Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderingstemperaturen i næringslivet Betraktninger fra NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Kristiansund 22. oktober 2013 v/ Olav Elling Gausdal, May.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderingstemperaturen i næringslivet Betraktninger fra NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Kristiansund 22. oktober 2013 v/ Olav Elling Gausdal, May."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderingstemperaturen i næringslivet Betraktninger fra NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Kristiansund 22. oktober 2013 v/ Olav Elling Gausdal, May Kristin Brekke og Linda Myrset

2 IA, 30.10.13Side 2 Erfaringar frå Møre og Romsdal, etter snart 12 år med IA avtale:  Vi opplever at mange bedrifter – både IA bedrifter og andre – er positive og velvillige til å ta imot personar for å prøve ut arbeid og arbeidsevne. Lettast har dette vore i det private næringsliv. Ofte fører utprøving til fast jobb, videreutdanning til fast jobb.  IA avtalen; konkrete målsetingar iht delmål 2.  Arbeidslivet ser ikkje på sjukdom som eit problem i seg sjølv, men sentralt er evne til frammøte til rett tid, og ein avklart helsesituasjon.  Sakene er ofte kompliserte, ei utfordring for Nav – og andre støttespelarar – å finne rette løysingar. Ulikt frå person til person.  Utfordring for brukar – å flytte, lengre reiseveg, livsendring.  Viktig å samkøyre forventningane og behova til partane før iverksetting.  Utfordring; fungerer trygdesystemet godt nok slik at fleire kan kombinere arbeid og trygd..? Erkjenning av at mange ikkje vil greie jobb i full/ 100% stilling.

3 IA, 30.10.13Side 3 Erfaringar frå Møre og Romsdal, etter snart 12 år med IA avtale. Nokre utfordringar: 1. At brukar har eigen motivasjon 2. Finne rett arbeid, rette arbeidsoppgåver – som fører til jobbframtid 3. Bruk av rette virkemidler, kombinasjon av lønn og trygd 4. Kompetanse 5. Avklart i høve til det medisinske/ andre avklaringar 6. Beslutningsevne 7. Gir NAV god nok – og rett nok – hjelp..?? Korleis kan vi gjere ein bedre jobb; avhengig av tilbakemelding.

4 IA, 30.10.13Side 4 Nasjonale målsetninger og strategier IA-avtalen – Delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. a) IA-virksomhetenes egne ansatte som har eller får redusert funksjonsevne. b) Personer utenfor virksomhetene (i hovedsak er myndighetenes ansvar) Regjeringens krafttak for de unge Jobbstrategi for personer under 30 år med behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb.

5 IA, 30.10.13Side 5 Utfordringene er å bryte og fjerne barrierer Nav intensiverer arbeidet med å bryte barrierer som hindrer at personer med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. 1.Diskrimineringsbarrieren 2.Kostnadsbarrieren 3.Produktivitetsbarrieren 4.Informasjons- og holdningsbarrieren

6 IA, 30.10.13Side 6 Hvem snakker vi om?  fysiske funksjoner  psykiske funksjoner  og / eller kognitive forutsetninger og funksjoner.

7 IA, 30.10.13Side 7 NAV Arbeidslivssenters tiltak for inkludering  Daglig kontakt med næringslivet  Kurs, konferanser, seminar og temadager (Inkludering i praksis, Sees i Morgen ++)  Regionale Frokostnettverk for næringslivet  Samarbeid med interesseorganisasjoner  Samarbeid med Høgskolene  Samarbeid med student- og elevbedrifter  Arbeidslivscoach, Fagnettverk for inkludering  Hjemmeside

8 IA, 30.10.13Side 8 IA-virksomhetenes arbeidsmål  Virksomhetene skal sette seg aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet for egne medarbeidere med redusert arbeidsevne for å forebygge overgang fra arbeid til uføreytelser.  Virksomhetene skal samarbeide med NAV og sette aktivitetsmål ift hvordan de kan stille sin IA-kompetanse og sine muligheter til disposisjon for IA-plasser for personer uten arbeidsforhold.

