Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Løft for forpleining – ambisjoner og realiteter Hilde Heber, sjefingeniør Ptil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Løft for forpleining – ambisjoner og realiteter Hilde Heber, sjefingeniør Ptil."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Løft for forpleining – ambisjoner og realiteter Hilde Heber, sjefingeniør Ptil

2 2 Samarbeidsprosjektet Løft for forpleining  Samarbeidsprosjektet ”Et løft for forpleining” ble besluttet i mai 2001, rapporten ble ferdigstilt høsten 2003.  Målsetting: komme fram til omforente anbefalinger for å bidra til bedre arbeidsmiljøforhold for forpleiningsansatte  Områder: Arbeidstakermedvirkning, arbeidsmiljøkrav, måling av arbeidsmiljøforhold, opplæring

3 3 Resultat av arbeidet : Rapporten er et enhetlig dokument som tar utgangspunkt i utfordringene i forpleiningen og beskriver systematisk arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og nødvendig opplæring for å få dette til. På avsluttende dagskonferanse 13. november 2003 la selskapene fram sine planer for oppfølging og forbedring.

4 4 Ambisjonene knyttet til opplæring: Det ble i styringskomitéen fattet vedtak om at OLF i samråd med arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentanter skulle ta initiativ til utarbeiding av et felles opplæringstilbud tilpasset forpleining. Om opplæringen: • Vurdere om deler av denne opplæringen kan erstatte deler av 40-timers grunnkurs for bedre arbeidsmiljø. • Opplæringen bør i stor grad gjenspeile de forhold som er tatt opp i rapporten. • Legge vekt på ergonomi som er en av hovedproblemstillingene innen forpleining og psykososiale faktorer blant annet knyttet til endringsprosesser, samt arbeidstakermedvirkning.

5 5 Ambisjonene Likelydende brev til næringen: Ptil ba selskapene om å:  foreta en vurdering av seg selv opp mot det som står i rapporten  lage en plan for iverksetting av forbedringstiltak der dette er nødvendig  lage en plan for nødvendig opplæring

6 6 Tilsyn med forpleining gjennomført høsten 2006 Det ble gjennomført to tilsyn – med Statoils egen forpleining og med innleid forpleining. Målsettingen for tilsynene var å  vurdere styring av arbeidsmiljø og renhold i forhold til krav i regelverket og verifisere arbeidsmiljøforhold for forpleiningsansatte.  følge opp intensjonene fra prosjektet ”Løft for forpleining” og rette oppmerksomheten mot mulig sammenheng mellom belastende arbeidsmiljø og helseskader/ sykefravær. For tilsynet med forpleiningsentreprenør var målet videre å  se på utfordringer knyttet til grensesnittet mellom operatør og entreprenør, og operatørs påseansvar.

7 7 Identifiserte avvik i forpleiningstilsyn med forpleiningsentreprenør høsten 2006 (SFC):  Mangelfull styring av arbeidsmiljø  Mangelfull styring av renhold og hygiene  Mangelfull ivaretakelse av hygienisk forsvarlig standard  Manglende vurdering av arbeidsbelastning  Manglende kartlegging av fysisk arbeidsmiljø  Mangelfull opplæring  Mangelfull oppfølging fra operatør Varsel om pålegg er gitt til operatør og forpleiningsentreprenør.

8 8 Identifiserte avvik i forpleiningstilsyn med Statoils egen forpleining høsten 2006 (GFB):  Mangelfull styring av arbeidsmiljø  Mangelfull styring av renhold og hygiene  Mangelfull oppfølging og avviksregistrering etter kartlegginger  Mangelfull tilrettelegging av arbeidet for de forpleiningsansatte  Mangelfull registrering og oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom  Mangelfulle planer for og oversikt over gjennomført opplæring Varsel om pålegg er gitt.

9 9 Ulike arbeidsbetingelser Ptil og Htil sitter igjen med et inntrykk av at arbeidsbetingelsene for ansatte hos entreprenørselskapet er strammere enn for de forpleiningsansatte hos operatør.  Den hygieniske og estetiske standarden var på enkelte områder ikke tilfredsstillende på SFC, og entreprenøransatte ga uttrykk for at de ikke var faglig tilfreds med den renholdsfrekvensen de var pålagt å holde.  Kravene til renhold er de samme, men vårt inntrykk var at ansatte på GFB hadde bedre tid og muligheter til å øke renholdsfrekvensen om nødvendig. Dette ble det ikke gitt rom for på SFC.  Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø med tanke på belastning var gjennomført på GFB, men ikke på SFC.  Sykefraværet for de ESS ansatte på SFC var for 2005 var på over 16 % og hadde hatt en økning de siste årene.

10 10 Løft for forpleining – realiteter  Det er mangelfull styring og oppfølging av arbeidsmiljø  Forpleiningsbransjen utfører fysisk tungt arbeid - arbeidet blir i liten grad tilrettelagt  Det har foregått omfattende organisasjonsendringer med reduksjon av bemanningen uten at det blir foretatt faglige konsekvensanalyser.  Arbeidstakerne blir ikke gitt tilstrekkelig opplæring i arbeidsmiljørisiko - OLF har fått beskjed fra selskapene om at de gjennomfører opplæringen selv  Sykefraværet er fremdeles høyt Ptils oppfatning De to tilsynsaktivitetene avdekket at prosjektet Løft for forpleining har hatt liten effekt for arbeidstakerne i forpleining i de to selskapene og at det fremdeles er behov for løft-innsats

11 11 Fra tildelingsbrevet 2006; om å forebygge utstøting og fremme inkluderende arbeidsliv  Arbeidet med å forebygge utstøting og fremme inkludering skal i 2006 ha høy prioritet. Dette innebærer først og fremst gjennomføring av tiltak og prioriteringer som er egnet til å hindre at folk får helseproblemer som bringer dem i faresonen for utstøting. Tilsvarende prioriteringer gjenspeiles i HMS-meldingsarbeidet.

12 12 Ambisjonene og realitetene Status i forhold til det likelydende brevet? Ptil ba selskapene om å:  foreta en vurdering av seg selv opp mot det som står i rapporten  lage en plan for iverksetting av forbedringstiltak der dette er nødvendig  lage en plan for nødvendig opplæring Hva blir veien videre?


Laste ned ppt "1 Løft for forpleining – ambisjoner og realiteter Hilde Heber, sjefingeniør Ptil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google