Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 n Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs! n Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet! n.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 n Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs! n Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet! n."— Utskrift av presentasjonen:

1 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 n Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs! n Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet! n Gå ut fra at et regnskap aldri viser riktige tall! n Man forutsetter ofte at egenkapitalen er gratis! n For å oppnå god likviditet er man helt avhengig av at bedriften er godt finansiert! n Det viktigste for en bedrift er å ha god lønnsomhet (rentabilitet)! n På lang sikt kan man ikke opprettholde god likviditet uten å ha god lønnsomhet! Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)

2 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 2 Definisjon av regnskap n Et system for –registrering av data (transaksjoner) –verdivurdering –kommunikasjon Informasjonen må være relevant for brukerne, foreligge på et tidspunkt, med en hyppighet og i en form som gjør den verdifull.

3 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 3 Hvem er interessert?

4 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 4 Informasjonsoppgaven n Spesifikasjonskrav -Resultatregnskap, Regnskapsloven § 6-1 -Balanse, Regnskapsloven § 6-2 -Noter, Regnskapsloven kap 7 -Kontantstrømoppstilling -Styrets årsberetning, Regnskapsloven § 3-3 -Ev. konsernoppgjør, Regnskapsloven § 3-6 -Revisors beretning (jf ”Revisorloven” fra 1999) § 3-2. Årsregnskapets innhold Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. For morselskap består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap. Konsernregnskapet skal omfatte morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet skal vise disse foretakene som en enhet (konsolidering). Transaksjoner mellom konsoliderte foretak skal ikke regnskapsføres i konsernregnskapet. Små foretak kan unnlate å utarbeide konsernregnskap.

5 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 5 § 1-5. Store foretak Som store foretak regnes: 1. allmennaksjeselskaper, 2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller 3. andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet. § 1-6. Små foretak Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 1. salgsinntekt: 60 millioner kroner, 2. balansesum: 30 millioner kroner, 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. Regnskapspliktige som ikke er omfattet av første ledd men som var omfattet av første ledd på foregående balansedag, regnes likevel som små foretak. Regnskapspliktige som er omfattet av første ledd men som ikke var omfattet av første eller annet ledd på foregående balansedag, regnes likevel ikke som små foretak. Morselskaper regnes likevel bare som små foretak dersom vilkårene i første til tredje ledd er oppfylt for konsernet sett som en enhet. Departementet kan i forskrift fastsette regler om regnskapsføringen ved overgang fra gruppen små foretak.

6 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 6

7 7 Fra loven:

8 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 8

9 9

10 10

11 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 11

12 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 12

13 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 13

14 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 14

15 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 15

16 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 16

17 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 17

18 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 18 Regnskapsanalyse n Def.: En regnskapsanalyse er enhver bearbeiding av regnskapsdata som har til formål å si noe om bedriftens økonomiske stilling og utvikling n InteressegrupperHvorfor? –bedriftens ledelse –de ansatte –Aksjonærer/investorer –leverandører –konkurrenter –kredittinstitusjoner –stat og kommune –bransjeforeninger –andre n Intern og ekstern analyse n Tidssammenligning og bedriftssammenligning

19 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 19 Praktisk gjennomføring av analysen n Definering av målsetning for analysen n Innsamling av data for analysen n Vurdering og korrigering av data n Gruppering av data n Beregning av forholdstall og sammenstilling av tabeller som gjør det mulig å analysere bedriften n Selve analysen n Presentasjon av analysen

20 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 20 Hva ønsker vi å få svar på? n Hvordan har bedriften utviklet seg økonomisk? n Har selskapsledelsen kontroll med kostnadene? n Hvilken risiko er det for at bedriften må innstille? n Hvilke muligheter har bedriften i framtiden? n Hva er bedriftens sterke og svake sider? n Blir kapitalen i selskapet utnyttet effektivt? n Har bedriften en tilfredsstillende likviditet? n Hvordan klarer bedriften seg om driftsinntektene går ned med 10 %? n Går bedriften vanskelige tider i møte? n Er vi fornøyd med lønnsomheten?

21 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 21 Korrigeringer av data n Over- og undervurderinger –Skjulte reserver •undervurdering av eiendeler •overvurdering av gjeld Skjult reserve Bokførte verdier Virkelige verdier Eiendeler Gjeld EK Eiendeler EK Gjeld Riktig?

22 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 22 Eksempel

23 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 23 Virkninger av skjulte reserver i resultatregnskapet

24 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 24

25 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 25

26 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 26 Liten test 1 (maks 20 poeng) n Egenkapitalen er oppdelt i innskutt og opptjent egenkapital n Ubetalt utbytte plasseres normalt som kortsiktig gjeld n Kassekreditt er plassert som langsiktig gjeld i årsregnskapet n Kassekreditlimiten er ikke oppført i balansen n Rentekostnader står blant driftskostnadene n Undervurdering av eiendeler gir skjulte reserver n Når de skjulte reserver øker vil det bokførte resultatet være større enn det virkelige resultatet n Hele den skjulte reserven utgjør egenkapital n Likviditet har med evnen til å tjene penger å gjøre n En solid bedrift har høy egenkapitalandel

27 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 27

28 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 28

29 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 29 Noen regnskapsanalysebegreper n Likviditet –Def: –Sjekk ”vår bedrift” angående likviditet. n Soliditet –Def: –Sjekk ”vår bedrift” angående soliditet.

