Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb ”Basket for alle”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb ”Basket for alle”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb ”Basket for alle”

2 Hva er vårt viktigst mål? • Skape et basketballmiljø i klubben, basert på: • Glede av å trene og spille kamper uansett nivå • Følelse av tilhørighet til Høybråten BBK på tvers av lagene • Høyt faglig kompetanse • Respekt for hverandre • Vi vil og skal lykkes sammen… • TRIVSEL!

3 Hvor er vi i dag? • Trenere med høy faglig kompetanse • Relativt gode treningsmuligheter med Furuset hallen og skolene • God økonomi • Stort nedslagsområde for rekruttering • Mange frivillige foreldre som stiller opp • Trenerne med høy faglig kompetanse kommer bare noen lag til gode, tilfeldig eller styrt av hvem som er dine foreldre • Mange unge trenere uten oppfølging • Mange gode spiller, men manglende samhandling mellom lagene (spesielt på guttesiden) • Mangler felles mål og tiltak for sportslig utvikling (sportslig plan) • Enkelte lag sliter med manglende voksenapparat, blir mye på enkelte

4 Hva gjør vi med dette? • Fokus på o rganisering og g jeninnføring av ”Sportslig utvalg” i Klubben • Dele på ansvaret for samarbeid og oppfølging av trenere: • ”Jentesiden” • ”Guttesiden” • Mini/rekruttering • Alle trenere i klubben samt spillerrepresentanter er med i ”SU” • Lære av hverandre • Hjelpe hverandre • Innføre ”fadder” ordning for trenere – ingen står alene

5 Arrange- ments -komité Lag- kontakter Sponsor og dugnads -komité Hall -komité Styret i Høybråten BBK Sportslig utvalg Gutte- prosjektet Jente- prosjektet Rekrutt- mini- prosjektet Trener- utviklings- prosjekt

6 ”Jenteprosjektet” • En ide som oppsto hos en gruppe trenere på jentesiden høsten 2010 • Etablerte ”jenteprosjektet” som siden er blitt en del av basketforbundets jentesatsingsprosjekt (fyrtårnklubb) • Prosjektet handler om – Gi jenter i klubben opplæring i basisferdigheter og skape grunnleggende holdninger til trening – Alle skal med, mulighet til differensiering av treningsmengder – Kortsiktige og langsiktige mål • Forutsetning: – Krever forankring i klubbens valgte organ • Samarbeid mellom flere lag og flere trenere • Felles m ål, felles tiltak, felles filosofi: Etableres gjennom dialog

7 ”Gutteprosjektet” • Mål med ”gutteprosjektet” er å høste erfaring og skaffe tilsvarende engasjement som vi har etablert på jentesiden • Tanker om tilsvarende organisering tilpasset lagene, behovene, målene og ønskene på guttesiden. • Hovedtanke ”gutteprosjektet”: – Bygge på dagens guttelag i klubben, alle aldersklasser – Etablere samarbeid mellom trenere og sikre mulighet for differensierte treningsmengder gjennom å la spillere trene og spille ”oppover” – Sikre tilpasset nivå for ulike spillere – Gjennomføre fellestreninger for flere lag (gjennom hele sesongen eller i deler av sesongen)

8 Mini/rekruttering • Henger nøye sammen med etablering av sportslig utvalg, samarbeid mellom trener og prosjekt for trenerutvikling • Flere trenere må på plass for å gjøre oss i stand til å ta i mot nye spillere på etablerte lag • Etablere kontakt med skoler/SFO • Treningssamlinger (minijams, basketskoler i ferier) • Målsetning å etablere nye lag i alle alderstrinn fra 10 år og opp • Skal gjennomføres med styring fra sportslig utvalg – Sikre trener/oppfølging av yngre trenere (fadderordning) – Sikre etablering av voksenkontakt rundt lagene, etablere rutiner/veileder for lagkontakter og fadderordninger – Miniarrangementer, klubbinterne og etterspørre oppdrag fra kretsen

9 Trenerutviklingsprosjekt • Etablering og organisering av sportslig utvalg • Jevnlige trenerforum og seminarer – Eksterne og interne bidragsytere – Lytte til alle trenere, alle har noe å lære • Etablere ”pakke” for utvikling av unge trenere der noen tildeles ansvar for oppfølging: – Formalia (vandelsattest med mer) – Kartlegge formell- og realkompetanse – Bistå/veilede ”trenerutdanning”: • Aktivitetslederkurs, trener-1 kurs, førstehjelpskurs • Fadderordning • Obligatorisk hospitering • Interne kurs/seminarer

10 Andre elementer i sportslig plan: Innføre ferdighetsmerker for spillere: Maler for ferdighetsnivåer i ulike klasser, eksempler: • Lære riktig individuell angrepsteknikk  Dribling  Pasninger  Skudd • Lære riktig individuell forsvarsteknikk • Enkle prinsipper i lagangrep  Screen  Bevegelse • Enkle prinsipper i lagforsvar  Hjelpeforsvar  Mann mot mann og soneforsvar  Pressforsvar

11 Andre elementer i sportslig plan: Basketball er lagidrett • Fokus på kommunikasjon og åpenhet • Forhold spillere imellom (ros & ris) • Ansvar for laget (deltagelse, innsats) • Samhold (turer, sammenkomster, video) • Lære om trening (trene andre?)

12 Hvordan skal vi få til dette? • Gjennom ryddighet og struktur skape inspirasjon og deltagelse blant klubbens ressurser: – Trenere tildeles ansvar for det sportslige, men følges av styret gjennom sportslig utvalg – Spillerrepresentanter oppnevnes som deltagere i sportslig utvalg – Kontaktpersoner/tillitsvalgte blant voksne (lagkontakter) nødvendig for drift av laget. • Kommunikasjon trener, lagkontakt, spillere må ivaretas: Skape arenaer for dette. – Jevnlige møter mellom styret og lagkontaktene! – Sikre kommunikasjon med sportslig utvalg, enkelte møter skal være felles! – Bekymringsmeldinger skal tas på alvor, ivareta både spillere, foresatte og trenere! Etablere rutiner for dette. • Et ledelsesansvar å etablere god kommunikasjonskultur!

13 Skal/skal ikke???? VI SKAL IKKE: • Bare satse på de beste • Legge ned lag • Splitte lag • Sparke trenere VI SKAL: • Stille krav til trenere – Oppmøte, ambisjoner/mål, evne til samarbeid, kjøreregler • Stille krav til spillere – Oppmøte, oppførsel, kjøreregler • Differensiere tilbud der det er behov og spillere ønsker det – Forventningsavklaring spiller/trener/foresatte

14 Hva får klubben ut av dette? • Videreutvikler motivasjon og engasjement hos faglig kompetente trenere! • Sikrer at kompetansen spres til flere lag ! – (”Hva kan jeg lære av deg”?) • Ivaretar lagkontakter – (”faddere” og veiledere, ressursgruppe rundt alle lag) • Utnytter stort nettverk utenfor klubben, utenfor Norge!

15 Hva får du som spiller ut av dette? • Blir bedre basketballspiller • Lære om trening (trene andre?) • TRIVSEL!

16


Laste ned ppt "Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb Tanker og meninger om videre drift av Høybråten basketballklubb ”Basket for alle”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google