Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009 www.nofo.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009 www.nofo.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009 www.nofo.no

2 NOFO Samarbeids partnere Kunder (medlemmer) Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Stående beredskap: Beredskapsvakter 4 OR fartøyer i omr.beredsk. 5 baser med utstyr og personell (80) 20 OR fartøyer (pool) 25 slepefartøyer (pool) Helikopterpool Sintef/Akvaplan-niva Meterologisk institutt Tankbåter (Teekay) Alle operatørselskap på norsk sokkel Kystverket/Kystvakten og IUA’ene Leverandører : Norlense, NOFI, Framo, Norges brannskole, NPS, NNB, MMB, SeaWorks, Sintef/Veritas/Akvaplan-niva, OSRL / EARL, Kongsberg satelittstasjon. Sture, Mongstad, Ormen Lange og Snøhvit terminaler Rød farge : Leverandører i N-N

3 16 havgående lenser 16 oljeopptakere med stor kapasitet Store lagre av dispergeringsmiddel Satellitt, fly og helikopter Avtaler som gir tilgang til store personell- og oljevernressurser Betydelige oljevernressurser

4 40-45 standardøvelser med NOFO-utstyr Ca 10 øvelser knyttet til utsjekk Ca 5 øvelser knyttet til beredskap/leteboring 5-10 table-top øvelser med operatørselskaper Deltakelser i seks beredskapsøvelser med operatør 5-10 table-top øvelser med Kyv/IUA To fullskala øvelser etter NOFOs samarbeidskonsept En øvelse med olje på vann 30 ulike NOFO-kurs 8-10 samlinger med beredskapsgrupper 2 aksjoner i 2008 (Statfjord og Draugen) 1 samordningsøvelse med Kystverket Større antall interne øvelser/trening Kontinuerlig trening Omfattende øvelser hvert år

5 NOFO Den norske modellen Samarbeid mellom aktørene Privat StatligKommunal

6 Verden forandrer seg Nye utfordringer Økt boreaktivitet med muligheter for flere produksjonsinnretninger Utvidet aktivitet –I nye områder både i sør og nord –I mer miljøsensitive områder –Nærmere land Strengere miljøkrav og økende forventninger til kvalitet i alle ledd i oljevernberedskapen Til dette ønsker vi om mulig bedre utstyr : –Lett og sikkert å operere –Fungere under krevende værforhold (strøm og bølgehøyder) –Kort mobiliseringstid

7 Sentrale utviklingstrekk Mer oljevernutstyr for åpent hav –4 nye havgående lenser og oljeopptakere –utgjør 25% kapasitetsøkning Flere systemer på kjøl –økes fra 4 til 6 områdeberedskapsfartøyer –utgjør 50% økning Rolledeling oljevernberedskap : Operatør - NOFO – IUA –Oljevernberedskap i Barentshavet Kyst- og strandsoneberedskap styrkes Teknologiutvikling for bedre løsninger Videreutvikling av den norske samarbeidsmodellen

8 Oljevernberedskap i Barentshavet Samarbeidet mellom IUA Midt-Finnmark og NOFO om beredskapsløsning for leteboringen på NUCULA II høsten 2008 Barriere 1 : –1. system innen 2 timer På feltet Utstyrsoperatører om bord –2. system innen 6 timer Utstyrsoperatører om bord –3. system innen 10 timer Utstyrsoperatører om bord –4. system innen 41 timer Områdeberedskap Troll. Egne utstyrsoperatører Barriere 2 : –1. system innen 24 timer (Kystvakt) Operasjonsplan for området –2. system innen 34 timer (StatoilHydro) Identifiseres som Områdeberedskapen Haltenbanken Barriere 3 : –8 kystsystemer innen 34 timer (16 fiskefartøy) Barriere 4 : –Strandsonen, herunder inntil 12 fiskefartøy m/mannskaper som også kan støtte en strandaksjon innen 34 timer

