Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 13. mars 2004 Internasjonale kontrakter og internasjonal voldgift Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 13. mars 2004 Internasjonale kontrakter og internasjonal voldgift Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 13. mars 2004 Internasjonale kontrakter og internasjonal voldgift Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Tvisteløsning •Domstoler •Voldgift •ADR

3 Hvis avtalen har ingen klausul om tvisteløsning •Domstoler •Verneting? –Saksøktes verneting –Oppfyllelsesstedet –Skadestedet –Fast eiendom –Eksorbitante verneting –Konvensjoner

4 Flere potensielle fora •Flere potensielle fora betyr flere potensielle lovvalgsregler •Flere potensielle lovvalgsregler kan bety flere potensielle bakgrunnsretter •Flere potensielle bakgrunnsretter kan bety at saken kan både vinnes og tapes (eks.: foreldelse)

5 Vernetingsusikkerhet kan unngås •Forumvalg kan foretas i avtalen (dog ikke mht de eksklusive verneting)

6 Hva oppnår vi ved forumvalget? •Forutsigbar forum •Domstolsbehandling – kan være betryggende og effektiv eller ei •Kan være billig – dog flere instanser og ankemuligheter •Kan tvangsfullbyrdes i domstollandets •Kan tvangsfullbyrdes i utlandet? Luganokonvensjonen; utkast til Haagkonv.

7 Alternative tvisteløsning er bedre for internasjonale kontrakter •ADR i moderne forstand: –Er ikke bindende –Egnet der partene genuint ønsker å løse et komplisert spørsmål •Voldgift –Er bindende

8 Voldgift •Utenomrettslig tvisteløsning •Er basert på partenes vilje –Velges av partene –Oppnevnes av partene –Reguleres av partene •Har rettslig virkning –Forhindrer domstolenes jurisdiksjon –Kan tvangsfullbyrdes i 134 land

9 Hvilken type voldgift? -I •Ad hoc –Regelen for oppnevnelse osv bestemmes av partene –Prosessuelle regler kan delegeres voldgiftsretten –Kan henvise til anerkjente voldgiftsregler •Kan bli effektiv, hvis vellykket

10 Hvilken type voldgift? -II •Institusjonell –Partenes velger voldgiftsinstituttet –Instituttet overtar styringen

11 Hvilket voldgiftsinstitutt? •ICC http://www.iccwbo.org/index_court.asphttp://www.iccwbo.org/index_court.asp •Stockholms Handelskammer http://www.sccinstitute.com/se/Startsida/ http://www.sccinstitute.com/se/Startsida/ •London Court of International Arbitration http://www.lcia-arbitration.com/ http://www.lcia-arbitration.com/ •Andre handelskamre (Oslo, Milano, Moskva,…) •Bransje institutter (London Metal Exchange,…)

12 Internasjonale kontrakter: lettere å være ”Bibelen” hvis de har en voldgiftsklausul? •Argumentasjonen: –Voldgiftsretten må følge partenes instrukser –Voldgiftsretten er ikke integrert i et bestemt nasjonalt rettsystem –Nasjonale domstoler har ikke jurisdiksjon

13 Internasjonal voldgift og partenes vilje •Hvis den tapende part aksepterer voldgiftsdommen •Kan voldgiftsretten fullstendig se bort fra nasjonal rett og kun følge partenes vilje •Flertallet av voldgiftsdommer er fortsatt akseptert av den tapende part

14 Internasjonal voldgift og nasjonale domstoler •Et økende antall tapende parter aksepterer ikke voldgiftsdommen •Voldgiftsdommen kommer da i kontakt med en eller flere nasjonale domstoler

15 Kontaktpunkter mellom internasjonal voldgift og nasjonale domstoler •Domstolskontroll i to faser: –Ugyldighetssøksmål ved domstolen i det landet hvor voldgiftsdommen ble avgitt –Tvangsfullbyrdelse ved domstolen i de(t) landene hvor den tapende part har aktiva

16 Ugyldighetssøksmål •Kan forhåndsfrafalles i Sverige, Sveits, Belgia •Ugyldighetsgrunner er regulert i domstollandets voldgiftsrett –UNCITRAL Modelloven harmoniserer (likt med New York Konvensjonen) •Ugyldig voldgiftsdom kan bli (og som oftest er) nektet tvangsfullbyrdelse

