Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett
Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Kvalifikasjon Hvorfor skal rettsforholdet kvalifiseres?
Tilknytningsfaktor varierer avhengig av rettsområde Lov om lovvalg i løsørekjøp: selgerens bopel Andre kontraktsforhold: (debitors bopel) nærmeste tilknytning Delikt: (locus delicti) nærmeste tilknytning

3 Foretatt kvalifikasjon I
Tampax-dommen (Rt s. 243) Eneforhandleravtale Enkelte kjøp underlagt Lov om lovvalg i løsørekjøp § 4: selgerens bopel Forhandleravtale er ikke kjøpsavtale: Nærmeste tilknytning (eneforhandlerens bopel)

4 Foretatt kvalifikasjon II
Unomat-dommen (Rt s. 1294) Eneforhandleravtale Enkelte salg underlagt Lov om lovalg i løsørekjøp § 4: selgerens bopel Tapt renomme er ikke kjøpskontrakt: Nærmeste tilknytning (lex loci delicti)

5 Ingen kvalifikasjon Leros Strength- dommen (RT. 2002 s. 180)
Skadelidtes direkte krav mot forsikringsselskapet Verneting i landet hvor skaden ble forvoldt (Luganokonvensjon art. 9) hvis direkte krav er tillatt (Luganokonvensjon art. 10) Tillatt etter lex causae Hva er lex causae?

6 Leros Strength I forsikringsavtalen hadde partene valgt engelsk rett
Forsikringsavtalen har pay-to-be-paid klausul

7 Leros Strength II Høyesterett: Ingen kvalifikasjon
Lov om lovvalg i forsikring § 5 :uansett lex causae kan internasjonalt preseptoriske regler i lex fori anvendes Forsikringsavtalelov §7-8 (ved sikredes insolvens har skadelidte direkte krav etter § 7-6) er internasjonalt preseptorisk Direkte krav er tillatt etter norsk rett Norsk rett anvendes (fordi den griper inn)

8 Kvalifikasjonens relevans I
Hvis direkte krav er kontraktsrettslig er lex causae engelsk rett Hvis engelsk rett er lex causae er direkte krav ikke tillatt og norske domstoler har ikke verneting FAL §7-6 kan overkjøre engelsk rett hvis retten finner at den er internasjonalt preseptorisk

9 Kvalifikasjonens relevans II
Hvis direkte krav er erstatningsrettslig er lovvalgsregelen lex loci delicti Norsk rett og FAL §7-6 gjelder uansett forsikringsavtalens klausul

10 Kvalifikasjonens relevans III
Resultatet er det samme uansett: FAL §7-6 anvendes Hvis den anvendes som internasjonalt preseptorisk regel øker uforutsigbarhet og ad hoc preget av IPR Hvis den anvendes som del av lex loci delicti er forutsigbarhet og harmoniseringshensyn ivaretatt

11 Kvalifikasjon Kvalifikasjon foretas av HR mest for å unngå anvendelse av lovvalgsregelen i Lov om lovvalg i løsørekjøp § 4 Utover dette er den ikke så viktig hvis Lovvalget foretas etter den individualiserende metode uansett rettsområde Internasjonalt preseptoriske regler brukes hyppig

12 Kvalifikasjon II Individualiserende metode er ikke i tråd med harmoniseringshensyn Individualiserende metode er ikke forutsigbar Internasjonalt preseptoriske regler bør være unntaket

13 Lovvalg i erstatning – norsk IPR
Irma-Mignon (Rt II s. 58) Ny regel i forhold til den ”gjængse lære” Samlet vurdering av sakens aspekter

14 Lovvalg i erstatning - Europa
Nasjonal IPR Lex loci delicti Handlingsstedet eller virkningsstedet? REGULATION (EC) No 864/2007

15 Roma II - Anvendelsesområde
Alle forpliktelser som ikke springer ut av kontrakt, med noen unntak Familie Formuerettslige forhold mellom ektefelle Veksel med mer Ledelses og revisors ansvar Trust Atomskader Roma II har følgende hovedpoenger: Legitimate expectations Ikke automatisk skadelidtesvennlig (ikke valg) forutsigbarhet

