Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2014.06.23Posten Norge AS1 ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2014.06.23Posten Norge AS1 ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 2014.06.23Posten Norge AS1 ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008

2 2014.06.23Posten Norge AS2 ABC - hva er D?

3 2014.06.23Posten Norge AS3 ”Den sentrale tanken i ABC” Konsumerer Ressurser/innsatsfaktorer Aktiviteter Kalkyleobjekt anvendes for å utføre ulike som utføres for ulike Ressursdriver Aktivitetsdriver

4 ABC - Activity Based Costing Sentrale begreper:  Ressurser  Aktiviteter  Kostnadsdrivere  Ressursdrivere  Aktivitetsdrivere  Kostnadsobjekter Sentrale tanker:  Kostnadsobjekter forbruker aktiviteter  Aktiviteter forbruker ressurser, som koster penger

5 2014.06.23Posten Norge AS5 Utviklingstrekk i sammensetningen av kostnadene Før Nå Direkte fremstillingskostnader - Produkter/tjenester Bedriftskostnader Indirekte kostnader - Lojalitetskostnad/kunde drevet

6 2014.06.23Posten Norge AS6 Kostnader følger prosesser - Ikke organisasjonskart! For- retnings- utvikling Markeds- føring Innlev- ering Sort- ering Administrasjon Tjenestekostnad - ABC metode Leveran- dører - hva dimensjonerer kostnadene? Konsern Bank - annet Logistikk Kostnadsdrivere Trans- port Utle- ering Post - Brev

7 2014.06.23Posten Norge AS7 Forutsetninger for effektiv drift Rasjonell organisering og drift Lønnsomme investeringer Riktig prising av interne og eksterne produkter, tjenester og kundegrupper Akseptabel kapasitetsutnyttelse Forutsetter Kunnskap om hvordan kostnadsdrivere kan styres/påvirkes Bevisstgjøring av faktorer som påvirker kostnader ved ulike aktiviteter (kostnadsdrivere) Kjennskap til reelle kostnader ved ulike aktiviteter, produkter og kundegrupper

8 2014.06.23Posten Norge AS8 Fem hovedkomponenter i en kunde- fokusert tilnærming  Kundefokusert forretnings- strategi  Markedsstrategi - segmentering  Produktstrategi  Konkurrent analyse  Kunde lønnsomhet  Produkt lønnsomhet  Virksomhets lønnsomhet  Kritiske risiko faktorer  Verdikjede fokuserte prosesser  Optimaliserings fokusert kultur  Kontinuerlig forbedring av prosessene  Skape og forankre en kundefokusert kultur  Konsistens mellom strategi, holdninger og handlinger  Skape miljø for læring og vekst  Skape et sterkt og kreativt analysemiljø forankret i kundefokuset  Balansert målstyring  Belønning  Resultatdeling Forretnings- strategi Økonomisk styring Endrings- ledelse Prestasjons- måling Kundefokusert prosess styring

9 2014.06.23Posten Norge AS9 Krav til ledelses-informasjons-system •Minimumskrav til et moderne ledelses informasjons system er at det kan rapportere langs de tre dimensjonene: Produkt Kunde Resultat enhet 1 2 3 1 3 2

10 2014.06.23Posten Norge AS10 …kalkyler er viktige i den økonomiske styringen av virksomheten… Hvorfor fokus på kalkyler? Hva kan kalkyler brukes til? Hvorfor er kalkyler blitt viktigere? Fokus på kostnadseffektivitet - ressursbruk i forhold til produsert mengde Produkt/tjeneste- og bruker/kunderelaterte beslutninger (eks. tilbud) Ny og bedre informasjon vil kunne endre beslutninger Hva produkter og tjenester virkelig koster KostnadskontrollØkt konkurranse - Oppfattes som et konkurransefortrinn Offentlig og privat tjenesteproduksjon trenger bedre styringsdata Strukturering av ressursbruken Deregulering av markeder Eksisterende systemer tilfredsstiller ikke kravene som stilles LagervurderingerKonkurransen er blitt mer global Kalkyler er et verktøy for å måle kostnadseffektivitet InternprisingKonkurransen er blitt mer fokusert - trekker mot spesielle markeder Interessen for internregnskap har økt de senere årene PrisreguleringerKostnadseffektivitet - krav til rapportering av enhetskostnader ” Ulike beslutninger krever ulike kalkyler ”

11 Ulike kalkylemetoder •Bidragskalkylen - DB = pris - variable kostnader; variable kostnader varierer med produsert volum og er ofte definert svært snevert •Selvkostmetoden - målsetningen er å få kostnadene over på produktene; tradisjonelt ved enkle fordelingsnøkler (fullkostmetode) •Aktivitetsbasert kalkulasjon - langsiktig “selvkostorientert bidragskalkyle”

12 Aktivitetsbasert kalkulasjon •En kalkyle som fordeler langt mer kostnader enn en tradisjonell bidragskalkyle (derfor selvkostorientert) •men som fremdeles holder en betydelig del av kostnadsmassen utenfor, da den skiller mellom kostnader på ulike nivåer (derfor bidragskalkyle) ”ABC er ingen fullkostmetode”

13 2014.06.23Posten Norge AS13 Aktivitetsbasert kostnadsfordeling Direkte materiell Direkte lønn Indirekte lønn Andre kostnader Produkter / Tjenester Brukere/ markeder Kostnader (ressurser) Aktiviteter Et kostnadssystem som fokuserer på aktiviteter som kostnadsbærer En aktivitet er en hendelse, oppgave, eller stykke arbeid med en spesifikk mening. Kostnadene forbundet med disse aktivitetene danner grunnlaget for henføring av kostnader til kostnadsobjekter

