Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammendrag av undersøkelse september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammendrag av undersøkelse september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammendrag av undersøkelse september 2011
Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011

2 Generelt om undersøkelsen
Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar er ufullstendige og mangelfulle, men totalt sett gir informasjonen fra klubbene en indikasjon på hvordan vi bør fortsette arbeidet. For å gi et så nyansert bilde som mulig, har vi i tillegg til denne presentasjonen sendt et supplerende notat med klubbenes innspill og våre kommentarer per e-post til klubbene. NGF takker alle som har brukt tid på å svare og derigjennom bidra til videre utvikling. 60% besvarelser er i utgangspunktet en meget god svarprosent. Samme prosentandel som i 2010. Enkelte spørsmål er stilt noe annerledes i 2011 enn i 2010, og dermed er svarene ikke helt jamførbare.

3 Antall kursdeltagere og innmeldte
Vel 6000 personer har deltatt på VTG-kurs. Hovedtyngden er menn 20 – 54 år. De fleste klubber har noe færre deltagere på VTG-kurs i 2011 enn i fjor, mens noen få har flere. Nærmere 3500 av kursdeltagerne har meldt seg inn i klubben hvor de tok kurset. Dette utgjør ca. 58 %. 40% av klubbene inkluderer prøvemedlemskap i kursavgiften. Husk at kun 60 % av klubbene har svart. Vi savner eksempelvis større klubber som Bergen, Borre, Elverum, Grini, Hauger, Huseby & Hankø, Kongsberg, Larvik, Lommedalen, Nøtterøy, Sandnes, Solastranden, Tyrifjord og Østmarka. % tallet på innmeldte er sannsynligvis noe høyere, siden ikke alle har besvart spørsmålet. Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner. Dobbelt så mange gutter som jenter. Ref. årsberetningne hvor nedgangen av barn & unge er og kvinner fra I årsberetningen skriver vi: Andelen barn og unge til og med 19 år viser en tilbakegang fra 10,8 % per til 9,9 % per Andelen jenter/kvinner reduseres ytterligere fra 26,4 % til 25,7 % i samme tidsrom. Utviklingen innenfor begge disse gruppene er foruroligende og viser en motsatt trend enn den vi har satt som mål i virksomhetsplanen. Vi spurte litt annerledes i 2010-undersøkelsen og derfor er ikke alle tall i undersøkelsen helt jamførbare.

4 Vtg123.no og materiellet til ”Sammen-kampanjen”
Bare noen få klubber kan spore et større antall kursdeltagere fra kampanjen Vtg123.no. Ca 1/3 av klubbene har helt eller delvis benyttet annonsemateriellet ”Sammen”. Klubber som bruker penger på markedsføring, bruker som oftest 5000 – kroner og ofte i form av annonser og brosjyrer. Noen få bruker mye mer, mange bruker så å si ingenting annet enn egne nettsider og jungeltelegrafen gjennom sine medlemmer. Satse noe mer på SAMMEN kampanjen med fokus på familie, kvinner og barn ? Bruke Norsk Golf, nettet, våre like møteplasser.

5 De fleste arrangerer kurs over 12 –15 timer fordelt over 3–4 dager.
Prisen på kurs er ofte kr – De rimeligste kursene er gjerne uten trener, de dyrere inkluderer ofte medlemskap. Under 50 % har egne kurs for barn og unge. 7% oppgir kurs på mindre enn 12 timer. Disse sjekkes opp. Umulig å vite hvordan de klubbene har regnet timer. Kan hende at obligatoriske fadderrunder kommer i tillegg.

6 Inkludert i kursavgiften
De fleste inkluderer - kursmateriell (99%) - opplæring og trening i golfvett og regler (94%) - spill på banen (91%) Mange tilbyr også - rangeballer (85%). - trening med profesjonell trener (69%) - øving med aktivitetsleder / fadder (69%) - 55% tilbyr ”oppfølging” - 40% tilbyr medlemskap - 24% tilbyr enkelt køllesett I tillegg forekommer at spill på korthullsbanen / banen resten av sesongen eller en begrenset periode og/eller lån av utstyr også er inkludert.

