Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVEM VI ER OG HVA VI GJØR HOLMEN TROPP & TURN Rev 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVEM VI ER OG HVA VI GJØR HOLMEN TROPP & TURN Rev 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVEM VI ER OG HVA VI GJØR HOLMEN TROPP & TURN Rev 5

2 2 Innhold –Bakgrunn –Verdier, visjon og mål –Treningstilbud og partier –Organisasjon - oversikt  Styre og administrasjon  Sportslig leder og trenere  Utvalg/komiteer  Foreldrekontakter –Handlingsplan –Særskilte retningslinjer for  Trenere  Utvalg  Foreldrekontakter –Trenerbok –Terminliste –HT&Ts lover

3 3 Bakgrunn  Holmen Tropp og Turnforening (HT&T) ble stiftet i juni 2006  Foreningen har ca. 1300 medlemmer og er med dette en av landets største idrettsklubber og den ledende turn- og troppsforeningen i Norge  I løpet av foreningens korte eksistens, har den rukket å markere seg som landets beste innenfor turn kvinner og tropp, med 18 NM titler, sølv i nordisk mesterskap og EM sølv i 2008 og tilsvarende gode resultater i 2009  I tillegg til satsingen på elitenivå, er det stor aktivitet innenfor turn, tropp og gymnastikk rettet mot barn, bredde og rekruttering

4 VERDIERVISJONMÅL

5 5 VERDIER  Trygghet  Resultater  Mestringsglede

6 6 Verdier (forts.)  Holmen Tropp og Turnforening skal tilrettelegge for aktiviteter innen basistrening, troppsgymnastikk, turn og RG  Gjennom disse aktivitetene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner  HT&T skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte  All virksomhet knyttet til foreningens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri

7 7 VISJON Norges største og beste klubb for turn og tropp  Et solid varemerke –Identitet og stolthet forbundet med å være en del av HT&T –Referanseklubb for andre idrettslag  God og sikker utvikling av utøvere på alle nivå –Like muligheter til å nå sitt potensial  Internasjonal fremgang –Fra NM grossist til medaljekandidat i internasjonale mesterskap  Topp med bredde –Elitesatsing –God bredde, sikker ettervekst –Møteplass for idrettsinteresserte barn, ungdom og foreldre  Tiltrekke seg de beste trenerressursene –Forutsigbare trenerforhold  Effektiv ledelse og administrasjon –Kunnskap, handlekraft og kontinuitet

8 8 MÅL 20 i 20 Norges beste turnmiljø med  20 internasjonale medaljer innen 2020  20 eliteutøvere i turn jr. og sr. klasse (snitt)  2020 medlemmer  Norgesmester for herrer i 2020

9 9 MÅLOPPNÅELSE GJENNOM...  Prosesser for tydelighet og kvalitet i oppfølging/utvikling av utøvere  Utvikling av stabile trenerressurser som trives i HT&T  Gode treningsforhold  God økonomistyring  Samarbeid med finansielle partnere (sponsor)  Balanse mellom spesialisering/spissing og allround utvikling  Fadderordning for yngre utøvere/talenter  Etablering av utviklingsmuligheter for herreturn  Strategisk samarbeid med skoler, idrettslinjer og andre klubber  Stabile foreldreressurser  Strategisk og selektiv deltagelse i nasjonale og internasjonale mesterskap  Styrking av administrasjonsressurser  Effektiv medlemsdatabase og internettregistrering  God, korrekt og effektiv informasjonsflyt  Klar rollefordeling mellom sportslig og administrativ ledelse  Trener- og dommerutdanning  Gjennomføring av kvalitetsarrangementer for tropp og turn  Deltagelse i idrettens styrende organer  Mer bevisst mediastrategi - øke turns profilering i media

10 10 Treningstilbud  HT&T ønsker å tilrettelegge for et bredt treningstilbud for utøvere på alle nivå. Aktivitetene spenner fra lek og lær for barn til eliteutøvere på seniornivå. Det legges stor vekt på tilpassing til individuelle ferdigheter, samtidig som det oppmuntres og tilrettelegges for utvikling av den enkelte utøvers potensial.

