Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REACH Status for EUs nye kjemikalieregelverk Geir Jørgensen Seksjon for produktrettet miljøvern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REACH Status for EUs nye kjemikalieregelverk Geir Jørgensen Seksjon for produktrettet miljøvern."— Utskrift av presentasjonen:

1 REACH Status for EUs nye kjemikalieregelverk Geir Jørgensen Seksjon for produktrettet miljøvern

2 2REACH Jeg skal snakke om…. Status om REACH Status om REACH helpdesk

3 3REACH Kort om status Kort om status  REACH ble formelt vedtatt 18. desember 2006 (publisert i EUs Official Journal, forordning nr. 1907/2006) (publisert i EUs Official Journal, forordning nr. 1907/2006)  REACH trer i kraft i EU 1. juni 2007  REACH må inkluderes i EØS avtalen før formell implementering i Norge, norsk forskrift skal lages  SFT er utpekt som ansvarlige myndighet og skal ha et koordineringsansvar (St. meld. nr. 14, 2006-2007)

4 4REACH Hva er REACH? Ny forordning for en styrket kjemikalieforvaltning i Europa  Skal sikre grunnleggende kunnskap om kjemikaliers helse- og miljøvirkninger  Gir næringslivet ansvaret for å: • skaffe kunnskapen • vurdere risiko for kjemikaliene • kommunisere evt. risiko og sikkerhetstiltak gjennom produktkjeden  Myndighetene og et nytt kjemikaliebyrå skal foreta ytterligere evaluering  Godkjenning på felleskapsnivå av de stoffene som gir mest bekymring

5 5REACH Oppbygning av Kjemikaliebyrået •En administrerende direktør •Et styre •Et sekretariat •Komité for medlemsland •Komité for risikovurdering •Komité for sosioøkonomiske analyser •Forum

6 6REACH REACH – Hva endres? Ved REACH opphører forskrifter om: •Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer •Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer REACH vil inkludere: •Begrensinger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) •HMS-databladforskriften Endres, men beholdes som egen forskrift: •Forskrift om klassifisering og merking, industrien får klarere ansvar for klassifisering og merking, harmonisert klassifisering - kun CMR-stoffer, innåndingsallergener Endres ikke av REACH, bl.a.: •Regelverket for utslippstillatelser •Avfallsregelverket •Arbeidsmiljøregelverket •Regler på spesifikke anvendelsesområder som plantevernmidler, biocider, legemidler, næringsmidler, kosmetikk m.m.

7 7REACH REACH gjelder blant annet ikke: •Avfall slik det er definert i Direktiv 2006/12/EC, er unntatt fra REACH •Gjenvinning av avfall som resulterer i et nytt stoff, stoffblanding eller fast produkt er omfattet av REACH •Spørsmål knyttet til avfall er omtalt i dokumentet ”Questions and Answers on REACH”, kan lastes ned fra DG Environment sin hjemmeside

8 8REACH Kjemiske stoffer skal registreres til et nytt kjemikaliebyrå (European Chemicals Agency ) REACH - Krav om registrering • Alle stoffer som produseres/importeres > 1 tonn/år pr. produsent eller importør, skal innholde opplysninger om: - registranten - stoffets identitet, renhet, klassifisering mv. - bruksområder/mengde/eksponering - testdata for å fastslå helse- og miljøeffekter - sikkerhetsvurdering (Chemical Safety Report) for stoffer > 10 tonn pr. år, med vurdering av eksponering, risiko og sikkerhetstiltak • Krav til informasjon avhenger av mengde (1, 10, 100, 1000 tonn pr. år) • Hvis ikke registreringskravene er oppfylt, kan stoffene ikke produseres eller importeres (”ingen data, ikke noe marked”)

9 9REACH Registrering gjelder: •Kjemiske stoffer •Stoffer som inngår i stoffblandinger (stoffblandinger skal ikke registreres) •Stoffer i artikler som er beregnet at skal avgis •Produsenter i EU/EØS-området •Importører til EU/EØS-området •Bedrift som kjøper et stoff fra et annet EU/EØS-land, defineres ikke som importør - men som: - Nedstrømbruker når bedriften bruker stoffet i sin virksomhet - Distributør når bedriften bare lagrer og markedsfører stoffet for salg til tredjepart

10 10REACH Unntak fra registrering Lettere krav til noen stoffgrupper: •intermediater, stoffer til forskning og utvikling Unntak fra registrering, bl.a.: •polymerer (men monomerer skal registreres) •naturlige forekommende stoffer som ikke er kjemisk modifisert, eks. mineraler, malm, sementklinker, naturgass, råolje, kull, koks •grunnstoff hvor risiko er godt dokumentert, eks. H, O, N •liste med spesifiserte stoffer

