Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/ Olav Elling Gausdal, May Kristin Brekke og Linda Myrset

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/ Olav Elling Gausdal, May Kristin Brekke og Linda Myrset"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ Olav Elling Gausdal, May Kristin Brekke og Linda Myrset
Inkluderingstemperaturen i næringslivet Betraktninger fra NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Kristiansund 22. oktober 2013 v/ Olav Elling Gausdal, May Kristin Brekke og Linda Myrset 1

2 Erfaringar frå Møre og Romsdal, etter snart 12 år med IA avtale:
Vi opplever at mange bedrifter – både IA bedrifter og andre – er positive og velvillige til å ta imot personar for å prøve ut arbeid og arbeidsevne. Lettast har dette vore i det private næringsliv. Ofte fører utprøving til fast jobb, videreutdanning til fast jobb. IA avtalen; konkrete målsetingar iht delmål 2. Arbeidslivet ser ikkje på sjukdom som eit problem i seg sjølv, men sentralt er evne til frammøte til rett tid, og ein avklart helsesituasjon. Sakene er ofte kompliserte, ei utfordring for Nav – og andre støttespelarar – å finne rette løysingar. Ulikt frå person til person. Utfordring for brukar – å flytte, lengre reiseveg, livsendring. Viktig å samkøyre forventningane og behova til partane før iverksetting. Utfordring; fungerer trygdesystemet godt nok slik at fleire kan kombinere arbeid og trygd..? Erkjenning av at mange ikkje vil greie jobb i full/ 100% stilling.

3 Erfaringar frå Møre og Romsdal, etter snart 12 år med IA avtale.
Nokre utfordringar: At brukar har eigen motivasjon Finne rett arbeid, rette arbeidsoppgåver – som fører til jobbframtid Bruk av rette virkemidler, kombinasjon av lønn og trygd Kompetanse Avklart i høve til det medisinske/ andre avklaringar Beslutningsevne Gir NAV god nok – og rett nok – hjelp..?? Korleis kan vi gjere ein bedre jobb; avhengig av tilbakemelding.

4 Nasjonale målsetninger og strategier
IA-avtalen – Delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. a) IA-virksomhetenes egne ansatte som har eller får redusert funksjonsevne. b) Personer utenfor virksomhetene (i hovedsak er myndighetenes ansvar) Regjeringens krafttak for de unge Jobbstrategi for personer under 30 år med behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb. 4

5 Utfordringene er å bryte og fjerne barrierer
Nav intensiverer arbeidet med å bryte barrierer som hindrer at personer med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid. Diskrimineringsbarrieren Kostnadsbarrieren Produktivitetsbarrieren Informasjons- og holdningsbarrieren

6 Hvem snakker vi om? fysiske funksjoner psykiske funksjoner
og / eller kognitive forutsetninger og funksjoner. 6

7 NAV Arbeidslivssenters tiltak for inkludering
Daglig kontakt med næringslivet Kurs, konferanser, seminar og temadager (Inkludering i praksis, Sees i Morgen ++) Regionale Frokostnettverk for næringslivet Samarbeid med interesseorganisasjoner Samarbeid med Høgskolene Samarbeid med student- og elevbedrifter Arbeidslivscoach, Fagnettverk for inkludering Hjemmeside 7

8 IA-virksomhetenes arbeidsmål
Virksomhetene skal sette seg aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet for egne medarbeidere med redusert arbeidsevne for å forebygge overgang fra arbeid til uføreytelser. Virksomhetene skal samarbeide med NAV og sette aktivitetsmål ift hvordan de kan stille sin IA-kompetanse og sine muligheter til disposisjon for IA-plasser for personer uten arbeidsforhold.

9 Virksomhetenes tiltak
Kompetanseheving (kunnskap om målgruppen og nedsatt funksjonsevne, virkemidler, lovverk, tilretteleggingsmuligheter) Holdningsskapende arbeid IA-plasser/praksisplasser Universell utforming av arbeidsplass Inkluderende rekruttering Forebygging, helsefremmede fokus. DIALOG! 9

10 Suksesskriterier for god inkludering
DIALOG ENGASJEMENT og FORANKRING Kunnskap og bevisstgjøring om inkludering, åpenhet og mangfold. Forebyggende arbeid / helsefremmende arbeidsplasser. Bruke støttespillerne Tørre å ta en sjans, tenke alternativt, gi noen en mulighet. Investering i tilrettelegging - gir gevinster på sikt. Kunnskap om NAVs virkemidler og tiltak. Gjøre seg attraktiv for ett mangfold av arbeidstakere. Det kan bli et konkurransefortrinn! 10

11 Arbeidslivscoach – ein rettleiar i inkludering
bilete Før og underveis i rekrutteringsprosessen Kunnskap og informasjon om tilrettelegging Hvem gjør hva i NAV og andre gode hjelpere Krevende enkeltsaker Kunnskap og kompetanse om hvordan en får en inkluderende arbeidsplass 11

12 Den ekstra gode kollegaen – mentoren
Ofte er det mest utfordrande for den unge å finne seg til rette i arbeidsmiljøet «Kvar skal eg sitje på pauserommet?» Bilete: Unge med funksjonshemming Mentorordninga gjer at ein kan kjøpe fri tid for ein medarbeidar som kan følgje opp den nytilsette. 12

13 Oversikt over NAV sine virkemiddel og tiltak
AMO opplæring Arbeid med bistand  Arbeidslivscoach Arbeidsplassvurdering Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Avklaring av kortere varighet  Avklaring i ordinær virksomhet Avklaring i skjermet virksomhet  Bedriftsintern opplæring Fadder/praktisk hjelp Friskmelding til arbeidsformidling Funksjonsassistent  Funksjonsvurdering i attføringsbedrift Garantibevis Gradert sykemelding Hjelpemidler og ombygging på arbeidsplass Honorar til bedriftshelsetjeneste (forbeholdt IA- virksomheter) IA-plass Jobbklubb Kjøp av behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser Kjøp av individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering Lese- og sekretærhjelp Mentor Midlertidig sysselsettings-tiltak/vikarplass Mobilitetsfremmende stønad  Reisetilskudd som alternativ til sykepenger/rehabiliteringspenger Tidsbestemt lønnstilskudd  Tidsubestemt lønnstilskudd Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Tilretteleggingsgaranti Tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IA-virksomheter) Tolk på arbeidsplass Transport til arbeid og utdanningsreiser Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langsvarig eller kronisk sykdom Unntak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykdom Utdanning for yrkeshemmede Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet

14 Samarbeidspartnere i inkluderingsarbeidet
NAV (NAV-veileder, NAV Arbeidslivssenter, NAV Hjelpemiddelsentral, Arbeidslivscoach, Markedskoordinator) Tillitsvalgte og verneombud Attføringsbedrifter (Brisk, Furene) Frivillige organisasjoner Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Bedriftshelsetjenesten Legene Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene Arbeidstilsynet Nettverk for IA-bedrifter. 14

15 Til inspirasjon og selvhjelp
mangfoldsportalen.no jobbaktiv.no jobbressurs.no nav.no inkluderende.no idebanken.org jobbforhelsa.no 15


Laste ned ppt "v/ Olav Elling Gausdal, May Kristin Brekke og Linda Myrset"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google