikke sættes i banken. •Den er borte etter 3 mdr og da må man starte på nytt. •DERFOR – Trening skal holdes ved like,trening er ferskvare!!!!!!!!!!

9 Fysisk innaktivitet. •Når fysisk aktivitet er så bra, må fysisk inaktivitet være ille. •Fysisk innaktivitet påskynder og forsterker aldringsprosessen, øker risikoen for flere alvorlige sykdommer og svekker mestringsevnen. •Amerikanske forsker har laget begrepet ”the disuse sindrom” og bruker slagordet ”use it or lose it” (235000 dødsfall i USA) •Peter F Hjort kaller fysisk inaktivitet ” den glemte risikofaktor”

10 Motivasjon. •Om en aktivitet skal ivaretas i en kultur, er det ikke nok å oppmuntre til den. Den må praktiseres. •Skal vi lykkes, må vi la lysten drive verket, selv tro på det vi gjør. •Legge arbeide og omtanke i motiveringen •Bruke tid på planlegging alene og sammen med pasienten. •Starte på rette nivå og ha en fornuftig progresjon •Sett klare mål sammen med pasienten. •Sette små mål for hver trenings økt. Disse bør brukes i det videre motivasjon arbeide. Lag skjema, registrer det som oppnåes.

11 Arne Næss : som i et intervju har gitt sin personlige grønne resept for dager med dårlige og negative følelser) ”Ett ord gjelder: UT!! Det betyr for meg å gå inn. I naturen. Der føler jeg at jeg er sammen med alt levende. Det samværet endrer en hvilket som helst negativ spenning til en positiv!”

12 Sunn hele hele livet mht. fysisk aktivitet • 20-30% av befolkningen er så fysisk inaktive at det innebærer en sunnhetsrisiko. • Fysisk inaktive har dobbelt så stor risiko for tidlig død som som fysisk aktive. • Sundhetspolitisk : Antallet av fysisk aktive skal markant, og, fysisk aktivitet skal være en naturlig del av hverdagen.

13 Sunn hele livet mht. fysisk aktivitet: •Hva kan den enkelte gjøre? •Være fysisk aktiv og støtte andre i at være fysisk aktive. •Hva kan det offentlige gøre? •La opplysninger om fysisk aktivitet inngå i utdannelse av helsepersonell og pedagogisk personell– Sette fokus på fysisk aktivitet i forebyggelsen og som som ledd i behandling. •Hva kan den enkelte og det det offentlige offentlige gøre i fellesskab? •Skape fysiske rammer som stimulerer til fysisk aktivitet.

14 Fysisk aktivitet og sunnhed %-del hjerte hjerte-kar dødsfall som kunne unngås: •Mosjon 2 x 30 min/uke: : 15- 28% •Mosjon 4 x 30 min/uke: 22-39% •BMI < 30: 3-6% •BMI < 27: 7-13% •Beregnet ut fra 6 store finske studier, Haapanen Niemi, 1999,

15

16

17 Delkonklusion (Håndbog i fysisk aktivitet-sunnhetsstyrelsen) •Relativt mange danskere er så fysisk inaktive at det har en markant negativ indflydelse på deres sundhed

18

19

20 4 leveregler leveregler •Spis sundt RR død: 0,77 •Drikk alkohol (litt) RR død: 0,78 •Røykestop RR død: 0,65 •Vær fysisk aktiv RR død: 0,63 •Alle 4 leveregler RR død: 0,35

21 Fylkesplanen Folkehelse Hovedmål: Bedre fysisk og psykisk helse for alle innbyggere

22 Innsatsområdene innenfor tema folkehelse i FP: •Tiltak for økt fysisk aktivitet •Tiltak for sunnere kosthold •Redusere bruk av tobakk, alkohol og narkotiske stoffer •Fremme gode, trivelige og vel tilrettelagte lokalsamfunn

23 Nasjonale føringer: •St. meld. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge – Folkehelsemeldingen •Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005- 2009 ”Sammen for fysisk aktivitet” – 8 departementer samarbeider

24 Definisjon av folkehelsebegrepet •Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelse. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier og gi grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon (NOU 1998: 18)

25 Definisjon Folkehelse: •Samfunnets samlede innsats for å ”svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse”. •Forebygge mer for å reparere mindre

26 Folkehelse – en investering for det gode liv •Målsettingen er å legge til rette for muligheten til å velge en sunn livsstil, og for opplevelse av mestring, menneskeverd, trygghet, respekt og synlighet.

27 Dette får vi til ved å jobbe •Tverrfaglig og sektorovergripende •Lokalt og regionalt •Kommune, stat, offentlig og frivillig sektor + næringslivet •og målet er Felles helhetlig, systematisk og langsiktig satsing •Partnerskap – likeverdighet, klare avtaler, gjensidige forventninger og forpliktelser •Fylkesplanens handlingsprogram er verktøyet

28 Folkehelsearbeid i praksis •Folkehelsearbeid handler ikke minst om hvordan utvikle gode og inkluderende lokalsamfunn, hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i dagliglivet, hvordan kultur og helse henger sammen, og om skolene som helsefremmende arenaer.

29 Samfunnsplanlegging •Mange samfunnssektorer som har eierskap til forhold og faktorer som påvirker folkehelsen. •Beslutninger som har innvirkning på folkehelsen, tas ofte utenfor helsesektoren. (areal- og transportplanlegging, samferdsel, teknisk, kultur og oppvekst)

30 Partnerskap for folkehelse •Folkehelsekjede basert på partnerskap mellom stat, fylkeskommune og kommuner. •bred sektorovergripende samfunnsplanlegging. •plan- og bygningsloven er verktøyet – fylkesplanen er arenaen

31 •forankrer folkehelsearbeidet i det ordinære plansystemet (KP-rulleringer mm) •bygge opp plan- og prosesskompetanse i helsesektoren •fra prosjekt til systematisk, langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid HELSE I PLAN


Laste ned ppt "Filosofi. •Vi er våre kropper.( Merleau Ponty) Det er som kropper vi er mennesker i verden. Kroppen er vårt uttrykksfelt. •Kroppen er vår måte å være."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google