Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011

2 Uten tariffavtale Styrer Pedagogisk leder Førskolelærer

3 Med tariffavtale Styrer KLUBB Tillitsvalgt

4 Hva er en tariffavtale Tariffavtale – en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Arbeidstvistloven § 1, pkt 8

5 Flere måter å inngå tariffavtale på •Gjennom arbeidsgiverorganisasjoner  PBL-A  HSH  KA  KS bedrift •Standard tariffavtale med Utdanningsforbundet

6 Hovedavtalen •Gir regler om gjensidige rettigheter og plikter for både tillitsvalgt og arbeidsgiver •Gir regler om samarbeid og medinnflytelse •Gir regler om hvordan vi skal håndtere tvister som oppstår •Gir tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av medlemmene

7 Hovedtariffavtalen •Regulerer lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker •Gir bedre rettigheter enn lovens minimumskrav •Gir rettigheter som ikke er regulert i lov

8 Eksempel lønn Lov •Ingen lovbestemmelser om minstelønn •lønnsfastsetting er overlatt til partene i arbeidslivet ved tariffavtaler Tariffavtalen - Minstelønnsatser - Ansiennitetsregler -Tillegg for pedagogisk leder - Forhandlingsbestemmelser

9 Eksempel Ferie Ferieloven - 4 uker + 1 dag ferie -10,2 % feriepenger Tariffavtalen - 5 ukers ferie -12 % feriepenger

10 Eksempel arbeidstid Arbeidsmiljøloven - 40 t arbeidsuke -40% overtidstillegg Tariffavtalen - 37,5 t arbeidsuke - 50 – 100% overtidstillegg - Ubunden arbeidstid - Planleggingstid

11 Eksempel pensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon: Tjenestepensjonsordning: -Minimum 2% innskudd fra arbeidsgiver -Alderspensjon xx kr utbetalt i minimum 10 år Tariffavtalen: Tjenestepensjonsordning: -Alderspensjon, livsvarig, 66% etter 30 år i full stilling -Uførepensjon -Etterlattepensjon -Avtalefestet førtidspensjon (AFP) Folketrygden Pensjon fra folketrygden er grunnmuren i det norske pensjonssystemet og gjelder alle. I tillegg har alle rett til en tjenestepensjonsordning.

12 Eksempel sykdom Folketrygdloven -Lønn i arbeidsgiverperioden (16 dager) -Deretter sykepenger fra NAV, beregnet etter inntekten før du blir syk -Feriepengeopptjening i 48 dager Tariffavtalen -Full lønn for hele sykepengeperioden, inklusive lønnsjusteringer -Full feriepengeopptjening

13 Eksempel foreldrepermisjon Arbeidsmiljølov og folketrygdlov -Foreldrepenger, beregnet som sykepenger -Feriepenger 10,2% i 12 (15) uker -Far: 2 ukers fri i forbindelse med fødsel -Amming: rett til fri Tariffavtalen -Full lønn (evt. 80%) under foreldrepermisjon -Feriepenger 12% hele permisjonsperioden -Far: 2 ukers fri med lønn i forbindelse med fødsel -Amming: inntil 2 t pr dag med lønn

14 Men vi følger jo tariffavtalen, sier eier… Virkelig?  I så fall, hvorfor ikke inngå tariffavtale?  Hva med pensjon?  Hva gjør dere hvis dere er uenig om hva som gjelder?

15 Men vi har bedre lønn enn tariffavtalen, sier eier… Virkelig?  Tariffavtalen har et minstelønnsystem, det er alltid mulig å gi høyere lønn enn tariffavtalen

16 Men det blir for dyrt, sier eier…  Private barnehager skal likebehandles med kommunale – da har de også råd til å gi like gode vilkår Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

17 Hvorfor tariffavtale?  Mer enn 50% av det offentlige barnehagetilbudet er privat  Økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager  90% av Utdanningsforbundets medlemmer i private barnehager har tariffavtale

18 Hvorfor tariffavtale? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18  Utdanningsforbundets medlemmer i private barnehager har krav på å bli like godt ivaretatt som medlemmer i offentlige barnehager  Trygghet og forutsigbarhet for eiere og ansatte

19 Prosess for å få tariffavtale  Kontakt med medlemmene  Samarbeid med Fagforbundet  Informasjon, drøftinger med eier  Forhandlinger  Tariffavtale blir inngått - eller eier melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon

20 Parter  Det er Utdanningsforbundet som inngår tariffavtale med eieren – ikke den ansatte. Alle kommunikasjon om tariffavtale går mellom partene

21 Hvis eier ikke vil inngå tariffavtale – hva da?  Mer argumentasjon, informasjon?  Verve flere medlemmer i barnehagen?  Mekling?  Streik?


Laste ned ppt "Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google