Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten"— Utskrift av presentasjonen:

1 IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten elv@shdir.no

2 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten  Hva er IPLOS?  Hvorfor IPLOS?  Hva kan IPLOS fortelle oss?  Formålet med IPLOS registeret  Nytteverdi – hvordan bruke informasjon  Eksempler IPLOS i bruk i  Kongsberg kommune  Hamar kommune  Bærum kommune  IPLOS indikatorer som styringsinformasjon og nøkkeltall

3 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Hva er IPLOS? • IPLOS er systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. • Et obligatorisk verktøy for saksbehandling, dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter.

4 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Hvorfor IPLOS ? • Mangelfull kunnskap om hvem som bruker tjenestene, hvorfor og hvordan ! • Dagens statistikk er kun sumtall som viser antall brukere og deres alder

5 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Hovedmål • IPLOS skal gi sikker informasjon om søkere og mottakere av kommunens sosial- og helsetjenester. Informasjonen skal være relevant og nødvendig for saksbehandling og utøvelse av tjenesten, samt for planlegging og beslutninger i kommuneledelsen og for statlige myndigheter.

6 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS består av 52 variabler og inneholder følgende områder: 1. Person- og boligopplysninger 2. Opplysninger om vurdert av helsepersonell 3. Opplysninger om funksjonsevne 4. Opplysning om relevant(e) diagnose(r) 5. Opplysninger om kommunale tjenester 6. Opplysninger om ikke-kommunale døgntilbud 7. Opplysning om individuell plan

7 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS: • er et lite datasett som • knytter opplysninger om personens situasjon og behov til resultat av søknad • tid mellom beslutning om tjeneste og tjenestestart • Viser hvilke tjenester som mottas, omfanget av tjenester og bevegelser mellom kommunale tjenester og ikke- kommunale døgntilbud.

8 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS: • synliggjør den enkeltes funksjonsnivå • er en del av det daglige verktøyet i saksbehandlingen og tjenesten – fanger opp endringer på situasjon og behov

9 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS omfatter •Alle søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester, uansett alder, diagnose og hvor tjenesten gis • Unntak •Legetjeneste •Helsestasjon/skole-helsetjeneste •Barnevern •Økonomisk veiledning/bistand

10 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Beslutning : • Mai 2001 besluttet Sosial- og helsedepartementet at IPLOS skulle innføres i alle landets kommuner i løpet av 3-5 år.

11 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten • - Kommunane og sentrale styresmakter har no fått eit viktig reiskap for å kartleggje lokale og nasjonale behov for pleie- og omsorgstenester, seier statsråd Sylvia Brustad etter at Kongen i statsråd i dag stadfesta etableringa av eit nytt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS- registeret). • Statsråden opplyser at registeret skal gje eit godt grunnlag for avgjerder knytta til fagleg og administrativ styring og planleggjing av innsatsen i pleie- og omsorgssektoren både på kommunalt og statleg nivå. • Registeret vil auke kunnskapen om pleie- og omsorgstenestene, og det har vore etterspurd av kommunane over lengre tid. Registeret samlar eit sett av opplysningar om mellom anna tenestemottakarens behov for tenester, kva slags tenester dei mottek, omfanget av tenestene og rørsler mellom kommunale tenester og ikkje-kommunale døgntilbod. • Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad seier at det no er viktig at kommunane gjennomfører dei pålagde innsendingane av data, slik at registeret vert komplett så raskt som mogleg. Pressemelding 17.02.06: Nytt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

12 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Formålet med IPLOS-registeret er å å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester gi grunnlag for: • utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk, • vurdere ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i tjenesten, • planlegging og styring samt bidra til økte kunnskaper gjennom forskning. En vil gjennom dette få grunnlag for å yte bedre og riktigere tjenester og bedre befolkningens helsetilstand.