11 11 HT&T – organisasjon og styring Foreldrekontakter Overordnet idrettsorgans vedtak Retningslinjer Handlingsplan Støttedokumenter NIFs lover HT&Ts lover Vedtak av årsmøte og styre Valgkomité

12 Styret og administrasjon   Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene og har hovedansvar for alle sider av virksomheten i HT&T. Styret kan delegere oppgaver til utvalg og andre i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.   Styret i HT&T består av – –Niels Didrich Buch (leder fra 1/9/09) – –Vegard Bø (nestleder fra 1/9/09) – –Jørgen Bjelke (økonomiansvarlig) – –Kjetil Skinlo (medlem) – –Anita Munkvold (medlem) – –Kristian Holmen (medlem) – –Oda M. Often (varamedlem fra 1/9/09) – –Birgitte Angelil (varamedlem) – fratrådte 1/9/09   Revisorer – –Sigrid Wettre – –Trine Ek   Valgkomité – –Gyda Steinsdottir (leder) – –Sandra Ekornrud (medlem) – –Morten Grusd (medlem) – –Trude Solhaug (varamedlem)   Administrasjonssekretær – –Ane Theimann

13 13 Sportslig leder og trenere  Sportslig leder –Linda M. Gundersen  Hovedtrener turn –Linda M. Gundersen  Hovedtrener tropp senior –Kristian Bjerregård  Hovedtrener tropp minirekrutt - junior –Brian Carlsen  Trenere med særlig ansvar –Valentin Pintea –Gabriel Negru –Ane Theimann –Alexandra Smirnova –Mihaela Luca –John Erik Salte

14 14 Sportslig utvalg  Hovedoppgaver –Sportslig utvalg skal evaluere/oppdatere gjeldende sportsplan og håndtere spørsmål om utøver- og trenerutvikling på vegne av styret, herunder  Ansvar for foreningens sportslige prinsipper og aktiviteter  Planlegge og organisere sportslige aktiviteter i samråd med sportslig leder og hovedtrener(e)  Utarbeide forslag til terminliste  Foreslå hvilke arrangementer foreningen skal ta på seg  Forslag til prioriteringer med hensyn til deltagelse i konkurranser/samlinger  Fastsette prinsipper for bruk av sponsormidler til utvikling av utøvere og trenere  Administrere påmelding til eksterne kurs for trenere/instruktører og dommere  Arrangere interne kurs og særskilte treningstiltak  Planlegge og forberede informasjonsmøter til utøvere og foreldre  Sette opp et forslag til egenandel  Sportslig utvalg oppnevnes av styret

15 15 Sportslig utvalg - sammensetning  Sportslig utvalg består av –Linda M. Gundersen (leder og hovedtrener turn) –Brian Carlsen (hovedtrener tropp rekrutt og junior) –John Erik Salte (administrativ tropp junior) –Kristian Bjerregård (hovedtrener tropp senior) –Ane Theimann (breddeansvarlig) –Kaja Reegård (dommer og tidigere toppgymnast) –Anita Munkvold (styret) –Kristian Holmen (styret) –Foreldrekontakt fra turn –Foreldrekontakt fra tropp –Utøver, senior

16 16 Arrangementsutvalg  Hovedoppgaver –Arrangementsutvalget skal besørge planlegging og gjennomføring av arrangementer i HT&Ts regi, herunder ressursdisponering og innkalling til dugnad  Sammensetning –Utvalget ledes av Kristian Holmen  Arrangementsutvalget oppnevnes av styret

17 17 Mediautvalg  Hovedoppgaver –Mediautvalget skal tilrettelegge for god pressedekning av relevante aktiviteter, arrangementer, konkurranser og resultater  Sammensetning –Utvalget ledes av Anita Munkvold –Niels Didrich Buch (medlem) –Linda Gundersen (medlem)  Mediautvalget oppnevnes av styret

18 18 Sponsorutvalg  Hovedoppgaver –Sponsorutvalget skal arbeide for å sikre mest mulig stabile sponsorressurser til gjennomføring av foreningens aktiviteter og målsetninger  Sammensetning –Utvalget ledes av Vegard Bø –Niels Didrich Buch (medlem)  Sponsorutvalget oppnevnes av styret

19 19 Administrasjonstsutvalg  Hovedoppgaver –Administrasjonsutvalget skal bistå styret i den daglige drift av foreningen, med særskilt ansvar for påmelding, registrering, arkivering, trenerkontrakter, innhenting av politiattester og vedlikehold av medlemsdatabase og hjemmeside  Sammensetning –Utvalget ledes av Ane Theimann –Anita Munkvold (medlem) –Jørgen Bjelke (medlem)  Administrasjonsutvalget oppnevnes av styret

