Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRØMNINGSANALYSER/ KONTANTSTRØMANALYSER Med strømningsanalyser mener vi en oppstilling som viser anskaffelse og anvendelse av kapital i en periode GJELD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRØMNINGSANALYSER/ KONTANTSTRØMANALYSER Med strømningsanalyser mener vi en oppstilling som viser anskaffelse og anvendelse av kapital i en periode GJELD."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRØMNINGSANALYSER/ KONTANTSTRØMANALYSER Med strømningsanalyser mener vi en oppstilling som viser anskaffelse og anvendelse av kapital i en periode GJELD EGENKAPITAL EIENDELER Kapitalanskaffelse Kapitalanvendelse

2 Vi ønsker å fokusere på inntjening og likviditet Endringsbalanse: Sammenligner balansen pr 1.1 og 31.12, og får fram endringer i eiendeler, gjeld og egenkapital, dvs anvendelse og anskaffelse av kapital i løpet av året. Bedriften anvender kapital ved: - økning av eiendeler - reduksjon av gjeld - underskudd og utbetalt EK som er anskaffet ved: - reduksjon av eiendeler - opptak av ny gjeld - tilbakeholdt overskudd og innbetalt ny egenkapital Penger ut av kassa, hva er det?

3 Opptak av lån, hva er det? Eksempel : Eiendeler:20x1 20x2 Endring Betalingsmidler inkl udisponert kassekreditt7040-30 Øvrige omløpsmidler130210+80 Anleggsmidler10001200+200 Finansinvesteringer50 - 1250 1500 +250 Gjeld og egenkapital : Kortsiktig gjeld150250+100 Langsiktig gjeld800900+100 Egenkapital300 350 +50 1250 1500 +250

4 Systematisering av endringene Anvendelse: Økning av anleggsmidler200 Økning øvrige omløpsmidler 80 Sum 280 Anskaffelse: Redusert betalingsmidler30 Økning kortsiktig gjeld100 Økning langsiktig gjeld100 Økning egenkapitalen 50 Sum 280 Vi ser at : -betalingsmidler er redusert -kortsiktig gjeld øker mer enn omløpsmidlene -kjøp varige driftsmidler er ikke tilstrekkelig finansiert med langsiktige midler, kortsiktig gjeld er også benyttet

5 Mangler: -Det er ikke mulig å vurdere inntjeningen; resultatregnskapet er ikke brukt -Varige driftsmidler er ikke delt opp i investering, salg og avskrivning NB ! Investering er anvendelse Avskrivning er anskaffelse Eksempel (avskrivning er anskaffelse) : Balanse: IBUBEndring Kasse50125+75 Varer200 0 Inventar800 -75 - avskrivninger 100 175 950 950 Gjeld400 0 EK 550 0 950

6 Resultatregnskap : Salg700 - diverse kostnader 625 75 - avskrivninger 75 Resultat 0 Anvendelse av midler (bruk): Økt kasse75 Anskaffelse av midler (kilde): Resultat før avskrivning75

7 Selskapets handlinger inndeles i : 1. Drift (knyttet til varekretsløp, operasjonelle aktiviteter) 2. Investering 3. Finansiering Her oppstår det inn- og utbetalinger: KONTANTSTRØMANALYSE Kontantbeholdning per 1.1 +/- Periodens netto kontantstrøm=1+2+3 = Kontantbeholdning per 31.12 NB! Bare kontantelementer taes med (ikke med: f.eks avskrivninger, endring i utsatt skatt, påløpte ikke betalte kostnader, med: f.eks forskuddsbetalte inntekter, innbetalt aksjekapital )

8 Endring i lager, debitorer: økningreduksjon Bruk av kontanterTilskudd av kontanter eks: Varesalg i perioden + kundefordringer i IB - kundefordringer i UB Innbetaling i perioden eks: Varekostnad i perioden + varebeholdningen i UB - varebeholdningen i IB = Varekjøp i perioden + Leverandørgjeld i IB - Leverandørgjeld i UB = Utbetaling til leverandører i perioden Endring i kreditorer:økningreduksjon Tilskudd av kontanterBruk av kontanter

