Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011

2 Uten tariffavtale Pedagogisk leder Førskolelærer Førskolelærer Styrer
Når du ikke har tariffavtale, må alle avtaler om dine lønns- og arbeidsforhold gjøres mellom deg og arbeidsgiver direkte. Arbeidsforholdet er regulert gjennom arbeidsavtalen, som er en bindende avtale mellom deg og arbeidsgiver, og det som er bestemt i lov. Ut over dette, kan arbeidsgiver bestemme hvordan dine vilkår skal være, kun begrenset av bestemmelser i for eksempel arbeidsmiljølov, ferielov og annet lovverk. Uten tariffavtale har Utdanningsforbundets tillitsvalgte ingen formell rett til å få innflytelse overfor arbeidsgiver eller inngå avtaler på vegne av medlemmene. Altså: arbeidstakeren står aleine overfor arbeidsgiver. Styrer Pedagogiskleder

3 Med tariffavtale KLUBB Tillitsvalgt Styrer
Med tariffavtale, har du gitt fagforeningen mulighet til å gjøre avtaler for deg. Tillitsvalgte kan opptre på vegne av alle medlemmene overfor arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å informere tillitsvalgte, og å ta tillitsvalgte med på råd når det gjelder alle saker som har betydning for arbeidsforholdene. I tillegg til å være bundet av arbeidsavtalen og lovene, er arbeidsgiver også bundet til å følge tariffavtalen. Tariffavtalen gir bedre rettigheter enn loven på flere områder. Vi skal komme tilbake til konkrete eksempler. Sammen står vi sterkere! Styrer

4 Hva er en tariffavtale Tariffavtale – en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Arbeidstvistloven § 1, pkt 8

5 Flere måter å inngå tariffavtale på
Gjennom arbeidsgiverorganisasjoner PBL-A HSH KA KS bedrift Standard tariffavtale med Utdanningsforbundet Eier kan inngå tariffavtale ved å melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon som vi har tariffavtale med, eller de kan velge å inngå tariffavtale direkte med Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet mener det kan være en fordel, både for oss og for arbeidsgiver, at arbeidsgiver er med i en arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalene på de ulike tariffområdene er litt ulike, men de grunnleggende rettighetene er svært like. Det er fylkeslagene i Utdanningsforbundet som har ansvar for arbeidet med å få opprettet tariffavtaler.

6 Hovedavtalen Gir regler om gjensidige rettigheter og plikter for både tillitsvalgt og arbeidsgiver Gir regler om samarbeid og medinnflytelse Gir regler om hvordan vi skal håndtere tvister som oppstår Gir tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av medlemmene I noen avtaleområder er hovedavtalen en egen avtale. I andre, for eksempel i PBL-A, er hovedavtalen og hovedtariffavtalen en del av samme avtaledokument. Begge revideres hver gang det er tariffoppgjør.

7 Hovedtariffavtalen Regulerer lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Gir bedre rettigheter enn lovens minimumskrav Gir rettigheter som ikke er regulert i lov Hovedtariffavtalen blir regulert hvert annet år i hovedtariffoppgjøret I de følgende lysbildene er det gitt flere konkrete eksempler på forholdet mellom lovfestete minimumsrettigheter og rettigheter etter tariffavtalene. Dere kan ta med i presentasjonen så mange bilder dere finner formålstjenlig. Disse eksemplene inneholder ikke detaljer. Dere kan opplyse om at det i tillegg er regulert flere forhold, men at vi tar det viktigste her. Eksemplene er dekkende for alle tariffavtalene som Utdanningsforbundet er part i. Når det gjelder mer detaljerte bestemmelser, kan disse være forskjeller mellom tariffområdene.

8 Eksempel lønn Lov Ingen lovbestemmelser om minstelønn
lønnsfastsetting er overlatt til partene i arbeidslivet ved tariffavtaler Tariffavtalen - Minstelønnsatser - Ansiennitetsregler Tillegg for pedagogisk leder - Forhandlingsbestemmelser Den nordiske modellen, innebærer at myndighetene har gitt partene i arbeidslivet ansvar for å fastsette lønn, gjennom tariffavtalene. Dersom du ikke har tariffavtale, står arbeidsgiver fritt til å fastsette din lønn.

