Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Kvalifikasjon Hvorfor skal rettsforholdet kvalifiseres? Tilknytningsfaktor varierer avhengig av rettsområde Lov om lovvalg i løsørekjøp: selgerens bopel Andre kontraktsforhold: (debitors bopel) nærmeste tilknytning Delikt: (locus delicti) nærmeste tilknytning

3 Foretatt kvalifikasjon I Tampax-dommen (Rt. 1980 s. 243) Eneforhandleravtale Enkelte kjøp underlagt Lov om lovvalg i løsørekjøp § 4: selgerens bopel Forhandleravtale er ikke kjøpsavtale: Nærmeste tilknytning (eneforhandlerens bopel)

4 Foretatt kvalifikasjon II Unomat-dommen (Rt. 1982 s. 1294) Eneforhandleravtale Enkelte salg underlagt Lov om lovalg i løsørekjøp § 4: selgerens bopel Tapt renomme er ikke kjøpskontrakt: Nærmeste tilknytning (lex loci delicti)

5 Ingen kvalifikasjon Leros Strength- dommen (RT. 2002 s. 180) Skadelidtes direkte krav mot forsikringsselskapet –Verneting i landet hvor skaden ble forvoldt (Luganokonvensjon art. 9) –hvis direkte krav er tillatt (Luganokonvensjon art. 10) Tillatt etter lex causae Hva er lex causae?

6 Leros Strength I forsikringsavtalen hadde partene valgt engelsk rett Forsikringsavtalen har pay-to-be-paid klausul

7 Leros Strength II Høyesterett: –Ingen kvalifikasjon –Lov om lovvalg i forsikring § 5 :uansett lex causae kan internasjonalt preseptoriske regler i lex fori anvendes –Forsikringsavtalelov §7-8 (ved sikredes insolvens har skadelidte direkte krav etter § 7- 6) er internasjonalt preseptorisk –Direkte krav er tillatt etter norsk rett –Norsk rett anvendes (fordi den griper inn)

8 Kvalifikasjonens relevans I Hvis direkte krav er kontraktsrettslig er lex causae engelsk rett Hvis engelsk rett er lex causae er direkte krav ikke tillatt og norske domstoler har ikke verneting FAL §7-6 kan overkjøre engelsk rett hvis retten finner at den er internasjonalt preseptorisk

9 Kvalifikasjonens relevans II Hvis direkte krav er erstatningsrettslig er lovvalgsregelen lex loci delicti Norsk rett og FAL §7-6 gjelder uansett forsikringsavtalens klausul

10 Kvalifikasjonens relevans III Resultatet er det samme uansett: FAL §7- 6 anvendes –Hvis den anvendes som internasjonalt preseptorisk regel øker uforutsigbarhet og ad hoc preget av IPR –Hvis den anvendes som del av lex loci delicti er forutsigbarhet og harmoniseringshensyn ivaretatt

11 Kvalifikasjon Kvalifikasjon foretas av HR mest for å unngå anvendelse av lovvalgsregelen i Lov om lovvalg i løsørekjøp § 4 Utover dette er den ikke så viktig hvis –Lovvalget foretas etter den individualiserende metode uansett rettsområde –Internasjonalt preseptoriske regler brukes hyppig

12 Kvalifikasjon II Individualiserende metode er ikke i tråd med harmoniseringshensyn Individualiserende metode er ikke forutsigbar Internasjonalt preseptoriske regler bør være unntaket

13 Lovvalg i erstatning – norsk IPR Irma-Mignon (Rt. 1923 II s. 58) Ny regel i forhold til den ”gjængse lære” Samlet vurdering av sakens aspekter

14 Lovvalg i erstatning - Europa Nasjonal IPR Lex loci delicti Handlingsstedet eller virkningsstedet? REGULATION (EC) No 864/2007

15 Roma II - Anvendelsesområde Alle forpliktelser som ikke springer ut av kontrakt, med noen unntak –Familie –Formuerettslige forhold mellom ektefelle –Veksel med mer –Ledelses og revisors ansvar –Trust –Atomskader

16 Rekkevidde Universal application

17 Partsautonomi Tillatt kun etter at tvisten er oppstått Tillatt før handlingen hvis partene er næringsdrivende –Har kun materiellrettslige virkning hvis forholdet ikke har utenlandsk tilknytning –Kan ikke utelukke Europeisk rett

18 Roma II - Hovedregel Lex loci delicti – der direkte tapet oppstår – ikke: der skaden ble forvoldt –Ikke: valget mellom de to Unntak (skal tolkes snevert): –Hvis partene har bosted i samme land –Ved åpenbare nærmere tilknytning (tidligere rettsforhold, partenes forventninger) Men regler om safety and conduct hvor skaden ble forvoldt skal tas i betraktning

19 Roma II - produktansvar Haagkonvensjon 1973: der skaden oppstod, skadelidtes bosted, produsentens hovedforretningssted, ervervssted Roma II: skadelidtes bosted, ervervsted eller der skaden oppstod, hvis produktet ble markedsført der. Hvis markedsføring ikke rimelig forutsigbar: saksøktes bosted

20 Roma II - Immaterialrett Lex loci protectionis (territorialitetsprinsipp) - er forankret i konvensjoner

21 Roma II – Quasi delikt Berikelse, negotiorum gestio –Bakgrunnsretten for tidligere rettsforhold –Der partene har felles bosted –Berikelsessted

22 Roma II – Direkte Krav Skadelidte kan velge mellom bakgrunnsretten etter Roma II eller forsikringskontraktens bakgrunnsrett

23 Roma II - Bosted Habitual residence For fysiske personer: –Principal place of business (ikke domicile) For juridiske personer: –Hovedforretningssted (place of central administration) –Ved datterselskap eller filial, er disse tilknytningsfaktorer

24 Roma II – Bakgrunnsrettens rekkevidde Ansvarsvilkår Hvilket tap som skal erstattes Tapsfastsettelse Hvem som er erstatningsberettiget Foreldelse …

25 Roma II – Begrensninger til bakgrunnsretten Internasjonalt preseptoriske regler kan anvendes uansett bakgrunnsretten –Lex fori Domstolens ordre public kan begrense anvendelse av bakgrunnsretten


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google