Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Kilder Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Kilder Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Kilder Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Behov for forutsigbarhet Norsk selger Italiensk kjøper 5 år gammel krav –Norsk rett: Kravet er foreldet –Italiensk rett: Kravet er ikke foreldet Skal kreditoren anbefales å kreve full betaling eller å forlike? Svaret avhenger av lovvalget

3 Behov for harmonisering av ipr Anlegges saken i Italia, anvendes selgerens rett Anlegges saken i Norge, kan eventuelt kjøperens rett anvendes –Ved harmonisert lovvalg: selgerens rett –Ved den individualiserende metode: usikkert Forum shopping Er lovvalgsreglene harmonisert, reduseres forum shopping

4 Hovedhensyn ved ipr: Forutsigbarhet og harmonisering Faste lovvalgsregler Lovfestede jurisdiksjons- og lovvalgsregler –Utgangspunktet er prinsippet om den nærmeste tilknynting –Faste tilknyntingsfaktorer for typetilfeller Skjønnsmessige helhetsvurdering Irma Mignon (Rt. 1923 II s. 58): den nærmeste tilknytning –Tradisjonelt anvendt som “den individualiserende metode” –Skjønnsmessig helhetsvurdering av den konkrete saken

5 Harmonisering utenfor EU Haagkonferanse http://www.hcch.net/index_en.php http://www.hcch.net/index_en.php International protection of children, family and property relations International legal co-operation and litigation International commercial and finance law

6 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conv entions.listing Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sales of goods: Kjøpslovvalgsloven LOV-1964-04-03-1 Produktansvarsloven Konvensjoner om adopsjon, barnebortføring, Anerkjennelse av dokumenter,…

7 Harmonisering i EU Forordning 593/2008 Roma I (erstatter Romakonvensjonen av 1980) om lovvalg for kontrakter Forordning 864/2007 Roma II om lovvalg for ertstaning utenfor kontrakt Forordning 44/2001 Brussel I (erstatter Brusselkonvensjonen av 1968; erstattes i 2015 av forordning 1215/2012) om verneting og anerkjennelse av dommer i sivile saker

8 Harmonisering i EU forts Forordning 1346/2000 om internasjonal insolvens Forordning 2201/2003 (Brussel II) om anerkjennelse av dommer vedr ekteskap og foreldreansvar Forordning 4/2009 om verneting, lovvalg og anerkjennelse vedr barnebidrag Forordning 650/2012 om verneting og lovvalg for arv

9 http://europa.eu/legislation_sum maries/justice_freedom_security /judicial_cooperation_in_civil_m atters/

10 Betydning av EU-ipr for norsk ipr EU-ipr ikke en del av EØS-avtalen Enkelte bestemmelser er en del av norsk rett Harmoniseringshensyn tilsier at EU-ipr legges vekt på også der lovvalget er ulovfestet Hensyn til intern konsistens tilsier det samme

11 Luganokonvensjon om verneting og anerkjennelse av sivile dommer Brusselkonvensjon 1968 Brussel I Recast Luganokonvensjon 1988 Luganokonvensjon 2007 ?

12 Hensyn til intern konsistens Luganokonvensjonen tolkes i lys av Brussel I, som tolkes i lys av Roma I og Roma II –Protokoll 2, ot.prp. nr.89 (2008-2009) pkt 1, 5.10 –Rt. 2004 s. 981, Rt. 2006 s. 391, Rt. 2007 s. 1759, Rt. 2011 s. 897, Rt. 2011 s.1532, Rt. 2013 s. 1951 –Lex specialis: tvl § 4-8, 1-2; Rt. 2012 s. 1951 –Men: Om anvendelsesområde Rt. 2012 s. 1951 Tvisteloven tolkes i lys av Luganokonvensjonen –NOU 2001:32 B s.692 –Rt. 1994 s. 675, Rt. 1996 s. 875, Rt. 1998 s. 1965, Rt. 1995 s. 1244 –Men: Rt. 1993 s. 44, Rt. 2006 s. 242 –Om tvl § 4-3: Rt. 1998 s. 1647, Rt. 2010 s. 1197

13 Lovvalgsregler fra EU-direktiver Direktiver 88/357, 90/619 Direktiv 93/13 Direktiv 86/653 Direktiv 44/1999 Direktiv 08/46 Direktiv 97/7 Direktiv 94/47 Direktiv 02/47 Direktiv 98/26 Forsikringslovvalgslov 111/1992 Avtl § 37 Agenturloven § 3 Forbrukerkjøpsloven § 3 Finansavtaleloven §2,3 Angrerettloven § 5 Tidspartloven § 5 Lov om finansiell sikkerhet § 9 Betalingssystemlov § 4-3, 4-4

14 Hensyn til intern konsistens - 2 Lovfestede lovvalgsregler er basert på EU/internasjonale prinsipper –Direktivenes bestemmelser bygger på Romakonvensjonen/Roma I –Haagkonvensjoner bygger på de samme prinsipper som Roma I og Roma II EU-ipr er relevant for lovvalg for kjøpskontrakter, forbrukerkjøp, forsikring, agentur, finansavtaler,… Bør være relevant for øvrige kontraktstyper

15 Hensyn til intern konsistens - 3 Prinsipper i EU-ipr bør være relevant for den øvrige formueretten –Er importert gjennom Luganokonvensjonen –Ingen grunn til å innta ulike tilnærminger JD lovutkast 1985 gjelder lovvalg for kontrakt og utenfor kontrakt –Ulike hensyn for forum- og lovvalg kan tilsi at tilknytningsfaktorer er ulike –Der tilknyntingsfaktorer ikke er ulike, skal de tolkes likt

16 Hensyn til rettsenhet Justisdepartementet –Lovutkast 1985 –Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) om forsikringslovvalgsloven –Ot.prp. nr. 13 (1999-2000) om arbeidsmiljøloven –Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) om forbrukerkjøpslov –Ot.prp. nr. 22 (2003-2004) om lov om finansiell sikkerhetsstillelse

17 JD om hensyn til rettsenhet i ipr Høringsnotat om EU-grønnbok om endringer i Romakonvensjonen, 13.06.03 s.1: JD har i lengre tid hatt planer om å se nærmere på en eventuell kodifikasjon av de ulovfestede reglene om lovvalg på kontraktrettens område. Ut fra behovet for enhetsløsning … er det grunn til å legge stor vekt på hvordan spørsmålene er løst …De løsninger som følger av Romakonvensjonen vil derfor ha stor betydning for utformingen av norsk rett

18 Litteratur om hensyn til rettsenhet Bull 1993 Lundgaard 2000 Frantzen 2002 Konow 2006 Cordero Moss 2007, 2009 Cordes, Stenseng, Lenda 2010

19 Rettspraksis om hensyn til rettsenhet Rt. 2006 s. 1008 Rt. 2009 s. 1537 Rt. 2011s. 531 Den tradisjonelle individualiserende metode (Irma Mignon-formelen) bør erstattes av faste lovvalgsregler etter mønster av EU-ipr


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Kilder Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google