Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes

2 Temaene i emnet — Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? — Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? — Når gjelder de ulike delene av regelverket? — Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner — Anskaffelsesprosedyrer — Konkurransebetingelsene — Avvisning av leverandør eller tilbud — Forhandlinger og avklaringer under konkurransen — Avslutning av konkurranser og valg av tilbud — Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Rettslig regulering — lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 — forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 — forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002 — forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 — forsyningsforskriften av 7. april 2006 — forskrift av 13. mars 2008 med anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren — Gjennomføringsforskriften 3

4 Anskaffelsesloven Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende krav til en anskaffelse, lovens virkeområde, regler om søksmålsadgang, tvisteløsninger og sanksjoner 4

5 Anskaffelsesforskriften — Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se forskriften § 1-3 — Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler — Oppdeling - del I generelle regler - del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester - del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester - del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting - del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess 5

6 Noen sentrale begreper — Terskelverdier se departementets oversikt verdierverdier — Prioriterte og uprioriterte tjenester — Anskaffelsesprosedyrer: - anbudskonkurranse, jf. forskr. § 4-2 a og b - konkurranse med forhandlinger jf. forskr. § 4-2 d - konkurransepreget dialog jf. forskr. § 4-2 c - anskaffelser etter forskriften § 2-1 (2) og (3) – tidligere omtalt som «direkte anskaffelse» — Eget rettssubjekt 6

7 Noen sentrale begreper fortsatt — Anskaffelse — Kontrakt, jf. forskr. § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører 7

8 Omfanget av offentlige anskaffelser — K Kilde: Statistisk Sentralbyrå 200120032005200720082009 I alt 209 187 242 081 278 478 332 926 362 472 385 942 Stat forvaltning 88 791 113 427 127 076 146012 158 148 171529 Kommune forvaltning 61 83669 12574 047 93741103235 112525 Fylkes- kommune forvaltning 23 96910 35811 20714 38415 67317971 Fylkeskommune og kommune forretning 5 3675 4104 35713 316590210139

9 Faser i en anskaffelsesprosess PlanleggingKonkurranseOppfølging av kontrakter

10 Formål, offanskl. § 1 — Sikre effektiv ressursbruk - ved likebehandling - ved krav til forretningsmessighet — Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte — Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? - eksempler

11 Grunnleggende krav til en anskaffelsesprosess offanskl. § 5 (forskriften § 3-1) — Konkurranse — God forretningsskikk — Likebehandling — Forholdsmessighet (proporsjonalitet) — Forutberegnelighet — Gjennomsiktighet — Etterprøvbarhet — Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet — Annet

12 Rettskilder — Lov og forskrift — Forarbeider — Dommer - EU-domstolen - Høyesterett - Underrettspraksis — KOFA-uttalelser (rettsoppfatninger) — FAD (tidligere NHD) (rettsoppfatninger) - Veiledninger - Fortolkningsuttalelser — Rettsoppfatninger i rettsvitenskapen — WTO-avtalen og EØS-avtalen — Utenlandsk praksis — Reelle hensyn/vurderinger


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google