9 Eksempel Ferie Ferieloven - 4 uker + 1 dag ferie -10,2 % feriepenger
Tariffavtalen - 5 ukers ferie 12 % feriepenger Ferieloven gir minimumsrettigheter. Tariffavtalen gir bedre rettigheter

10 Eksempel arbeidstid Arbeidsmiljøloven - 40 t arbeidsuke
40% overtidstillegg Tariffavtalen - 37,5 t arbeidsuke - 50 – 100% overtidstillegg - Ubunden arbeidstid - Planleggingstid Arbeidsmiljøloven gir minimumsrettigheter. Tariffavtalen gi tilleggsrettigheter eller regulerer forhold som ikke er regulert i loven. Det er flere eksempler på at tariffavtalen gir bedre rettigheter enn det som er gitt i lov på arbeidstidsområdet.

11 Eksempel pensjon Lov om obligatorisk tjenestepensjon:
Folketrygden Pensjon fra folketrygden er grunnmuren i det norske pensjonssystemet og gjelder alle. I tillegg har alle rett til en tjenestepensjonsordning. Lov om obligatorisk tjenestepensjon: Tjenestepensjonsordning: -Minimum 2% innskudd fra arbeidsgiver -Alderspensjon xx kr utbetalt i minimum 10 år Tariffavtalen: Tjenestepensjonsordning:-Alderspensjon, livsvarig, 66% etter 30 år i full stilling -Uførepensjon -Etterlattepensjon -Avtalefestet førtidspensjon (AFP) Dette er kanskje det mest krevende å forklare. Prøv å tenke enkelt. Vis gjerne informasjon på nettsiden vår: innskuddspensjon. Innskuddet (premien) ligger fast, pensjonen er usikker = risiko for arbeidstakeren Ytelsesbasert pensjon: pensjonsytelsen er definert, innskuddet (premien er usikker) = risiko for arbeidsgiver Våre tariffavtaler inneholder dessuten krav om uførepensjon, etterlattepensjon og AFP. Dette er ikke lovfestet.

12 Eksempel sykdom Folketrygdloven -Lønn i arbeidsgiverperioden
(16 dager) -Deretter sykepenger fra NAV, beregnet etter inntekten før du blir syk -Feriepengeopptjening i 48 dager Tariffavtalen -Full lønn for hele sykepengeperioden, inklusive lønnsjusteringer -Full feriepengeopptjening

13 Eksempel foreldrepermisjon
Arbeidsmiljølov og folketrygdlov -Foreldrepenger , beregnet som sykepenger -Feriepenger 10,2% i 12 (15) uker -Far: 2 ukers fri i forbindelse med fødsel Amming: rett til fri Tariffavtalen -Full lønn (evt. 80%) under foreldrepermisjon -Feriepenger 12% hele permisjonsperioden -Far: 2 ukers fri med lønn i forbindelse med fødsel -Amming: inntil 2 t pr dag med lønn

14 Men vi følger jo tariffavtalen, sier eier…
Virkelig? I så fall, hvorfor ikke inngå tariffavtale? Hva med pensjon? Hva gjør dere hvis dere er uenig om hva som gjelder? Ofte sier eier at de følger tariffavtalen. Og at det dermed ikke er grunn til å inngå tariffavtale. Dersom de gjør det, kan man jo spørre seg hva som er grunnen til ikke å inngå tariffavtale? Som regel er det områder der eieren ikke følger tariffavtalen, spesielt skal vi være oppmerksomme når det gjelder pensjon. Uten tariffavtale, kan eier når som helst velge å ikke lengre følge tariffavtalen, eller ha unntak på de områdene som passer eier. Hvis vilkårene ikke uttrykkelig er avtalt i arbeidsavtalen, kan man ikke tviste saken videre. Uansett: det er ingen kollektiv avtale med rett til medbestemmelse uten tariffavtale!

