Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelpemiddelformidling - et nødvendig onde eller en spennende faglig utfordring? Møteplass: Allmennhelse 14.5.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelpemiddelformidling - et nødvendig onde eller en spennende faglig utfordring? Møteplass: Allmennhelse 14.5.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelpemiddelformidling - et nødvendig onde eller en spennende faglig utfordring? Møteplass: Allmennhelse 14.5.09

2 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 2 Hvorfor hjelpemiddelformidling?  Fordi noen trenger det pga funksjonsproblemer  Fordi samfunnet ikke er tilpasset alle  Fordi det er kostnadseffektive funksjons-, aktivitets- og deltakelsesfremmende tiltak  Fordi det kreves kompetanse for å komme fram til riktig løsning for den enkelte  Fordi samfunnet ønsker å bistå mennesker med særskilte behov  Fordi det er så komplekst at samfunnet har laget systemer for å forvalte ordningen

3 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 3 Hva er hjelpemiddelformidling?  Faglig bistand til anskaffelse av hjelpemidler – Enkeltstående funksjonsfremmende tiltak og tilrettelegging – Som et ledd i en mer omfattende habiliterings- /rehabiliteringsprosess  Et forvaltningsmessig anskaffelsessystem for funksjonsfremmende teknologi  Rettighetsbaserte velferdstiltak rettet mot personer med funksjonsnedsettelser

4 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 4 Tre sider av hjelpemiddelformidlingen Faglig prosessbistand Teknologi Lovverk Rettigheter Hjelpemiddel- formidling

5 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 5 Utgangspunktet for spørsmålet… Nødvendig onde eller faglig utfordring for hvem? – Brukerne og deres pårørende? – Samfunnet og myndighetene? – Fagpersonene - ergoterapeutene?

6 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 6 Brukerperspektiver…  Ved funksjonsnedsettelse – ofte et nødvendig onde  Men også en virksom vei til mestring og deltakelse  Et alternativ til avhengighet av andre mennesker  Hverdagsobjekter utover det som finnes i vanlig handel  En utfordring fordi det ofte kreves mye kompetanse for å finne fram til riktig løsning

7 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 7 Brukerperspektiver Brukerbehov og forventninger Faglig prosessbistand Teknologi Rettigheter •Tilgjengelighet til riktig kompetanse •Effektiv bistand – rask oppfølging •Helhet og sammenheng i alle deler av prosessen •Livsløpsperspektiv - kontinuitet •Rett knyttet til nødvendig og hensiktsmessig ut fra funksjonsbehov •Hensiktsmessig/funksjonell •Individuelt tilpasset •Moderne •Driftssikker •Nøvendig service

8 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 8 Samfunnsperspektiv…  Velferdspolitiske tiltak begrunnet i idealer om like muligheter for borgerne – individualiserte kompenserende tiltak som et supplement til (eller framfor) universelt utformede samfunn  Samfunnspolitiske tiltak for å redusere behov for arbeidskrafts- og mer kostnadskrevende bistand

9 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 9 Samfunnsperspektiv…  Helsepolitisk, pedagogiske og arbeidsmiljømessig begrunnede tiltak overfor grupper med særskilte behov  Juridiske tiltak for forvaltning av lovverk og rettigheter  Forvaltningsmessige tiltak for å sikre kostnadseffektivitet og økonomisk kontroll relatert til anskaffelse og bruk av teknologien

10 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 10 Samfunnsperspektiver Samfunn og myndigheter Faglig prosessbistand Teknologi Rettigheter •Kostnadseffektivitet (tiltak må treffe mål rimeligst mulig) •Faglig forsvarlighet og kvalitet – kompetanse i alle ledd •Hensiktsmessig arbeidsdeling mellom nivåene •Portåpnerrolle - funksjon •Dørvokterrolle - kontroll •Kostnadseffektiv forvaltning inkl. gjenbruk (rimeligst mulig) •I tråd med lov om off. anskaffelser •Bruke markedsmekanismer •Stimulere til innovasjon og utvikling

11 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 11 Ergoterapifaglige perspektiver… Nødvendig onde – hvorfor en slik ordbruk?  Ikke faglig og kompetansemessig utfordrende? – Men både brukernes og samfunnets behov for kompetanse er omfattende og komplekse. Deres behov er våre faglige utfordringer!  Ikke faglig relevant? – Men der målet er aktivitet og deltakelse finnes det knapt mer effektive enkelttiltak!

