Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten elv@shdir.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten elv@shdir.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten

2 Hva kan IPLOS fortelle oss? Formålet med IPLOS registeret
Hva er IPLOS? Hvorfor IPLOS? Hva kan IPLOS fortelle oss? Formålet med IPLOS registeret Nytteverdi – hvordan bruke informasjon Eksempler IPLOS i bruk i Kongsberg kommune Hamar kommune Bærum kommune IPLOS indikatorer som styringsinformasjon og nøkkeltall Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

3 Hva er IPLOS? IPLOS er systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. Et obligatorisk verktøy for saksbehandling, dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

4 Hvorfor IPLOS ? Mangelfull kunnskap om hvem som bruker tjenestene, hvorfor og hvordan ! Dagens statistikk er kun sumtall som viser antall brukere og deres alder Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

5 Hovedmål IPLOS skal gi sikker informasjon om søkere og mottakere av kommunens sosial- og helsetjenester. Informasjonen skal være relevant og nødvendig for saksbehandling og utøvelse av tjenesten, samt for planlegging og beslutninger i kommuneledelsen og for statlige myndigheter. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

6 IPLOS består av 52 variabler og inneholder følgende områder:
Person- og boligopplysninger Opplysninger om vurdert av helsepersonell Opplysninger om funksjonsevne Opplysning om relevant(e) diagnose(r) Opplysninger om kommunale tjenester Opplysninger om ikke-kommunale døgntilbud Opplysning om individuell plan Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

7 IPLOS: er et lite datasett som
knytter opplysninger om personens situasjon og behov til resultat av søknad tid mellom beslutning om tjeneste og tjenestestart Viser hvilke tjenester som mottas, omfanget av tjenester og bevegelser mellom kommunale tjenester og ikke- kommunale døgntilbud. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

8 IPLOS: synliggjør den enkeltes funksjonsnivå
er en del av det daglige verktøyet i saksbehandlingen og tjenesten – fanger opp endringer på situasjon og behov Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

9 IPLOS omfatter Alle søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester, uansett alder, diagnose og hvor tjenesten gis Unntak Legetjeneste Helsestasjon/skole-helsetjeneste Barnevern Økonomisk veiledning/bistand Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

10 Beslutning : Mai 2001 besluttet Sosial- og helsedepartementet at IPLOS skulle innføres i alle landets kommuner i løpet av 3-5 år. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

11 Pressemelding 17.02.06: Nytt register for individbasert
pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) - Kommunane og sentrale styresmakter har no fått eit viktig reiskap for å kartleggje lokale og nasjonale behov for pleie- og omsorgstenester, seier statsråd Sylvia Brustad etter at Kongen i statsråd i dag stadfesta etableringa av eit nytt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS-registeret). Statsråden opplyser at registeret skal gje eit godt grunnlag for avgjerder knytta til fagleg og administrativ styring og planleggjing av innsatsen i pleie- og omsorgssektoren både på kommunalt og statleg nivå. Registeret vil auke kunnskapen om pleie- og omsorgstenestene, og det har vore etterspurd av kommunane over lengre tid. Registeret samlar eit sett av opplysningar om mellom anna tenestemottakarens behov for tenester, kva slags tenester dei mottek, omfanget av tenestene og rørsler mellom kommunale tenester og ikkje-kommunale døgntilbod. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad seier at det no er viktig at kommunane gjennomfører dei pålagde innsendingane av data, slik at registeret vert komplett så raskt som mogleg. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

12 Formålet med IPLOS-registeret er å å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie- og omsorgstjenester gi grunnlag for: utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk, vurdere ressursutnyttelse, kvalitet og effektivitet i tjenesten, planlegging og styring samt bidra til økte kunnskaper gjennom forskning. En vil gjennom dette få grunnlag for å yte bedre og riktigere tjenester og bedre befolkningens helsetilstand. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

