Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSE MESTRING VEKST KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I ARBEIDSAMVIRKEBEDRIFTER – 2005 Båtsfjord Service, Varanger ASVO HELSE MESTRING VEKST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSE MESTRING VEKST KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I ARBEIDSAMVIRKEBEDRIFTER – 2005 Båtsfjord Service, Varanger ASVO HELSE MESTRING VEKST."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSE MESTRING VEKST KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I ARBEIDSAMVIRKEBEDRIFTER – 2005 Båtsfjord Service, Varanger ASVO HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

2 HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005
VI VIL BLI BEDRE Arbeidssamvirkebedriftene gir tilbud om varig arbeid, opplæring, avklaring, utredning og arbeidstrening til mennesker med yrkeshemminger; fysiske plager, psykiske lidelser, rusavhengighet, sosial misstilpasning med mer. Ofte kan vi møte mennesker med en sammensatt og utfordrende problematikk og for å kunne møte mennesker med ulike bistandsbehov på best mulig måte er kjennskap og kunnskap viktige byggesteiner. Mye lærer vi av deltakerne våre, mye lærer vi av hverandre og mye lærer vi av våre samarbeidspartnere. Kompetanseheving er viktig og vår erfaring sier at tilrettelagte kurs i utvalgte tema er en god og lærerik metode for å tilegne seg den spesialkompetanse vi trenger for å bli bedre i møte med våre brukere. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

3 HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005
HVEM ER VI Båtsfjord Service AS er eid av Båtsfjord kommune og administrerer 8 APS-plasser og 12 VTA-plasser.I tillegg er det 5 kommunale plasser i bedriften. Det er 5 arbeidsledere (inkl. daglig leder) i bedriften. Produksjonsområder; Strikkeproduksjon, vev, huslflid og reparasjon av klær. Palleproduksjon, vedproduksjon og snekkerverksted. Butikk med utsalg av egne produkt og andre gaveartikler. ASVO-frukt og utkjøring/transport. Varanger ASVO IKS er eid av Vadsø kommune (75%) og Nesseby Kommune (25%) og administrerer 20 APS-plasser og 25 VTA-plasser og har 2 tilretteleggere i tiltaket AB. Det er 12 arbeidsledere (inkl. daglig leder og attf.leder) i bedriften. Produksjonsområder; Strikkeproduksjon, søm og veving. Vedproduksjon, vedsalg og bjørkeproduksjon. Lasergravering. Butikk med utsalg av egne produkt og andre gaveartikler. ASVO-frukt og utkjøring av skolefrukt i Vadsø kommune. Kantinedrift. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

4 VI ER HER FOR Å UTVIKLE MENNESKER
HVA GJØR VI – HVA KAN VI ASVO- bedriftene er samlet sett en av Norges største arbeidsplasser hvor det produseres for mer enn en halv milliard i året. Produksjonen i de ulike bedriftene favner vidt; produksjon, tjeneste, service mm, men har til felles at det er viktige, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver som også er nødvendige i samfunnet for øvrig. Likevel, alt vi lager og utfører er bare hjelpemidler for vår egentlige oppgave: Vi er ikke etablert for å drive industrivirksomhet – VI ER HER FOR Å UTVIKLE MENNESKER Vårt viktigste mål er å gi mennesker som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv. Mange av våre arbeidstakere har medfødte begrensninger, men stadig flere er mennesker som av ulike grunner møter veggen og som trenger et sted å arbeide en tid for å bygge seg opp igjen og det er viktig for oss at det enkelte mennesket skal behandles ut fra sine forutsetninger. En av våre oppgaver å gjennomføre funksjonsvurderinger. Det innebærer en drøfting og vurdering av en persons psykiske, fysiske og sosiale ressurser i forhold til de oppgavene vedkommende skal utføre. Dette innebærer også en vurdering av hva som skal til for at arbeidstakeren kan være eller komme tilbake til arbeidslivet. Slike vurderinger gjøres i samarbeid med brukeren selv, Aetat, trygdeetat, leger, sosialkontor mfl. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

5 HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005
TILTAKENE APS, VTA OG AB VTA (Varig tilrettelagt arbeid) er et tiltak som er rettet mot personer som har, eller i nærmeste fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. I tiltaket APS (Arbeidstrening) skal det tilbys tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Hovedmål er å avklare yrkesmessige forutsetninger og heve fungeringsnivået i samsvar med tiltakets formål. Arbeid med bistand (AB) er et tiltak rettet mot arbeidssøkere som har psykisk-, fysisk- eller sosial funksjonshemming. Arbeidssøkere med ulike sansetap og hjerneskader er også aktuell for et slikt tiltak. Formålet med Arbeid med Bistand er å kunne få disse arbeidssøkerne inn i et ordinært arbeidsliv. Da tiltakets målgruppe er personer med behov for oppfølging, vil tilrettelegger i tiltaket følge opp og bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i inntil tre år. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