16 Rekkevidde Universal application

17 Partsautonomi Tillatt kun etter at tvisten er oppstått
Tillatt før handlingen hvis partene er næringsdrivende Har kun materiellrettslige virkning hvis forholdet ikke har utenlandsk tilknytning Kan ikke utelukke Europeisk rett

18 Roma II - Hovedregel Lex loci delicti – der direkte tapet oppstår
ikke: der skaden ble forvoldt Ikke: valget mellom de to Unntak (skal tolkes snevert): Hvis partene har bosted i samme land Ved åpenbare nærmere tilknytning (tidligere rettsforhold, partenes forventninger) Men regler om safety and conduct hvor skaden ble forvoldt skal tas i betraktning ECJ har tolket ”where the harmful event occurred ” (i utkast 1972) som om det dekker både det som har forårsaket skaden og tapet som følger av det. I noen land (tyskland, italia, poland) får skadelidte velge mellom disse lover. Utkastet vil ikke være så vennlig mot skadelidte at den gir den valget mellom lovene (der er utover legitimate expectations). [legitimate expectations en gjenganger i kommentaren] I tråd med moderne tenkning om erstatningsrett (ikke fokusert på skadevolderens adferd men på skadelidte tap, jfr. mye objektiv ansvar), er det tapet som styrer. Men kun det direkte tap.

19 Roma II - produktansvar
Haagkonvensjon 1973: der skaden oppstod, skadelidtes bosted, produsentens hovedforretningssted, ervervssted Roma II: skadelidtes bosted, ervervsted eller der skaden oppstod, hvis produktet ble markedsført der. Hvis markedsføring ikke rimelig forutsigbar: saksøktes bosted Gjelder både produktansvar iht Direktiver og iht nasjonal rett Mange mulige tilknytningsfaktorer: produsentens hovedkontor, produksjonssted, første markedsføringssted, ervervssted, skadelidtes bopel Haags konvensjon om lovvalg i produktansavr av 1973 (ratifisert av Norge!), ratifisert av 10 land. Fortsetter å gjelde RomaII: balanse mellom forutsigbarhet for produsenten og skadelidtes legitimate expectations Hvis kjøpt i utland: hvis også markedsført hjemme, sistenevnte var forutsigbar. Hvis ikke markedsført hjemmet, skadelidtes lov anvendes ikke, men saksøktes lov.

20 Roma II - Immaterialrett
Lex loci protectionis (territorialitetsprinsipp) - er forankret i konvensjoner

21 Roma II – Quasi delikt Berikelse, negotiorum gestio
Bakgrunnsretten for tidligere rettsforhold Der partene har felles bosted Berikelsessted Negotiotum gestio: se un agente eccede i limit del suo mandato (c’e’ contratto preesistente). Se paga il debito di un altro (non c’e’ rapporto preesistente). La legge del principlae era nel primo draft, poi e’ stato cambiato

22 Roma II – Direkte Krav Skadelidte kan velge mellom bakgrunnsretten etter Roma II eller forsikringskontraktens bakgrunnsrett Jfr Leros Strength!!!

23 Roma II - Bosted Habitual residence For fysiske personer:
Principal place of business (ikke domicile) For juridiske personer: Hovedforretningssted (place of central administration) Ved datterselskap eller filial, er disse tilknytningsfaktorer Habitual residence er mer flexibel enn domicile

24 Roma II – Bakgrunnsrettens rekkevidde
Ansvarsvilkår Hvilket tap som skal erstattes Tapsfastsettelse Hvem som er erstatningsberettiget Foreldelse

25 Roma II – Begrensninger til bakgrunnsretten
Internasjonalt preseptoriske regler kan anvendes uansett bakgrunnsretten Lex fori Domstolens ordre public kan begrense anvendelse av bakgrunnsretten


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google