7 I grafen over er 1 dårlig og 6 meget bra
I grafen over er 1 dårlig og 6 meget bra. Vi må se oss fornøyde med de som har valgt 4, 5 og 6. Forbedringspotensialet ligger i bruk av treningskortet og bedre kurs- og veiledningsmateriell.

8 Utfyllende kommentarer fra klubbene
Frafallet er stort på grunn av for lite opplæring. Ønsker baneprøven eller obligatorisk fadderrunde tilbake. Elevene leser ikke på egen hånd uten at det legges et visst press på dem. Bruker kun standard regelbok. Savner materiell på engelsk. Kursmateriellet er for dyrt. Vtg123 systemet på nett er for dårlig. Fikk ikke opp klubben vår. Golf i tegninger og bobler er svært forvirrende og ubrukelig for nybegynnere. Kan lite etter endt kurs, vil spille, men mestrer ikke og vil ikke betale i tid og penger for mer opplæring. Forsvinner. Materiellet er lettlest og greit. Stor begeistring for gode instruktører! Kursmateriellet vil i 2012 bestå av kurshefte, treningskort og Golf i tegninger og bobler. Vi dropper således den offisielle regelboken. Prisen er foreløpig ikke helt bestemt. Vi har sagt at ”privatister” også skal igjennom 12 timer – men de vil til gjengjeld få med seg mye mer.

9 2011 2010 Klubbene har omtrent det samme oppfølgingstilbud et i 2011 som i Det er fortsatt mye å gå på når det gjelder å få folk til å benytte seg av tilbudene.

10 ”Delvis” betyr sannsynligvis noe oppmerking på drivingrangen.
2011 ”Delvis” betyr sannsynligvis noe oppmerking på drivingrangen. Noe bedre enn i 2010, men fortsatt et stort forbedringspotensial. Legg merke til at spørsmålet var noe annerledes i Det synes imidlertid å være en større bevissthet om treningsområder i 2011 enn i 2010. ”Delvis” betyr sannsynligvis noe oppmerking på drivingrangen. Hva med nærspillsområdene? Hvordan skal vi få folk til å trene med Treningskortet når det ikke er oppmålt for dette? Hvor flinke er trenerne til å lære bort bruken av Treningskortet? 2010

11 Noen klubber oppgir at de har tilgang til utdannet trener, men bruker ikke denne i VTG opplæringen. Det kan være at klubben har besøk av treneren kun noen få ganger i sesongen. Hvor mye tid har treneren til den enkelte når de står for 100% av kurset? - Hvor dyktige er trenerne til å ta i bruk VTG filosofien, treningskortet og øvrige hjelpemidler? Hvor viktig er bruk av treningskortet? Meget viktig ifølge vår treningsfilosofi. - Hvilken opplæring har trenerne fått i forhold til VTG? De som har deltatt på VTG-kurs og PTU har fått noe opplæring, men bruker de det? Her er sannsynligvis et stort forbedringspotensiale. - Hva kan vi gjøre for å få trenerne enda bedre med på laget? Trenerne har en sentral rolle, akkurat som i % av kusrene holdes i sin helhet av treneren.

12 En utfordring å finne og engasjere frivillige.
Mitt inntrykk er at det fungerer best når det eksisterer et godt samarbeid og god fordeling mellom trenere og frivillige. Hvordan er samarbeidet mellom trener, klubben og frivillige? - Sannsynligvis meget variabelt. Med tanke på at 45% av kursene ledes i sin helhet av en trener, spørs det om klubben er tilstrekkelig involvert og engasjert. - De fleste klubbene har frivillige involvert, men som oftest ganske få personer. En utfordring å finne og engasjere frivillige. Utdanning av de frivillige er viktig.

