Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan somatikk - tid for endring -Styrende dokumenter, en oversikt 11.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan somatikk - tid for endring -Styrende dokumenter, en oversikt 11.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan somatikk - tid for endring -Styrende dokumenter, en oversikt 11.09.09

2 2. Bakgrunn 2.1 Nasjonale styrande dokumenter Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede - 19.03.2007 “Lokalsykehusene må i større grad innrettes til å kunne ivareta de store sykdomsgruppene der nærhet til tilbudet er viktig, særlig for de syke eldre, pasienter med kroniske lidelser, rusavhengige og psykisk syke.” http://www.regjeringen.no/pages/2113241/PDFS/STP200820090001HODDDDPDFS.pdf St.prp. Nr. 1 (2008-2009) Samhandlingsreformen - St.meld. Nr. 47 (20008-2009) En gledelig begivenhet - St.meld. nr. 12 (2008-2009) “…sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus.” ”…sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.” ”Inndelingen i tre nivåer av fødeinstitusjoner opprettholdes. Nåværende tallgrenser oppheves og erstattes av av kvalitetskrav..” http://www.regjeringen.no/pages/2152512/PDFS/STM200820090012000DDDPDFS.pdf ”.. lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste, (at) de representerer en trygghetsbase, og (at) de har som sine fortrinn nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap. Arbeidsgruppa finner, i sin egen analyse, at 50-70 % av alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelpinnleggelse, kan ferdigbehandles på lokalsykehus. Når det tilrettelegges slik at lokalsykehusene utnytter sine fortrinn, leverer de tjenester av høy kvalitet. Lokalsykehusene er derfor, slik arbeidsgruppa ser det, foretrukne tjenesteleverandører av et flertall av spesialisthelsetjenester, herunder akuttjenester.” http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Lokalsykehusenes%20akuttfunksjoner%20rapp%20200 307.pdf ” Dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer står i fokus i denne stortingsmeldingen. Hovedutfordringene er knyttet både til et pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vurdert i forhold til begge disse perspektivene bygger stortingsmeldingen på at bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder framover. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201

3 St.prp. Nr. 1 (2006-2007) HOD Del III - Kap. 6: - Nasjonal helseplan (2007-2010) ”Nasjonal helseplan vektlegger at alle medarbeidere i helsetjenesten skal ha kunnskap om brukerens behov for samhandling i og utenfor organisasjonen. Ledere i sektoren har et særskilt ansvar for å organisere og gjennomføre samhandling der dette er nødvendig.” ”Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenesten regi øker sammsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer" http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/Proposisjonar-og- meldingar/Stortingsproposisjonar/20062007/Stprp-nr-1-2006-2007-/7.html?id=213038 2. Bakgrunn 2.1 Nasjonale styrande dokumenter

4 - Nasjonal koordinering på enkelte fagområder: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Spesialisthelsetjenestestrategi%20for%20eldre.pdf http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/kreftstrategi%202006-2009.pdf http://www.regjeringen.no/upload/kilde/hod/rap/2006/0026/ddd/pdfv/285852- nasjonal_strategi_for_diabetesomradet_2006-2010.pdf http://www.regjeringen.no/Upload/kilde/hod/rap/2006/0041/ddd/pdfv/299286- nasjonal_strategi_for_kols_24-11-06_forord.pdf http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Stortingsproposisjonar/ 20062007/Stprp-nr-1-2006-2007-/7/6/7.html?id=293802 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Saertrykk_av_Stprp_nr1_kapittel_9.pdf http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/Stprp-nr-63-1997-98-.html?id=201915 http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Dokumenter%20FHA/Opptr.plan.pdf  Nasjonal strategi for spesialist- helsetjenester for eldre (2008-2012)  Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009)  Nasjonal strategi for diabetesområdet (2006–2010)  Nasjonal strategi for KOLS-området (2006-2011)  Kvinnehelsestrategi (2003–2013)  Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten  Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008)  Opptrappingsplan for rusfeltet 2. Bakgrunn 2.1 Nasjonale styrande dokumenter

