Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ferjefrie stamvegar/riksvegar gjennom fylket Ferdige og mulige samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal etter tusenårsskiftet Lage Lyche.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ferjefrie stamvegar/riksvegar gjennom fylket Ferdige og mulige samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal etter tusenårsskiftet Lage Lyche."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.mrfylke.no 1 Ferjefrie stamvegar/riksvegar gjennom fylket Ferdige og mulige samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal etter tusenårsskiftet Lage Lyche Samferdselsavdelinga Møre og Romsdal fylke

2 www.mrfylke.no 2 Imarsundsprosjektet  Vegdirektoratet godkjente hovedplan for prosjektet i mars 1995  Bompengeselskapet Imarfinans stiftet i 1996  September 2003 vedtak kommunesammenslåing Aure og Tustna  Juni 2004 Stortinget godkjente utbyggingen og finansieringen av Imarsundsambandet  Anbudsutlysning på byggearbeid januar 2005 men anbudsåpning mars 2005, viste betydelig økte kostnader i forhold til kostnadsoverslaget.  Revidert kostnadsoverslag ble godkjent i revidert nasjonalbudsjett juni 2005 og endelig klarsignal var dermed gitt.  Åpning januar 2007 – Totalkostnad 290 mill kroner

3 www.mrfylke.no 3 Imarsundprosjektet - finansiering

4 www.mrfylke.no 4 Atlanterhavstunnelen  Første hovedplan i 1988  1991 gav Vegdirektoratet dispensasjon for kravet om konsekvensutredning  Reguleringsplanarbeidet startet i 2000, og reguleringsplan ble godkjent i Kristiansund kommune i juni 2002 og i Averøy kommune i september 2003  Bompengeproposisjon vedtatt høst 2005  Oppstart anleggsarbeid august 2006  Forventet åpning vinteren 2008/2009  Totalkostnad 635 mill 2005 kr

5 www.mrfylke.no 5 Atlanterhavstunnelen - Finansiering

6 www.mrfylke.no 6 Eiksundsambandet  Eiksundsambandet AS stiftet i 1978  Hovedplaner i 1986 og 1992 (oppdatering)  Hovedplan med ny linjeføring godkjent i 1997  Bompengeproposisjon godkjent av Stortinget februar 2000  Byggestart februar 2003  Beregnet åpning februar 2008  Totalkostnad 813 mill 2003 kr

7 www.mrfylke.no 7 Eiksundsambandet – Finansiering

8 www.mrfylke.no 8 Nordøyvegen  Nordøyvegen AS ble stiftet i 1987  Konsekvensutredning godkjent av Vegdirektoratet i 2003 og kommunedelplan for prosjektet er gjennomført  Fylkestinget vedtok i april 2005 å prioritere prosjektet gjennom Nasjonal transportplan 2006-2015  Reguleringsplan for Nordøyvegen ligg inne i planprogrammet for Statens Vegvesen for perioden 2009-2011.  I Vegvesenets NTP h-program ligger det inne antatt byggestart i 2013 og antatt åpning av vegen i 2016.  Anslått totalkostnad: 1.380 mill kroner

9 www.mrfylke.no 9 Nordøyvegen -finansieringsplan

10 www.mrfylke.no 10 Langfjordtunnelen  I 2003 ble selskapet Langfjordtunnelen AS stiftet  Det jobbes for tiden med kommunedelplaner og reguleringsplaner. Før endelige planforslag og finansierings plan blir utarbeidet har man gjennomført seismikk i 2006 og skal gjennomføre kjerneboringer i 2007  Langfjordtunnelen AS har ambisjoner om at det skal legges frem en Stortingsproposisjon for prosjektet innen 2007. Dette krever godkjent reguleringsplan og prosjektet må være fullfinansiert.  Da Langfjordtunnelen må gjennom KS1 blir det trolig ikke byggestart før etter 2010  Foreløpige beregninger tyder på at prosjektet kan gjennomføres uten å bruke ordinære statlige riksvegbevilgninger.  Foreløpig kostnadsoverslag er på 810 mill kroner