11 11REACH Tidsfrister for registrering •Stoffer som er på markedet i dag (innfasingsstoffer), skal registreres innen: 1.12.2010: - stoffer >1000 tonn/år - CMR stoffer (cat. 1 og 2) > 1 tonn/år - stoffer med R 50-53 > 100 tonn/år 1.6.2013: - stoffer > 100 tonn/år 1.6.2018: - stoffer > 1 tonn/år • Nye stoffer skal registreres før de bringes på markedet

12 12REACH Preregistrering • Innfasingsstoffer skal preregistreres i tidsrommet fra 1.6.2008 til 1.12.2008 • Hvis det er flere registranter av samme stoff, skal de inngå avtale om én ansvarlig for registreringen (”ledende registrant”). Det er også mulig å registrere stoff alene. • Data fra dyretester skal deles

13 13REACH Informasjon i leveransekjeden Nedstrømsbrukere får plikter til å levere informasjon (eksponeringsforhold, beskyttelsestiltak, HMS-datablad) Eksponeringsscenarier skal vedlegges HMS-datablad (stoffer >10 tonn/år hvor kjemisk sikkerhetsrapport skal foreligge) Produsent/importør Registrering, godkjenning Nedstrømsbruker Datablad Sikre seg at stoffene er registrert, godkjent Info om bruk, sikkerhet Datablad En nedstrømsbruker skal, dersom bruksområdet ikke er omfattet av registreringen: • enten informere om sitt bruksområde til produsent/importør slik at disse inkluderer bruksområdet i sin registrering • eller meddele bruksområdet til Kjemikaliebyrået og utarbeide egen sikkerhetsvurdering for bruksområdet (Chemical Safety Report)

14 14REACH Myndighetene har rolle i evaluering av stoffer - Dossier evaluering: evaluering av registreringsdataene, foretas av Kjemikaliebyrået -Stoff evaluering: Kjemikaliebyrået fordeler stoffer mellom medlemslandene -Hva vurderes: behov for ytterligere data (testing, eksponering mv.) behov for oppfølging og tiltak (kan gi grunnlag for autorisasjons-/restriksjonsforslag)

15 15REACH REACH innfører system for godkjenning (autorisering) av de farligste kjemikaliene • Definerte kriterier for farlige egenskaper: - kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige (CMR, cat. 1 og 2) - persistente, bioakkumulerende, toksiske (PBT, vPvB) - hormonforstyrrende Alle stoffer som oppfyller kriteriene blir ført opp på en liste • Enhver som vil bruke et stoff på listen må ha godkjenning for gjeldende bruk •Vurdering av alternative stoffer og mulighet for substitusjon skal leveres med søknaden

16 16REACH Restriksjoner •”Safety Net”, risikobaserte tiltak • Forbud mot spesifikke stoffer/spesifikk bruk • Dagens begrensningsdirektiv tas inn i REACH, men dagens regelverk skal først opphøre 1. juni 2009 • Særnasjonale strengere restriksjoner (forbud stoffer) kan beholdes til 1. juni 2013 forutsatt at de er notifisert i EU

17 17REACH 3.1: Preparing the registration dossier 3.1: Preparing the registration dossier 3.2: Preparing the CSR 3.2: Preparing the CSR 3.3: Information requirements 3.3: Information requirements 3.10: Guidance on checking substance ID 3.10: Guidance on checking substance ID 3.5: Guidance for downstream users 3.5: Guidance for downstream users 3.8: Requirements for articles 3.8: Requirements for articles 3.6: Guidance on C&L under GHS 3.6: Guidance on C&L under GHS 3.7: Guidance on applications for authorisation 3.7: Guidance on applications for authorisation 3.9: Guidance on SEA 3.9: Guidance on SEA 3.4: Guidance on data-sharing 3.4: Guidance on data-sharing RIP 3: veiledninger for industrien i)Helse ii)Arbeidsmiljø iii)Ytre miljø

18 18REACH Nyttige linker mht. REACH Kommisjonen: •http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm ECB:http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm •http://ecb.jrc.it/reach/riphttp://ecb.jrc.it/reach/rip SFT: •http://www.sft.no (næringsliv, EUs kjemikalieregelverk (REACH)http://www.sft.no •http://www.miljostatus.no (kjemikalier, kjemikalieregelverk, REACHhttp://www.miljostatus.no

19 19REACH Spørreundersøkelse i utvalgte norske bedrifter: • 90 % av stoffene som benyttes, er nedstrømsbruk • Av alle stoffer som oppgis brukt i bedriftene, er det 5 % som blir omfattet av registreringskravet REACH - Konsekvenser