9 Kyst & Strandsone satsning 1.Forbedret avtale med IUA’ene –Revidert samarbeidsavtale fra 01.01.09, klarere krav til leveranse og responstid, justert kompensasjon 2.Styrke operativ ledelse innen kyst og strand –Utvidet operasjonsledelse –Ny operasjonell beredskapsplan, klarere og entydige prosedyrer for innsatspersonell –Økt fokus på opplæring av NOFO personell –Kursing av IUA personell gjennom NBSK og tilføre opplæringsutstyr (Harbour Buster, Absorbentspreder, etc) 3.Samarbeidsavtaler med frivillige –Inngått samarbeidsavtale med WWF 4.Etablere avtaler om arbeidsfartøy, transport og avfallshåndtering –Inngått rammeavtale om bruk av 1-3 landgangsfartøyer langs hele kysten 5.Etablere stående beredskapsteam –Spesialteam på 50 nøkkelpersoner vil bli implementert i 2009 6.Nyanskaffelser - 6 Current Busters i bestilling 7.Lokale kystfiskefartøy -Utvidet / videreutviklet bruk av lokale kystfiskefartøy – samarbeidsprosjekt vurderes

10 Teknologiutviklingsprogrammet ”Oljevern 2010” I samarbeid med Kystverket Vi ønsker en aksellerert teknologisk utvikling innen fire viktige områder: 1.Oppsamlingsteknologi 2.Dispergering 3.Fjernmåling 4.Kyst- og strandoperasjoner NOFO kan bidra med betydelig økonomisk støtte NOFO kan bidra med betydelig økonomisk støtte slik at banebrytende ideer kan realiseres.

11 Prosjektidé (”White Paper”) Utarbeide prosjektforslag Gjennomføring av utviklingsprosjekt Bygging av prototype Testing og utprøving av prototype Kommersialisering NOFO-innkjøp av min. 1 ex  Milepæl medio 2010 Teknologiutviklingsløpet

12 Utredning oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen Målsetningen for arbeidet er som følger : –å videreutvikle kystnær oljevernberedskap –å øke kunnskap om strømforhold og spesielle områdetyper som kan være en utfordring i en oljevernaksjon –å utarbeide en overordnet beredskapsplan samt mer detaljerte beredskapsplaner for delscenarier slik at vi kan demonstrere en effektiv, troverdig og robust oljevernberedskap i området. Delprosjekter –Rasurer –Strømforhold –Områdetyper og strategier –Dimensjoneringskriterier og systemytelser –Beredskapsalternativer –Beredskapsplan Tidsplan –Prosjektet planlegges påbegynt primo mars 2009 og avsluttes primo desember 2009

13 Videreutvikling av samarbeidsmodellen Samarbeidsmodellen videreutvikles nå bl.a. gjennom : – Vår kyst- og strandsone satsning – Vårt teknologiutviklingsprogram i samarbeid med Kystverket – Felles HMS-perm for kyst og strand – Felles overvåkingsfly – Felles opplæring i oljevern for kyst & strand – Prosjekt for helhetlig kompetansebygging akutt forurensning – Samarbeid i øvelses sammenheng – Regulære samarbeidsmøter på ledelsesplan Priva t NOFO Kommunalt IUAer Statlig Kyv

14 Nye byggesteiner i Nord - neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi 2.2.3 Styrke oljevernberedskap – ”Det er nødvendig med en samlet analyse av den fremtidige oljevernberedskapen både med tanke på teknologiutvikling og dimensjonering. Målsettingen må være en styrket oljevernberedskap, både når det gjelder kystnære områder og havområder lenger nord. – Det er viktig med en helhetlig tilnærming der man ser både på offentlig og privat beredskap. FKD har tatt initiativ til et arbeid som danner grunnlag for satsningen i området i samarbeid med andre departementer og etater. – Regjeringen arbeider også med å utvikle kravene som stilles til oljeindustrien når det gjelder sikkerhet og beredskap i nordområdene. Både FKD, MD og OED er sentrale i dette arbeidet. For å sikre et godt samspill mellom alle aktører, offentlige og private, ser regjeringen behov for et bredt sammensatt beredskapsforum” ”Den norske modellen” kan her videreutvikles gjennom et aktivt samarbeide mellom statlige, kommunale og private aktører for helhetlig realisering av en styrket oljevernberedskap i henhold til ovennevnte !

