Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Begrensinger Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Begrensinger Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Begrensinger Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Lovvalgsreglers rekkevidde Norsk kjøper Italiensk selger 5 år gammelt krav –Norsk rett: Kravet er foreldet –Italiensk rett: Kravet er ikke foreldet Lovvalgsregelen utpeker italiensk rett Skal norsk domstol anvende norske preseptoriske regler eller italiensk bakgrunnsrett?

3 Kollisionsrettslige virkning Den utpekte bakgrunnsretten fordrenger alle andre lands bestemmelser Selv preseptoriske regler kommer ikke til anvendelse –Roma I art. 3.3 –Ot.prp.nr.15 (1963-64) s.7

4 Lovvalgsreglers rekkevidde II Norsk og italiensk samarbeidspartnere Kontrakt innebærer sikkerhet – Generalpant på debitorens norske aktiva Kontrakten har lovvalgsklausul: engelsk rett –Generalpant er gyldig etter engelsk rett, –Ikke gyldig etter norsk rett Skal norsk domstol anvende norsk panterett eller retten som ble valgt av partene?

5 Lovvalget gjelder det aktuelle rettsområdet Rettsforhold med virkninger på flere rettsmråder kan være underlagt flere lands rettsregler Avhengig av tilknytningsfaktoren på de aktuelle områder –Partsautonomi er tilknytningsfaktor for kontraktsrett –Tinglige rettigheter: tingens beliggenhet

6 Begrensninger av anvendelse av bakgrunnsretten Norsk kjøper og russisk selger Kontrakten er underlagt russisk rett Etter norsk rett skal importavgift betales Skal norsk domstol anvende norske tollregler eller kontraktens bakgrunnsrett?

7 Internasjonalt preseptoriske regler griper inn Enkelte preseptoriske regler har slik samfunnsmessig betydning, at de skal anvendes uansett bakgrunnsretten –Forsikringslovvalgslov § 5 –Roma I art 9 –Roma II art 16

8 Kriterier for internasjonalt preseptivitet Overlates til domstolene: ot.prp.nr 72 (1991-1992) s. 66 Samfunnsmessige hensyn som veier tyngre enn forutsigbarhet og gjensidighet Bør anvendes restriktivt Særskilte lovvalgsregler med faste tilknytningsfaktorer bør foretrekkes –Agenturlov § 3 –Roma I art 6 –Roma I art 8

9 Begrensninger av anvendelse av bakgrunnsretten II Norsk agent og amerikansk hovedmann Kontrakten kan sies opp uten kompensasjon Kontrakten har lovvalgsklausul: New York rett Skal norsk domstol anvende norsk agenturlov § 28 eller retten som ble valgt av partene?

10 Internasjonalt preseptoriske regler kan ha privatrettslig karakter Avgjørende for beskyttelse av landets offentlige interesser, som for eks. dets politiske, økonomiske eller samfunnsmessige struktur –Roma I fortale pkt 37 Kan være så vel offentligrettslige som privatrettslige regler –lovutkast 1985 –forbrukerlovgivning

11 Utvikling i rettspraksis “Hensynet til de grunnleggende prinsipper som våre rettsregler … bygger på, må komme inn allerede ved opptrekningen av selve kollisjonsnormene” –Farskap Rt. 1953 s. 1132 –Leros-Strength Rt. 2002 s. 180 “…noe uheldig da den ikke skiller mellom alminnelige lovvalgsregler og internasjonalt direkte anvendelige regler” –Bokhandler Rt. 2009 s. 1537

12 Begrensninger av anvendelse av bakgrunnsretten III Norsk kjøper og russisk selger Kontrakten har lovvalgsklausul: norsk rett Etter russisk rett er avtalen ulovlig uten eksporttillatelse Skal norsk domstol ta hensyn til ulovlighet i russisk rett eller til retten som ble valgt av partene?

13 Internasjonalt preseptoriske regler fra tredje land Forsikringslovvalgslov §5: kun domstolens regler –Romakonvensjon art 7 første ledd –Romakonvensjon art 22 a) Umulige avtaler Ulovlige avtaler Roma I art 9 tredje ledd: Også regler ved oppfyllelsestedet, hvis de gjør oppfyllelsen ulovlig

14 Umulige avtaler Norsk kjøper og russisk selger Kontrakten har lovvalgsklausul: norsk rett Russiske eksportregler endres, og leveransen forhindres Hvis norske vilkår for ansvarsfritak er oppfylt, har endringer i russisk rett konsekvenser for avtalen (hjemlet i norsk rett)

