Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1

2 Fra direktiv til forordning , Sted, tema, Sted, tema 2 >Byggevaredirektivet var et komplisert og fleksibelt system, implementert noe ulikt i alle europeiske land ulikt >Behov for lik anvendelse av et sett av regler >Ny byggevareforordning, som sannsynligvis skal implementeres i en ny forskrift (tas ut av TEK 10)

3 Grunnleggende krav til byggverk ​Byggevarer ikke er sluttprodukt, skal bygges inn i byggverk ​Byggevarer skal derfor vurderes opp mot grunnleggende krav til byggverk > mekanisk motstandsevne og stabilitet > brannsikkerhet > hygiene, helse, miljø > sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk > vern mot støy >Energiøkonomisering og varmeisolering >Bærekraftig bruk av ressurser (nytt grunnleggende krav) , Sted, tema, Sted, tema 3

4 Fra og med Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring ​Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring >For produkter der det finnes en harmonisert standard ​Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring >For produkter der produsent har skaffet seg en europeisk teknisk vurdering (European technical Assessment, ETA) , Sted, tema, Sted, tema 4

5 Skjematisk oversikt , Sted, tema, Sted, tema 5

6 CE-merking , Sted, tema, Sted, tema 6

7 Ytelseserklæring , Sted, tema, Sted, tema 7

8 Mer om ytelseserklæringen ​Når skal produsent utarbeide en ytelseserklæring? >For hver produkttype >For hvert serie- eller partinummer Skal ytelseserklæring følge med byggevaren? Ja enten i papirform eller i elektronisk format Hva med en lenke på produsentens egen nettside? Ja, men… , Sted, tema, Sted, tema 8

9 Angivelse av innhold farlige stoffer ​Forskjell mellom emisjon og innhold av farlige stoffer >Emisjon av farlige stoffer er ofte regulert i harmoniserte standarder eller europeiske tekniske vurderinger (  angis derfor i ytelseserklæring som egenskap) >Innhold av farlige stoffer er (kan være) noe annet enn emisjon Ny forpliktelse: Angi innhold av farlige stoffer, i tillegg til å lage sikkerhetsdatablad, i samme form og samtidig som ytelseserklæringen Kan innhold av farlige stoffer angis i selve ytelseserklæring? Uklarhet i byggevareforordningen. Direktoratets oppfatning : Ja (for å unngå ytterligere kostnader) , Sted, tema, Sted, tema 9

10 Kontaktpunkt for byggevarer ​I hvert EØS-land ​Skal opplysninger til utenlandske økonomiske aktører/myndighet om >nasjonale byggtekniske forskrifter >andre tekniske forskrifter som får anvendelse på en spesifikk type produkt >hvilke myndighet som har ansvar for tilsyn >klageadgang >henvendelser skal besvares innen 15 virkedager List over kontaktpunkt for byggevarer finner du på Kommisjonens nettside , Sted, tema, Sted, tema 10

11 Produsentens forpliktelser >utarbeide ytelseserklæringen, den tekniske dokumentasjonen, anvisninger og sikkerhetsinformasjon >oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjonen i 10 år >Sikre at serieproduksjon opprettholder byggevarens angitte ytelse >angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen og sted der produsent kan kontaktes på byggevaren eller emballasjen >foreta stikkprøvekontroll av byggevarer som de har markedsført når det ansees hensiktsmessig >føre register over klager , Sted, tema, Sted, tema 11

12 Produsent/importør/distributør ​Dersom man importerer byggevarer produsert av andre produsenter, men omsetter disse under eget navn eller merke = produsent ​  samme forpliktelser som produsent ​Dersom man kjøper inn byggevarer produsert av andre produsenter, og bearbeide produktet slik at egenskaper endres = produsent ​  samme forpliktelser som produsent , Sted, tema, Sted, tema 12

13 Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer (vårt forslag som skal på høring) ​Alle produkter kan i utgangspunkt CE-merkes (ved at produsent skaffer seg en europeisk teknisk vurdering) For ikke CE-merkede produkter gjelder det et nasjonalt krav for dokumentasjon av produkter (snart på høring) >Produksjonskontroll i fabrikk >Behov for en samsvarsbekreftelse for noen byggevarer >Produktsertifisering >Byggevaren skal merkes med visse opplysninger , Sted, tema, Sted, tema 13

14 Produksjonskontroll ​Produksjonskontroll i fabrikk som sikrer at byggevarer som markedsføres og omsettes har egenskaper som produsent oppgir ​Produksjonskontroll kan eksempelvis bevises ved bruk av ISO 9001 eller tilsvarende , Sted, tema, Sted, tema 14

15 Når er det behov for en tredjepartsvurdering? , Sted, tema, Sted, tema 15 -Det er Europakommisjonen som fastsetter hvilken attestasjonsmodul som gjelder for et produktgruppe -Komplekse, sammensatte produkter vil gjerne ligge i strenge attestasjonsmoduler (1, 1+ eller 2+) -Enkle produkter som gipsplater ligger i lave attestasjonsmoduler (3 eller 4) -Liste over Europakommisjonens vedtak finner du i NANDO-base NANDO-base -Ta utgangspunkt i produktgrupper der Europakommisjonen allerede har fastsatt hvilket system gjelder

16 Produktsertifisering >For produkter som har betydning for brannsikkerhet >Utlekking av metaller og organiske stoffer i drikkevann ​  Fordi harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder eller europeiske tekniske vurderingsdokumenter) vanligvis krever dette , Sted, tema, Sted, tema 16

17 Merking av byggevarene >Produsentens navn, registrert adresse, varemerke > B yggevarens egenskaper >H vilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt til grunn (for eksempel en nasjonal standard) >Der det er relevant, henvisning til tredjepartsorgan • navnet på tredjepartsorganet • hvilke oppgaver som ble utført • når ble oppgavene gjennomført , Sted, tema, Sted, tema 17

18 Nasjonale merker ​CE-merling er den eneste merking som kan bekrefte samsvar med byggevareforordningen ​Hva med nasjonale merker? > Ikke lenger plass for nasjonale merker > Plass for frivillig ordninger som bedre forbrukervern - garanterer egnethet for spesifikk bruk - andre egenskaper enn de vesentlige egenskaper i harmoniserte tekniske spesifikasjoner -øke antall besøk på fabrikk -Kreve ISO 9001 fullt ut -Høyere attestasjonssystem? , Sted, tema, Sted, tema 18

19 Overgang til byggevareforordningen Hva må produsenter gjøre? ​Dersom produktet er dekket av en harmonisert standard  CE-merking + ytelseserklæring ​Dersom produsent har en europeisk teknisk godkjenning  CE-merking + ytelseserklæring ​Ønsker produsent å CE-merke byggevarer der det ikke finnes en harmonisert produktstandard  Ta kontakt med SINTEF Byggforsk ​Andre produkter  sjekk om byggevaren er i samsvar med det nasjonale kravet om produktdokumentasjon , Sted, tema, Sted, tema 19

20 Takk for oppmerksomhet Spørsmål kan rettes direkte til


Laste ned ppt "Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google