Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar En “praktisk” innføring i regelverket om fangstsertifikater Seniorrådgiver Gunnstein Bakke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar En “praktisk” innføring i regelverket om fangstsertifikater Seniorrådgiver Gunnstein Bakke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar En “praktisk” innføring i regelverket om fangstsertifikater Seniorrådgiver Gunnstein Bakke

2 Praktisk innføring, tema 1. Historikk 2. Aktørenes roller og forholdet mellom dem • Fisker og mottaker / kjøper • Salgslaget • Mottaker / kjøper, produsent og eksportør • Eksportøren selv • Forholdet mellom eksportør og importør • Fiskeridirektoratet 3. Hvem er eksportør og importør ? 4. Tidsfristene 5. 3.landsfisk, lager- og produksjonserklæring 6. Hva skjer med dokumentene som utstedes ? 7. Hva skjer i andre land utenfor EU ? 8. Kontroll, i EU og i Norge Livet i havet – vårt felles ansvar

3 Historikk • 2006/2007, EU publiserer de første forslagene, endelig forslag i oktober 2007 • 29 september 2008, reglene vedtas • 28 – 29 november 2008, første møte Norge – EU • 3 september 2009 signeres avtale Norge – EU • 22 oktober 2009 vedtar EU implementeringsreglene • Arbeidet med implementeringsreglene i EU har tatt mye lengre tid enn først antatt • Februar 2009, salgslagene pålegges å utstede sertifikater - Derfor er vi kommet så langt som vi er…………

4 Fisker og mottaker/kjøper • Fullstendig og korrekt utfylt seddel • Straks landingen er fullført • Umiddelbar innsending • Ingen nye regler utover at skippers navn skal oppgis på seddelen - Blir foreslått når forslag om endringer i forskrift om landings- / sluttseddel legges frem

5 Salgslaget • Skal utstede fangstsertifikater, lager- /produksjonserklæringer • Behandle alle sedler umiddelbart etter mottak • Umiddelbar oversending til FSM og Fiskeridirektoratet • Sende nye versjoner etter hvert som de ferdigstilles - Etter avregning / fakturering / evt. inndragning osv. • Håndtere eventuelle feilmeldinger fra FSM - Pga. feil som ikke stanses i salgslagenes første kontroll • Behandle eventuelle problemer i forbindelse med utstedelse av dokumenter i FSM - Tekniske forhold / brukerstøtte - Andre forhold knyttet til selve dokumentene eller grunnlaget for utstedelsen

6 Mottaker / kjøper, produsent og eksportør • Registrere hvilken landing, dvs. hvilken landings-/sluttseddel fisken stammer fra • Formidle informasjonen til eksportør • Formidlingsmåten må aktørene bli enig om • Opplysningene må kunne dokumenteres

7 Eksportøren selv • Registrere opplysningene i FSM • Signere og laste ned dokumentene • Registrere nummeret på ”konvolutt / forside / oversikten” i TVINN, rubrikk 44 på enhetsdokumentet • Opplysningene må kunne dokumenteres • Forskriftsforslag har vært på høring og FKD behandler innspillene nå

8 Eksportør og importør • Eksportør formidler dokumentene til importør • Formidlingsmåten må aktørene bli enig om • Det arbeides med å finne løsninger som kan redusere antall dokumenter som skal sendes til importøren. Dvs. sending av en samlet oversikt over alle sertifikater som er tilknyttet forsendelsen i stedet for alle sertifikatene. Sertifikatene opprettes på samme måte.

9 Fiskeridirektoratet • Føre tilsyn med FSM / salgslagens arbeid • Klageorgan, dvs. behandle klager i forbindelse med utstedelse av dokumenter - Klager fremsettes for salgslaget

10 Hvem er eksportør og importør • Eksportør = de som er registrert i Eksportutvalgets register • Importør = mottakeren av varen / kunden (den juridisk ansvarlige) • Kan en importør la seg representere ? - Bruk av deklaranter / representanter / fullmektiger regnes som kommersielle forhold / spørsmål. - Er opp til det enkelte medlemsland - Godtas ved tollklarering (og mva transaksjoner) ved for eksempel DDP salg - Godtas trolig også i forhold til fangstsertifikater - Dvs. at de trolig kan motta og formidle sertifikater til myndighetene

11 Tidsfristene • Fiskefartøy som skal lande i EU havn, fangstsertifikat skal følge forhåndsmelding som skal sendes senest 2 timer før ankomst havn • I alle andre tilfeller skal importør legge frem sertifikatet for myndighetene senest - bil, (og bil på ferje), 2 timer - tog, 4 timer - fly, 4 timer - båt (fryseskip), tre arbeidsdager før forsendelsen ankommer EUs yttergrense • For bil betyr det 2 timer + ” noe ” (”noe” gjelder også de andre transportmåtene) • ” Noe ” må eksportør og importør komme frem til, fristen på 2 timer er importøren bundet av • APEO, skal melde innen fristen, ikke sende inn sertifikat

12 3.landsfisk, lager- og produksjonserklæring • Gjelder fisk som ikke er fanget av norsk fartøy • Lagererklæring skal benyttes dersom fisken ikke bearbeides utover innfrysing før den eksporteres til EU • Produksjonserklæring skal benyttes dersom den fisken er bearbeidet. • Erklæringene skal omfatte bare det partiet som eksporteres • Sertifikatene må legges frem (lastes opp i) FSM • EU godtar ikke dokumentene fra havnestatskontrollen (frossen fisk) • Det vil ikke bli krav om fangstsertifikat ved landing i Norge fra 1.1.2010 • Betyr at sertifikatene må skaffes tilveie av aktørene i Norge

13 Hva skjer med dokumentene som utstedes • Originaler blir oppbevart i FSM • Kopier sendes Fiskeridirektoratet fortløpende hvor de legges i en egen database • Myndighetene i hvert EU land skal oppbevare dokumentene som legges frem i minst 3 år • Kan hentes frem enkeltvis på www.catchcertificate.no

14 Hva skjer i andre land utenfor EU • Noen få land har inngått / inngår tilsvarende avtaler som Norge • Mange land har sendt notifikasjoner til EU med navn på myndigheter som skal utstede dokumenter. • Norske myndigheter forventer at EU landene vil kreve sertifikater ved all import og ikke bare fra noen land. Er forberedt på å ta opp spørsmål med EU dersom det viser seg at det ikke blir lik behandling av all import

15 Kontroll i EU og i Norge • Kontrollen i EU skal utføres av utpekte myndigheter i medlemslandene. Det er mange som ikke har pekt ut noen enda. - Kontroll av om fangstsertifikater er lagt frem - Verifikasjon som kan innebære spørsmål til norske myndigheter. Forsendelsen skal ikke frigis, dvs. den skal holdes tilbake • Kontrollen i Norge skal Fiskeridirektoratet utføre. Vil bli lagt opp til en gradvis tilnærming hvor innsamling av kunnskap vil være første skritt. Skal legges vekt på dialog med næringen i første fase. • EU kan anmode om besøk for å verifisere at grunnlaget for sertifikatutstedelsen er oppfylt

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar En “praktisk” innføring i regelverket om fangstsertifikater Seniorrådgiver Gunnstein Bakke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google