13 2011 Det ser ut til at klubbene er noe mindre fornøyd med VTG totalt sett i % ligger på + siden (4,5 eller 6), mens tilsvarende tall for 2010 var 97%. Tallene indikerer likevel at vi er på riktig spor. Dog stiller det store krav til klubbene for at de skal lykkes. Rekruttering, opplæring og ivaretakelse gjør seg ikke selv, men må jobbes planmessig med over tid. 2010

14 Hva kan NGF gjøre annerledes med markedsføring av VTG i 2012?
TV-reklame – i beste sendetid. Store, fungerende klubber trenger hjelp til å promotere at de har bedre kvalitet og kontinuitet. Nettreklame og radiospotter. Filmsnutter på eksterne nettsider. Øremerke penger til klubbene. Mer synlig pressedekning, aviskampanjer –redaksjonelt stoff, nasjonalt og regionalt. Promotere helse-effekten, golf som aktivitet og golf som idrett. Behold det samme opplegget. SAMMEN er supert. Bygg videre! Fokus på menn 30+ / 40+. Bra som det er. Gode tilbakemeldinger. Felles info-møter regionalt. Bra kurs er beste markedsføring. Markedsføre direkte mot organisasjoner og foreninger. Koordinere NGF og klubbene. Ikke gjør det så komplisert! NGF er avsenderen, ikke klubbene. Materiellet bør være lettere tilgjengelig. Dette er innspill fra klubbene. I årsberetningen skriver vi: Forutsatt en positiv evaluering, vil NGFs markedsføringskampanje videreføres også i 2012 og 2013.

15 Hvilken ytterligere hjelp bør NGF tilby?
Ta frem de gode eksemplene. Tilby oppmerkingsmateriell. Rekruttering. Flere pakkeløsninger til nybegynnere. Plakater til oppslag og påmelding. Interaktivt kursmateriell. Enkel brosjyre til barnehager og skoler. Oppfordre til samarbeid mellom klubber. Bedre kursing og oppfølging av klubbenes kursansvarlige. Finne ut hvor mange som starter på kurs og begynner å spille og hvor mange som ”legger Golfkortet i skuffen”. Hjelp i form av liten håndbok for opplæring i regler, golfvett og spill. Fange opp useriøse klubber. Presentasjon/film i golfregler, golfvett og teknikkøvelser. Inkludere bruk av Golfkortet. Samarbeide mer og bedre med PGA. Mer fokus på klubbhcp. og grønn tee. Trenger ikke noe mer fra NGF. Det som finnes er bra. Resten er klubbenes ansvar. Min. 16 timers kurs. Mindre og billigere/gratis kursmateriell. Tilby (gratis) nybegynnersett.

16 Andre kommentarer Satsing på barn gir også flere voksne.
Frivillige instruktører bør få mer gratis materiell med tips og øvelser. Kort innføring i golf selges via hoteller. Levere ut Golfkortet på kursavslutning er en spore for øvrige ikke medlemmer. Faddere vanskelig å rekruttere. Folk bryr seg lite om golfvett og regler når prøver er fjernet. Spesielle dager med fokus på golf. Innmelding for flere år av gangen. Aktiv deltagelse i B&G og juniorprogram gir VTG godkjent. Hjelp av trener inkludert i medlemskapet. Norsk Golf bør nekte enkelte klubber å annonsere med billig medlemskap. Heller gi billigere annonser til klubber hvor folk bor. Innesentra bør samarbeide med klubber. Økonomisk støtte til å betale for barn og golf. Egne ungdomskurs.

17 Konklusjon Dette bør NGF gjøre: Dette bør klubbene gjøre:
Videreføre de gode eksemplene. Beholde bestemmelser og retningslinjer. Materiell som obligatorisk kurspakke: Kurshefte + treningskort + Golf i tegninger og bobler 2. Hjelp til enkel tiltaksplan for klubbenes ansvarlige. Oppdatere veiledningen, nett og hefte. Vurdere hva vi kan supplere med om golfvett og regler. Tilby VTG kurs og temasamlinger for klubbenes ansvarlige. Jobbe med markedsføring. Dette bør klubbene gjøre: Evaluere høsten 2011. Planlegge for 2012. Involvere alle nøkkelpersoner i klubben. Engasjere tilstrekkelig antall frivillige. Merke opp treningsområder. Ta i bruk treningskortet. Tilby fadder, trening, spill og konkurranser. Sørge for glede, mestring og trivsel. Salg 2010 Kurshefte st Trykket i 2010 Regler i tegninger 9690 st Kjøpt i 2010 Treningskort st Trykket i 2010 Solgt i 2011 Kurshefte st Regler i tegninger 4340 st Treningskort st inngår sammen med kursheftet På lager per september 2011 Kurshefte st Regler i tegninger st Treningskort st


Laste ned ppt "Sammendrag av undersøkelse september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google