6 HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005
KOMPETANSEKRAV Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. I statsbudsjettet legges det føringer for arbeidsmarkedspolitikken for Det skal legges til rette for økt yrkesdeltakelse og inkludering i arbeidslivet av personer med redusert arbeidsevne. Sitat; ”Regjeringen har satt seg som mål at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme seg i arbeid og utnytte sine evner og anlegg til beste for seg selv og samfunnet. Det legges vekt på at yrkeshemmede med usikre yrkesmessige forutsetninger på arbeidsmarkedet raskt skal komme i gang med et attføringsopplegg. Avklaring og utprøving av yrkeshemmede er en prioritert oppgave.” Videre legger forslaget opp til i underkant av 300 nye plasser på tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, samt et forslag om å opprette 140 nye tiltaksplasser spesielt øremerket for å integrere personer med psykiske lidelser i ordinært arbeidsliv. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

7 HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005
KOMPETANSEKRAV Opptrappingsplanen for psykisk helse har som formål å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Øremerkede tilskudd til kommunene for 2005 er foreslått til vel 400 mill. kroner. Opptrappingsplanen sier at kommunenes innsats bør særlig rettes mot mennesker med alvorlige eller moderate psykiske lidelse og særlig vektlegge bla.: mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, om mulig sysselsetting. mulighet til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon. Som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse er det for 2005 også bevilget 103 mill. kroner til arbeidsrelaterte tiltak for personer med psykiske lidelser. Bevilgningen disponeres av Aetat og forutsettes i sin helhet nyttet til målrettede tiltak i forhold til målgruppen. Opptrappingsplanen sier også at tilskuddene kan nyttes til kompetanseheving og rekruttering. Frisk nok til å jobbe? Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Et av de operative målene er å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede). Som en oppfølging av denne intensjonsavtalen er det innført lovendringer i folketrygdloven fra 1. Juli 2004. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

8 FOR Å KUNNE UTVIKLE MENNESKER, MÅ VI KUNNE UTVIKLE OSS SELV !
KOMPETANSEKRAV De nye reglene om sykemelding fokuserer på aktivitet framfor passivitet. Fokus skal i større grad settes på funksjonsevne. Funksjonsevne er det en person faktisk kan gjøre eller utføre- og de ressurser den enkelte har til tross for plager eller medisinske diagnose. Som bedrift må vi til enhver tid forholde oss til det regelverk som er gjeldende for de tiltak vi administrerer. Vi må også forholde oss til den virkeligheten vi er en del av. Tilgjengelige data viser at arbeidsmarkedssituasjonen generelt er vanskeligere for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige befolkningen. Antall yrkeshemmede arbeidssøkere øker. I siste 4 års periode har antall registrerte yrkeshemmede økt med 42%. Det utgjør en økning på i overkant av 9% pr. år. Statsbudsjettforslaget gir en økning på 2000 tiltaksplasser til et gjennomsnittelig tiltaksnivå på tiltaksplasser under de spesielle arbeidsmarkeds-tiltakene. Av de 2000 plassene er ca. 900 avsatt til skjermede tiltak. Mennesker med ulik yrkeshemming og funksjonsnivå søkes inn i våre tiltak og kravene om å gi en grundig og faglig god arbeidstrening, avklaring og opplæring er velbegrunnet. Aetat som oppdragsgiver stiller krav til våre tjenester, brukerne stiller krav til oss og ikke minst har vi høye krav til oss selv. FOR Å KUNNE UTVIKLE MENNESKER, MÅ VI KUNNE UTVIKLE OSS SELV ! HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

9 VI VET HVOR VI ØNSKER Å KOMME
HVILKEN VEI VIL VI GÅ? ”Hvilken vei skal jeg velge,” spurte Alice ”Det avhenger av hvor du ønsker å komme,” svarte katten ”Det er ikke så nøye,” sa Alice ”Så er det ikke så nøye hvor du går heller!” sa katten (Alice i eventyrland) VI VET HVOR VI ØNSKER Å KOMME Vår oppgave er å utvikle mennesker – og det vil vi bli bedre på. Vi ønsker mer kunnskap og kjennskap til viktige fagområder som kan bidra til en økt kompetanse i arbeidet med mennesker vi daglig arbeider med i våre bedrifter. I 2004 hadde vi en kursserie på 9 dager hvor vi fikk en opplæring i grunnleggende psykiatri og en kort innføring om rusproblematikk ”Kursplan Psykiatri og rus i en arbeidsmarkedsbedrift”. Kurset var en meget positiv erfaring og vi ønsker å fortsette læreprosessen. I det følgende beskrives de emner bedriftene i fellesskap har satt opp som viktige læringsområder for 2005. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

