Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjonskontrollprogram i Salten B Hygienesykepleier Liv Torvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjonskontrollprogram i Salten B Hygienesykepleier Liv Torvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjonskontrollprogram i Salten B Hygienesykepleier Liv Torvik

2 26651755 198746849 2029 6637 1121 4743 9537 Hygienesykepleier Liv Torvik

3 Litt bakgrunn • 1996 – pålagt å ha Infeksjonskontrollprogram • 2001-2002 – Prosjekt” styrket smittevern” i kommunene • 2003-2005 – Helsetilsynet gjør en status om smittevernarbeid i kommunene. • 2005- Forskrift om smittevern i helsetjenesten • 2006 – Fremstilling av Helsetilsynets rapport • 2006 – Ny veileder til forskrift om smittevern i helsetjenesten • 2006 –Forprosjekt ved kompetansesenteret • 2007 – Prosjekt og presentasjon for kommunene i nedslagsfeltet Helse Nord • 2009 – 2010 PROSJEKT INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM, UTVALGTE KOMMUNER I SALTEN Hygienesykepleier Liv Torvik

4 Hva er IKP?  En kontinuerlig plan eller program som omfatter de nødvendige tiltak for å forebygge og begrense infeksjoner i en helseinstitusjon  Et IKP har 2 hovedelementer: - Infeksjonsforebygging - Infeksjonsovervåking Hygienesykepleier Liv Torvik

5 Hvem gjelder IKP for? Institusjoner/bedrifter som utfører tjenester etter: • Kommunehelsetjenesteloven§ 1-3 - sykehjem, institusjoner som tilbyr heldøgn pleie og omsorg • Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 - Sykehus, dagkirurgiske klinikker, opptreningssentra Hygienesykepleier Liv Torvik

6 Ansvar i kommune  Kommuneledelse  Kommuneoverlege  Tilsynslege  Virksomhetsleder  Alle ansatte Hygienesykepleier Liv Torvik

7 Kommuner  Det er kommunen ved kommuneledelse som har det overordnede ansvar for etablering,utforming, tilrettelegging og oppfølging av IKP ved sine institusjoner.  Helseforetak skal sørge for at det utarbeides et tilbud til kommunene om IKP-arbeid  Kommuner står fritt til å velge modell for arbeidet, kan selv innhente tilbud og inngå avtaler innenfor forskriftens rammer Hygienesykepleier Liv Torvik

8 Forberedelse, IKP  Overordnede forhold - Beskriv virksomheten - Ansvarsforhold - Risikovurdering - Internrevisjon på hygiene og smittevern - Gjør opp status, hva er behovet Avhenger av den virksomhet som drives. Ulike behov: langtidsinst, korttidsopphold, bofellesskap, med mer En dreining fra sykehjemsplasser til omsorgsboliger Hygienesykepleier Liv Torvik

9 Internkontrollsystem IKP skal være en del av internkontrollen og implementert i kvalitetssystemet IKP skal forankres på ledelsesnivå, definer ansvarsfordelingen Kommunene må få et eierforhold til Infeksjonskontrollprogrammet Hygienesykepleier Liv Torvik

10 Felles mål: Eksempel, Infeksjonskontrollprogram for alle kommuner i Salten i løpet av 2010 Felles mal, med lokaltilpasset innhold Bruke allerede etablerte samarbeidsfora Dele informasjon og dele på kompetanse Hygienesykepleier Liv Torvik

11 1.Kartelegging 2.Tilbud fra Nordlandssykehuset HF 3.Avtale 4.Etablering av samarbeid og forankring i kommunal virksomhet 5. Mal for infeksjonskontrollprogram 6. Utarbeidelse av innhold 7.Godkjenning 8.Plan for vedlikehold Hvordan starte: Hygienesykepleier Liv Torvik

12

13

14 Grunnleggende smitteverntiltak Skriftlige retningslinjer for: • håndhygiene • bruk av arbeidstøy • bruk av verneutstyr • forebygging av yrkesbetinga smitte hos helsepersonell, retningslinjer i smitteprofylakse og vaksinasjon • reinhold • håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr • avfallshåndtering • håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver • håndtering, rengjøring, desinfeksjon • innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr og forbruksmateriell • pasientplassering Hygienesykepleier Liv Torvik

15 FOREBYGGE: Urinveisinfeksjoner Sårinfeksjoner * Nedre luftveisinfeksjoner Intravaskulære infeksjoner og septikemier Hudinfeksjoner Infeksjoner framkalt av antibiotikaresistente mikrober Hygienesykepleier Liv Torvik

16 Retningslinjer for bruk av antibiotika i institusjonen Metode for overvåking av infeksjoner Rutiner for oppklaring og avgrensing av infeksjonsutbrudd Rutiner for melding av smittsom sykdom og varsling av utbrudd Hygienesykepleier Liv Torvik IKP skal beskrive:

17 Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde plan for opplæring av personalet; fast ansatte, vikarer og nyansatte Hygienesykepleier Liv Torvik

18 Hvordan samarbeide?  Interkommunalt samarbeid etter tilbud fra Helseforetaket?  Bestilling fra kommunene?  Opprette en referansegruppe bestående av kommuneoverleger/smittevernleger, repr. fra institusjonsledelse, fagkonsulenter og hygienesykepleier Hygienesykepleier Liv Torvik

19 Kommunikasjon og samhandling • IKP tilgjengelig i kommuners kavalitetssystem - Overordnet nivå - IKP på lokale intranett - Lage nettportal for smittevern - Kommunalt smittevernforum Hygienesykepleier Liv Torvik

20 LYKKE TIL MED ARBEIDET Hamarøy Steigen


Laste ned ppt "Infeksjonskontrollprogram i Salten B Hygienesykepleier Liv Torvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google