Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008 njensen@wwf.no

2 Kilder til akutt forurensning •Oljetankere •Skipsfart (gods og passasjerer) •Olje- og gassvirksomhet •Raffinerier og terminaler •Tankanlegg •Fiskebåter •Ulovlig utslipp/dumping

3 •Oljetransporten fra Russland langs Norskekysten øker •Oljeboring i sårbare områder •Oljeboring svært nær kysten •Trafikk mellom kysten og oljeinstallasjoner •Skip-til-skip omlasting av olje og kondensat i norske fjorder …risikoen øker

4 Trusselen 2004: 15 millioner tonn olje 2015:100 millioner tonn!

5 Oljetransport fra Nordvest-Russland 2002-2015

6 Risiko for oljeutslipp fra skipsfarten

7 Kilder til utslipp fra skipsfarten •Havari og kollisjon •Driftsutslipp •Rensing av tankene •Ulovlig dumping (dreper titusener sjøfugl hvert eneste år)

8 Seilingsledene er flyttet flere nautiske mil ut fra kysten

9 Offshore petroleum, påvirkning på økosystemer •Fysiske inngrep •Arealkonflikter •Forstyrrelse fra seismikk •Forurensning til luft og vann fra utbygging og drift •Risiko for uhellsutslipp av olje og kjemikalier •Økt skipstrafikk •Klimaendringer Possible interactions with the marine environment from a offshore installation. (Norwegian Petroleum Directorate 2003)

10 Seismikk •Skremmeeffekter på voksen fisk er godt kjent •Dødelighet på yngel /egg kjent fra småskalaforsøk •Konsekvenser for vandringsmønster lite kjent •Effekter på hørsel til marine organismer lite kjent •Mange organismer (f. eks. torsk) vil ikke ha flukt som naturlig reaksjonsmønster og kan derfor bli påført stor skade (NNV rapport 2007)

11 Uhellsutslipp av olje •Null-utslipp er umulig! •Uhell kan skje fra plattformer, undervannsinstallasjoner, rørledninger, fra land eller fra tankfartøy. •Norgeshistoriens nest største utslipp (4000 tonn råolje) fra Statfjord A i desember 2007 – under rutineoperasjon på et gammelt og veldrevet felt. Ove Tokstad, Vestfinnmark politidistrikt, med død havørn etter oljesøl utenfor Sørøya påsken 1999

12 Miljøbomber langs kysten Stor risiko for oljelekkasje fra 30 skips- vrak som ligger langs norskekysten

13 Og husk den største risikofaktoren! Mennesket!

14 Finnmark - høyrisiko •Kraftig økning i oljetransporten og kystnær oljeboring •Et oljeutslipp fra kystnær oljeboring i Finnmark vil kunne nå land på under to døgn - umulig å forhindre at oljen når viktige fuglefjell og gyteområder •En borerigg innen synsvidde til Gjesværstappan uten tilstrekkelig lokal kystnær beredskap grenser til miljøkriminalitet

15 Oljeforurensning har store konsekvenser •Sjøfugl •Sjøpattedyr •Plante- og dyreorganismer i strandsonen •Fiskeegg og larver •Frilufts- og rekreasjonsområder •Næringsvirksomhet (havbruk, turisme)

16 •Du vet ikke hvor ulykken skjer •Du vet ikke hva slags ulykke skjer •Varierende oljetyper •Varierende mengder •Store variasjoner i ytre forhold som lys- og værforhold •Manglende kunnskapsgrunnlag om skipstrafikken og skipstyper Hvordan dimensjonere oljevernberedskap ?


Laste ned ppt "Kilder og risiko for akutt oljeforurensning i Norge Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google