Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Samhandling på dagsorden  Berntutvalget ( Harmonisering av lovverk)  Rattsøutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Samhandling på dagsorden  Berntutvalget ( Harmonisering av lovverk)  Rattsøutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Samhandling på dagsorden  Berntutvalget ( Harmonisering av lovverk)  Rattsøutvalget (SATS/NAV)  RHF-strategier for samhandling  KS-utredning om samhandling  Samhandlings-utvalget (Wisløff) –Offentlig oppnevnt NOU-utvalg –Ferdig januar 2005

3 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Samhandlingsutvalget Sammensetning Nils Fredrik Wisløff leder Stein Are AgledalErik HillesundHilde Lurås Eva BuschmannRolf WindspollWenche Frogn Sellæg Daniel HagaGry KolåsTor Åm Olav Slåttebrekk Sekretariatsleder

4 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Samhandlingsutvalget Mandat  Beskrive dagens oppgavedeling og funksjon i helsetjenesten  Analysere hvor det svikter i samhandlingen  Vurdere, og evt. foreslå endringer i rammevilkår for samhandling, både organisatoriske, juridiske og økonomiske

5 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Trender og utviklingstrekk  Demografi  Forventninger  Ressursbruk

6 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Fremskrivning av folkemengde

7 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Liggetid og eldre

8 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Driftsutgifter i helsesektoren Kilde: SSB

9 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Hvordan er bildet i dag?  Et godt fungerende helsevesen  Samhandlingen kan bli bedre – mellom nivåene – innad i kommunen – innad i spesialisthelsetjenesten  Eksempler: – Psykisk helsevern, rusomsorgen, syke eldre, personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser

10 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Hvor svikter det?  Politiske prioriteringer og rammebetingelser  Ledelse, organisering og styring  Helsepersonellets spesialisering  Likeverdighet og gjensidige forpliktelser

11 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Ulike typer pasientforløp

12 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Utvalgets strategier og tiltak  Ingen ny forvaltningsreform  Forslag om en rekke endringer som i sum skal understøtte bedre samhandling  Utvalget har foreslått en del mindre justeringer i flere lover og forskrifter

13 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Utvalgets strategier og tiltak Tiltak på ulike nivåer Rammebetingelser Tjenesteutøvere Pasient

14 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Forslag til tiltak (1): Pasientperspektivet  Økt brukerinnflytelse  Pasientansvarlig lege  Styrking av pasientopplæring og informasjon  Utvidelse av pasientombudsordningen  Helsetilsyn  Organisering av brukermedvirkning  Individuell plan

15 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Nærmere om individuell plan •Kommunene skal være ansvarlig –Plikt til å medvirke fra andre •Harmonisere regelverket for somatikk og psykisk helsevern •Plikt til å delta reguleres i helsepersonellloven •Tas inn i regelverk for fylkeskommunale, statlige og private etater •Nasjonal rapportering på bruken

16 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste •Fastlegeordningen/legetjenesten –Anbefaling om å utnytte de 7,5 timene –Styrke samfunnsmedisinske arbeidet •Innkorporeres i de 7,5 timene –Anbefaler mer kombinerte stillinger –Mulighet for styring på listelengde ved nye hjemler –Forskriften bør inkludere funksjons- og kvalitetskrav –Finansieringen og takstinnretning bør justeres Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne

17 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste •Ledelse, koordinering og IKT –Ledelse •Krav til resultater og rapportering på samhandlingsområdet i alle ledd –En adresse for samhandling i kommuner og foretak •Reguleres i avtalene –IKT •Støtte til pågående tiltak •Behov for avklaring for hvordan informasjon kan deles –Mer hensyn til samhandlingsbehovet Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne

18 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste  Likeverdighet og formaliserte avtaler Lest i en årlig melding fra et helseforetak: ”Styret har nå godkjent samarbeidsavtalene, og de sendes nå ut til kommunene for underskrift” •Forslag om gjensidig plikt til å inngå avtaler •Overordnet rammeavtale versus konkrete av •Avtalen skal vedtas av kommunestyret selv og foretaksstyret selv •Krav om gjensidige konsekvensutredninger Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne

19 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne •Kunnskapsutvikling, utdanning og opplæring –Prioritering av ressurser til forskning på samhandlingområdet •Pasientgrupper •Samhandlingmetoder •Behandlingsprogram –Samhandling som del av grunn- videre- og etterutdanning –Krav om deltakelse i ambulant virksomhet for godkjenning av spesialiteter –Hospiteringsordninger og praksiskonsulentordningen

20 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Forslag til tiltak (2): Samhandling mellom tjenesteutøverne •Veiledningsplikten –Gjensidighet i plikten –Virksomheten som ansvarlig •Både i forhold til enkeltpasienter og generelle veiledningstiltak –Ikke anledning til å ta vederlag

21 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Forslag til tiltak (3): Organisatoriske og økonomiske rammebetingelser  Adgang til å etablere felles organisatoriske enheter  interkommunale organer med myndighetsutøvelse  Forsøk med nye organisasjonsformer  felles tjenesteproduksjon første og andre linjen  en samlet bestillerfunksjon for helsetjenester i kommunene  Lokal forankring av spesialisthelsetjenesten  Øremerket tilskudd til samhandling

22 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Nærmere om øremerket tilskudd til samhandling  1 milliard kroner  Avtalebasert finansiering av samarbeidsprosjekter  Krav om formalisert avtale mellom kommune og foretak  Via kommunene, krav om enighet

23 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Utfordringer videre  Oppmerksomhet på samhandling i alle ledd –Helseforetak og kommuner –Ledelse på alle nivå –Helsepersonell av alle kategorier –Forskning og utdanning –Media –Brukerorganisasjonene

24


Laste ned ppt "NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Samhandling på dagsorden  Berntutvalget ( Harmonisering av lovverk)  Rattsøutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google