Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REACH – Rådsforslag 19.12.05 Hva er det - hva er status? Linda Reierson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REACH – Rådsforslag 19.12.05 Hva er det - hva er status? Linda Reierson."— Utskrift av presentasjonen:

1 REACH – Rådsforslag 19.12.05 Hva er det - hva er status? Linda Reierson

2 2REACH REACH - Hva er REACH ? (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) Ny forordning for en styrket kjemikalieforvaltning i Europa  Skal sikre grunnleggende kunnskap om kjemikaliers helse- og miljøvirkninger  Gir næringslivet ansvaret for å: • skaffe kunnskapen • vurdere risiko for kjemikaliene • kommunisere evt. risiko og sikkerhetstiltak gjennom produktkjeden  Myndighetene og et nytt kjemikalieagentur skal foreta ytterligere evalueringer  Godkjenning på felleskapsnivå av de mest betenkelige stoffene

3 3REACH REACH – Hva endres? Ved REACH opphører forskrifter om: •Vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer •Forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer REACH vil inkludere forskriftene: •Begrensinger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) •HMS-databladforskriften Endres, men beholdes som egen forskrift: •Forskrift om klassifisering og merking; - Industrien får klarere ansvar for klassifisering og merking - Harmonisert klassifisering av CMR-stoffer, innåndingsallergener Endres ikke av REACH, bl.a: •Regelverket for utslippstillatelser (IPPC direktivet) •Avfallsregelverket •Arbeidsmiljøregelverket •Regelverkene på spesifikke anvendelsesområder, som plantevernmidler, biocider, legemidler, næringsmidler, kosmetikk m.m.

4 4REACH Kjemiske stoffer, stoffer i stoffblandinger og stoffer i visse artikler skal registreres til et nytt kjemikalieagentur (”European Chemical Agency”) • Alle stoffer som produseres/importeres > 1 tonn/år pr. produsent og importør • Skal innholde informasjon om iboende egenskaper (spesifiserte tester), klassifisering/merking, eksponering, sikkerhetstiltak, forslag til ytterligere testing • Krav til informasjon avhenger av mengde (1, 10, 100 eller 1000 tonn/år) • Sikkerhetsvurdering (”Chemical Safety Report”) for stoffer > 10 tonn/år, inkludert risikovurdering og risikohåndteringstiltak REACH - Krav om registrering

5 5REACH •Lettere krav til noen stoffgrupper: - Visse intermediater - Stoffer til forskning og utvikling •Unntak fra registrering, bl.a: - Polymerer - Liste - naturlige forekommende stoffer, ikke kjemisk modifisert (mineraler, malm, sementklinker, naturgass, råolje, kull, koks mv.) - Liste - grunnstoff, risiko godt dokumentert (H, O, N, mv.) Registrering gjelder: • Produsenter i EU/EØS-området • Importører til EU/EØS-området • Rene stoffer • Stoffer som inngår i stoffblandinger (s toffblandinger skal ikke registreres) • Stoffer i artikler som er beregnet skal avgis

6 6REACH Tidsfrister for registrering •Stoffer som er på markedet i dag, (innfasingsstoffer) skal registreres innen: 3 år Stoffer > 1000 tonn/år CMR stoffer (cat. 1 og 2) > 1 tonn/år Stoffer med R 50-53 > 100 tonn/år 6 år Stoffer > 100 tonn/år 11 år Stoffer > 1 tonn/år • Nye stoffer skal registreres før de bringes på markedet

7 7REACH Innfasingsstoffer •Innfasingsstoffer skal pre-registreres 12-18 mnd. etter at REACH er trådt i kraft •Hvis det er flere registranter av samme stoff, skal de inngå avtale om en ansvarlig for registreringen (”lead registrant”), muligheter også for å registrere alene •Data fra dyretester skal deles

8 8REACH Informasjon i forsyningskjeden Nedstrømsbrukere får plikter til å levere informasjon (eksponeringsforhold, beskyttelsestiltak, HMS-datablad) Eksponeringsscenarier skal vedlegges HMS-datablad (stoffer >10 tonn/år hvor kjemisk sikkerhetsrapport skal foreligge) En nedstrømsbruker skal, dersom bruksområdet ikke er omfattet av registreringen: • enten informere om sitt bruksområde til produsent/importør for at disse inkluderer bruksområdet i sin registrering • eller meddele bruksområdet til agenturet og utarbeide egen sikkerhetsvurdering for bruksområdet

9 9REACH Myndighetenes rolle i evaluering av stoffer -Evaluering av registreringsdataene (”dossier evaluation”); foretas hovedsakelig av kjemikalieagenturet -Stoff evaluering; kjemikalieagenturet fordeler stoffer mellom medlemslandene -Vurdere behov for ytterligere data (testing, eksponering mv.) -Vurdere behov for oppfølging og tiltak (kan gi grunnlag for autorisasjons-/restriksjonsforslag

10 10REACH Kontrollforum Adm. dirøktør Sekretariat (~ 300 personer) Kommite for risikovurdering Kommite for samfunnsøkonomisk analyse Medlemslands kommite Klageutvalg Styret Kjemikalieagenturet, ”European Chemical Agency” (ECA)

11 11REACH REACH innfører system for godkjenning (autorisering) av de farligste kjemikaliene • Definerte kriterier for farlige egenskaper: - CMR (cat. 1 og 2) - PBT, vPvB - hormonforstyrrende og liknende alvorlige egenskaper • Alle stoffer som fyller kriteriene blir ført opp på en liste • Enhver som vil bruke et stoff på listen må ha godkjenning for gjeldende bruk I tillegg: Restriksjonsprosedyre – begrensningsdirektivet tas inn i REACH Mer effektiv begrensning og erstatning av de mest betenkelige kjemiske stoffene

12 12REACH REACH – konsekvenser: • Samfunnsøkonomisk nytte overstiger kostnadene • Bedre kontroll og risikohåndtering • Mer effektiv begrensning og erstatning av de mest betenkelige kjemikaliene • Redusert omfang av skader på helse og miljø

13 13REACH Informasjon om REACH •http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index.htmhttp://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/index.htm •http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htmhttp://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm •http://ecb.jrc.it/RIP/http://ecb.jrc.it/RIP/ •http://www.miljostatus.nohttp://www.miljostatus.no

14 14REACH Aktuelle forkortelser •Her er navn på forkortelsene fortløpende etter rekkefølgen på overheadarkene: - HMS-datablad: Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad - CMR-stoffer: "Carcinogen, Mutagen, Reprotoxic", dvs. stoffer som er kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige •- IPPC direktivet: Direktivet om "Integrated Pollution Prevention and Control", dvs. direktivet gir regler for hvordan utslippstillatelser for større bedrifter skal gis og hva utslippstillatelsene skal inneholde - > : større eller lik - Liste - grunnstoff.............. (H (hydrogen), O (oksygen), N (nitrogen) - CMR stoffer (cat. 1 og 2): dvs. kategori 1 og kategori 2 - de mest potente CMR stoffene - R 50/53: Risikosetningen - Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet •- PBT: Persistent, Bioakkumulerende, Toksisk; dvs. stoffer som er tungt nedbrytbare, oppkonsentreres i næringskjeden og er giftige •- vPvB: veldig Persistent, veldig Bioakkumulerende


Laste ned ppt "REACH – Rådsforslag 19.12.05 Hva er det - hva er status? Linda Reierson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google