Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes

2 Temaene i emnet — Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? — Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? — Når gjelder de ulike delene av regelverket? — Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner — Anskaffelsesprosedyrer — Konkurransebetingelsene — Avvisning av leverandør eller tilbud — Forhandlinger og avklaringer under konkurransen — Avslutning av konkurranser og valg av tilbud — Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Rettslig regulering — lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 — forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 — forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002 — forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 — forsyningsforskriften av 7. april 2006 — forskrift av 13. mars 2008 med anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren — Gjennomføringsforskriften 3

4 Anskaffelsesloven Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende krav til en anskaffelse, lovens virkeområde, regler om søksmålsadgang, tvisteløsninger og sanksjoner 4

5 Anskaffelsesforskriften — Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se forskriften § 1-3 — Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler — Oppdeling - del I generelle regler - del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester - del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester - del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting - del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess 5

6 Noen sentrale begreper — Terskelverdier se departementets oversikt verdierverdier — Prioriterte og uprioriterte tjenester — Anskaffelsesprosedyrer: - anbudskonkurranse, jf. forskr. § 4-2 a og b - konkurranse med forhandlinger jf. forskr. § 4-2 d - konkurransepreget dialog jf. forskr. § 4-2 c - anskaffelser etter forskriften § 2-1 (2) og (3) – tidligere omtalt som «direkte anskaffelse» — Eget rettssubjekt 6

7 Noen sentrale begreper fortsatt — Anskaffelse — Kontrakt, jf. forskr. § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører 7

8 Omfanget av offentlige anskaffelser — K Kilde: Statistisk Sentralbyrå I alt Stat forvaltning Kommune forvaltning Fylkes- kommune forvaltning Fylkeskommune og kommune forretning

9 Faser i en anskaffelsesprosess PlanleggingKonkurranseOppfølging av kontrakter

10 Formål, offanskl. § 1 — Sikre effektiv ressursbruk - ved likebehandling - ved krav til forretningsmessighet — Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte — Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? - eksempler

11 Grunnleggende krav til en anskaffelsesprosess offanskl. § 5 (forskriften § 3-1) — Konkurranse — God forretningsskikk — Likebehandling — Forholdsmessighet (proporsjonalitet) — Forutberegnelighet — Gjennomsiktighet — Etterprøvbarhet — Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet — Annet

12 Rettskilder — Lov og forskrift — Forarbeider — Dommer - EU-domstolen - Høyesterett - Underrettspraksis — KOFA-uttalelser (rettsoppfatninger) — FAD (tidligere NHD) (rettsoppfatninger) - Veiledninger - Fortolkningsuttalelser — Rettsoppfatninger i rettsvitenskapen — WTO-avtalen og EØS-avtalen — Utenlandsk praksis — Reelle hensyn/vurderinger


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google