15 Men vi har bedre lønn enn tariffavtalen, sier eier…
Virkelig? Tariffavtalen har et minstelønnsystem, det er alltid mulig å gi høyere lønn enn tariffavtalen Noen arbeidsgivere sier at hvis vi inngår tariffavtale, vil arbeidstakerne gå ned i lønn. Dette er ikke riktig. Tariffavtalen er en minimumsavtale. Ingen skal gå ned i lønn som følge av inngåelse av tariffavtale.

16 Men det blir for dyrt, sier eier…
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Private barnehager skal likebehandles med kommunale – da har de også råd til å gi like gode vilkår Her viser vi til ny forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager, Fylkesinfo 31/2010 Fylkes- eller lokallaget oppfordres før presentasjonen til å undersøke hvilke rimelige og relevante krav den aktuelle kommunen har stilt til private barnehageeiere.

17 Hvorfor tariffavtale? Mer enn 50% av det offentlige barnehagetilbudet er privat Økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager 90% av Utdanningsforbundets medlemmer i private barnehager har tariffavtale Kort argumentasjon om hvorfor det er rimelig og rettferdig å få tariffavtale – og om hvorfor det ut fra eiers perspektiv kan være ryddig og gunstig å ha tariffavtale på plass.

18 Hvorfor tariffavtale? Utdanningsforbundets medlemmer i private barnehager har krav på å bli like godt ivaretatt som medlemmer i offentlige barnehager Trygghet og forutsigbarhet for eiere og ansatte Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

19 Prosess for å få tariffavtale
Kontakt med medlemmene Samarbeid med Fagforbundet Informasjon, drøftinger med eier Forhandlinger Tariffavtale blir inngått - eller eier melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon Paal: Hvis målgruppen er medlemmer og tillitsvalgte på bhg-nivå bør vel punktene endres noe. Er det ikke fylkeslaget som er ansvarlig for inngåelse av avtaler? Følgelig skal de vel ikke forhandle, men enes på arbeidsplassen at de virkelig ønsker at avtale skal inngås – deretter ta kontakt med lokallag og fylkeslag. Er det forresten ikke også ønskelig at man primært arbeider for å få bhg til å melde seg inn i en arb.giverorg. før man evt. prøver standard tariffavtale ? Her viser vi kort prosessen. Denne oppfordrer vi dere til å bruke god tid på, sjekke ut spørsmål, slik at medlemmene kan føle seg trygge.

20 Parter Det er Utdanningsforbundet som inngår
tariffavtale med eieren – ikke den ansatte. Alle kommunikasjon om tariffavtale går mellom partene Det er viktig å understreke partsforholdet. Det er altså ikke forventet at det er den enkelte arbeidstaker som skal være i dialog med arbeidsgiver, det er Utdanningsforbundet som skal ha kommunikasjon, drøftinger og forhandlinger om tariffavtale. Dersom arbeidsgiver tar opp spørsmål om tariffavtalen med enkeltarbeidstakere, er det lov å si til arbeidsgiver at dette må du diskutere med Utdanningsforbundet.

21 Hvis eier ikke vil inngå tariffavtale – hva da?
Mer argumentasjon, informasjon? Verve flere medlemmer i barnehagen? Mekling? Streik? Hvis denne situasjonen oppstår, vil vi alltid gå gjennom situasjonen nøye sammen med medlemmene i barnehage for diskusjon om veien videre. Det er viktig å vurdere styrkeforhold: hvor stor andel av de ansatte er organisert hos oss eller i andre fagforeninger vi samarbeider med? Må vi verve flere medlemmer for å stå sterkere? Fagforeningene kan be om mekling i saken. Dersom vi ikke når fram i mekling, kan vi ta i bruk streik som kampmiddel. En slik streik vil være en lovlig streik. I så fall er hele Utdanningsforbundet i konflikt for å få tariffavtale, selv om det bare er medlemmene i den aktuelle barnehagen som er i streik. En slik streik vil bli ledet av en sentral streikekomite. Men i de aller fleste tilfellene, kommer vi til en enighet med eier gjennom forhandlinger eller mekling.


Laste ned ppt "Tariffavtale – vi? Informasjon til medlemmer i barnehager som ikke har tariffavtale Utdanningsforbundet februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google