Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansregnskap Torsdag 5. 2. 2004  Løsning oppgave 4.23.1 Telemark AS  Varelager  Fordringer  Bankinnskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansregnskap Torsdag 5. 2. 2004  Løsning oppgave 4.23.1 Telemark AS  Varelager  Fordringer  Bankinnskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansregnskap Torsdag 5. 2. 2004  Løsning oppgave 4.23.1 Telemark AS  Varelager  Fordringer  Bankinnskudd

2 Omløpsmidler  Varer  Fordringer  Kundefordringer  Andre fordringer  Krav på innbetaling av selskapskapital  Investeringer  Aksjer og andeler i foretak i samme konsern  Markedsbaserte aksjer  Markedsbaserte obligasjoner  Andre markedsbaserte finansielle instrumenter  Bankinnskudd, kontanter og lignende

3 Varelager  Avgrensning  Varekretsløpet  Hva med reservedelslager  Langsiktige tilvirkningskontrakter  Tjenesteytende virksomheter

4 Varelager  Varekostnad er en vesentlig kostnad i regnskapet  Denne påvirkes av endringer i varelager  Skjønnsmessige vurderinger  Vanskelige vurderinger  Opptellingen ofte krevende oppgave

5 Varelager  Forskjellige regler når det gjelder skatt og vureringsregler etter regnskapsloven  Regnskap  Det laveste av kostpris (anskaffelseskost) og virkelig verdi rl § 5-2  Skatt Skatteloven §14-5  Anskaffelseskost  Ikke tapsføring før ved realisering

6 Varelager § 14-5. Nærmere om tidfesting av varekostnad, opp- og nedskriving av fordringer m.v. ( 1) Denne paragraf gjelder for virksomhet som det er fastsatt regnskapsplikt for i lov eller med hjemmel i lov. (2) Varebeholdning vurderes etter følgende regler:  a.Verdien settes til anskaffelsesverdi, eller tilvirkningsverdi for vare som er tilvirket av skattyteren, herunder vare som er tilvirket etter bestilling. Til tilvirkningsverdi regnes kostpris for råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn.  b.Ved verdsettelse av ikke-individualiserbare varer anses de først anskaffede varer å være realisert først.  c.Ved fastsettelse av inntekten skal det ikke tas hensyn til opp- eller nedskrivning av verdien av beholdning av varer og varekontrakter.

7 Varelager  d.Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette ledd og kan herunder gi bestemmelser som avviker fra reglene i c for  1.bokhandler- og forlagsbransjen,  2.kunstnere som tilvirker kunstverk uten fysisk bruksformål,  3.innkjøpt buskap, herunder verpehøner og kyllinger.  (3) Tilvirkningskontrakt som ikke er fullført, verdsettes etter reglene for tilvirkning etter bestilling, jf. annet ledd a. Bestemmelsen i foregående punktum gjelder uavhengig av den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag på slik tilvirkningskontrakt i skattyterens årsregnskap.

8 Varelager  Spesifikasjon i regnskapet  En samlepost i balansen  Spesifiseres i note  Råvarer  Varer i arbeid  Ferdigvarer – både innkjøpte og egenprod  Resultatregnskap  Inngår i vareforbruk  Endring i råvarer  Endring i innkjøpte ferdigvarer  Endring varer i arbeid og egneprod ferdigvarer

9 Varelager  Vurderingsprinsipper  FIFO  Først inn Først ut  Rl § 5-5  Det laveste av  Anskaffelseskost  Virkelig verdi

10 Eiendeler  Anleggsmidler  Varig eie og bruk  Vurdering  Kostpris  Nedskrivn ved ikke forbigående verdifall  Reverseringsplikt  Omløpsmidler  Eie under 1 år (unntak varekretsløpet)  Vurdering  Det laveste av kostpris eller virkelig verdi

11 Varelager  Vurderingsprinsipper  Anskaffelseskost § 5-4  Fakturaverdi  Frakter  Andre kostnader  Tilvirkningskost  Variable tilvirkningskostnader = Minimumskost Kan nyttes av små foretak  = vareinnsats, direkte lønnskost, andre variable

12 Varelager  Vurderingsprinsipper  Tilvirkningskost  Variable tilvirkningskostnader = Minimumskost  Påslag for indirekte faste produksjonskostnader Fordelt etter normalkapasitet Renter ? Overhead/adm.kost ?

13 Varelager  Vurderingsprinsipper  Virkelig verdi  Salgspris  Korrigert med kostnader for å få varen i salgbar stand  Også renter?  Råvarer også etter hovedregel og ikke etter gjenanskaffelseskost

14 Varelager  Vurderingsprinsipper  Ukurrante varer  Individuell vurdering  Eller enbloc vurdering

15 Varelager  Noter  Vurderingsprinsipp inn i prinsippnoten  § 7-10. Varer  Varer skal spesifiseres på råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer. § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

16 Varelager Skatt  Anskaffelses kost  Egne tilvirkede varer til minimumskost  Ikke fradrag før ved realisasjon for  Ukurrante varer  Ved virkelig verdivurdering  Kan føre til betydelig forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessige verdier

17 Varelager  Viktige arbeidsoppgaver  Opptelling av varelager  Utarbeide telleinstruks  Ajourføring av varelagerkartotek  Dokumentere varetelling  Avstemme telleavvik

18 Varelager  Viktige arbeidsoppgaver (fortsettelse)  Verdsettelse av varelager  kurante varer  ukurante varer  Ajour med fakturering og bokføring av alle leveranser

19 Anleggskontrakter  Lang tilvirkningstid  Inngått kontrakt  Pålitelig estimat  For inntekter  For kostnader  Fullføringsgrad  Ikke inngått kontrakt vurderes til kostpris


Laste ned ppt "Finansregnskap Torsdag 5. 2. 2004  Løsning oppgave 4.23.1 Telemark AS  Varelager  Fordringer  Bankinnskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google