17 Tvangsfullbyrdelse •Regulert enhetlig i New York konvensjonen av 1958 •Art V: En voldgiftsdom må tvangsfullbyrdes, med mindre: –Den ble satt til side ved ugyldighetssøksmål –Voldgiftsavtalen var ugyldig –Voldgiftsrettens sammensetting var ugyldig –Voldgiftsretten gikk utover grensene for sitt verv (*) –Prosessuell ugyldighet –Spørsmålet kunne ikke voldgis (*) –Voldgiftsdommen strider mot ordre public (*)

18 Ordre Public •Er ikke grunnlag for å overprøve voldgiftsrettens – Vurdering av faktum eller – Anvendelse av lov

19 Ordre Public - II •Forhindrer anerkjennelsen hvis dette ville medføre brudd med fundamentale grunnprinsipper –Preseptorisk rett er ikke lik ordre public –Internasjonalt preseptorisk rett er ikke lik ordre public –Prinsippene underliggende noen internasjonalt preseptoriske regler kan være ordre public

20 Anvendelse av ordre public - Typiske eksempler •Narkotika •Korrupsjon •Diskriminering •Ekspropriasjon uten kompensasjon

21 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - I •Agentur –Bakgrunnsrett: vederlag tilsvarende ett år provisjon, basert på gjennomsnitt i de siste fem år –Voldgiftsdom nr 1: vederlag tilsvarende det siste årets provisjon –Voldgiftsdom nr 2: vederlag tilsvarende en måned provisjon

22 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - II •Konkurranse –Lisensgiver hever lisensavtale som strider mot EU konkurranserett –Voldgiftsdom anser heving som urettmessig –Lisensgiver anlegger ugyldighetssøksmål –Ikke strid mot op hvis det var hollandsk konkurranserett –EF-domstol: strid mot EU konkurranserett er lik strid mot ordre public ( Eco Swiss C-126/97 )

23 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - III •Konkurs –Svensk selskap i konkursforhandlinger stopper betalinger til kreditorer –Selskapet blir dømt å betale erstatning for brudd av en charterparty –US domstol nekter tvangsfullbyrdelse ( Salen Dry Cargo AB v. Victrix Streamship Co, C.A., 2nd Circ., August 5, 1987 )

24 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - IV •Derivater –”Differenzeinwand” – spekulasjon mot ordre public; –Rammer det handel med derivater (swaps, furtures, options,…)? –Østerrike, Høyesterett 11.5.1983:Voldgiftsdom kan ikke tvangsfullbyrdes –Tyskland, BGH 5.6.1987: Kan ikke voldgis –Tyskland, BGH 26.2.1991: Kan tvangsfullbyrdes

25 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - V •Valura regler –Overføring til utlandet forbudt i debitorens land –Debitoren dømt å betale –Engelsk domstol tvangsfullbyrder dommen (Dalmia Dairy Industries Ltd. V. National Bank of Pakistan [1978] 2 Lloyd’s Law Rep 223- 303)

26 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - VI •Import-Export regler –Fransk selger avtaler med mexicansk kjøper å forfalske faktura for å unngå importavgift –Voldgiftsdom: Mexicanske tollregler er ikke relevante for fransk bakgrunnsrett – ikke strid mot ordre public –Doktrine: •Bra voldgiftsdom (”truly delocalised”) •Dårlig voldgiftsdom, (”there is no ”foreign” law if tribunal is truly international”)

27 Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public - VII •Embargo –US domstol: dom som strider mot US embargo mot Libya er ikke i strid mot ordre public (National Oil Corp v. Libyan Sun Oil Company, 733 F.Supp. (1990), 800) –US domstol: spørsmål angående US embargo mot Cuba kan voldgis (Belship Navigation Inc. V. Sealift Inc, 1995 U.S. Dist. LEXIS 10541)

28 OP/Arb. Int.pres.regelIkke OP *Konkurranse *Konkurs **Derivater* Valuta* *Import-Export* Embargo**

29 Konklusjon •Voldgiftsretten har viere rammer enn domstolen •Voldgiftsretten må dog ta hensyn til de regler og prinsipper som kan anses som ordre public •Domstolenes restriktiv tolkning av ordre public kan lett bli utvidet hvis voldgift og partene misbruker den


Laste ned ppt "INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 13. mars 2004 Internasjonale kontrakter og internasjonal voldgift Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google