5 Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Lov om helseforetak Dei 4 helselovane http://www.lovdata.no Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver (§3-8): 1. Pasientbehandling 2. Utdanning av helsepersonell 3. Forskning 4. Opplæring av pasienter og pårørende. - Rett til øyeblikkelig hjelp - Rett til vurdering: ”pasient som henvises til offentlig sykehus eller spesialistpoliklinikk, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt..” - med tilhørende forskrifter: Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spes.helsetjenesten når: 1. Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes, og 2. Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og 3. De forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt - Spesialisthelsetjenesteloven - Psykisk helsevernloven - Pasientrettighetsloven - Helsepersonelloven -Prioriteringsforskriften http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho- 20001201-1208.html 2. Bakgrunn 2.1 Nasjonale styrande dokumenter

6 De nasjonale kvalitetsindikatorene - fysisk helse Epikrisetid Hyppighet av keisersnitt Individuell plan (habilitering av barn) Korridorpasienter Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd Sykehusinfeksjoner (prevalens) Utsettelse av planlagte operasjoner Ventetid operasjon tykktarms-/endetarmskreft - aktuell link: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner 2. Bakgrunn 2.1.1 Dei nasjonale kvalitetsindikatorane

7 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt … er hjelpa nærmast! http://www.unifobhelse.no/upload/Handlingsplan.pdf 2. Bakgrunn 2.1.2 Andre grunnlags-/referansedokumenter Forslag til behandlingen av alvorlig skadde pasienter. http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/ RegionaleRapporter/Traumesystem_rapport%20endelig%20til%20trykking.pdf Traumesystem i Norge Rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre_ 2007 http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00029/IS-1498_Respekt_og_k_29579a.pdf ”Respekt og kvalitet”

8 Helse 2020 Visjon:Fremme helse og livskvalitet Verdiane våre: * Respekt i møte med pasienten * Kvalitet i prosess og resultat * Tryggleik for tilgjengeligheit og omsorg http://www.helse-vest.no/graphics/hv/2007/Helse2020/Streategi_for_helseregionen_NETT.pdf Kvalitetsindikatorer i Helse Vest Regional kvalitetssatsing i Helse Vest Programdirektiv http://www.helse-vest.no/graphics/extranet/Dokumenter/Kvalitetssatsinga%202008/Godkjent%20Programdirektiv%20v4.doc -I tillegg til dei nasjonale: Dødsrate for diagnosegruppene lårhalsbrot og hjarteinfarkt http://www.helse-vest.no/sw6034.asp 2. Bakgrunn 2.2 Regionale styrande dokumenter Fra strategi til handling Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeid i Helse Vest _2006 http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/RegionaleRapporter/Endelig_versjon_kvalitetsrapport.pdf

9 Anna planverk i Helse Vest Smittevernplan 2007-2009_ Helse Vest http://www.helse- vest.no/graphics/hv/2008/Kvalitetsutvikling/Smittevern_Low.pdf 2. Bakgrunn 2.2 Regionale styrande dokumenter Handlingsplan for habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i Helse Vest _ 2006 http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/RegionaleRapporter/Endelig_versjon_handlingsplan.doc Akuttfunksjoner i Helse Vest Arbeidsdgruppens rapport, justert feb 2003 http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/Styresaker/2003/170203/Akuttrapportjustertfeb2003.doc Akutt PCI-behandling ved akutt hjerteinfarkt. Rapport fra prosjektgruppe i Helse Vest 25. juni 2003 http://www.helse-vest.no/graphics/extranet/Dokumenter/pci-rapport.doc Rapportar om oppgåvefordelinga i regionen Høgspesialiserte tenester i Helse Vest RHF, 23. november 2005 http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron- Library/Documents/RegionaleRapporter/Hogspesialiserte_tenester_sluttrapport_april_05%20styrevedtak.pdf Beredskapsplan 2007-2009_ Helse Vest http://www.helse-vest.no/graphics/hv/2008/Kvalitetsutvikling/Rapport_Beredskapsplan2007-2009.pdf Radiologitjenester i Helse Vest RHF 2007-2012 http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/RegionaleRapporter/Regional_radiologiplan_ Helse_Vest.pdf Regional plan for tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk_ 2006 http://www.helse-vest.no/graphics/extranet/Dokumenter/Styringsdokument/Regional_rusplan_2006.pdf

