Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars-Marius Ulfrstad Husbanken Sandnes 1. september 2011 BOLIGSOSIALT ARBEID.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars-Marius Ulfrstad Husbanken Sandnes 1. september 2011 BOLIGSOSIALT ARBEID."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars-Marius Ulfrstad Husbanken Sandnes 1. september 2011 BOLIGSOSIALT ARBEID

2 TEMA • Hva karakteriserer velferdsoppgavene vi jobber med? • Har vi et «wicked problem»? • Strategier for å løse komplekse og fragmenterte problemer • Hva er boligsosialt arbeid? • Dagens situasjon i offentlig boligsosialt arbeid • Ny metode: «Housing first» • Veien videre

3 BOLIGSITUASJONEN FOR LØSLATTE SOM KOMPLEKST PROBLEM Problemets årsak…: Bolig Rus Psykiatri FattigdomNettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer

4 BOLIGSITUASJONEN FOR LØSLATTE SOM KOMPLEKST PROBLEM Problemets årsaker…: Bolig Rus Psykiatri FattigdomNettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer

5 BOLIGSITUASJONEN FOR LØSLATTE SOM KOMPLEKST PROBLEM Problemets årsaker…: Bolig Rus Psykiatri FattigdomNettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer

6 BOLIGSITUASJONEN FOR LØSLATTE SOM «WICKED» PROBLEM Problemets årsaker…: Bolig Rus Psykiatri FattigdomNettverk Ressurser/ mestring Motivasjon Utløsende faktorer Antisosial atferd Kriminalitet Somatisk helse Skilsmisse Oppvekstvilkår Gjeld Vold/mishandling Arbeidsløshet Utkastelse Løslatelse Utskriving fosterhjem Lærevansker Feilernæring

7 “Some problems are so complex that you have to be highly intelligent and well informed just to be undecided about them.” Laurence J. Peter

8 «WICKED PROBLEM» • Komplekst problem • Ethvert «wicked» problem kan sees som årsak eller symptom på et annet • Kan ikke reduseres til enkle årsaksforklaringer • Fragmentert problem • På tvers av etater og ansvarsområder • Mangler definitiv problembeskrivelse • Hver aktør sin problembeskrivelse fra sitt ståsted • Tror vi at problemet virkelig kan løses? • Kriminalitet, bostedsløshet, global oppvarming, fattigdom...

9 LØSE KOMPLEKSE VELFERDSOPPGAVER • Sammensatt av problemer på tvers av forvaltningens ansvarsområder • Forutsetter tverretatlig innsats; men mange måter å gjøre dette på… • Hvilke strategier har vi for tverretatlig koordinert virksomhet?

10 STRATEGIER • Autorative strategier • Kompleksiteten reduseres. En aktør får hovedansvaret, andre tilfører nødvendige ressurser • Konkurransestrategier • Likestilte parter konkurrerer om å definere problemet og løsningene • Samarbeidsstrategier • Samarbeid om fortolkning av feltet, problembeskrivelse og løsningsforslag

11 TVERRETATLIG SAMARBEID • Aspirasjonsnivået betydelig høyere enn prestasjonsnivået • Når alle vil, hvorfor får vi det ikke til? • Noen grunnleggende forutsetninger som ikke er oppfylt? • Felles verdier, virkelighetsforståelse, problembeskrivelse og definisjoner? • Hvordan forstår man den løslattes muligheter? Er tilbakeføringsgarantien en utopi eller en relevant metode? • Kriminalitetsbekjempelse gjennom kontroll og straff eller «enabling» og bistand? • Hvordan forstår man begrepene man legger til grunn for eget arbeid og samarbeid? • Vet vi godt nok hva vi tror på og hva vi vil? Eks. Tilbakeføringsgaratien: Skal alle helt tilbake, noen litt tilbake, noen ikke tilbake? Hva menes med «tilbake», etc.

12 SAMARBEIDSSTRATEGIEN FORUTSETNINGER? • Stå i kompleksiteten • Samarbeid om problembeskrivelser og definisjoner: Flere faggrupper gir bredere kunnskap • Aktørenes verdier og målsettinger belyses • Felles mål og metoder • Strukturer for samarbeid på tvers av etatsgrenser og nivåer • Samarbeid på alle forvaltningsnivåer

13 SAMARBEID OM FELLES MÅL • Iverksettingsteori: Enighet om målsettinger grunnleggende for iverksetting av politikk gjennom tverretatlig samarbeid • Har vi felles mål? • Hva er målene? Er de klart formulert? Er man enig om disse? • Nødvendig med interne prosesser for å avklare dette? • Nødvendig med eksterne prosesser for å avklare dette?