13 IPLOS prosessen – opplysninger kan anvendes på følgende nivå:
Andre Nivå 1 SSB Nivå 3 Søknad Henvendelse Sentrale myndigheter Velferdspolitiske beslutninger ۵Planlegging og styring Saksbehandling og tjeneste-dokumentasjon i kommunene ۵Planlegging og styring Evt. klage Avslag Nivå 2 Tjenesten Ledelsen på tjenestenivå ۵ Evaluering, sammenligning Planlegging og styring Kommunale ledere og politikere ۵Planlegging og styring Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

14 Mål for IPLOS i kommunene
IPLOS skal være et beslutningsverktøy for tjenesteutøvere og saksbehandlere / bestillere for tjenesteledere for kommuneledelse – administrasjon og politikere Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

15 To type rapporter: Individrapporter Sumrapporter
aggregerte tall / rapporter Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

16 Beslutningsverktøy For tjenesteutøvere og saksbehandlere / bestillingstjeneste: Individrapporter / registerkort Viser faktiske situasjon og hjelpebehov Viser utvikling hos den enkelte tjenestemottaker Kvalitetssikring av tjenester i forhold til behov Planer og evaluering – viser resultater av iverksatte tiltak Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

17 11 sumrapporter S01 Tjenestemottakere etter funksjonsevne
S02 Tjenestemottakere etter funksjonsevne og tildelte timer pr. uke S etter funksjonsevne, tildelte timer pr. uke og antall tjenesteytere S etter funksjonsverdi for ulike funksjonsvariabler S05 Vedtak etter søkernes funksjonsevne og antall dager mellom vedtak start og tjenestestart S06 Mottakere av tjenester utenfor institusjon etter funksjonsevne og antall tjenester Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

18 11 sumrapporter forts. S07 Tjenestemottakere vurdert av lege og tannhelsepersonell S med tidsbegrenset opphold i institusjon og antall opphold S09 Tjenestestart og hvor tjenestemottaker kommer fra og deres gjennomsnittlige funksjonsevne S10 Avsluttede tjenester og hvor tjenestemottaker utskrives til og deres gjennomsnittlige funksjonsevne S11 Tjenesteperiode, tjenestemottakernes funksjonsevne ved start av tjenesten Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

19 Anvendelse av sumrapportene:
Evaluere ressursbruk i forhold til behov i ulike deler av tjenesten, ulike grupper av tjenestemottakere Sammenligne internt andre kommuner Faktagrunnlag for Rapporter (tertial, halvår-, år) Budsjettarbeid og kommunale planer Politiske prioriteringer Evaluering / rapportering øremerkede midler Brukes sammen med annen kommunal rapportering Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

20 Sumrapporter Standard sumrapporter til bruk i kommunene
Utgangspunkt for sumrapportene er alle tjenestemottakere, søkere, inn- og utskrivninger Gjennom en enkel standard prosedyre er det mulig å velge et utvalg: distrikt, enhet, sone, avdeling kjønn, aldersgrupper, boligtyper, diagnoser osv. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

21 Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

22 Eksempel på rapporter:
Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

23 Tjenestemottakere etter funksjonsverdi for ulike funksjonsvariable
Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

24 IPLOS-data som rapporter kan bidra til bedre saksbehandling. Eks:
IPLOS-rapporter IPLOS-data som rapporter kan bidra til bedre saksbehandling. Eks: Individrapporter: funksjonsnivå ved tjenestestart og senere S05: Vedtak etter søkernes funksjonsevne og antall dager mellom vedtak og tjenestestart S02: Tjenestemottakere etter funksjonsevne og tildelte timer pr. uke Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

25 Velkommen til Pleie- og omsorgstjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten er delt geografiske inn i 3 distrikt + en Utvikling- og forvaltningsavdeling (UFA). Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

26 Kongsberg Kommune ”Nye” myndighetskrav:
Lov om helsepersonell av I kraft Forskrift om internkontroll av Sosial- og helsetjenesten av I kraft Forskrift om Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av I kraft IPLOS – innføring i alle landets kommuner Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

27 Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

28 Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

29 Kvalitetsmål Kongsberg kommune
Fungere sosialt : "Brukeren har mulighet for samvær, felleskap, sosial kontakt og aktivitet" Tiltak: * kartlegge nettverk * kartlegge sosiale ferdigheter Skaffe varer og tjenester: "Brukeren har mulighet for tilgang til nødvendige varer og tjenester i dagliglivet " Ta daglige beslutninger : "Brukers rett til å styre eget liv og ta egne, selvstendige avgjørelser respekteres" Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

