Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Fornying av Norges Bondelag – på hugget Uttalelse fra Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Fornying av Norges Bondelag – på hugget Uttalelse fra Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Fornying av Norges Bondelag – på hugget Uttalelse fra Nordland

2 Norges Bondelag – på hugget (1) •Norges Bondelag har hatt nedsatt et utvalg som har arbeidet med oppgaver å vurdere politisk og strategisk arbeid i organisasjonen. •Utvalgets mandat har vært å foreslå gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å sikre landbruket gode rammebetingelser.

3 Norges Bondelag – på hugget (2) •Rapporten har ligget ute på nett som questback og lokallagene er bedt om å svare på spørsmålene der. Fra Nordland fikk vi svar fra 13 lokallag. •For hele landet har 216 lag svart.

4 Sammendrag av spørsmålene i questback (1) •Årsmøter i lokallagene: Et stort flertall av lokallagene i Nordland støtter forslaget om å fremskynde høstens årsmøter i lokallaget. •Innspill fra lokallagene til jordbruksforhandlingene: Et flertall av lagene støtter forslaget om å gi innspill til jordbruksforhandlingene via spørreskjema på nett. •Viktige temaer på ledermøter: Flertallet av lagene ønsker landbrukspolitikk som hovedtema, med kommunikasjon og politikerkontakt, langsiktig holdningsskapende arbeid, mediearbeid og medlemsarbeid og lokale saker rett bak.

5 Sammendrag av spørsmålene i questback (2) •Aktuelle temaer som lokallagene skal jobbe med: Informasjonsarbeid, omdømmebygging med Åpen gård, Den grønne skolen, delta på bygdedager etc. svarte lagene var viktigst. Næringspolitikk, inntekt og rammevilkår, aksjonsdag ved jordbruksforhandlingene og arealsaker med forvaltning fulgte like etter. •Ferdige aktivitetstilbud til lokallagene: De fleste lagene var helt enig eller delvis enig i å få ferdige aktivitetstilbud for å øke aktiviteten på de enkelte områder i laget.

6 Sammendrag av spørsmålene i questback (3) •Nye nettløsninger vil være med å lette det administrative arbeidet i lagene: Et stort flertall av lagene ønsket mulighet for å sende e-post og sms til medlemmene. Rett bak kom ønsket om å få tilgjengelige maler. Ca. halvparten av lagene ønsket klargjorte hjemmesider under bondelaget.no. •Spørsmål om hvor ofte www. bondelaget.no ble besøkt av tillitsvalgte og medlemmer: Vel halvparten svarer ukentlig, 30 % daglig og 15 % sjelden eller aldri.

7 Sammendrag av spørsmålene i questback (4) •Har medlemmene stor nytte av informasjonen på bondelaget.no: 1/3-del svarte helt enig, 1/3-del delvis enig og resten var delvis uenig eller usikker. •Bruker medlemmene facebook: Her svarer ca. 40 % ja og 60 % nei. •Er ditt lokallag på facebook?: Nesten 80 % svarer nei. •Kjenner lokallagene til kommunikasjonsstrategien til bondelaget?: De fleste er usikker på det. Det vil vel i praksis si at de ikke kjenner til strategien.

8 Sammendrag av spørsmålene i questback (5) •Sammenslåing av lokallag til ett i kommunen: Det er i liten grad aktuelt i Nordland. I de kommuner det er flere lag er det enten flere øyer som naturlig ønsker å ha egne lag eller topografien tilsier at det er flere lag. I en kommune har spørsmålet vært reist, men foreløpig velger de å ha flere lag. •Lokallagenes nytte av plandokumenter fra sentralledd eller fylkeslag: Dette kan være Norges Bondelags lover, prinsipprogram, andre tiltaksplaner etc. Knapt halvparten av svarene var bare delvis enig i påstanden. Ca. ¼ del var verken enig/uenig og ¼ del delvis uenig.

9 Sammendrag av spørsmålene i questback (6) •Hvordan skal vervepremien i bondelaget utformes?: Lokallag som har annen aktivitet i tillegg til verving som gir laget ny vitalitet, får størst skår fra lokallagene. Knapt ¼ part vil beholde dagens ordning og ¼ part har ingen oppfatning.

10 Behandlingen i Nordland Bondelag (1) •Lokallagene. Styret i Nordland Bondelag støtter forslaget om at årsmøtet i lokallagene må være avholdt innen 15. oktober. Vi er ikke enig med utvalget i avholde årsmøter bare hvert 2. år. I enkelte lag er årsmøtet faktisk den eneste felles aktivitet i laget. Årsmøtet som fast årlig aktivitet bør derfor opprettholdes.

11 Behandlingen i Nordland Bondelag (2) •Fylkenes ledermøter. En konsekvens av foregående blir å fremskynde ledermøtet med ca. 14 dager og det støttes. •Innspill til jordbruksforhandlingene. Nordland Bondelag mener lokallagene fortsatt bør gis mulighet til innspill foran jordbruksforhandlingene. De fleste svarene fra våre lokallag støtter forslaget om at lokallagene gir innspill via spørreskjema på nett. Vi mener at dette fortsatt må være hovedarbeidet i lokallagenes arbeidsoppgaver og derfor bør flyttes til rubrikken må gjøres.

12 Behandlingen i Nordland Bondelag (3) •Landstyremodellen. Innspill fra medlemmer tilsier at Bondelaget ved innføring av landsstyremodellen blir en mer topptung organisasjon. Det er en utstrakt oppfatning blant våre medlemmer at landbrukets organisasjoner (markedsregulatorene) er blitt for topptunge. ”Vanlige” medlemmers innflytelse er redusert og dette oppfattes som uheldig for medlemsdemokratiet i organisasjonene. •Nordland Bondelag ønsker at det foretas ei utredning i forhold til landsstyremodellen, for å ha et bedre beslutningsgrunnlag når vedtak om styremodell skal fattes.


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Fornying av Norges Bondelag – på hugget Uttalelse fra Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google