Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk ergoterapeutforbund, 18.02.2010 Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen; Hvor er vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk ergoterapeutforbund, 18.02.2010 Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen; Hvor er vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk ergoterapeutforbund, 18.02.2010 Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen; Hvor er vi?

2 2 Disposisjon •Hvorfor en samhandlingsreform •De største utfordringene nå •Milepælsplanen

3 3 Økt forekomst: •Psykisk helse •Rus •Diabetes •Kols •Demens •Overvekt •Kreft Sykdomsbildet endres 1900195020502000 Hjerteinfarkt Infeksjons- sykdommer Figuren illustrerer tendenser

4 4 Økende antall eldre og færre yrkesaktive

5 5 Rekrutteringsproblemer

6 6 Folkehelseutfordringer •Overvekt –Blant 40-åringer er over halvparten overvektige og nærmere 20 % lider av fedme. Andelen barn og unge med overvekt er mellom 10 og 20 % og er økende –Gjennomsnittelig timer med sittestillende adferd blant 10. klassinger gutter økt fra 15 timer pr uke i 1989 til 44 timer i 2005 •Psykisk helse –Av personer over 15 år er minst 330. 000 betydlig plaget av angst eller depresjon. –Mange med psykiske plager klarer ikke å fungere i arbeidslivet •Alkohol –Minst 185. 000 alkoholavhengige. Økning i gruppen kvinner og eldre. –Viktig årsak til uhelse, herunder psykiske problemer og en rekke kroniske somatiske sykdommer

7 7 •Stykkevis og delt •Ulike nivå – ulike mål •Svikt i samhandling •Pasientene rammes Brudd og svikt i tilbudet

8 8 Forventningsgapet Ressurser Muligheter Forventninger Tid %

9 9 Mål for samhandlingsreformen •Etablere strukturer/ org.former som gjør tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne •Redusere sykelighet og øke egenmestring i befolkningen gjennom mer proaktivt og forebyggende arbeid •Redusere bruken av sykehustjenester ved at en større del av tjenestene blir levert kostnadseffektivt fra kommunene

10 10 •Klarere pasientrolle •Ny framtidig kommunerolle •Spesialisthelsetjenestens rolle •Nytt finansieringssystem •Tydeligere prioritering er •Satsing på IKT, FoU og kompetanse Hovedgrep i reformen

11 11 Hverdagen……. Legevakt Journal 4 Journal 3 Journal 2 Kommunal helse- og sosialtjeneste Helseforetak 1 Helseforetak 2 Fastlege Journal 1 "Pasientflyt" Informasjonsflyt Saksbehandling

12 12 Organisatorisk utfordring Staten 4 regionale helseforetak KS 430 kommuner av ulik størrelse, organisering, politisk styre… Lov Forskrift Øremerking Styrings- dokument ?

13 13 Økonomistyring? •Andre utløser pengebruken •Du har ikke noe budsjett •Du har ikke oversikt over regnskapet •Det får ingen konsekvenser om du bruker penger •Det er ikke noe mål å dempe pengebruken •Hva skjer?

14 14 Ressursstyring? •Fastleger og legevakt har henvisningsmuligheten •Kommunen har ikke oversikt over forbruk •Bruk av 2. linjetjenester koster verken legene eller kommunen noe •Sykehuset kan si nei men tjener på å si ja •Kommunen taper på å bygge opp alternative tilbud •Det er ikke et uttalt eller akseptert mål å begrense forbruket av 2. linjetjenester Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Primærlegen 37% 25% 2 millioner henvisninger 37% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 75% 40% 60% 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold)

15 15 Strategier for utvikling av helsevesenet •Både 2. og 1. linje effektiviserer ved å satse på dag- og ambulant behandling •Forpliktende samarbeid mellom 1. og 2. linje •Kommunesamarbeid der dette oppleves som nyttig 2. linje 1. linje Døgn Dag & ambulant Dag & ambulant

16 16 Hvordan påvirke samhandlingen •Juridiske krav –Lover eller forskrifter som pålegger rett adferd •Økonomiske incentiv –Økonomiske stimuli for å sikre rett adferd •Faglige krav –Faglige normer; hva kreves, hva er godt nok –Krav til koordinering •Krav til organisering –Behandlingskjeder; beskrive hvem som gjør hva når –Arena for dialog; legge til rette for rett adferd –Tilrettelegging for koordinering •Kulturbygging –Planlagte grep for å bygge holdninger