12 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 12 Ergoterapifaglige perspektiver…  Lav faglig status på oppgavene? – Men betydningen i brukernes liv er stor, hvem definerer dette som lavstatus? Viktig å jobbe med egne holdninger. (I NAV Hjelpemiddelsentral har ergoterapeuter høy faglig status!)  For mye forvaltning? (feil rolle?) – Kanskje, men hvordan synliggjør vi de kompetansekrevende prosessene som en del av helheten? Hvordan sikre brukerne den nødvendige rehabiliterings- og tilretteleggingsfaglige kompetansen?

13 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 13 Formidlingsprosessen.. Utredning av situasjonen Plan – målsetting Utprøving Vurdering Valg Praktisk problem Behov Søknad Vedtak Anskaffelse Tilpasning Tilettelegging Oppfølging Veiledning Opplæring Trening Evaluering Kvalitetssikring 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 6. Reparasjoner Teknisk service 9. Kompetanse- behov?

14 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 14 Spennende faglige utfordringer!  Hvordan sikre og videreutvikle verdens beste formidlingssystem? – Retten til funksjon – retten til teknologi - retten til kompetanse – Press mot NAV – press mot kommunene – helhet og sammenheng er viktig! – Hjelpemiddelutvalget – NOU

15 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 15 Spennende faglige utfordringer!  Hvordan forstår vi kunnskapsgrunnlaget for hjelpemiddelformidlingen?  Hvordan sikre en kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling? – Brukerkunnskap – Erfaringsbasert kunnskap – Forskningsbasert kunnskap  Hvordan sikre nødvendig generalisert og spesialisert kompetanse?

16 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 16 Kompetanseområder Bo og leve Oppvekst, lek og læring Arbeid og aktivitet Det offentlige rom Er forankret i: •Brukermøtet – mål •Politikkområder •Systemer •Kompetanse •Lovverk

17 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 17 Aktiviteter - arenaer Funksjon - funksjonsproblemer Arbeid og aktivitet Oppvekst, lek og læring Bo og leve i eget hjem Det offentlige rom SynTeknologi og tilrettelegging T&T HørselT&T Syn + hørselT&T Språk - kommunikasjon T&T Kognitive og psykiske funksjoner T&T Fysiske – motoriske funksjoner T&T Kompetanseelementer

18 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 18 Tilretteleggingskompetanse Personrettet  Motivasjon - mobilisering  Læring  Trening  Kompensering Objektrettet  Tilpasse/forenkle objekt  Tilføre objekt - støtteteknologi Aktivitetsrettet  Strukturering  Forenkling – kompenserende teknikker  Alternativer aktiviteter Omgivelsesrettet  Individuell fysisk tilrettelegging  Universell utforming  Sosiale omgivelser - støtte/bistand/bearbeiding

19 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 19 Objektkunnskap – en egen utfordring!  Objektfunksjon – Formål – Forbruksobjekt – Problemløsningsobjekt – Læringsobjekt – Støtteobjekt – Symbolsk objekt – Opplevelsesobjekt – Anvendelsesområde – Enkel – kompleks læring  Objektbetydning – Personlige og sosiale aspekter – symbolverdi og status – Praktiske aspekter - nytteverdi  Objektkonstruksjon – Materiale – Kompleksitet – Estetikk – Størrelse - vekt

20 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 20 Spennende faglige utfordringer!  Hvordan sikre at hjelpemiddelformidlingen inngår som en del av forebyggende, rehabiliterende og habiliterende prosesser (et av flere virkemidler som fremmer funksjon og aktivitet)? – Tid og ressurser – Samhandlingsmodeller – Oppfølgingsstrategier  Hvordan balansere innsatsen mellom individuell tilrettelegging og universell utforming? – Ja takk, begge deler!

21 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 21 Til slutt  Ergoterapeuter har alt å vinne på å slutte å omtale hjelpemiddelformidlingen som et nødvendig onde! Dette er et av våre sterkeste faglige ben.  Feltet er i all sin kompleksitet en stor faglig og kompetansemessig utfordring, både som enkelttiltak og sett i sammenheng med mer helhetlige prosesser!  Utviklingsoppgavene venter!

22 Karin M. Liabø, Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Side 22 Temaer til neste møteplass?  Hvilken rolle spiller hjelpemiddelformidling i hab- /rehab?  Hvilken rolle skal ergoterapeuter ha i hjelpemiddelformidlingen?  Hvordan sikre nødvendig og hensiktsmessig fag- og kompetanseutvikling på dette området?


Laste ned ppt "Hjelpemiddelformidling - et nødvendig onde eller en spennende faglig utfordring? Møteplass: Allmennhelse 14.5.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google