10 HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005
PSYKISK HELSEARBEID Ansatte ved arbeidssamvirkebedriftene ønsker å utvikle kunnskaper, evner og ferdigheter til å yte profesjonell omsorg og hjelp til mennesker med ulik grad av psykiske problemer og lidelser, samt dyktiggjøres i å mobilisere og ta i bruk brukernes iboende ressurser. TEMA Beskrivelse av kognitive funksjoner, kognitiv svikt og hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen for de ulike gruppene. ADHD – diagnosen; kjennetegn og atferdsuttrykk som bakgrunn for en større forståelse av mennesker med denne diagnosen. Tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Case- arbeid. Bedriftene forbereder egne ”saker” til gruppediskusjoner. -Børre Hansen, Ingrid Bakke og Ida Aasness, Senter for Yrkesrettet Attføring Dato for avvikling; 15 – 16.mars 2005 Sted; Varanger ASVO, Vadsø HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

11 NETTVERKSARBEID; TEORI OG METODE
Erfaringer både fra behandling og rehabilitering viser at metodisk samarbeid med brukerens sosiale og profesjonelle nettverk øker brukerens og de profesjonelles muligheter for måloppnåelse. Dette gjelder i ulike sektorer som for eksempel psykiatrien, somatisk medisin, rusomsorg, barnevern, PU-omsorgen og sosialomsorgen. Nettverksorienterte metoder er også nyttige som alternative strategier for å utvikle tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Brukerne i våre tiltak har ofte tilknytning til en eller flere av de overnevnte sektorer. Vi skal ikke drive tradisjonell behandling, men være en arbeidsplass som gir mennesker et tilpasset arbeid i tråd med de bestillinger som foreligger. Behovet for et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid rundt våre brukere er stort; det handler om å utvikle fora hvor brukeren er i fokus og hvor de ulike sektorer møtes for å utvikle tiltaksplaner som har som mål at alle involverte trekker i samme retning! TEMA Relasjons- og nettverksarbeid. Tverretatlig samhandling. Teori om nettverksarbeid/ -intervensjon. Metoder/Strategier for tverretatlig nettverksarbeid - Solveig Wilhelmsen, Plan– og utviklingskonsulent, DPS Øst-Finnmark Individuell Plan -Siri Ramberg, Rådgiver, sosial- og helseavd., Fylkesmannen i Finnmark Dato for avvikling; 31. mai – 2. juni 2005 Sted; Båtsfjord Service, Båtsfjord HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

12 FRISK NOK TIL Å JOBBE? LIVSSTYRKETRENING
Vi ønsker å få økt kompetanse til å hjelpe mennesker med midlertidige og kroniske sammensatte plager. Et viktig område er å hjelpe brukeren til å mestre i forhold til arbeid, egen livssituasjon og til å fokusere på ressurser og muligheter i stedet for problemer og begrensninger – Livsstyrketrening. Fra sentralt er det sagt at fokus i større grad skal settes på aktivitet framfor passivitet, og man skal se på funksjonsevne. Funksjonsevne er det en person faktisk kan gjøre eller utføre- og de ressurser den enkelte har til tross for plager eller medisinske diagnose. Hva er det som bestemmer hvorvidt en person er frisk nok til å arbeide? Hva skal til av tilrettelegging og hva skal ligge til grunn ved en funksjonsvurdering? Fokus på motivasjon og mestring. TEMA Gruppeinntak: Skissering av opplegget, effekter av gruppearbeid og krav til arbeidslederne Livsstyrketrening: Motivasjon, fokusendring, "meg og mine planer, ikke meg og mine plager", verdisyn Arbeidsavklaring: Hva er arbeidsevne? Hva måles det opp mot? Vurdering av funksjonsevne; observasjon, kartlegging og rapportering - VERKTØY. -Lars Gunnar Østerhus og Sissel Vik, Setpro AS Kveldsforedrag med Lasse Gustavson: ”Dine tanker – dine muligheter” (21 februar) Dato for avvikling; 21 –22 februar 2006 Sted; Varanger ASVO, Vadsø HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