30 Vaske seg: "Brukerens behov for daglig personlig hygiene ivaretas"
Ivareta egen helsetilstand: "Brukeren får nødvendig hjelp til å ivareta egen helse" Bevege seg innendørs og utendørs: "Brukerens behov for varierte og tilpassede aktiviteter både innendørs og utendørs ivaretas" Alminnelig husarbeid: "Brukeren får nødvendig bistand til praktiske oppgaver i hjemme" Vaske seg: "Brukerens behov for daglig personlig hygiene ivaretas" Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

31 Syn: "Brukerens behov for å orientere seg i omgivelsene ivaretas"
Kle av- og på seg: "Brukeren får tilpasset hjelp ved av- og påkledning og skal til enhver tid ha påkledning tilpasset behovet" Lage mat: "Grunnleggende fysiologiske behov og rimelig valgfrihet i forhold til tilberedning og kosthold ivaretas" Spise: "Måltidene er tilrettelagt slik at grunnleggende fysiologiske behov for mat og drikke ivaretas" Gå på toalettet: "Brukerens behov for kontroll og nødvendig hjelp til å ivareta naturlige kroppsfunksjoner ivaretas" Syn: "Brukerens behov for å orientere seg i omgivelsene ivaretas" Hørsel: "Brukerens behov for kommunikasjon ivaretas" Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

32 Hukommelse: "Brukerens behov for forutsigbarhet og trygghet i hverdagen ivaretas"
Kommunikasjon: "Brukerens behov for bekreftelse på verbal- og nonverbal kommunikasjon ivaretas" Styre egen atferd: "Brukeren har størst mulig frihet og selvstendighet til å styre eget liv og får nødvendig bistand/hjelp i situasjoner der dette er hensiktsmessig” Ta hånd om personlig økonomi: "Brukeren har kontroll over egen økonomi" Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

33 Resultater i Kongsberg Kommune
”Pirrer” fagligheten – fagutvikling Faglig stolthet Enkelhet – egnet for alle ansattegruppene i kommunen ”Datakvaliteten” Stimulerer til flerfaglig samarbeid Bedret kommunikasjon med bruker / pårørende Oppfyller bestemmelser i Lov / Forskrifter I dag: 600 ansatte bruker systematisk IPLOS i sitt daglige arbeid – i forbindelse med enkeltvedtak (ikke sykehjemmene) og elektronisk journal Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

34 Hva sier de andre kommunene?
Godt kartleggingsverktøy – bevissthet på funksjon Vi blir flinkere til å se ressurser hos brukerne Bedre saksbehandling – får ryddet i vedtak og egne rutiner - bedre oppfølging av den enkelte Økt fokus på brukernes rettigheter Et verktøy til ressursfordeling - mellom distrikter osv. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

35 IPLOS - ved hukommelsessvikt
Hvorfor prosjekt? Demensarbeid prioritert område i kommunen - mange ting skjer framtidig: Kompetanseheving av personale: - demensgruppe på tvers av distrikter - demensteam (v/ behov for ekstra kartlegging) Demensarbeidslag i hjemmebasert omsorg Deltagelse i Nasjonalt prosjekt: ”Hjemmeboende personer med demens” Innføring av obligatorisk IPLOS registrering Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

36 Fokus i prosjektet Valgt å se nærmere på de 17 funksjonsvariablene med utgangspunkt i variabelen hukommelse hos personer som mottar kommunale tjenester i et distrikt i hjemmebasert omsorg. Metode: Foreta ekstra kartlegging av brukere med hukommelsesvariabel 2 – 5 Muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet til bruker Innhenting av samtykke til intervju av nærperson/pårørende Foreta intervju innen 6 uker etter ADL er registrert Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

37 Intervju med kartleggingsskjemaer som brukes ved demensutredning:
RDRS-2 Ferdigheter i dagliglivet Spørreskjema til pårørende KDV Klinisk Demens Vurdering NPI Nevropsykiatric Inventory ( forenklet ) Registrere ny ADL ( prosjekt ADL) Sammenligne tjeneste ADL og prosjekt ADL Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