14 2014.06.23Posten Norge AS14 Hvorfor aktiviteter? •Aktiviteter er hva vi gjør •Aktiviteter presiserer ressursforbruk •Aktiviteter ”driver”/dimensjonerer kostnader •Aktiviteter utfordrer alternativer •Aktiviteter fokuserer virksomhetens mål •Aktiviteter kompletterer kontinuerlige forbedringer •Aktiviteter er kompatible med kvalitetsarbeide •Aktiviteter forstås av personalet •Aktiviteter ”linker” planlegging og kontroll •Aktiviteter ”linker” penger og kvalitet •Aktiviteter beskriver helheten •Aktiviteter synliggjør at prosessene går på tvers •Aktiviteter støtter langsiktighet

15 Aktivitetstilnærming kan brukes både til operasjonelle og strategiske forandringer Effektive tjenesteleveranser Operasjonelt fokus Utføre aktiviteter mer effektivt Velger de aktivitetene vi bør utføre  Tjeneste og produktutvikling n Endringer i tjenestetilbud n Brukersegmentering n Leverandørforhold n Bruker/kundeforhold n Konkurranseutsetting  Aktivitetsstyring n Ressursplanlegging n Oppfølging av kostnadsdrivere n Benchmarking “Gjøre tingene riktig” “Gjøre de riktige tingene” Strategisk fokus

16 ABC/M - Balansert forretningsplan Produkt/tjenestekalkyler •Riktigere Tjenestekostnader •Riktigere kostnadsvurderinger Prestasjonsmåling •Effektivitet •Produktivitet •Utnyttelse Lønnsomhetsstyring •Kunde/bruker lønnsomhet •Lønnsomhet pr. markeds-/brukersegment •Produkt-/tjeneste lønnsomhet •Prissetting Aktivitetsstyring •Trimme prosesser •Kvalitetsstyring •Redusere gjennomløpstider •Minske sløsing og kostnader ABC/M

17 Konsernfelles kostnader Konsernkostnader Avdelingsspesifikke kostnader Indirekte avdelingskostnader Avdelingskostnader (enhet) Divisjonskostnader Divisjonsfelles kostnader Indirekte prosjekt/produkt/kunde avhengige kostnader Avdelingsspesifikke kostnader Prosjekt/produktgr. avhengige kostnader Overordnet kostnadsstruktur Totale kostnader Direkte prosjekt/produkt/kunde avhengige kostnader

18 Annen kostnadsinndeling Indirekte Direkte Kapasitet Kunde Produktgr Ordre “ Expenses are fixed only when managers fail to do anything to reduce them” Cooper/Kaplan Etablert ABC Kompletterende Variable Faste og Enhet/stykk

19 Kostnadshierarki i aktivitetsbasert kalkulasjon Bedriftsnivå Kunde/-ordre Produktgruppe Produktnivå

20 Ledig kapasitet representerer en ressurs som kan realiseres  Ubenyttet kapasitet må kvantifiseres  Ubenyttet kapasitet fordeles ikke til kalkyleobjektet Sentrale tanker:  Ledig kapasitet kan benyttes til alternativ produksjon eller  produksjon av større volumer av eksisterende produkter/tjenester eller  bygges ned

21 Kapasitetsutnyttelse - Ulike begreper ”Tilgjengelig kapasitet” = ”Praktisk kapasitet” må defineres ”Tilgjengelig kapasitet” er ikke lik ”Teoretisk kapasitet” ”Ubenyttet kapasitet” = ”Praktisk kapasitet” – ”Benyttet kapasitet”

22 2014.06.23Posten Norge AS22 Kostnadsdrivere – Ulike inndelinger •Transaksjons driver –Antall •Varighetsdriver –Tidsforbruk (norm) •”Intensity” driver –Direkte måling •Volumbaserte –Proporsjonalitet •Strukturelle –Kompleksiteten •Nyhetsbaserte –utvikling/endring Eksempel I Eksempel II

23 ABC-filosofi “It is better to be basically correct - than to be precisely wrong”

24 Elementer i et ABC-Prosjekt Tre hovedområder for utvikling: • Økonomifaglig utvikling av produkt- og kundelønnsomhetskalkyler (økonomiske modeller) • Statistikkfaglig og metodemessig utvikling av kostnads- og inntektsundersøkelser (datafangst) • Utvikling av integrerte EDB-løsninger (datatekniske beregningsmodeller, applikasjoner, utstyr)

25 Optimal modell Teknisk løsning Datafangst Økonomifaglig- plattform Maksimere nytteverdi Balansert fokus på alle områder

26 “Å bli best” Vellykket styring er når alt kommer til alt ikke den dokumentasjon og de metoder vi anvender, men avhengig først og fremst av den enkeltes - overbevisning - engasjement - holdning/innstilling

27 Hva er ABC/M? nET SYSTEMATISK VERKTØY for å påvise skjult fortjeneste og tap nET LEDELSESVERKTØY for å styre driften mot lavere kostnader n ET STRATEGISK LEDELSESVERKTØY - til å velge tjenester, markeder og kunder - til å utvikle en bedre struktur på aktivitetene for å oppnå bedre lønnsomhet ABC ABM

28 2014.06.23Posten Norge AS28...til veis ende mht teori Da er vi kommet…


Laste ned ppt "2014.06.23Posten Norge AS1 ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google