Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter Marie Nesvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter Marie Nesvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter Marie Nesvik

2 Eksempel Italiensk kabinansatt flyr internasjonale ruter for irsk flyselskap fra base på Rygge Jurisdiksjons- og lovvalgsklausul i arbeidsavtalen peker ut irske domstoler og irsk rett Den kabinansatte blir oppsagt og anlegger søksmål om erstatning etter arbeidsmiljølovens regler ved Moss tingrett

3 Hvem beskyttes … Forsikringstakere Forbrukere Arbeidstakere …

4 … hvorfor… Antatt ubalanse i avtaleforholdet: –En «sterk» part (forsikringsselskapet, forbrukerens medkontrahent i en forbrukerkontrakt, arbeidsgiver) –En «svak» part (forsikringstaker, forbruker, arbeidstaker)

5 … og hvordan? Jurisdiksjons- og lovvalgsregler som beskytter den svake part, og som søker å veie opp for den antatte skjevheten i styrkeforholdet mellom avtalepartene

6 Verneting – kilder Luganokonvensjonen: –Forsikringsavtaler (avsnitt 3) –Forbrukeravtaler (avsnitt 4) –Individuelle arbeidsavtaler (avsnitt 5) Tvisteloven, §4-3, 4-4 og 4-6, i tillegg til: –Forsikringsavtaler (§ 4-5 (9)) –Forbrukeravtaler (§ 4-5 (7)) –Individuelle arbeidsavtaler (§ 4-5 (4))

7 Utgangspunkt: saksøktes verneting Luganokonvensjonen: –Art. 9 nr. 1 bokstav a) og art. 12 nr. 1 (forsikringsavtaler) –Art. 16 nr. 1 og nr. 2 (forbrukeravtaler) –Art. 19 nr. 1 og 20 nr. 1 (individuelle arbeidsavtaler) Tvisteloven § 4-4

8 Eksempel Forsikringsselskap i Malta Norsk forsikringstaker –(1) Utgangspunktet om saksøktes verneting vil komplisere prosessen betydelig for forsikringstaker Vernetingsklausul: Engelske domstoler –(2) Det samme vil utgangspunktet om at partene fritt kan avtale verneting

9 Metoder for å beskytte den svake part (1) Gi den svake part tilgang til den domstol hvor det antas å være mest hensiktsmessig for ham/henne å anlegge sak (særlige verneting) (2) Begrense adgangen til å inngå vernetingsavtaler

10 (1) Særlige verneting – forsikrings- og forbrukeravtaler Saksøkers verneting –forsikringsavtaler, jf. Lugano art. 9 nr. 1 (b) og tvl. § 4-5 (9) –forbrukeravtaler, jf. Lugano art. 16 nr. 1 og tvl. §4-5 (7) Ved ansvarsforsikring/forsikring av fast eiendom, også skadestedet, jf. Lugano art. 10

11 (1) Særlige verneting – individuelle arbeidsavtaler Det sted hvor arbeidstakeren til vanlig utfører sitt arbeid, jf. Lugano art. 19 nr. 2 (a) og tvl. § 4-5 (4) Subsidiært: det sted hvor virksomheten som ansatte arbeidstakeren, ligger, jf. Lugano art. 19 nr. 2 (b) og tvl. § 4-5 (4)

12 Eksempel Pilot Bosatt i Danmark Base på Gardermoen Arbeider om bord på svenskregistrerte fly Flyr internasjonale ruter I hvilket land arbeider piloten?

13 Hvor arbeider arbeidstaker? Jurisdiksjonsreglene: –C-125/92 Mulox –C-383/95 Rutten –C-37/00 Weber –Rt. 2011 s. 1034 TUI Fly Nordic –RG 2011 s. 1550 Ryanair I –LB-2013-123040 Ryanair II [ikke rettskraftig!] Lovvalgsreglene: –C-29/10 Koelzsch –C-384/10 Voogsgeerd –Moss tingretts dom 12. juni 2012 (11-035316TVI-MOSS)

14 Kun bindende dersom –inngått etter at tvisten oppsto –tillater den svake part å reise søksmål ved andre domstoler –begge parter på avtaletiden har bosted eller fast opphold i den samme konvensjonsstat, når avtalen går ut på at domstolene i denne stat skal være kompetente (gjelder ikke individuelle arbeidsavtaler!) –Lugano art. 13 nr. 4 og 5 (forsikringsavtaler) (2) Vernetingsavtaler - Lugano art. 13, 17 og 21

15 (2) Vernetingsavtaler – tvisteloven § 4-6 (3) I forbrukeravtaler kun bindende dersom –Skriftlig, og –Ikke inngått før tvisten oppstod Fri adgang til å inngå vernetingsavtaler i forsikringsavtaler og individuelle arbeidsavtaler?