15 Reproberte avtaler Norsk og russisk medaksjonærer Russisk datterselskap Akjsonæravtalen har stemmeregler i strid med russisk rett Lovvalgsklausul: norsk rett Avtaler ment å omgå utenlandske preseptoriske regler kan anses som umoralske og ugyldig etter norsk rett –Ikke alminnelig regel: Rt. 1993 s. 312 –Rt. 1995 s.46 –NL5-1-2

16 Begrensninger av anvendelse av bakgrunnsretten IV Norsk investor og nigeriansk agent Kontrakten forplikter investoren å overføre pengebeløp som agenten skal bruke til bestikkelser Lovvalgsklausul: nigeriansk rett Skal norsk domstol anvende nigeriansk rett eller ta hensyn til at kontraktens formål strider med norske prinsipper?

17 Ordre public Sikkerhetsventil for å forhindre resultater som strider mot samfunnets grunnprinsipper –Intprkjl § 6 –Luganokonvensjon art 34 –Tvl § 19-16 tredje ledd –Vogl. § 43 annet ledd b), § 46 annet ledd b)

18 Internasjonale rammer –1955 Haagkonvensjon –Luganokonvensjon/Brussel I Roma I Roma II –UNCITRAL Modellov –1958 New York-konvensjon –NOU 2001:32 B s. 692

19 Nasjonalt innhold Samfunnets sosio-økonomiske verdier Hensyn til harmonisering

20 Kriterier Åpenbar krenkelse av fundamentale prinsipper –C-7/98 –C-38/98 –C-394/07 –C-145/86 –C-414/92 –C-420/07 –C-619/10

21 Felles EU-ordre public Bestemmelser som er nødvendige for å oppnå felleskapets oppgaver –Konkurranserett (C-126/97) –Forbrukerett (C-168/05) –Angenturrett (C-381/98) Ansvarsbegrensinger for offentlige ansatte (C-172/91) Mulighet til å bli hørt (C-7/98)

22 Nasjonal ordre public Grunnlov § 97: Rt. 1935 s. 152. Men: Rt. 1937 s. 888 Russland, Ukraina: selskapsrett USA, Frankrike: insolvensrett Muligens: tingrett, arbeidsrett, forsikringsrett…

23 Begrensninger av anvendelse av bakgrunnsretten V Norsk debitor og italiensk kreditor Låneavtale gyldig etter italiensk rett Terskelen for åger er høyere i italiensk rett enn i avtl § 31 Skal norsk domstol anvende italiensk rett eller ta hensyn til at norske bestemmelser har forskjellig regulering?

24 Fundamentale prinsipper Ikke tilstrekkelig at reguleringen er forskjellig –Rt. 1969 s. 664 –C-7/98 Selv om reguleringen skulle være internasjonalt preseptorisk, er det eventuelt det underliggende prinsippet som utgjør ordre public –Ot.prp.nr. 27 (2003-2004) s. 111 –Rt.209 s. 1537

25 Begrensninger av anvendelse av bakgrunnsretten VI Kontrakt mellom norsk og amerikansk part Lovvalgsklausul: New York rett Punitive damages for mislighold Skal norsk domstol anvende New York rett eller ta hensyn til at erstatningsutmålingen kan avvike vesentlig fra det som er normen i norsk rett?

26 Konkret vurdering At fremmed rett abstrakt kan gi uakseptabel erstatningsutmåling er ikke tilstrekkelig –Giuliano-Lagarde rapport art 16 Den aktuelle utmålingen i den konkrete sak må være uakseptabel –[2002] EWHC 1704 (Comm.) En utmåling som er 9 ganger høyere er ikke uakseptabel –Ö 5501-09 En utmåling som er 2 ganger høyere er uakseptabel –Cass. Civ. 1,1.12.2010, 09-13303

27 Begrensninger av anerkjennelse av utenlandske dommer/voldgiftsdommer Norsk produsent og italiensk lisenstager Kontrakten deler markedet mellom partene Kontrakten har en lovvalgsklausul: retten på Bahamas Kontrakten har en forumklausul til fordel for domstoler på Bahamas (en voldgiftsklausul) Dom basert på Bahamas bakgrunnsrett og anvneder ikke norsk/EU konkurranserett Skal norsk domstol anerkjenne dom/voldgiftsdom basert på bakgrunnsretten og som strider mot prinsipper i norsk/EU konkurranserett?

28 Ordre public Dommer som strider mot ordre public kan nektes tvangsfullbyrdet: Luganokonvensjonen art 34 Tvl § 19-16 Vogl. § 46 Konkurranserett kan anses som ordre public: C-126/97 (Eco-Swiss)


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Begrensinger Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google