20 20REACH Praktiske, strukturelle endringer mv. i 30-50 % av bedriftene: •Økt ressursbruk knyttet til administrasjon •Økte kostnader •Vanskeligere konkurranse i forhold til bedrifter utenfor EU/EØS •Kjemikalier vil forsvinne fra markedet (småvolum, nisjeprodukter) •Store kostnader knyttet til omformuleringer •Redusert fleksibilitet i forhold til innkjøp av kjemikalier •Vanskeligere å finne nye stoffer og alternativer for substitusjon •Små bedrifter blir rammet hardere enn store •Over 50 % av bedriftene har ikke tilstrekkelige kunnskaper eller ressurser til å møte kravene i REACH 24 Råstoff/kjemikalier Maling/lakk Vaskemidler Farmasøytisk Plast 27 Metaller 11 Olje/gass 51 Agentur/engros 17 Tekstiler 26 Sement, glass 36 Møbler 28 El. maskiner/app. NACE Bransje REACH - Konsekvenser

21 21REACH REACH - konsekvenser Bedre oversikt og informasjon om stoffer på markedet Bedre kontroll og risikohåndtering Mer effektiv begrensning og erstatning av de mest betenkelige kjemikaliene Redusert omfang av skader på helse og miljø

22 22REACH

23 23REACH  Formelt krav under REACH: - hvert medlemsland skal etablere nasjonal ”helpdesk” - hvert medlemsland skal etablere nasjonal ”helpdesk” Article 124 ”Member States shall establish national helpdesks to provide advice to manufacturers, importers, downstream users and any other interested parties on their respective responsibilities and obligations under this Regulation, in particular in relation to the registration of substances in accordance with Article 12(1), in addition to the operational guidance documents provided by the Agency under Article 77(2)(g).”  Fokus særlig på de små og mellomstore bedrifter: omfattende regelverk med mange aktører! -omfattende regelverk med mange aktører!

24 24REACH •Nordisk workshop, København juni 2006 •Nasjonal workshop, SFT januar 2007 •SHERPER Dissemination Workshop, Berlin februar 2007 •Kickoff-meeting REACH Help-Net, Berlin februar 2007 •REACH Help-Net, Training Cource, Bryssel, mars •2. REHCORN Meeting, Bryssel, april

25 25REACH •50 deltakere, fordelt på myndigheter, SMEs, norsk industri og noen konsulenter •Problemstillinger •Forventninger •Prioriteringer •Nødvendig informasjonsmateriell •Roller

26 26REACH Oslo workshop Noen konklusjoner •STORT BEHOV FOR KUNNSKAP OM REACH (SMBs) •OGSÅ BEHOV FOR GENERELL BASISKUNNSKAP OM KJEMIKALIER (skal Helpdesk dekke dette?) •BEHOV FOR SAMARBEID MED ANDRE MYNDIGHETER

27 27REACH SHERPER S ME H ELPDESK E XPERTS R OUNDTABLE- P LANNING THEIR E STABLISHMENT FOR R EACH

28 28REACH  Utgitt sluttrapport med  19 konkrete anbefalinger i følgende kategorier  Helpdesk structure, resourcing and activities of the helpdesk  Scope of the helpdesk to be provided  Communication tools and guidance  Publicity issues and priority topics for action  Harmonisation, interaction and relationships  Liability and confidentiality Myndighetene skal formidle kravene i REACH Industrien skal finne praktisk måte å gjøre det på

29 29REACH EU Level Stakeholder Helpdesks National Stakeholder Helpdesks ECHA COMMISSION SME Policy, DG ENTR ACTORSACTORS TOOLSTOOLS REACHHELPNETREACHHELPNET ECHA Helpdesk 27 Member State Helpdesks RHEP REHCORN REHCORN=REACH Helpdesk Correspontents Network RHEP=REACH Helpdesk Exchange Platform ECHA=Kjemikaliebyrået, Helsingfors

30 30REACH •Skal etablere REACH-hjelp på nett innen 1. juni •Den norske teksten inspirert av Danmark – tilpasset norsk begrepsbruk •REACH-postkasse •Brosjyre om REACH nær trykking •”Teaser” (visittkortformat) med adressen til REACH-hjelp •REACH-nytt •Kampanje om REACH planlegges •Brukerundersøkelse til våren – hvor nyttig har vår informasjon vært? •GRIP (Group of REACH Implementation Problems)- Network er etablert – SFT er med.

31 31REACH


Laste ned ppt "REACH Status for EUs nye kjemikalieregelverk Geir Jørgensen Seksjon for produktrettet miljøvern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google