Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 1 Kostnadsbilder i pleie og omsorg •Formål –Identifisere muligheter for bedre styringsdata for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 1 Kostnadsbilder i pleie og omsorg •Formål –Identifisere muligheter for bedre styringsdata for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 1 Kostnadsbilder i pleie og omsorg •Formål –Identifisere muligheter for bedre styringsdata for hjemmetjenestene –Vise muligheter for å splitte ressurs- og tjenestedata på ulike målgrupper i hjemmetjenesten –Vise variasjon i ressursbruk pr bruker i ulike målgrupper hjemmetjenesten –Vise muligheter for framtidig bruk av IPLOS-data og forbedring av KOSTRA –Skaffe grunnlag for bedre vurdering og dialog om tjenesteprofil, prioriteringer og endringsbehov – Skaffe lokal dokumentasjon til deltakerkommunene

2 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 2 Metode •Aggregere IPLOS individdata til gruppering av brukerne etter funksjonsnivå (ADL), andre behovskjennetegn (eksempelvis diagnose) og mengde/type tjenester de mottar •Koble aggregerte IPLOS individdata med grupperte økonomi-/ressursdata •Teste reliabilitet for mulige nye styringsdata ved gruppering av koblede data etter – alder – boligarena – grad av funksjonstap hos brukeren – diagnose

3 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 3 Kvalitetssikret datagrunnlag fra 13 kommuner •IPLOS-data for 22 987 brukere av hjemmetjenester, hvorav 19 681 brukere med timetjenester •Ressursdata: korrigert regnskap 2005 – brutto lønnsutgift inklusive sykelønnsrefusjon knyttet til direkte tjenesteyting –totalt 2,3 mrd. kr. •Annen informasjon som gir grunnlag for gruppering av brukere og ressursdata i hensiktsmessige undergrupper

4 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 4 Gruppere brukere og ressursbruk etter type boligarena KOSTRA-tallet Lønnsutgift pr tjenestemottaker skjuler for store variasjoner og splittes i 3: •Ordinære hjemmetjenester •Heldøgns omsorg for eldre (HDO) •Heldøgns omsorg for utviklingshemmede (HDU)

5 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 5 Gruppere brukere og ressursbruk etter funksjonsevne •Gode nøkkeltall kan utvikles etter grad av funksjonstap hos brukerne, f. eks. brukere med lette, middels og tunge funksjonstap •Best resultat med atskilte boligarenaer

6 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 6 Gruppere brukere og ressursbruk etter alder •Gruppering etter alder gir mening, men det er behov for bedre presisering av de høye utgiftene for brukere under 67 år •Under 67: Utgiftene varierer ikke med alder. Derimot gir det mening å dele gruppen inn etter funksjonsnivå, særlig grad av kognitiv svikt •Resultatene er et OBS i forhold til inntektssystemet for kommunene

7 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 7 Prioritering og produktivitet – nye muligheter med IPLOS •Prioritering kan forbedres ved å skille ut effektene av kommunens praksis for vurdering av brukerbehov og tildeling av tjenester •Produktivitet kan forbedres ved å vise gjennomsnittskostnader for relevante utvalg av brukere etter funksjonsnivå, alder og boligarena

8 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 8 Dekningsgrader – nye muligheter med IPLOS KOSTRA-dekningsgrad (andel av befolkning som har hjemmetjenester) vil forbedres ved å skille ut effektene av henholdsvis: •Demografiske forhold (stor/liten andel eldre osv) •Kommunens prioriteringsatferd, dvs praksis for å gi tjenester, åpent/trangt nåløye som påvirker hvor stor andel av befolkningen som får tjenester (andel lette/middels/tunge) •Vise ordinære hjemmetjenester atskilt fra HDO/HDU

9 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 9 KOSTRA i dag og i framtida Kommune A: (et vanlig bilde): •”Åpent nåløye” for å gi litt tjenester til alle, ”smører tynt utover”, svak differensiering ut i fra brukerbehov, har mange eldre Vil i dag score: –Høyt på prioritering (store utgifter) –Høyt på dekningsgrad (mange får tjenester) –Høy produktivitet (middels/lav gjennomsnittskostnad)

10 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 10 KOSTRA i dag og i framtida II Kommune B (mer sjeldent bilde) •Middels raus praksis, ”trangt nåløye” for å gi tjenester til de med små behov, dekker større behov, god differensiering, mange eldre Vil i dag score: –Middels på prioritering (begrenser utgiftene ved konsentrasjon om brukere med middels/større behov) –Lavt på dekningsgrad (færre får tjenester) –Lav produktivitet (høye gjennomsnittskostnader pr bruker)

11 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 11 KOSTRA i dag og i framtida III Styringssignaler pr i dag: •svært godkjent til kommune A •kommune B får signaler om å øke kapasiteten og bli mer produktiv Utvidet datagrunnlag for KOSTRA med IPLOS skaper grunnlag for nye nøkkeltall som viser: •behovskjennetegn hos kommunens brukere •kommunens praksis for vurdering av brukerbehov og tildeling av tjenester

12 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 12 KOSTRA i dag og i framtida IV Styringssignaler med nye nøkkeltall: •Kommune A får gult lys: ”Er dette god fordelingspolitikk, vurder egen praksis”. Utvikle bedre differensiering og behovsdekning for brukere med middels – store behov. •Kommune B får grønt lys: ”Godt samsvar mellom brukerbehov og tjenester”: God differensiering, OK prioritering (sum utgifter er middels), dekningsgrad er middels, produktivitet er tilfredsstillende - (Det er produktivt og effektivt å yte mye til brukere med store behov.)

13 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 13 Nye muligheter med IPLOS. Konklusjoner •IPLOS inn som grunnlag for KOSTRA – nye nøkkeltall knyttes til brukergrupper, alder, omfang/type funksjonssvikt og boligarena •IPLOS bør justeres (kodeverk) •IPLOS - en ny dimensjon som kan støtte kommunens interne dialog om utvikling av tjenestene på signal fra nye KOSTRA-tall •Kommunesektoren må etablere egen kompetanse og organisasjon for å utnytte mulighetene i fellessonen mellom KOSTRA og IPLOS •Kan få kritisk dårlig datakvalitet dersom data ikke anvendes


Laste ned ppt "Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS 1 Kostnadsbilder i pleie og omsorg •Formål –Identifisere muligheter for bedre styringsdata for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google