17 17 Effekt av samhandlingstiltak Professor Anders Grimsmo, NTNU; En litteraturgjennomgang 2009 •Standardiserte forløpsplaner; –Strukturerte forløp for pasienter med kronisk sykdom kan være sammenfallende med inntil en halvering av behovet for spesialisthelsetjenester •Anvendelse av informasjonsteknologi; –Interaktive dataløsninger med helseopplysning og rådgiving kan gi økt kunnskapsnivå, bedret helse samt opplevelse av bedre sosial fungering og mestring hos brukerne •Alternative tiltak ved innleggelser –Inntil 40% reduksjon i innleggelsesrater er påvist •Alternative tiltak ved utskriving –Redusert dødelighet, færre reinnleggelser, mindre behov for hjemmetjenester/ sykehjem osv

18 18 Det nytter å jobbe på nye måter – Eksempler på dokumentert effekt; •Sykestuer i Finnmark (I.Aaras) •Samarbeid fastleger – sykehusleger v/ akuttinnleggelser (O. Kvamme) •Behandlingskjeder på tvers av 1. og 2. linje (Indredavik, Saltveit, Garåsen) •Reinnleggelser og tilbud ute (Sintef) •Drammen geriatriske senter (Agenda) •Den Finske diabetesstudien – 58% reduksjon i forekomst av diabetes! •Langtidsomsorg/ sykehjem og bruk av sykehus – hvordan påvirkes kostnadene (England 2009) •Gjennomgang av innleggelser vurdert som unødvendig med vurdering av alternative tiltak (England og Norge)

19 19 Målbildet; en bærekraftig helsetjeneste •Satsing på folkehelse •Oversikt over forbruk av spesialisthelsetjenester •Økonomiske insentiv for rett utvikling •Avtaler med tydelige mål •Faglige retningslinjer for ansvarsdeling 1. og 2. linje •Dialogforum på systemnivå •Reell brukerinnflytelse på system- og individnivå •Individuelle planer – tett oppfølging •Kompetanse og rekruttering; –Ledelse, planlegging, samfunnsmedisin etc –Forskning –Kompetent helsepersonell •Fastleger med proaktivt ansvar for utsatte grupper og god tilgjengelighet •Kultur og helse •Omsorg og helse; –Bedre legedekning på sykehjem –Hjemmetjeneste med kompetanse og kontinuitet •Lokalmedisinske sentra; –Tverrfaglige team som jobber sammen med fastlegen –Fastleger med særskilt kompetanse –Intermediærplasser •Nødvendig IT-verktøy på plass •Definerte avtalte forløp i dialog med brukerne •En utadrettet 2. linje som understøtter 1. linjes ansvar

20 20 Grenseflaten mellom 1. og 2. linje •Store ulikheter mht utskrivingsklare •Store ulikheter mht innleggelsesrater for ulike tilstander •Store ulikheter mht tilbud til pasienter med samme diagnose Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste

21 21 Oppgaveoverføring fra 1/1-2012; Utskrivingsklare pasienter •Kommunen overtar ansvar og penger •Definisjoner og ansvar hjemles i lov/forskrift •Krav til avtaler mellom 1. og 2. linje •Kommunen etablerer tilbud selv eller betaler for opphold i 2. linje Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

22 22 •Faglige retningslinjer om arbeidsfordeling/ gode forløp •Avtaler mellom 1. og 2. linje lokalt •Nye helsetjenester både i 1. og 2. linje som danner kjeder •Økonomiske insentiv til ”best effektive omsorgsnivå” Oppgaveoverføring? Ny arbeidsfordeling! Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Diagnose/ pasientgruppe

23 23 Kommuneavtaler •Type avtaler; –Kjøp av tjenester –Interkommunalt samarbeid (IKS) –Vertskommune –Samkommune •Samarbeid om; –Sørge for / bestille –Levere / utføre

24 24 Avtaler mellom kommuner & helseforetak; •Prosedyrekrav? –Arena for dialog –Hvem snakker med hvem –Avklaring av uenighet –Hvem inngår avtalene •Innholdskrav? –Overordnet eller tematisk; •Rus, psykiatri, rehabilitering…? –Rutiner for utskriving & innskriving? –Volum? •Godkjenningsordninger?

25 25 En ny kommunehelsetjeneste - Hvor skal pengene komme fra? •Overføring fra 2. linje – utskrivingsklare •Mervekst til kommunene •Kommunal medfinansiering •Overføring fra 2. linje – andre oppgaver? •Øremerkede friske penger? •Andre insentivordninger?

26 26 Brikkene faller på plass •2009: Norsk helsenett SF •2010: Stortinget 27. april •2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan •2010: Helse- og omsorgslov •2011: Finansieringsmodell •2012: Vi er i gang! Samhandlingsreformen

27 27 Det skjer mye ute nå!


Laste ned ppt "Norsk ergoterapeutforbund, 18.02.2010 Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen; Hvor er vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google