Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1

2 Fra direktiv til forordning 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 2 >Byggevaredirektivet var et komplisert og fleksibelt system, implementert noe ulikt i alle europeiske land ulikt >Behov for lik anvendelse av et sett av regler >Ny byggevareforordning, som sannsynligvis skal implementeres i en ny forskrift (tas ut av TEK 10)

3 Grunnleggende krav til byggverk ​Byggevarer ikke er sluttprodukt, skal bygges inn i byggverk ​Byggevarer skal derfor vurderes opp mot grunnleggende krav til byggverk > mekanisk motstandsevne og stabilitet > brannsikkerhet > hygiene, helse, miljø > sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk > vern mot støy >Energiøkonomisering og varmeisolering >Bærekraftig bruk av ressurser (nytt grunnleggende krav) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 3

4 Fra og med 01.07.2013 Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring ​Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring >For produkter der det finnes en harmonisert standard ​Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring >For produkter der produsent har skaffet seg en europeisk teknisk vurdering (European technical Assessment, ETA) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 4

5 Skjematisk oversikt 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 5

6 CE-merking 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 6

7 Ytelseserklæring 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 7

8 Mer om ytelseserklæringen ​Når skal produsent utarbeide en ytelseserklæring? >For hver produkttype >For hvert serie- eller partinummer Skal ytelseserklæring følge med byggevaren? Ja enten i papirform eller i elektronisk format Hva med en lenke på produsentens egen nettside? Ja, men… 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 8

9 Angivelse av innhold farlige stoffer ​Forskjell mellom emisjon og innhold av farlige stoffer >Emisjon av farlige stoffer er ofte regulert i harmoniserte standarder eller europeiske tekniske vurderinger (  angis derfor i ytelseserklæring som egenskap) >Innhold av farlige stoffer er (kan være) noe annet enn emisjon Ny forpliktelse: Angi innhold av farlige stoffer, i tillegg til å lage sikkerhetsdatablad, i samme form og samtidig som ytelseserklæringen Kan innhold av farlige stoffer angis i selve ytelseserklæring? Uklarhet i byggevareforordningen. Direktoratets oppfatning : Ja (for å unngå ytterligere kostnader) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 9

10 Kontaktpunkt for byggevarer ​I hvert EØS-land ​Skal opplysninger til utenlandske økonomiske aktører/myndighet om >nasjonale byggtekniske forskrifter >andre tekniske forskrifter som får anvendelse på en spesifikk type produkt >hvilke myndighet som har ansvar for tilsyn >klageadgang >henvendelser skal besvares innen 15 virkedager List over kontaktpunkt for byggevarer finner du på Kommisjonens nettside 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 10

11 Produsentens forpliktelser >utarbeide ytelseserklæringen, den tekniske dokumentasjonen, anvisninger og sikkerhetsinformasjon >oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjonen i 10 år >Sikre at serieproduksjon opprettholder byggevarens angitte ytelse >angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen og sted der produsent kan kontaktes på byggevaren eller emballasjen >foreta stikkprøvekontroll av byggevarer som de har markedsført når det ansees hensiktsmessig >føre register over klager 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 11

12 Produsent/importør/distributør ​Dersom man importerer byggevarer produsert av andre produsenter, men omsetter disse under eget navn eller merke = produsent ​  samme forpliktelser som produsent ​Dersom man kjøper inn byggevarer produsert av andre produsenter, og bearbeide produktet slik at egenskaper endres = produsent ​  samme forpliktelser som produsent 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 12

13 Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer (vårt forslag som skal på høring) ​Alle produkter kan i utgangspunkt CE-merkes (ved at produsent skaffer seg en europeisk teknisk vurdering) For ikke CE-merkede produkter gjelder det et nasjonalt krav for dokumentasjon av produkter (snart på høring) >Produksjonskontroll i fabrikk >Behov for en samsvarsbekreftelse for noen byggevarer >Produktsertifisering >Byggevaren skal merkes med visse opplysninger 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 13

14 Produksjonskontroll ​Produksjonskontroll i fabrikk som sikrer at byggevarer som markedsføres og omsettes har egenskaper som produsent oppgir ​Produksjonskontroll kan eksempelvis bevises ved bruk av ISO 9001 eller tilsvarende 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 14

15 Når er det behov for en tredjepartsvurdering? 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 15 -Det er Europakommisjonen som fastsetter hvilken attestasjonsmodul som gjelder for et produktgruppe -Komplekse, sammensatte produkter vil gjerne ligge i strenge attestasjonsmoduler (1, 1+ eller 2+) -Enkle produkter som gipsplater ligger i lave attestasjonsmoduler (3 eller 4) -Liste over Europakommisjonens vedtak finner du i NANDO-base NANDO-base -Ta utgangspunkt i produktgrupper der Europakommisjonen allerede har fastsatt hvilket system gjelder

16 Produktsertifisering >For produkter som har betydning for brannsikkerhet >Utlekking av metaller og organiske stoffer i drikkevann ​  Fordi harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder eller europeiske tekniske vurderingsdokumenter) vanligvis krever dette 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 16

17 Merking av byggevarene >Produsentens navn, registrert adresse, varemerke > B yggevarens egenskaper >H vilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt til grunn (for eksempel en nasjonal standard) >Der det er relevant, henvisning til tredjepartsorgan • navnet på tredjepartsorganet • hvilke oppgaver som ble utført • når ble oppgavene gjennomført 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 17

18 Nasjonale merker ​CE-merling er den eneste merking som kan bekrefte samsvar med byggevareforordningen ​Hva med nasjonale merker? > Ikke lenger plass for nasjonale merker > Plass for frivillig ordninger som bedre forbrukervern - garanterer egnethet for spesifikk bruk - andre egenskaper enn de vesentlige egenskaper i harmoniserte tekniske spesifikasjoner -øke antall besøk på fabrikk -Kreve ISO 9001 fullt ut -Høyere attestasjonssystem? 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 18

19 Overgang til byggevareforordningen Hva må produsenter gjøre? ​Dersom produktet er dekket av en harmonisert standard  CE-merking + ytelseserklæring ​Dersom produsent har en europeisk teknisk godkjenning  CE-merking + ytelseserklæring ​Ønsker produsent å CE-merke byggevarer der det ikke finnes en harmonisert produktstandard  Ta kontakt med SINTEF Byggforsk ​Andre produkter  sjekk om byggevaren er i samsvar med det nasjonale kravet om produktdokumentasjon 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 19

20 Takk for oppmerksomhet Spørsmål kan rettes direkte til mathieu.veulemans@dibk.no mathieu.veulemans@dibk.no20


Laste ned ppt "Byggevareforordningen – Hva betyr det for byggevareindustrien? MATHIEU VEULEMANS 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google