13 HVORDAN VIL VI GJØRE DET
Samarbeid er viktig, lærerikt og effektivt. Som to relativt like bedrifter i Øst-Finnmark har vi både gjennom uformell kontakt, besøk, felles kursing i 2004 erfart nytten av å gjøre noe sammen- både med tanke på produksjonsdelen i bedriftene, men ikke minst det attføringsfaglige. Det å dele erfaring, kunnskap og ideer er med på å styrke det tilbud vi gir til våre kunder, brukere og samarbeidspartnere. Sammen blir vi bedre! For bedriftene er det også av avgjørende betydning at alle arbeidsledere/tilretteleggere får mulighet til å gjennomføre kompetansehevingsplanen sammen. Det gir et bedre grunnlag for å kunne trekke i samme retning i det daglige arbeidet. Til de tema vi har definert som viktige vil vi invitere kvalifiserte forelesere. Det er er viktig at de har en viss kjennskap til arbeidssamvirkebedrifter og ”vår” plass i systemet – å vite hva som er våre primæroppgaver. I tillegg anser vi det som en fordel om de har både praktisk og teoretisk kunnskap om de tema det skal foreleses i. Kurset vil avholdes i 2005, fordelt på månedene mars, mai og oktober. Temaene vil fordeles over tre samlinger à 2 – 3 dager pr. samling. Hver av bedriftene vil være ”vertskap” for samlingene. Vi ønsker også å avholde en fjerde samling som skal benyttes til hospitering/besøk/forelesning ut i fra ett eller flere av de tema vi tidligere har gjennomgått. Denne samlingen vil også bli brukt til å oppsummere våre erfaringer, samt legge planer for videre kompetanseheving i Hva har vi lært? Hva sier føringene for 2006 og hvordan skal vi møte dette? Hva trenger vi videre? HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

14 en liten historie……………om helse, mestring og vekst
Neste kveld kom Kirk Maynard Måke fra Flokken: Han vraltet bortover Stranden med den venstre vingen slepende efter seg, og sank sammen foran Jonathans føtter. ”Hjelp meg,” hvisket han, og det var som å høre en døende snakke. ”Mitt høyeste ønske i verden er å fly….” ”Da får du bli med meg,” sa Jonathan. ”Lett fra bakken, så begynner vi.” ”Du forstår ikke. Vingen min. Jeg kan ikke bevege vingen min.” ”Maynard Måke, her og nå har du frihet til å være deg selv, den du innerst inne er, og ingenting kan hindre deg. Det er Den store måkes Lov, den eneste Lov.” ”Mener du at jeg kan fly?” ”Jeg mener at du er fri.” Og som den selvfølgeligste ting av verden spredte Kirk Maynard Måke vingene og steg uten anstrengelse opp i den mørke natteluften. Flokken ble vekket opp av søvnen da han skrek av sine lungers fulle kraft fra hundreogfemti meters høyde: ”Jeg kan fly! Hører dere? JEG KAN FLY!” Fra Måken Jonathan av Richard Bach (utdrag) HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005

15 HELSE - MESTRING - VEKST
KURSBEVIS …………………………. har deltatt på kompetansehevingsplan for Båtsfjord Service og Varanger ASVO for 2005 ”HELSE – MESTRING – VEKST”. Kurs 1 -Børre Hansen, Ingrid Bakke og Ida Aasness, Senter for Yrkesrettet Attføring Beskrivelse av kognitive funksjoner, kognitiv svikt og hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen for de ulike gruppene. ADHD – diagnosen; kjennetegn og atferdsuttrykk som bakgrunn for en større forståelse av mennesker med denne diagnosen. Tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Kurs 2 -Solveig Wilhelmsen, Plan– og utviklingskonsulent, DPS Øst-Finnmark Relasjons- og nettverksarbeid. Tverretatlig samhandling. Teori om nettverksarbeid/ -intervensjon. Metoder/Strategier for tverretatlig nettverksarbeid Kurs 3 -Lars Gunnar Østerhus og Sissel Vik, Setpro AS Gruppeinntak: Skissering av opplegget, effekter av gruppearbeid og krav til arbeidslederne Livsstyrketrening: Motivasjon, fokusendring, "meg og mine planer, ikke meg og mine plager", verdisyn Arbeidsavklaring: Hva er arbeidsevne? Hva måles det opp mot? Vurdering av funksjonsevne; observasjon, kartlegging og rapportering - VERKTØY. HELSE MESTRING VEKST kompetanseheving 2005


Laste ned ppt "HELSE MESTRING VEKST KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I ARBEIDSAMVIRKEBEDRIFTER – 2005 Båtsfjord Service, Varanger ASVO HELSE MESTRING VEKST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google