Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaveglidning og Kompetanseheving - Erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus NSF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaveglidning og Kompetanseheving - Erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus NSF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaveglidning og Kompetanseheving - Erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus NSF tillitsvalgtkonferanse 14. juni 2012

2 Lærebog i sygepleie, Rikke Nissen

3 Lovisenberg Diakonale Sykehus  Eid av 2 Diakonissehuset Lovisenberg og Diakonova  Non-profitbasert aksjeselskap  Forutsigbare oppgaver gjennom avtale med Helse Sør-Øst  Indremedisin, psykiatri og elektiv kirurgi  Kr 1.3 mrd i omsetning  Ca. 1650 ansatte

4 Stolt sykepleiehistorie Cathinka Guldberg Rikke Nissen

5 Verdier som preger sykehuset  Kvalitet omfatter faglig dyktighet, kreativitet, pionérånd og tverrfaglighet for å gi god og likeverdig behandling og omsorg.  Nestekjærlighet skal styre våre handlinger. Vi skal møte pasienter, pårørende og kolleger med vennlighet og respekt, tjenestevilje og høflighet.

6 ,, side 6 Hva er oppgaveglidning på LDS?  Ikke noe nytt •Det skjer en konstant vurdering av behov, ressurser og kompetanse på alle nivå  Hva er da nytt? •En sentral satsing på problemstillingen •Bevisstgjøring •Støtte til lokal uvikling •Overordnet oversikt i organisasjonen •Erfaringsutveksling utover klinikker/enheter/avd

7 ,, side 7 Målet med oppaveglidning?  Bedre ressursutnyttelse  Bedre og mer effektiv pasientbehandling  Gi nye utfordringer for ansatte  Utvikle bedre rammer for arbeid  Å ha noe å strekke seg etter  Skape økt trivsel på jobb Arbeid som noen oppfatter som rutine, kan en annen gruppe se som utfordrende

8 ,, side 8 Hva jobbglidning IKKE er?  Ingen snikinnføring av nye profesjoner  Ikke sentralisering av makt  Ikke overkjøring av linjefunksjonen

9 ,, side 9 Kompetanseutvikling  Både et mål og et middel  Mål: •Økt pasientsikkerhet •Bedre kvalitet •Motivasjon for arbeid •Kommunisere kompetanse til andre  Middel: •Ny kunnskap – nye oppgaver •Se nye muligheter

10 ,, side 10 Norge - fremover  Antall eldre øker  I 2030 nesten dobbelt så mange over 80 år som i 2005  En tredobling av antall 90-åringer fra 2010 til 2050  Sammensatte lidelser – Innlagte over 75 har i gjennomsnitt 3 diagnoser, 25 % har 6 diagnoser eller flere  Personalknapphet  Stor mangel på sykepleiere (28 200) og helsefagarbeidere (56 800) (SSB, 2012)  4,8 yrkesaktive pr pensjonist i 2010 – prognosen er 2,5 i 2050  1 av 3 må velge utdanning innen helse i 2025, om vi skal møte behovet  Forventningene til helsevesenet øker Kilder: Omsorgsplan 2015. SSB 2009/09 Arbeidsmarkedsrapport

11 Drivere ved LDS  Løse praktiske utfordringer  Pasientens tilbud skal ha tilsvarende eller bedre kvalitet  Lokale løsninger på lokale utfordringer

12 Vi stiller oss følgene spørsmål:  Jobber jeg optimalt?  Jobber vi optimalt?  Får pasienten best mulig utredning og behandling?  Er organisasjonen til hinder eller hjelp?

13

14 Atrieflimmerpoliklinikk Bakgrunn:  Uklar organisering av utredning  Lange ventelister  Mange telefonhenvendelser fra pasienter  Lang tid før pasienter kommer til elektrokonvertering; mange behandlere involvert Mål: Hvordan få til bedre pasientflyt, pasienttilfredshet og bedre kvalitet?

15 Atrieflimmerpol forts.  Utviklet enhetlig utrednings- og behandlingsløp  Sykepleier har et større ansvar for:  å organisere pasientflyt  telefonhenvendelser  Symptomvurdering og medikamenter  Tett samarbeid med kardiolog

16 Hvorfor fungerer det?  Felles oppfatning av ufordringen  Felles mål for behandling på poliklinikken  Baseres på tillit og samarbeid  Opplæring, undervisning og veiledning  Opplevd bedre ressursutnyttelse fra kardiolog og sykepleier

17 Artrieflimmerpol. forts  Erfaringer så langt:  Kortere ventetid  Bedre behandlingsflyt  Raskere til elektrokonvertering  Tett oppfølging, informasjon og veiledning fra sykepleierne  Fornøyde: •Pasienter •Sykepleiere •Kardiologer  LMS kurs med tverrfaglig informasjon og undervisning, samt mulighet for å møte andre i samme situasjon

18 Sykepleien 7/2012

19 Skopisykepleier Bakgrunn: Ventelister til gastro, endo og coloskopier Screening for tarmkreft Samarbeid med AHUS og Helsedirektoratet Egen diplomutdanning i Stockholm

20 Skopi forst.  Erfaringer fra Sverige  Fordrer dedikerte gastroenterologer i starten  Fordrer tett opplæring og oppfølging  Resultat:  Sykepleierne gjorde flere skopier enn legene  Opplæringsprotokoll ble innført for LIS-legene  Pasientene var mer tilfredse  Sykepleier fikk opplærlingsansvar for nye leger

21 Skopi forts.  Seminar høsten 2012  Fokus på erfaringene fra Stockholm  Belyse fordeler og utfordringer  Debatt  Vurderer å rekruttere 1 eller 2 sykepleiere fra høsten, som kan begynne utdanningen høsten 2013

22 ,, side 22 Andre satsninger  Postoperative kontroller ved fysioterapeut  Kompetansehevingsprogram for portørtjenesten  Kompetansehevingsprogram for kontoransatte  Helsefagarbeiderlærlinger fra høsten 2012  Fagskoleutdanning i kreftomsorg  Simuleringssenter

23 Videre  Forvalte de satsningene vi har startet  Stimulere og hjelpe nye ideer  Nurse Practitioner  Søke kunnskap om andres erfaringer  Presentere våre erfaringer  Samarbeid med eksterne aktører som NSF

24 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Oppgaveglidning og Kompetanseheving - Erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus Magne Hustavenes, sjef for helsefag Lovisenberg Diakonale Sykehus NSF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google