15 Oljevern = Miljøvern Oljevern, forebygging og bekjempelse av akutt oljeutslipp, er en av de viktigste miljøsatsninger for petroleumsindustrien på norsk sokkel Effektivt oljevern er en forutsetning for videreutvikling av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel MILJØET ER I FOKUS FOR ALT VI GJØR

16 VEDLEGG

17 Kort om NOFO Etablert i 1978. Samarbeidende sammenslutning av 21 operatører. NOFO skal etablere og vedlikeholde en beredskap på norsk kontinentalsokkel for å bekjempe oljeforurensning basert på operatørenes behov utover feltberedskap. I 2001 ble operatørene ansvarliggjort for oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen ved påslag av olje sluppet ut fra innretninger på sokkelen. Operatørene har ansvarliggjort NOFO som operasjonsleder for slike oljevernaksjoner.

18

19 Strategi –Gi helse, miljø og sikkerhet høyeste prioritet i alle operasjoner –Bekjempe oljesøl ved mekanisk oppsamling og dispergering når dette gir miljøgevinst –Sikre at næringens oljevernpolitiske utfordringer blir ivaretatt i forhold til myndighetene og opinionen gjennom godt samarbeid med Oljeindustriens Landsforening (OLF) –Ha gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner –Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med de Interkommunale Utvalgene mot Akutt forurensing (IUAene) –Utvikle felles standarder og retningslinjer for oljevern i nært samarbeid med medlemmene og myndighetene –Heve kunnskaps- og kompetansenivået innenfor kyst- og strandsoneberedskap i nært samarbeid med avtalepartnerne –Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi og operasjonelle arbeidsprosesser –Utvikle oljevernkompetanse gjennom kurs, trening og øvelser av eget personell og avtalepartnere –Videreutvikle den norske samarbeidsmodellen innen oljevern

20 Satsningsområder –Oljevernutstyrets tekniske tilstand – utvikle beste praksis for inspeksjon/vedlikehold av eget utstyr og tilhørende utrustning på OR-fartøy, samt kvalitetssikring av nytt utstyr –Operasjonell beredskap – gjennomgang og forbedring av NOFOs arbeidsprosesser –Operasjonell praksis – videreutvikle metoder for bruk av oljevernutstyr –Planverket – fullføres, inkludere IUAer og andre samt utvikle den operasjonelle delen –Kompetanseutvikling internt/eksternt – kurs, trening og øvelse –Utvidelse av områdeberedskap – konsekvenser –Dispergering – videreutvikle strategi, metoder og teknisk utstyr –Kyst og strandsone – videreutvikle strategi, metoder og ressurser –Ny oppsamlingsteknologi – teknologiutvikling av oljevernutstyr for hav, kyst og strand, inkl. nye områder med nye utfordringer –Videreutvikle den norske samarbeidsmodellen innen oljevern (stat – kommune - privat)

21 Mange myter og unøyaktigheter ”Oljevernutstyret fungerer ikke i bølger over 2,5 meter” FEIL !  Oljelensene fungerer i bølgehøyder på over 6 meter Naturen ordner opp  Ved kraftig sjø og høye, brytende bølger skjer en naturlig knusing og nedblanding av oljepartiklene. Bølgene avgjør  Dersom det ikke er brytende bølger kan oljevernutstyret fungere i høyere sjø. Under Prestige-aksjonen utenfor Spania i 2002/2003 opererte NOFO effektivt i bølgehøyder på opp til 9 meter.

22 Mange myter og unøyaktigheter ”Det er ikke mulig å operere i mørke og dårlig sikt” FEIL!  Vi opererer i mørke og dårlig sikt. Moderne utstyr  Fartøyene har oljedetekterende radar og infrarøde sensorer. Kan følge et oljesøls utbredelse og drift uten å være avhengig av dagslys eller god sikt.  Informasjon fra fly og helikopter hentes via sensorer som ikke er avhengige av god sikt og dagslys, og som overføres direkte til fartøy.


Laste ned ppt "Utviklingstrekk i oljevernberedskap Sjur W. Knudsen Adm. dir. 26. mars 2009 www.nofo.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google