13 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS prosessen – opplysninger kan anvendes på følgende nivå: Søknad Henvendelse Saksbehandling og tjeneste- dokumentasjon i kommunene ۵Planlegging og styring Tjenesten Ledelsen på tjenestenivå ۵ Evaluering, sammenligning Planlegging og styring Tjenesten Ledelsen på tjenestenivå ۵ Evaluering, sammenligning Planlegging og styring Sentrale myndigheter Velferdspolitiske beslutninger ۵Planlegging og styring Sentrale myndigheter Velferdspolitiske beslutninger ۵Planlegging og styring Kommunale ledere og politikere ۵Planlegging og styring Kommunale ledere og politikere ۵Planlegging og styring Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Avslag Evt. klage SSB Andre

14 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Mål for IPLOS i kommunene IPLOS skal være et beslutningsverktøy • for tjenesteutøvere og saksbehandlere / bestillere • for tjenesteledere • for kommuneledelse – administrasjon og politikere

15 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten To type rapporter: • Individrapporter • Sumrapporter •aggregerte tall / rapporter

16 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Beslutningsverktøy For tjenesteutøvere og saksbehandlere / bestillingstjeneste: Individrapporter / registerkort •Viser faktiske situasjon og hjelpebehov •Viser utvikling hos den enkelte tjenestemottaker •Kvalitetssikring av tjenester i forhold til behov •Planer og evaluering – viser resultater av iverksatte tiltak

17 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten 11 sumrapporter • S01 Tjenestemottakere etter funksjonsevne • S02 Tjenestemottakere etter funksjonsevne og tildelte timer pr. uke • S03.....etter funksjonsevne, tildelte timer pr. uke og antall tjenesteytere • S04.....etter funksjonsverdi for ulike funksjonsvariabler • S05 Vedtak etter søkernes funksjonsevne og antall dager mellom vedtak start og tjenestestart • S06 Mottakere av tjenester utenfor institusjon etter funksjonsevne og antall tjenester

18 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten 11 sumrapporter forts. • S07 Tjenestemottakere vurdert av lege og tannhelsepersonell • S08......med tidsbegrenset opphold i institusjon og antall opphold • S09 Tjenestestart og hvor tjenestemottaker kommer fra og deres gjennomsnittlige funksjonsevne • S10 Avsluttede tjenester og hvor tjenestemottaker utskrives til og deres gjennomsnittlige funksjonsevne • S11 Tjenesteperiode, tjenestemottakernes funksjonsevne ved start av tjenesten

19 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Anvendelse av sumrapportene: • Evaluere ressursbruk i forhold til behov i ulike deler av tjenesten, ulike grupper av tjenestemottakere •Sammenligne internt andre kommuner •Faktagrunnlag for Rapporter (tertial, halvår-, år) Budsjettarbeid og kommunale planer Politiske prioriteringer Evaluering / rapportering øremerkede midler Brukes sammen med annen kommunal rapportering

20 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Sumrapporter Standard sumrapporter til bruk i kommunene Utgangspunkt for sumrapportene er alle tjenestemottakere, søkere, inn- og utskrivninger Gjennom en enkel standard prosedyre er det mulig å velge et utvalg: •distrikt, enhet, sone, avdeling •kjønn, aldersgrupper, boligtyper, diagnoser osv.

21 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

22 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Eksempel på rapporter:

23 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Tjenestemottakere etter funksjonsverdi for ulike funksjonsvariable

24 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS-rapporter IPLOS-data som rapporter kan bidra til bedre saksbehandling. Eks: • Individrapporter: funksjonsnivå ved tjenestestart og senere • S05: Vedtak etter søkernes funksjonsevne og antall dager mellom vedtak og tjenestestart • S02: Tjenestemottakere etter funksjonsevne og tildelte timer pr. uke

25 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Velkommen til Pleie- og omsorgstjenesten Pleie- og omsorgstjenesten er delt geografiske inn i 3 distrikt + en Utvikling- og forvaltningsavdeling (UFA). http://www.kongsberg.kommune.no

26 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Kongsberg Kommune • ”Nye” myndighetskrav: • Lov om helsepersonell av 02.07.99 -I kraft 01.01.01 • Forskrift om internkontroll av Sosial- og helsetjenesten av 20.12.02 -I kraft 01.01.03 • Forskrift om Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 27.06.03 -I kraft 01.07.03 • IPLOS – innføring i alle landets kommuner

