Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse, kurs 1,1 Forelesning, Litteratur: se undervisningsplanen side.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse, kurs 1,1 Forelesning, Litteratur: se undervisningsplanen side."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse, kurs 1,1 Forelesning, Litteratur: se undervisningsplanen side

2 Helseforståelse  Alt helsearbeid må bygge på en forståelse av hva helse og sykdom er, og hva som fremmer helse og hva som utvikler sykdom, og hva som lindrer lidelse

3 Helse og sykepleie  Sykepleierens fundamentale ansvar er firefoldig;  Fremme helse  Forebygge sykdom  Gjenopprette helse  Lindre lidelse

4 Fortsatt.  Behovet for sykepleie er allment  I all sykepleie er respekt for menneskers liv, rettigheter og verdighet.  Dette er uavhengig av rase, tro, farge, alder kjønn, politiske meninger og sosial status.  Vi yter sykepleie til alle som har behov for det, og samarbeider med beslektede grupper.

5 Mål for sykepleie  Det overordnede målet for all sykepleie er helse for mottakeren  Vi har dermed også mange undermål  Helsebegrepet er overordnet og gjelder for alle helseprofesjonene.

6 Allmennmenneskelige grunnleggende behov  I sykepleien er det viktig at pasienten får dekket sine grunnleggende behov  Å ivareta sine grunnleggende behov er avgjørende for å opprettholde liv, bevare menneskelig funksjon, fremme normal utvikling og bidra til velvære og trivsel.

7 Synet vårt på helse avhenger av:  Kulturen vi lever i  Normene i den kulturen  Tradisjoner i den kulturen  De erfaringer vi har hatt med sykdom og lidelse  Den kunnskapen vi har om det som er helsebringende, sykdom etc  Forventninger vi har, og personlige vurderinger ang. helsen vår

8 WHO`s helsedefinisjon ”Helse er en tilstand av fullkommen legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller skade”. Når ble denne definisjonen vedtatt?

9 Ulike tolkninger av denne def.  Helse er noe vi opplever som positivt  Det er mer enn bare å være syk  Det har med opplevelse av velvære å gjøre  Det har en sosial komponent i tillegg til en somatisk og en psykisk

10 WHO anbefaler:  Helse betraktes som den grad individer eller grupper er i stand til – på den ene siden å virkeliggjøre sine mål og tilfredsstille sine behov, og på den andre siden - å forandre eller håndtere sine omgivelser.

11 fortsatt  Helse skal således betraktes som en ressurs i det daglige livet og ikke som livets mål;  Det er et positivt begrep som betoner sosiale og personlige ressurser så vel som fysisk kapasitet”. WHO 1985.

12 WHO`s strategiske plan for helsefremmende arbeid:  Forutsetninger for god helse  År til livet – liv til årene  Bedre livsstil – bedre helse  Bedre miljøforhold  Bedret helsetjeneste  Datagrunnlag og forskning  Politisk støtte og forutsetninger.

13 Kjell Bjarne sier:  ……fra å være syk til å bli frisk til å bli godt fungerende…….. (er det lang vei) Ingvar Ambjørnsen

14 Helsedimensjoner  Fysisk helse; kroppens mekaniske/ fysiologiske  Psykisk helse: å kunne tenke klart og sammenhengende  Emosjonell helse: evnen til å oppleve føleleser som glede, sinne, redsel, sorg, kjærlighet – og å kunne uttrykke disse på en passende måte, og evnen til å håndtere stress, spenninger, depresjon og angst.

15 fortsatt  Sosial helse: å kunne skape og opprettholde relasjoner til andre mennesker  Åndelig helse: å ha en livsfilosofi å leve etter og i harmoni med, kjenne sinnsro, fred i sjelen  Samfunnsbetinget helse: å være trygg på at ens grunnleggende behov blir dekket, å oppleve trygghet i det daglige, politisk og sosial stabilitet, å kunne være aktiv i samfunnet, å ha et passende arbeid etc. etc.

16 Samfunnets syn på helse  ”I befolkningen her vi tre ulike oppfatninger om helse:  Helse som fravær av sykdom  Helse som ressurs  Helse som velbefinnende Mæland 1999.

17 Undersøkelser tyder på:  Alle oppfatninger om helse er tilstede i befolkningen – samtidig.  Folk bruker helsebegrepet i mer enn en betydning  Helse følger sosiale skillelinjer: høyere sosiale lag: helse = velbefinnende lavere sosiale lag: helse= nødvendig ressurs (noen undersøkelser viser dette)

18 Fortsatt.  Vanligste oppfatning i den vestlige kulturkrets: helse er fravær av sykdom (!)

19 De tre folkehelsebølgene i det 20 århundre.  Bølge nr.1. Fattigdomssykdommene - infeksjonssykdommene - feil – og underernæring, (1900 - ca 1950)  Bølge nr.2. Livsstilsykdommene - hjerte – kar sykdommene - lungesykdommene - kreft (ca 1950 – 1970)

20 Fortsatt.  Bølge nr.3. Helseproblemer av sammensatt natur - plagsomme symptomer - funksjonsinnskrenkninger; muskel- skjelett lidelser, psykiske lidelser, psykosomatiske symptomer/ sykdommer.

21 Helseparadokset  Økning i sykdomsatferd og selvopplevd sykdom, mens alminnelig dødelighet går ned  Folks generelle vurderinger av egen helse er ikke endret til det verre,  Men samtidig øker forbruket av medisiner og helsetjenester dramatisk.

22 Katie Eriksons derfinisjon på helse  ”Helse er en integrert tilstand av sunnhet, friskhet og følelse av velbefinnende, men ikke nødvendigvis fravær av sykdom eller skade” K. Erikson 1984

23 K. Erikson`s helsebegrep består av:  Sunnhet: betegner den psykiske helsen  Friskhet: betegner den fysiske helsen  Velbefinnende: betegner opplevelses- dimensjonen av helsen.

24 fortsatt  Sunnhet og friskhet = den objektive helsen  Velvære = den subjektive helsen

25 Helsekorset  A. = Objektive tegn på sykdom er tilstede, men opplever velvære  B. = Opplever velvære, og har ingen objektive tegn på sykdom  C. = Har ingen objektive tegn på sykdom, men opplever fravær av velvære  D. = Har objektive tegn på sykdom og opplever fravær av velvære.

26 Katie Erikson`s helsesyn  Helse er bevegelse  Helse er integrasjon  Helse er relativ  Helse er sunnhet, friskhet og en følelse av velbefinnende  Helse er tro, håp og kjærlighet  Helse er en dyd.

27

28


Laste ned ppt "Helse, kurs 1,1 Forelesning, Litteratur: se undervisningsplanen side."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google