Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP og RTP - grensesnitt og samspill Alf Daniel Moen fylkesrådsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP og RTP - grensesnitt og samspill Alf Daniel Moen fylkesrådsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP og RTP - grensesnitt og samspill Alf Daniel Moen fylkesrådsleder

2 FORVALTNINGSREFORMEN Klar økning i ambisjoner sammen- lignet med når staten var vegeier Kortere avstand mellom vegbruker og vegeier Vegene viktig for regional utvikling, ta hele fylket i bruk Fokus både på drift, vedlikehold og investeringer

3 REGIONAL UTVIKLING Det økte ansvaret gir fylkeskommunen større handlingsrom som regional utviklingsaktør Se all planlegging i sammenheng, og prioritere basert på lokalkunnskap Betrakte infrastruktur og kollektivtilbud i sammenheng Parlamentarismen bidrar til effektivitet

4 RAMMEBETINGELSER Svært store investeringsbehov, etterslep vedlikehold Kraftig budsjettøkning, lånefinansiering Økt antall km, men enda større økning i trafikkmengde Utfordringer innenfor trafikksikkerhet Økte ambisjoner stiller store krav til Statens vegvesen

5 ORGANISERING Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge - et formelt politisk samarbeidsorgan i forbindelse med NTP-arbeidet Representanter fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (alle fylkene i SVV Region midt) Forumet ble etablert i forbindelse med utarbeidelsen av NTP 2010-2019, og vil også fungere som det regionale kontaktutvalget i arbeidet med NTP 2014- 2023 Forumet har også vært sentralt i arbeidet med Regional transportplan for Midt Norge (RTP)

6 REGIONAL TRANSPORTPLAN RTP omfatter også fylkeskommunal infrastruktur, mens hovedfokuset i NTP er statlig infrastruktur Kollektivtilbudet og samspillet mellom transportformene er sentralt i RTP RTP kan ivareta flere funksjoner: grunnlag for innspill og prioriteringer i NTP-arbeidet bidra til koordinering og samspill mellom de deltagende fylkeskommunene for fylkeskommunal infrastruktur og kollektivtilbud gi grunnlag for de interne prioriteringene innen den enkelte fylkeskommune (som ”samferdselsplan”) Felles Regional transportplan (RTP) for Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner gir grunnlag for helhetlige prioriteringer innen transport for å fremme regional utvikling

7 FYLKESVEGPLAN

8 PLANPROSESS FV-PLAN HendelseKommentar Dialogmøter kommuneneRegistrere forslag og prioriteringer Strateginotat i FylkestingetFøringer for utarbeidelse av forslag til plan/handlingsprogram Høring kommuner m.fl.Innspill til planforslag/handlingsprogram Vedtak i FylkestingetPrioritering av prosjekter Årlige budsjettvedtak i FylkestingetBudsjettvedtak for drift/vedlikehold og investering påfølgende år

9 TEMA FYLKESVEGPLAN Hovedinnholdet i planen fra Handlingsprogram 2010- 2013 (2019) nye fylkesveger og Fylkesvegplan 2010- 2013 for Nord-Trøndelag (”gamle” fylkesveger) Ikke ny prioriteringsdiskusjon, vedtatte prioriteringer 2010-2013 videreføres. Hovedtema i planarbeidet: –Funksjonsinndeling av fylkesvegnettet –Ansvar for gang og sykkelveger, investering og drift –Rammeplan avkjørsler –Byggegrenser –Skilting –Fergekaier –Ferister –Aksellastbegrensninger –Veglys –Driftskontrakter

10 REGIONAL PLAN Regional transportplan (RTP) har status som regional plan, og blir dermed bestemmende på de områder fylkeskommunen har myndighet og forvaltningsansvar RTP inngår i regional planstrategi som er på høring Planarbeidet med felles fylkesvegplan har også fulgt bestemmelsene i Pbl for å oppnå medvirkning og involvering

11 SAMSPILL Sammenheng mellom hovedforbindelser og øvrige forbindelser, knutepunktutvikling Betrakte sammenhenger, transportformer, infrastruktur & kollektivtilbud Involvere kommunene Arbeidet med RTP styrker dialogen mellom regionene og sentralt nivå Gjensidig nytte av datagrunnlag og trafikkanalyser

12 GJENSIDIG NYTTE Utredningsfasen i NTP er nyttig for arbeid med regional transportplan (RTP) RTP bidrar med grunnlag til plan- fasen i NTP Behov for økt vektlegging av regional utvikling i NTP-arbeidet Knutepunktsutvikling er avgjørende for å utvikle helhetlige transport- løsninger


Laste ned ppt "NTP og RTP - grensesnitt og samspill Alf Daniel Moen fylkesrådsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google