Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-logg som læringsressurs i et sosiokulturelt læringsmiljø i grunnskolen Ida M. Knudsen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen NVU konferanse:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-logg som læringsressurs i et sosiokulturelt læringsmiljø i grunnskolen Ida M. Knudsen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen NVU konferanse:"— Utskrift av presentasjonen:

1 E-logg som læringsressurs i et sosiokulturelt læringsmiljø i grunnskolen Ida M. Knudsen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen NVU konferanse: Ny hverdag - nye utfordringer Grimstad 13.-14. mars.

2 LISBET PROSJEKT Læring med IKT i skole og bibliotek •KUL: Kunnskap, utdanning og læring: Norges Forskningsråds program 2004-2007 •Deltakere: •Universitetet i Oslo •Høgskolen i Bergen •Høgskolen i Oslo •Kringlebotn skole •Ila skole •Deichmanske bibliotek •Elever: 5-7 klassetrinn •Ca 75 elever og deres lærere •Fokus: i klasse med lærer •8 elever

3 Læringsressurser Problemstilling: Læring med IKT. Norskverkstedet http://www.norskverkstedet.no/ Emner: •Egypt •Fotokurs •Møte med mennesker •Myter og magi Lenkesamling •Tema Norge-100år Narturundring •http://www.naturundring.no/http://www.naturundring.no/ •eLogg /blogg Personlig grensesnitt Kollektiv publisering Utprøving med 250 elever fra barnetinn til ungdomstrinn i prosjekt: Dramaturgi i distribuert læring ITU 2003-2005 I tillegg: Klassens webside og LMS

4 Forskningsfaglig innfallsvinkel •Pedagogikk •Norsk •Mediekunnskap •Informatikk •Leder: Professor Svein Østerud UiO •Eevi Beck UiO •Margareth Sandvik HiO •Liv Merete Nielsen HiO •Leikny Øgrim HiO •Ida M. Knudsen HiB •Jostein Saakvitne HiB •Ture Schwebs •Håvard Skaar (Stipendiat ) ULIK FORSKNINGSINTERESSE!!

5 Fellesfokus 1 Samfunnsplan: Nye læreplaner, utfordringer. Rammebetingelser: Kunnskapsløftet / nye læreplaner. Basiskompetanse: Uttrykke seg muntlig Lese Uttrykke seg skriftlig Regne Bruke digitale verktøy Hvordan lærer elevene med data?

6 Fellesfokus 2 Institusjonsplan Rammer for undervisningen: Fysiske rammer for data i skolene PCer på datarom, i klasserom, nærhet til annen aktivitet m.m.?

7 Fellesfokus 3 Klasse/gruppe/plan: Organisering av undervisningen, lærernes praksis og perspektiver, skoleledernes syn på lærerrollen, foreldres bakgrunn og holdninger m.m. •Intervju med lærere •Delta og observere lærernes planlegging •Møter med skoleledere •Møter med foreldre •Spørsmål til elevene om PC bruk hjemme •AKSJONSFORSKNING

8 Metodedrøftinger •Hvor, når, med hvem? •Hva ser vi etter. •Hvordan samler vi data? •Hvordan bearbeider vi data?

9 Kunnskapsinteresse: Både mennesket og media. Datainnsamling: Media- etnografisk metode: •Prosessuelle studier, hvordan skape mening? •Symbolske prosesser. •Sosiale situasjoner. •Holistisk tilnærming •Uttrykksformer

10 Forskerrollen: Instruerer, observerer, filmer, noterer, prater med, hjelpe……..

11 Eksempel på ulike fokus Gruppen i Bergen •Jostein: Fokus på læringsressursen og tilgang til teknologi. Hvordan fungerer ressursene, hva kan endres? Integrering av barns ideer og tanker i læringsressursene. •Ture: Fokus på nettressursen, tilrettelegging for tekstproduksjon i skolen ? •Ida: Fokus på enkelteleven i og på tvers av kontekst. •Hvordan blir mening mottatt, fortolket og produsert når elever gjør erfaringer med web-baserte læringsressurser. Hva fremmer og hva hindrer interaksjon, læring og holdning til undervisning?

12 Læringssyn og forskningsobjekt •Sosiokulturelt læringssyn •læring er sosiale fenomener •motivasjon er av en indre karakter •læring i nettverk •Kunnskapsdeling •1. Sosiale relasjoner som stimulans for læring •Kommunikasjonskompetanse •Kvalitet i dialog •Relasjoner og samspill / kjønnsroller •Etisk perspektiv •2. IKT, skaping av tekst og læring i dialog ut over skolekonteksten. •Kunnskap innen og på tvers av kontekst •Ut over rom- og tidsdimensjonen •Kontekstuelle overganger •Grenseobjekter •Se etter: •Hvordan elevene presenterer seg selv •Hvordan elever bruker Internett •Skole – hjem- fritidssfære •Endringer i tekster på tvers av kontekst •Sikkerhet, etikk

13 ITU: Digital kompetanse, 4 dimensjoner •Ferdigheter med bruk av IKT •IKT bruk i ulike fagområder •Læringsstrategier. Metakognitive evner •Kulturell kompetanse, digital dannelse •E-Logg: •kulturelle, kommunikative, identitetsskapende delen av IKT aktiviteten i skolen.

14 eLogg / blogg et læringsrom SKOLEN oppgaver fra læreren, elevprosjekter, arbeidsmappe, medelever. Arbeid med tekst, bilde,video m.m. MEG PERSONLIG PRESENTASJON •Bilde •Profil •Oppslagstavle / meldinger •Trykkfølsomt bilde av eleven •Liste over hans egne kategorier og arkiv •Valg av ”drakt” • KOMMUNIKASJONS- DE ANDRE LINKER TIL ANDRE •pekere til medelevers tekster •elevens og skolens pekere ut i verden FUNKSJON

15 Meg og de andre

16 Drakter

17

18

19 Elevene lærer •Lære IKT for å bruke •Lære fag ved hjelp av IKT •Lære å lære hvor IKT inngår. • Digital kompetanse?

20 Funn •”Data er gøy” motivasjon •”Dette er meg” selvpresentasjon ”Både tekst og video!” sammensatte tekster Ulike sjangre på tvers av kontekst Gutt og jente kjønnsforskjeller Læring i nettverk kommentere hverandre

21 Lærer UH- sektoren noe ?

22 Lærer NVU noe????


Laste ned ppt "E-logg som læringsressurs i et sosiokulturelt læringsmiljø i grunnskolen Ida M. Knudsen Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen NVU konferanse:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google