9 IA, 30.10.13Side 9 Virksomhetenes tiltak  Kompetanseheving (kunnskap om målgruppen og nedsatt funksjonsevne, virkemidler, lovverk, tilretteleggingsmuligheter)  Holdningsskapende arbeid  IA-plasser/praksisplasser  Universell utforming av arbeidsplass  Inkluderende rekruttering  Forebygging, helsefremmede fokus.  DIALOG!

10 IA, 30.10.13Side 10 Suksesskriterier for god inkludering  DIALOG  ENGASJEMENT og FORANKRING  Kunnskap og bevisstgjøring om inkludering, åpenhet og mangfold.  Forebyggende arbeid / helsefremmende arbeidsplasser.  Bruke støttespillerne  Tørre å ta en sjans, tenke alternativt, gi noen en mulighet.  Investering i tilrettelegging - gir gevinster på sikt.  Kunnskap om NAVs virkemidler og tiltak.  Gjøre seg attraktiv for ett mangfold av arbeidstakere. Det kan bli et konkurransefortrinn!

11 IA, 30.10.13Side 11 Arbeidslivscoach – ein rettleiar i inkludering  Krevende enkeltsaker  Kunnskap og kompetanse om hvordan en får en inkluderende arbeidsplass bilete  Før og underveis i rekrutteringsprosessen  Kunnskap og informasjon om tilrettelegging  Hvem gjør hva i NAV og andre gode hjelpere

12 IA, 30.10.13Side 12 Den ekstra gode kollegaen – mentoren Ofte er det mest utfordrande for den unge å finne seg til rette i arbeidsmiljøet «Kvar skal eg sitje på pauserommet?» Mentorordninga gjer at ein kan kjøpe fri tid for ein medarbeidar som kan følgje opp den nytilsette. Bilete: Unge med funksjonshemming

13 IA, 30.10.13Side 13  AMO opplæring  Arbeid med bistand  Arbeidslivscoach  Arbeidsplassvurdering  Arbeidspraksis i ordinær virksomhet  Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)  Avklaring av kortere varighet  Avklaring i ordinær virksomhet  Avklaring i skjermet virksomhet  Bedriftsintern opplæring  Fadder/praktisk hjelp  Friskmelding til arbeidsformidling  Funksjonsassistent  Funksjonsvurdering i attføringsbedrift  Garantibevis  Gradert sykemelding  Hjelpemidler og ombygging på arbeidsplass  Honorar til bedriftshelsetjeneste (forbeholdt IA- virksomheter)  IA-plass  Jobbklubb  Kjøp av behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser  Kjøp av individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering  Lese- og sekretærhjelp  Mentor  Midlertidig sysselsettings-tiltak/vikarplass  Mobilitetsfremmende stønad  Reisetilskudd som alternativ til sykepenger/rehabiliteringspenger  Tidsbestemt lønnstilskudd  Tidsubestemt lønnstilskudd  Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift  Tilretteleggingsgaranti  Tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IA-virksomheter)  Tolk på arbeidsplass  Transport til arbeid og utdanningsreiser  Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langsvarig eller kronisk sykdom  Unntak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykdom  Utdanning for yrkeshemmede  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet Oversikt over NAV sine virkemiddel og tiltak

14 IA, 30.10.13Side 14 Samarbeidspartnere i inkluderingsarbeidet  NAV (NAV-veileder, NAV Arbeidslivssenter, NAV Hjelpemiddelsentral, Arbeidslivscoach, Markedskoordinator)  Tillitsvalgte og verneombud  Attføringsbedrifter (Brisk, Furene)  Frivillige organisasjoner  Rådet for likestilling av funksjonshemmede.  Bedriftshelsetjenesten  Legene  Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene  Arbeidstilsynet  Nettverk for IA-bedrifter.

15 IA, 30.10.13Side 15 Til inspirasjon og selvhjelp mangfoldsportalen.no jobbaktiv.no jobbressurs.no nav.no inkluderende.no idebanken.org jobbforhelsa.no


Laste ned ppt "Inkluderingstemperaturen i næringslivet Betraktninger fra NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Kristiansund 22. oktober 2013 v/ Olav Elling Gausdal, May."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google