30 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 30 n Finansiering –Def: n Sjekk ”vår bedrift” angående finansiering. n Lønnsomhet (rentabilitet) –Def: –Sjekk ”vår bedrift” angående lønnsomhet.

31 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 31

32 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 32

33 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 33 n 1. Kreditkunde innbetaler via bank: 5 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n 2. Kjøpt varer kontant: 1 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? (Alle tall i mill kroner) Noen forretningstransaksjoner

34 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 34 n 3. Kjøpt varer på kredit: 1,5 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n 4. Varesalg kontant: 4 (Varekostnad: 2) –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n 5. Varesalg på kredit 3: (Varekostnad: 1,5) –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning?

35 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 35 n 6. Utbetalt lønn via bank. Brutto kr 1,4 Skatt: 0,4 Arbeidsgiveravgift: 0,2 Ferielønn 0,1 Arbeidsgiveravgift på ferielønn 0,0141 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n 7. Betaler over bank avdrag på pantelånet med 4 og renter fra 1. jan t.o.m i dag 0,2 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning?

36 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 36 n 8. Opptak av kortsiktig gjeld til kredittinstitusjon: 5 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n 9. Avskrivning på maskiner og anlegg i januar: 0,5 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning?

37 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 37

38 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 38

39 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 39

40 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 40

41 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 41 Liten test 2 (maks 20 poeng) n Varekjøp på kreditt øker totalkapitalen n Kontant varekjøp reduserer resultatet n Innbetalinger fra kredittkunder øker totalkapitalen n Kontant varesalg med positiv bruttofortjeneste øker egenkapitalen n Kreditsalg gir ingen økning av egenkapitalen før kunden har betalt n Resultat er innbetalinger minus utbetalinger n Når varebeholdningen øker er varekostnaden større enn vareutgiften i en handelsbedrift n Resultatet øker tilsvarende økt dekningsbidrag n Når en kunde innbetaler på kassekreditten øker totalkapitalen n Dersom vi har en skjult reserve i et anleggsmiddel, vil likviditeten beregnet med utgangspunkt i bokførte tall være mindre enn tilsvarende beregninger gjort på virkelige tall

42 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 42 Viktige nøkkeltall Lønnsomhet (rentabilitet) - avkastning på investert kapital, altså bedriftens evne til å skape inntjening ved å bruke de eiendeler den disponerer: Resultat som er skapt av/tilfaller kapitalen*100% Gjennomsnittlig verdi av kapitalen Totalrentabiliteten, R: (Ordinært resultat før skattekostnad+Rentekostnader) *100% Gjennomsnittlig totalkapital Tr kan splittes opp i: Resultatgrad (overskuddsgrad), Rg: (Ordinært resultat før skattekostnad +Rentekostnader) *100% Totale inntekter og Kapitalens omløpshastighet, Ko: Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Hva blir Rg * Ko?

43 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 43 År 1År 2 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2468 1214161820 Resultatgrad i % Kapitalens omløps- hastighet 40 % totalrentabilitet Valdres og Valdres trykkeri AS Merkantildata ASA Savo ASA Rica hotellene ASA Narvesen ASA

44 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 44 Egenkapitalrentabiliteten: Dersom vi ønsker å vurdere utviklingen over tid eller sammenligne med andre bedrifter, bruker vi gjerne ”førskattnøkkeltall” for eksempel: Ordinært resultat før skattekostnad * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Dersom vi ønsker å se hva eierne sitter igjen med, kan vi bruke: Årsresultat * 100% Gjennomsnittlig egenkapital

45 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 45 Hvordan definerer diverse bedrifter totalkapitalrentabiliteten mm?

46 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 46

47 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 47

48 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 48

49 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 49

50 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 50

51 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 51 Fra Aage Sending: ”Driftsregnskap og budsjettering”

52 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 52 ”Brekkstangformelen” r = R + (R-i) * G/EK R= totalkapitalrentabiliteten i= gjennomsnittlig gjeldsrente r= egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) avhenger av: - totalrentabiliteten - gjeldsrenten - gjeldsgraden

53 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 53 Gjennomsnittlig egenkapital Ordinær resultat før skatt =R EK EK G - R g EK G + R TK *R TK EK = R TK (EK + G) – R g G =R EK EK G R TK + (R TK – R g )=R EK * * Vedrørende brekkstangformelen

54 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 54 Du-pont-modellen: Total- kapital- renta- bilitet Resultat- grad Totale inntekter Ordinært resultat før skatt Kapitalens omløps- hastighet Totale inntekter Gjennom- snittlig total- kapital Gj.sn. anl.- midler Gjennom- snittlige Oml.midler Varer Debitorer Bet.midler + + + / / X Inntekter Varekost. Lønn Andre kostnader - - - Finansielle anleggsmidler Driftsmidler Immaterielle eiendeler + +

55 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 55

56 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 56 Hvordan har vi kommet fram til dette? Hvorfor er EK-rentabiliteten større en TK-rentabiliteten?