11 www.mrfylke.no 11 Todalsfjordprosjektet  Fergefritt samband mellom Sunndal og Surnadal kommuner. Avløser ferja Kvanne- Rykkjem  Prosjektet er prioritert etter Nordøyvegen og det er derfor lite trolig at prosjektet blir fullført før tidligst 2020 (Statens vegvesens NTP handlingsprogram 2006-2009)  Anslått kostnad 520 mill kroner der 165 mill kroner finansiert med bompenger og 355 mill kroner finansiert med statlige bevilgninger.  Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet i 2006  Sunndal og Surnadal kommuner jobber i disse dager med kommunedelplaner for prosjektet. Kommunene jobber for utbygging innen 2015  Det må trolig gjennomføres KS1 for prosjektet

12 www.mrfylke.no 12 Ferjefri stamveg i Møre og Romsdal - frå gode enkeltprosjekt til ein samla regionalpolitisk strategi Ferjefri stamveg: visjonen Utgangspunktet er ikkje å produsere nye enkeltprosjekt, men å sjå på heilskapen i dei som alt er presenterte

13 www.mrfylke.no 13 Ferjefri stamveg - bakgrunn Ny fylkesplan for Møre og Romsdal -fokus på bu- og arbeidsmarknadsregionar – bulyst Arbeide for å auke dei statlege løyvingane til samferdselsføremål -betre dokumentasjon av framtidig nytte – heilskap og samanhengar -større fokus på tenkinga omkring alternativ finansiering (eige prosjekt) Nasjonal Transportplan 2010-2019 -m.a. innspel til stamvegutgreiingane i desember 2006 Transportplan Vestlandet -tiltak for å knyte Vestlandet betre saman

14 www.mrfylke.no 14 Ferjefri E39 Gjennom Møre og Romsdal Arb.gruppe sør Arb.gruppe midt Arb.gruppe nord

15 www.mrfylke.no 15 Ferjefri stamveg - organisering

16 www.mrfylke.no 16 Ferjefri stamveg – oppdrag arbeidsgruppene Arbeidsgruppene skal: -beskrive dagens stamvegnett innanfor sine delområde -føreslå alternative måtar å få til ferjefri E-39 på -om mogleg prioritere mellom alternativa Førebelse ”føringar”: -utgangspunkt i dagens stamveg, fokus på prioriterte prosjekt i NTP (dvs Kvivsvegen og Renndalen – Staurset) -fjordkryssingane skal bidra til å redusere reisetida mellom byane i fylket -vurdere gjennomføringsrealisme knytt til økonomi, miljø og teknologi Fylket og Statens vegvesen må bistå arbeidsgruppene med utgreiingskompetanse og kapasitet, evt også finansiere kjøp av eksterne utgreiingar der det er nødvendig

17 www.mrfylke.no 17 Ferjefri stamveg - framdriftsplan

18 www.mrfylke.no 18 Fjordkryssing Sunnmøre Dagens stamvei inkl Kvivsvegen Hareid fastlandssamband Storfjordsambandet Fløsambandet Festøy-Solavågen/Storfjord Eiksundsambandet samt dagens veg fram til Hareid

19 www.mrfylke.no 19 Fjordkryssing Romsdal Molde 7 3 1 5c 5.2 2.2 6 5 4 2 5b5a 5.2 5.1 2.1 2.3 Dagens stamvei Møreaksen - Drynaalternativet Møreaksen - Midsundalternativet Tautraalternativet 5.1 Tunnelalternativet 5.2 Brualternativet 5.2 Fase 1 ferge 5a Ørskogsfjellet 5b Solnørdalen 5c Stette Innkortet ferjestrekning Sekkfast 2.1 Fergealternativet 2.2 Tunnelalternativet 2.3 Hjelvik – Skåla Langfjordtunnelen

20 www.mrfylke.no 20 Fjordkryssing Nordmøre Dagens stamvei Ferjefri kryssing av Halsafjorden m/ armer til Frei og Tustna Innkorting av ferjesamb over Halsafjorden Ferjefri veg over Talgsjøen


Laste ned ppt "1 Ferjefrie stamvegar/riksvegar gjennom fylket Ferdige og mulige samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal etter tusenårsskiftet Lage Lyche."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google