27 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

28 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

29 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Kvalitetsmål Kongsberg kommune  Fungere sosialt : "Brukeren har mulighet for samvær, felleskap, sosial kontakt og aktivitet" Tiltak: * kartlegge nettverk * kartlegge sosiale ferdigheter.........  Skaffe varer og tjenester: "Brukeren har mulighet for tilgang til nødvendige varer og tjenester i dagliglivet "  Ta daglige beslutninger : "Brukers rett til å styre eget liv og ta egne, selvstendige avgjørelser respekteres"

30 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten  Ivareta egen helsetilstand: "Brukeren får nødvendig hjelp til å ivareta egen helse"  Bevege seg innendørs og utendørs: "Brukerens behov for varierte og tilpassede aktiviteter både innendørs og utendørs ivaretas"  Alminnelig husarbeid: "Brukeren får nødvendig bistand til praktiske oppgaver i hjemme"  Vaske seg: "Brukerens behov for daglig personlig hygiene ivaretas"

31 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten  Kle av- og på seg: "Brukeren får tilpasset hjelp ved av- og påkledning og skal til enhver tid ha påkledning tilpasset behovet"  Lage mat: "Grunnleggende fysiologiske behov og rimelig valgfrihet i forhold til tilberedning og kosthold ivaretas"  Spise: "Måltidene er tilrettelagt slik at grunnleggende fysiologiske behov for mat og drikke ivaretas"  Gå på toalettet: "Brukerens behov for kontroll og nødvendig hjelp til å ivareta naturlige kroppsfunksjoner ivaretas"  Syn: "Brukerens behov for å orientere seg i omgivelsene ivaretas"  Hørsel: "Brukerens behov for kommunikasjon ivaretas"

32 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten  Hukommelse: "Brukerens behov for forutsigbarhet og trygghet i hverdagen ivaretas"  Kommunikasjon: "Brukerens behov for bekreftelse på verbal- og nonverbal kommunikasjon ivaretas"  Styre egen atferd: "Brukeren har størst mulig frihet og selvstendighet til å styre eget liv og får nødvendig bistand/hjelp i situasjoner der dette er hensiktsmessig”  Ta hånd om personlig økonomi: "Brukeren har kontroll over egen økonomi"

33 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Resultater i Kongsberg Kommune • ”Pirrer” fagligheten – fagutvikling • Faglig stolthet • Enkelhet – egnet for alle ansattegruppene i kommunen • ”Datakvaliteten” • Stimulerer til flerfaglig samarbeid • Bedret kommunikasjon med bruker / pårørende • Oppfyller bestemmelser i Lov / Forskrifter • I dag: • 600 ansatte bruker systematisk IPLOS i sitt daglige arbeid – i forbindelse med enkeltvedtak (ikke sykehjemmene) og elektronisk journal

34 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Hva sier de andre kommunene? • Godt kartleggingsverktøy – bevissthet på funksjon • Vi blir flinkere til å se ressurser hos brukerne • Bedre saksbehandling – får ryddet i vedtak og egne rutiner - bedre oppfølging av den enkelte • Økt fokus på brukernes rettigheter • Et verktøy til ressursfordeling - mellom distrikter osv.

35 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten • Hvorfor prosjekt? • Demensarbeid prioritert område i kommunen - mange ting skjer framtidig: Kompetanseheving av personale: - demensgruppe på tvers av distrikter - demensteam (v/ behov for ekstra kartlegging) Demensarbeidslag i hjemmebasert omsorg Deltagelse i Nasjonalt prosjekt: ”Hjemmeboende personer med demens” Innføring av obligatorisk IPLOS registrering

36 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Fokus i prosjektet • Valgt å se nærmere på de 17 funksjonsvariablene med utgangspunkt i variabelen hukommelse hos personer som mottar kommunale tjenester i et distrikt i hjemmebasert omsorg. Metode: • Foreta ekstra kartlegging av brukere med hukommelsesvariabel 2 – 5 • Muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet til bruker • Innhenting av samtykke til intervju av nærperson/pårørende • Foreta intervju innen 6 uker etter ADL er registrert

37 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten • Intervju med kartleggingsskjemaer som brukes ved demensutredning: • RDRS-2 Ferdigheter i dagliglivet • Spørreskjema til pårørende • KDV Klinisk Demens Vurdering • NPI Nevropsykiatric Inventory ( forenklet ) • Registrere ny ADL ( prosjekt ADL) • Sammenligne tjeneste ADL og prosjekt ADL