38 KDV ( Klinisk demens vurdering)
KDV : 0 = ingen demens KDV : 1 = lett demens KDV : 2 = moderat demens KDV : 3 = alvorlig demens I PROSJEKTET: KDV : 0 = % med hukommelsesvariabel KDV : 1 = –5 har en KDV på 1,2 eller 3 KDV : 2 = som tilsvarer lett,moderat, alvorlig KDV : 3 = demens mens 39,7 % har diagnose Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

39 Foreløpige tanker i Hamar rundt funn så langt?
- Bør hukommelse 2 eller mer automatisk utløse ekstra kartlegging / pårørendesamtale? Kartlegging i prosjektet har ført til endring av flere variabler – blant annet også styre egen atferd ! Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

40 IPLOS i et samhandlingsperspektiv:
Funksjonsvariablene er i aktiv bruk. Tildelingskontoret kartlegger første gang og bruker de i beslutningsprosessen. Vedtak og registrerte funksjonsvariabel er informasjon som er utgangspunktet for tjenestenes oppdrag. Samarbeid med Bærum sykehus. Utarbeidet systematisert B-skjema der IPLOS er integrert. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

41 Skjema er tatt i bruk på Rehabiliteringsavdelingen på sykehuset.
Tildelingskontoret er meget fornøyd. De mener de nå får riktigere bilde av søker. Selv om veileder er bakpå skjema, trenger sykehuset noe opplæring. IPLOS kontaktperson har tatt saken Det er også ønskelig at andre avdelinger på sykehuset tar i bruk skjema, men det vil ikke skje før Bærum får elektronisk kommunikasjon med de. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

42 IPLOS i KOSTRA IPLOS gir mulighet til å forstå og forklare bedre forskjeller som fakta arkene viser ved kunnskaper om brukerne Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

43 Eks. Dekningsgrad I dag:
Andel mottakere / beboere under 67 år, 67 år og over IPLOS vil gi: gjennomsnittlig funksjonsevne i disse aldersgruppene gjennomsnittlig funksjonsevne i finere inndelte aldersgrupper andel nokså - / svært hjelpetrengende (funksjonsgruppe 4 – 5) dekningsgrad i forhold til andre målgrupper, eks.: utviklingshemmede demente personer med psykiske lidelser andre Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

44 Eks. Produktivitet / enhetskostnader
IPLOS utdyper: Gjennomsnittlig funksjonsevne for mottakere i hjemmetjenesten og institusjon andel mottakere av hjemmetjenesten som bor alene andel mottakere som er nokså- / svært hjelpetrengende andel særlig kostnadskrevende mottakere i hjemmetjenesten Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

45 Data om tjenestene vil gi mulighet til å få kunnskap om ressursene tildeles etter behov, om det er likeverd i tjenestetilbudet, hvordan tjenestene utvikler seg i forhold til ulike brukergrupper og hvordan nasjonale mål og lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

46 Annen statistikk Tverrsnitt og longitudinelle data Tid i tjenesten
individnivå aggregert nivå Tid i tjenesten Endringer i behov og tjenester Brukerbevegelser Ventetider Forskning Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

47 Nytteverdi - nasjonalt
Enklere å vurdere situasjon og utviklingen i den kommunale sosial- og helsetjenesten Bedre beslutningsgrunnlag for velferdspolitiske beslutninger Bedre grunnlaget for rammeoverføringer til kommunene Bedre grunnlaget ved fordeling av øremerkede midler og oppfølgning av disse. Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

48 IPLOS – videre utvikling
Første obligatoriske innsending i 2007 basert på 2006 data Ikke et statisk system Behov for videreutvikling hva får vi av informasjon? hva har vi behov for? Viktig med tett samarbeid med fagavdelingene og sektoren forøvrig! Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten

49 Takk for oppmerksomheten!
Alta | IPLOS v/ prosjektleder Elisabeth Vatten


Laste ned ppt "IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS, også som utgangspunkt for å indikere kvalitet v / Elisabeth vatten elv@shdir.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google