14 SAMARBEID STAT - KOMMUNE • Utydelig ansvarsdeling for velferdsoppgaver • Eks.: Har staten ansvar for sluttbrukernes velferd, eller for å legge til rette for kommunalt ansvar og tiltak? • Utydelige statlige mål i møte med utydelige kommunale mål? • Kan en løsning være noen tydelige statlige mål, deretter læringsprosesser i samarbeid med kommunene? • Deretter systematikk, formalisering, timing • Tverretatlig kommunalt samarbeid forutsetter vertikal forankring og horisontalt samarbeid opp gjennom statshierarkiet • Finnes denne forankringen i tilstrekkelig grad oppover i og mellom direktorater, departementer og i Storting og Regjering?

15 CASE MANAGEMENT OG ACT-TEAM 2 • Helhetlig tilnærming • Rettet mot boligtiltak, økonomi, arbeid, fritid, nettverk/sosiale relasjoner og rus/psykisk lidelse • Koordinerte tverrfaglige tjenester • Oppsøkende virksomhet. Tjenester i pasientens/brukerens eget miljø • Motivasjonsfremmende tiltak • Sentrale målgrupper: Rus og psykiatri

16 BOLIGSOSIALT ARBEID 3 • Helhetlig tilnærming • Rettet mot boligtiltak, økonomi, arbeid, fritid, nettverk/sosiale relasjoner og rus/psykisk lidelse • Koordinerte tverrfaglige tjenester • Oppsøkende virksomhet. Tjenester i pasientens/brukerens eget miljø • Motivasjonsfremmende tiltak • Sentrale målgrupper: Rus og psykiatri

17 DEF.: BOLIGSOSIALT ARBEID • «Vanskeligstilt»: Misforhold mellom individets ressurser og krav eller forventninger i boligsituasjonen • «Boligsosialt arbeid»: Å tilføre nødvendige ressurser og redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan skaffe og opprettholde en god bolig og gode boforhold

18 LØSLATTE OG ANDRE VANSKELIGSTILTE, DAGENS SITUASJON • Veldig mye bra, men… • For få boliger • For lite tjenester • Fortsatt mangelfull helhetlig systematikk • Vet vi godt nok hva vi tror på og vil? • Vil vi virkelig gjøre noe med dette? • Tror vi oppgaven er mulig å løse? • Kan alle bo? • Hva mener vi med «normalisering»? • Hva er «en bolig»?

19 «HOUSING FIRST» 4 • Metode utviklet i psykiatrien i NYC på 90-tallet • Fullverdig bolig uten særbetingelser • Valgfrihet • Skille bolig og tjenester • Skadereduksjon • Tilbud om omfattende tjenester • Tverrfaglig sammensatte team (ICM/ACT) • Samarbeids-/koordineringsstrategi for å løse «wicked» problemer

20 HVORFOR BOLIGEN FØRST? Maslows behovspyramide

21 «HOUSING FIRST» BETYDELIGE KOSTNADSBESPARELSER 5 • Gjennomført omfattende evalueringer og lønnsomhetsanalyser • Konklusjon: Kostnadene ved å ikke gjøre noe, eller ikke gi tilstrekkelig oppfølging er betydelig høyere enn kostnader til bolig og tilstrekkelige tjenester • Reduserte utgifter til: • Hospitsopphold • Akuttjenester i psykiatri og somatisk helsevesen • Sykehustjenester i psykiatri og somatisk helsevesen • Rustjenester og avrusning • Institusjonsopphold • Juridisk bistand, rettsvesen, fengsel, politiarbeid

22 ERFARINGER MED «HOUSING FIRST» 6 • Høy bostabilitet • 75-85 % bor fortsatt etter to år • Redusert rusbruk og opplevd psyk sykdom • Motivasjon til rehabilitering oppstår «innenfra» • Alle grupper bostedsløse kan bo, noen (få) individer greier det ikke • Stabilisering/orden på eget liv gir klare helsegevinster

23 UTFORDRINGER VED BRUK AV METODEN I NORGE • Budsjettmessige • Akseptere betydelige initieringskostnader • Tilstrekkelig kompensasjon fra stat til kommune • Organisatoriske • En organisasjon med alle relevante faggrupper lokalt ansatt? • …eller tilstrekkelig koordinering/samarbeid? • Faglige • Definere «bolig» • Snu metodikken fra krav til tillit • Kulturelle • Valgfrihet for bruker/beboer • Akseptere brukeren som beboer

24 HVA NÅ? • Må vi ta noen skritt tilbake og se om forutsetningene for samarbeid er tilstede? • Både vertikal og horisontal koordinering en av forutsetningene • Verdier, virkelighetsforståelse og målsettinger må avklares internt og i systemet som helhet • Tiltak for å løse komplekse problemer bør handle om læreprosesser • Mål for arbeidet en forutsetning, men mål må evalueres og evt. kunne endres som følge av læreprosesser • Det må avklares om man faktisk har felles mål • Fokus må være å forbedre effektiviteten i systemet som helhet • Systemet må vurderes ut fra brukerne, ikke systemet selv


Laste ned ppt "Lars-Marius Ulfrstad Husbanken Sandnes 1. september 2011 BOLIGSOSIALT ARBEID."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google