20 20 Hallkomité  Hovedoppgaver –En av foreningens viktigste oppgaver er å tilrettelegge for bedre treningsforhold gjennom en ny hall. Dette arbeidet er tidkrevende og styret har derfor besluttet å opprette en egen hallkomité for å drive dette prosjektet fremover.  Sammensetning –Komiteen ledes av Vegard Bø –Linda M. Gundersen (medlem) –Niels Didrich Buch (medlem)  Hallkomiteen oppnevnes av styret

21 21 Foreldrekontakter  Hovedoppgaver –Foreldrekontaktene er bindeledd mellom styre/administrasjon/trenere og utøvere/foreldre. En viktig oppgave er å bidra til effektiv og korrekt informasjonsflyt vedrørende trening, samlinger, arrangementer, dugnad etc.  Foreldrekontakter –Heike Aanesen - Else Gjemdal –Siri Viken- Hege Rønnevig –Kjersti Indseth- Mette Skogseide –Jeanette Billingstad- Kjetil Skinlo –Ellen D. Tuset- John Erik Salte –Asle Sjørbotten - Ane Theimann

22 22 Handlingsplan  Mer detaljerte aksjoner for å ivareta foreningens oppgaver og for å nå de mål en har satt seg, skal nedfelles i foreningens handlingsplan som godkjennes av styret  Handlingsplanen gir også en nærmere beskrivelse av de enkelte funksjoner/organers arbeidsoppgaver og ansvarsforhold

23 23 Særskilte retningslinjer  I tillegg til oppgaver og ansvarsforhold som er nedfelt i handlingsplanen, skal det utarbeidet særskilte retningslinjer for –Trenere –Utvalg –Foreldrekontakter  Retningslinjene skal godkjennes av styret

24 24 Trenerboken  HT&T benytter seg av et stort antall trenere som alle gjør en god og profesjonell innsats  For å hjelpe både trenere, utøvere og foreldre til å bedre forstå grunnleggende ferdighetstrening og sikkerhet, har foreningen satt sammen “Trenerboken”  Hovedtrenere har et særlig ansvar for å tilrettelegge for utvikling av foreningens trenerressurser

25 25 Terminliste  Terminlisten gir en oversikt over kommende konkurranser og samlinger i regi av NGTF (vår- og høstsemester)  Foreningen har merket de aktivitetene som en tar sikte på å delta i (dette kan endre seg)  HT&T har i tillegg inkludert arrangementer og samlinger som skjer i regi av HT&T

26 HT&Ts lover   Som alle idrettslag, er HT&T underlagt Norges Idrettsforbunds lover og regler   HT&Ts lover baserer seg derfor på NIFs basis lovnorm for idrettslag   Etter siste endring i basis lovnorm, vil styret fremme forslag til endringer i HT&Ts lover til årsmøtet i 2010

27 27 Nyttige kontakter  Styrets leder:Niels Didrich BuchTelefon: 90058021  Sportslig leder:Linda M. GundersenTelefon: 93208473  Adm. sekretær:Ane TheimannTelefon: 41594586  Leder mediautvalg:Anita MunkvoldTelefon: 97560920  Leder sponsorutvalg:Vegard BøTelefon: 97071089  Leder arrang. utvalgKristian HolmenTelefon: 90130901  Foreldrekontakter:se neste side

28 Foreldrekontakter  Rekrutt turn:Siri VikenTelefon: 92617766  Ungdomsgruppen:Kjersti IndsethTelefon: 93495967  Junior Nasjonal og FIG:Jeanette BillingstadTelefon: 99798057  Senior Nasjonal og FIG:Jeanette Billingstad Telefon: 99798057  Minitropp:Ellen D. TusetTelefon: 97584250  Nasj kl rek jenter og gutter: Ellen D. TusetTelefon: 97584250  Nasj kl junior gutter:Kjetil SkinloTelefon: 90649989  Senior nasj kl jenter:Asle SjørbottenTelefon: 92660730  Teamgym senior jenter: Asle SjørbottenTelefon: 92660730  Teamgym rek jenter:Mette SkogseideTelefon: 95968734  Teamgym junior jenter:  Temagym junior gutter:Kjetil SkinloTelefon: 90649989  Teamgym senior:John Erik Salte Telefon: 95863595  Elite rekrutt tropp:Else GjemdalTelefon: 92612767  HTT skolen 6-8 år:Heike AanesenTelefon: 92665146  HTT skolen 9-12 år:Hege RønnevigTelefon: 90620960  RG konkurranse parti:  Aspirant 2 dager i uken:Ane Theimann Telefon: 415945 28


Laste ned ppt "HVEM VI ER OG HVA VI GJØR HOLMEN TROPP & TURN Rev 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google