57 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 57

58 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 58 Liten test 3 (maks 20 poeng) n Utbytteprosenten beregnes av total aksjekapital n Nyemisjon gir normalt økt likviditet n Når vi selger for kr 100 000,- øker resultatet med kr 30 000 når dekningsgraden er 30 % og vi er innenfor samme kapasitet n Resultatgrad delt på kapitalens omløpshastighet er totalkapitalens rentabilitet n Når lånerenten er lavere enn totalkapitalens rentabilitet er egenkapitalrentabiliteten høyere enn totalkapitalrentabiliteten n Resultat er inntekter minus utbetalinger n Mindre kapitalbinding gir normalt høyere rentabilitet n Når rentekostnaden øker, reduseres totalkapitalrentabiliteten n Likviditeten vil alltid forbedres ved økt rentabilitet n Totalkapitalen øker når vi selger varer kontant med fortjeneste

59 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 59 Likviditet n En analyse av en bedrifts likviditet innebærer en analyse av bedriftens evne til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller til betaling. Noen vanlige nøkkeltall: Arbeidskapital: Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld Arbeidskapital i prosent av salget: (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld)/Salgsinntekter Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2: (Omløpsmidler - Varelager)/Kortsiktig gjeld 360 dager/Omløpshastighet Omløpshastighet for varer: Varekostnad/Gjennomsnittlig varebeholdning Omløpshastighet for varer i arbeid: (Varekostnad + 1/2 produksjonslønn)/Gjennomsnittlig varer i arbeid Kredittider: 360 dager/Omløpshastighet Omløpshastighet for kunder: Salg på kreditt inkl mva/Gjennomsnittlig kundefordringer Omløpshastighet for leverandører: Varekjøp på kreditt inkl mva/Gjennomsnittlig leverandørgjeld Omløpshastighet for ferdigvarer: Produksjonskostnad av årets salg/Gjennomsnittlig ferdigvarelager Lagringstider:

60 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 60 Arbeidskapital AM EK LG KG Arbeidskapital: OM - KG eller (EK+LG)-AM OM Arbeidskapital Hvordan kan arbeidskapitalen forbedres?

61 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 61 Tidslinje Tid VarekjøpVaresalg Innbetaling fra kunder Utbetaling til leverandører

62 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 62 Oppgave: Beregn tallene for 2003, og konkluder!

63 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 63 Handelsbedrifter Aktuelle nøkkeltall: - avanse - bruttofortjeneste - dekningsbidrag/dekningsgrad - nullpunktomsetning ( dersom samme dekningsgrad eller samme produktmix ) - sikkerhetsmargin Produktivitetstall: - salg/ansatt - salg/timeverk - salg/kvadratmeter - salg/lønnskrone - varelagerets omløpshastighet - lagringstid

64 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 64 Synkende bruttofortjeneste kan ha sin årsak i: - økt bruk av rabatter - økt varekost - stor konkurranse - vridning av salget mot produkter med lavere bruttofortjeneste - økt tyveri/svinn

65 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 65 Oppgave: Fyll ut beregninger for Gresvig og Kristiansand Dyrepark

66 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 66 Oppgave: Fyll ut beregninger for Gresvig og Kristiansand Dyrepark

67 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 67

68 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 68

69 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 69

70 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 70

71 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 71 W.B. Samson AS

72 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 72 E-post fra eier av Samson

73 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 73 Det er viktig å merke seg at høy egenkapitalandel ikke er alfa og omega for bedrifter. Høy egenkapitalandel kan ikke i lengden erstatte god lønnsomhet og positiv netto kontantstrøm. God lønnsomhet, som følges opp med netto innbetalinger fra aktiviteter som bedriften er involvert i, er det viktigste kriteriet for en bedrifts evne til å overleve (herunder betjene sine kreditorer). Høy egenkapitalandel gir imidlertid sikkerhet for at bedriften kan overleve midlertidige nedgangskonjunkturer.

74 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 74 Liten test 4 (maks 20 poeng) n Kontant varekjøp reduserer egenkapitalen n Når gjelden er mer overvurdert i slutten av perioden enn i begynnelsen vil bokført resultat være mindre enn virkelig resultat n Når rentekostnadene øker reduseres egenkapitalrentabiliteten n Når vi konverterer kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld øker arbeidskapitalen n Dersom noe av varebeholdningen er langsiktig finansiert i tillegg til alle anleggsmidlene sier vi at bedriften er godt finansiert n Egenkapitalrentabiliteten er alltid større enn totalkapitalrentabiliteten n Over tid vil normalt bare bedrifter med tilfredsstillende rentabilitet overleve n Bedrifter som alltid har god likviditet vil aldri gå konkurs n Når egenkapitalandelen er høy vil bedriften normalt ha god lønnsomhet n De bokførte tallene som sendes til Brønnøysund forutsettes alltid å være riktige (Samme poengfastsettelse som tidligere)


Laste ned ppt "- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 n Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs! n Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet! n."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google