9 Fra endringsbalansen:  OM +  AN =  KG +  LG +  EK erstatter OM - KG med AK  AK =  LG +  EK -  AN  AK = (LG + - LG - ) + (EK + - EK - ) - (AN + - AN - )  AK = (LG + + EK + + AN - ) - (LG - + EK - + AN + ) A n s k a f f e l s e A n v e n d e l s e Dersom anvendelse er større enn anskaffelse, reduseres arbeidskapitalen. Dette innebærer at bedriften bruker mer penger til langsiktig formål enn den klarer å finansiere langsiktig. Det fører til at betalingsmidler reduseres eller kortsiktig gjeld øker. I begge tilfeller reduseres likviditeten. Er anskaffelsen større enn anvendelsen, øker arbeids- kapitalen. Bedriften holder midler tilbake og likviditeten blir bedre.

10 Anskaffelse: LG + - Nye langsiktige lån AN - - Salg av anleggsmidler, bokført verdi EK + -Innbetalt ny egenkapital - Overskudd fra årets samlede virksomhet Anvendelse: LG - - Tilbakebetaling på langsiktig gjeld/avdrag AN + - Kjøp av nye anleggsmidler/investering EK - - Utbetalt egenkapital/utbytte - Underskudd fra årets samlede virksomhet

11 FINANSIERING AV INVESTERINGER (anleggsmidler): - salgsinntekt av solgt anleggsmidler - langsiktig lån - ny egenkapital langsiktig finansiering, bra Ja Nei i tillegg: - del av årets inntjening Ja langsiktig finansiering, bra Nei - betalingsmidler/andre omløpsmidler reduseres - kortsiktig gjeld øker Ja Svekket likviditet Ok dersom: - bedriften har tidligere bygd opp likviditet for å klare investeringen - investeringen gir mulighet til raskt å bygge opp likviditeten igjen

12 Vurdering av arbeidskapitalen: En konstant tidligere akseptabel arbeidskapital behøver ikke innebære uendret likviditet: - sammensetningen kan være endret (gir forverret eller forbedret likviditet) - større omsetning enn tidligere (gir behov for større arbeidskapital) Sett et krav til arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektene med samme «godkjente» sammensetning.

13 Vurdering av inntjeningen: Dersom kostnadene ved å produsere varer og tjenester er mindre / større enn inntektene: Negativ selvfinansieringBedriften tappes for betalingsmidler Behov for tilførsel av EK Nei Snart konkurs Må dekke: - avdragsforpliktelser - nødvendig egenandel til finansiering av nye investeringer - utbytte/uttak av EK - behov for økt arbeidskapital

14 Mer om kontantstrømanalysen Kontantstrømanalysen er et verdifullt verktøy i forbindelse med likviditetsstyring Sentrale spørsmål: –Hvor stor er kontantstrømbidraget fra den ordinære drift? –Dekker dette bidraget avdrag på lån? –Etter avdrag, dekker det utbytte? –Hvor store er planlagte reinvesteringer (erstatningsinvesteringer), og hvor mye av dette dekkes ved salg av gamle anleggsmidler? –Hvor store ekspansjonsinvesteringer planlegges? –Hvor mye av disse investeringer kan dekkes av driftsbidraget? –Hvor mye planlegges finansiert med langsiktig gjeld? –Vil bedriften få en netto positiv kontantstrøm? –Hvor stor blir selskapets likviditetsreserve i slutten av perioden?

15 Budsjettert kontantstrøm, endret Usikre poster?

16

17

18

19


Laste ned ppt "STRØMNINGSANALYSER/ KONTANTSTRØMANALYSER Med strømningsanalyser mener vi en oppstilling som viser anskaffelse og anvendelse av kapital i en periode GJELD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google