38 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten KDV ( Klinisk demens vurdering) KDV : 0 = ingen demens KDV : 1 = lett demens KDV : 2 = moderat demens KDV : 3 = alvorlig demens I PROSJEKTET: KDV : 0 = 4 94 % med hukommelsesvariabel KDV : 1 = 29 2 –5 har en KDV på 1,2 eller 3 KDV : 2 = 16 som tilsvarer lett,moderat, alvorlig KDV : 3 = 13 demens mens 39,7 % har diagnose

39 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Foreløpige tanker i Hamar rundt funn så langt? - Bør hukommelse 2 eller mer automatisk utløse ekstra kartlegging / pårørendesamtale? Kartlegging i prosjektet har ført til endring av flere variabler – blant annet også styre egen atferd !

40 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS i et samhandlingsperspektiv: • Funksjonsvariablene er i aktiv bruk. • Tildelingskontoret kartlegger første gang og bruker de i beslutningsprosessen. • Vedtak og registrerte funksjonsvariabel er informasjon som er utgangspunktet for tjenestenes oppdrag. • Samarbeid med Bærum sykehus. • Utarbeidet systematisert B-skjema der IPLOS er integrert.

41 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten • Skjema er tatt i bruk på Rehabiliteringsavdelingen på sykehuset. • Tildelingskontoret er meget fornøyd. De mener de nå får riktigere bilde av søker. • Selv om veileder er bakpå skjema, trenger sykehuset noe opplæring. IPLOS kontaktperson har tatt saken • Det er også ønskelig at andre avdelinger på sykehuset tar i bruk skjema, men det vil ikke skje før Bærum får elektronisk kommunikasjon med de.

42 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS i KOSTRA • IPLOS gir mulighet til å forstå og forklare bedre forskjeller som fakta arkene viser ved kunnskaper om brukerne

43 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Eks. Dekningsgrad • I dag: • Andel mottakere / beboere under 67 år, 67 år og over • IPLOS vil gi: • gjennomsnittlig funksjonsevne i disse aldersgruppene • gjennomsnittlig funksjonsevne i finere inndelte aldersgrupper • andel nokså - / svært hjelpetrengende (funksjonsgruppe 4 – 5) • dekningsgrad i forhold til andre målgrupper, eks.: - utviklingshemmede - demente - personer med psykiske lidelser - andre

44 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Eks. Produktivitet / enhetskostnader • IPLOS utdyper: • Gjennomsnittlig funksjonsevne for mottakere i hjemmetjenesten og institusjon • andel mottakere av hjemmetjenesten som bor alene • andel mottakere som er nokså- / svært hjelpetrengende • andel særlig kostnadskrevende mottakere i hjemmetjenesten

45 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten • Data om tjenestene vil gi mulighet til å få kunnskap om ressursene tildeles etter behov, om det er likeverd i tjenestetilbudet, hvordan tjenestene utvikler seg i forhold til ulike brukergrupper og hvordan nasjonale mål og lovpålagte oppgaver blir ivaretatt.

46 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Annen statistikk • Tverrsnitt og longitudinelle data -individnivå -aggregert nivå • Tid i tjenesten • Endringer i behov og tjenester • Brukerbevegelser • Ventetider • Forskning

47 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Nytteverdi - nasjonalt • Enklere å vurdere situasjon og utviklingen i den kommunale sosial- og helsetjenesten • Bedre beslutningsgrunnlag for velferdspolitiske beslutninger • Bedre grunnlaget for rammeoverføringer til kommunene • Bedre grunnlaget ved fordeling av øremerkede midler og oppfølgning av disse.

48 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten IPLOS – videre utvikling • Første obligatoriske innsending i 2007 basert på 2006 data • Ikke et statisk system • Behov for videreutvikling •hva får vi av informasjon? •hva har vi behov for? • Viktig med tett samarbeid med fagavdelingene og sektoren forøvrig!

49 Alta 09.03.2006 | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten Takk for oppmerksomheten! www.shdir.no/iplos www.iplos.no


Laste ned ppt "IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google