16 Lovvalg – kilder Ingen systematisk og generell regulering som på jurisdiksjonsområdet Spredte bestemmelser av interesse

17 Det materielle vernet av svake parter og lovvalgsreglene Lang tradisjon i Norge for vern av svake kontraktsparter gjennom preseptorisk lovgivning Sml. lovvalgets kollisjonsrettslige virkning

18 Eksempel British Virgin Islands arbeidsgiver Norsk arbeidstaker Arbeidssted: Norge Lovvalgsklausul: Engelsk rett Arbeidstaker, som hevder han er usaklig oppsagt, ønsker å stå i stillingen til saken er avgjort

19 Metoder for å beskytte den svake part Begrense/utelukke partsautonomien Særlige lovvalgsregler som søker å ivareta hensynet til den svake part

20 Forsikringsavtaler Lov om lovvalg i forsikring implementerer: –Direktiv 88/357EØF art. 7 (skadeforsikring) –Direktiv 90/619EØF art. 4 (livsforsikring) Reglene varierer med type forsikring og internasjonal tilknytning, men sentralt er: –Forsikringstakerens forhold –Stedet der risikoen består

21 Forbrukeravtaler – rettslig grunnlag Diverse spredte bestemmelser som implementerer EU-direktiver Kjøpslovvalgsloven Harmoniseringshensyn taler for å anvende Roma I-forordningen art. 6 i norsk rett

22 Forbrukeravtaler – bakgrunnsretten Loven i det land forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted? –Finansavtaleloven § 3 (1) –Roma I-forordningen art. 6 nr. 1 –Kjøpslovvalgsloven § 4

23 Forbrukeravtaler – lovvalgsavtale Utgangspunkt: partsautonomi Men: betydelig begrenset

24 Forbrukeravtaler – lovvalgsavtale Eks. forbrukerkjøpsloven §3 (2): «Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en kjøpsavtale som har nær tilknytning til EØS- statenes territorium, dersom forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse enn etter loven her.»

25 Eksempel, Cordero-Moss s. 264 Nordmann handler på nett hos tysk selger, som er del av en kjede med hovedkvarter i Asia Kjøpsavtalen inneholder en lovvalgsklausul som utpeker retten i Taiwan Varene har ikke den forventede kvalitet, og nordmannen krever å omlevere varene, jf. fkjl. §§ 27 og 29

26 Individuelle arbeidsavtaler – rettslig grunnlag Ingen generell bestemmelse om lovvalg Div. spredte bestemmelser i lov/forskrift Harmoniseringshensyn taler for å anvende Roma I-forordningen art. 8 i norsk rett

27 Forarbeidene til arbeidsmiljøloven ”I mangel av positive lovreglar eller andre norske rettskjelder blir utanlandsk rettskjelder i stor grad lagde til grunn også i norsk rett. Særleg aktuell er EU- konvensjonen om lovval i kontraktsforhold, den såkalla Romakonvensjonen.” [Ot.prp.nr. 13 (1999-2000) s. 15]

28 Individuelle arbeidsavtaler – bakgrunnsretten Utgangspunkt: Irma Mignon/nærmeste tilknytning Kan forstås på to måter: –Skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. tradisjonelt i norsk rett –Utgangspunkt for å definere faste kriterier for typetilfeller, jf. Roma I

29 Formodning om arbeidsstedets rett? Rettspraksis kan tyde på det Men: praktiseres ikke konsekvent Roma I-forordningen art. 8 (2)

30 Individuelle arbeidsavtaler – lovvalgsavtale Utgangspunkt: partsautonomi Antatt at begrenset Roma I-forordningen art. 8 (1)


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter Marie Nesvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google