10 Styringsdokument Helse Fonna HF 2009 •Sentralisering av kirurgisk kreftbehandling: - pasientvolum, organisering, kompetanse, spesialiseringsgrad •Desentralisering av mindre behandlingskrevjande kirurgi •Desentralisering av palliativ behandling –samarbeid med kommunal sektor •Førebyggjing, behandling og rehabilitering av slag •KEK: somatikk, psykiatri, rusbehandling (rapportering 1. tertial) •Desentralisert spes.helsetjeneste i samarb. med aktuelle kommunar •Samordna pasientforløp, pasienter med stort samhandlingsbehov •Systematiske tiltak for å få betre styring av akuttmottakane •Desentralisert sjukehustilbod – nært samband til akuttfunksjonar •Ingen lokalsjukehus skal leggjast ned •FAM •Tilpassa akuttfunksjonar; indremedisin, elektiv kirurgi/ enklare kirurgisk beredskap •Lokalsjukehus med akuttfunksjonar (akuttsjukehus ) •Samordna svangerskaps-, fødsels og barselomsorg i samarbeid med primærhelsetj. •Sommer- og feriestengningar av fødeinst. skal ikkje skje av øk. årsaker åleine •Habilitering og rehabilitering: lokalsjukehusa si rolle •Smitteverns- og beredskapsarbeid •DPS: - oppgradering faglig/omfang - rolleavklaring og ressursfordeling sjukehus/DPS - samhandling DPS/BUP og kommunalt tilbod, medrekna barnevernet •TSB for rusmiddelavhengige http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/Styresaker/2009/040309/Sak%2002309%20B%20-%20 Vedlegg%203%20-%20Styringsdokument%202009%20Helse%20Fonna%20HF.doc 2. Bakgrunn 2.2 Regionale styrande dokumenter

11 Styringsdokument 2008 - kvalitetssatsinga Kunnskap som grunnlag for fagleg verksemd  Bruke eksisterande og nye nasjonale retningslinjer for å oppnå likebehandling. Dette gjeld spesielt nasjonale handlingsprogram med retningslinjer for kreftbehandling www.shdir.no/kreft/handlingsprogrammer,www.shdir.no/kreft/handlingsprogrammer  Leggje vekt på klart dokumenterte samanhengar mellom volum og kvalitet i organiseringa av tenestene  Betre tilbodet til slagramma i tråd med ny kunnskap om akuttbehandling og organisering av tenestetilbodet.  Bruke databasen www.mednytt.no som grunnlag før innføring av nye medisinske metodar, og leggje forsking frå kunnskapsoppsummeringar til grunn for medisinsk og anna helsefagleg verksemd.www.mednytt.no http://www.helse-vest.no/graphics/Synkron-Library/Documents/Styringsdokumenter/2008/ Styringsdokument%202008%20Helse%20Fonna-endeleg.doc 2. Bakgrunn 2.2 Regionale styrande dokumenter

12 Helse Fonna er bygd på ein desentral struktur, der lokalsjukehusa sine tenestetilbod i særleg grad skal omfatte sjukdomstilstandar som er hyppige både for pasienten og institusjonen. Tilstandar som oppstår éin eller eit fåtal gonger i ein person sitt liv, kan utan særleg meirbelastning for pasienten, og ofte av omsyn til behandlingskvaliteten, med fordel behandlast meir sentralisert. Helse Fonna skal gje trygge og nære helsetenester til befolkninga innan dei vanlegaste lidingane. Utover derre vil føretaket prioritere definerte pasientgrupper særskilt: •Psykisk sjuke og rusmiddelavhengige •Spesialisthelseteneste til eldre •Habilitering og rehabilitering •Prehospitale tenester  Trygge og nære helsetenester  Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk  Framtidsretta kompetanseorganisasjon Desentral struktur Prioriterte område i behandlinga Mål 2. Bakgrunn 2.3 Foretaksvise styrande dokumenter 2.3.1 Strategiplan Helse Fonna 2009 - 2013 _vedlagt

13 Geriatriplan Plan for habilitering og rehabilitering 2. Bakgrunn 2.3 Foretaksvise styrande dokumenter 2.3.2 Anna planverk _vedlagt


Laste ned ppt "Plan somatikk - tid for endring -Styrende dokumenter, en oversikt 11.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google