Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesenteret i Trondheim Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Møre og Romsdal 5. og 6. november 2014 v/Hanne Nordby, Kompetansesenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesenteret i Trondheim Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Møre og Romsdal 5. og 6. november 2014 v/Hanne Nordby, Kompetansesenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesenteret i Trondheim Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Møre og Romsdal 5. og 6. november 2014 v/Hanne Nordby, Kompetansesenteret i Trondheim

2 Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt?

3  Kommunesammenslåing ?  Kommunalt samarbeid ? Eksempel: * Kommunelovens§ 27 * Vertskommuner * IKS * AS

4 Kompetansesenteret i Trondheim Tillitsvalgtes rolle Forpliktet til å følge Fagforbundets politiske vedtak  Alle nivåer- lokalt = fagforening - fylket = vedtektsfestet - sentralt = vedtekstfestet

5 Kompetansesenteret i Trondheim Tillitsvalgtes mandat Landsmøte –Prinsipp- og handlingsprogrammet –Vedtekter (Strategiplan i landsmøteperioden) –Hvem har fattet disse vedtak?

6 Kompetansesenteret i Trondheim Tillitsvalgtes mandat forts. Lov- og avtaleverk –Hovedavtalen –Hovedtariffavtalen –Aktuelle lover (kommuneloven, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven)

7 Kompetansesenteret i Trondheim Tre typer tillitsvalgt  Tillitsvalgt i henhold til vedtektene organisasjonstillitsvalgte  Tillitsvalgt i henhold til Hovedavtalen arbeidsplass- og hovedtillitsvalgt  Tillitsvalgt i henhold til Arbeidsmiljø- loven virksomheten/arbeidsplassen

8 Kompetansesenteret i Trondheim Organisasjonstillitsvalgt Fagforeningen  Årsmøte  Styret  Seksjoner

9 Kompetansesenteret i Trondheim Tillitsvalgt Hovedavtalen  Hovedtillitsvalgt  Tillitsvalgt  Partssammensatte utvalg eksempelvis arbeidsmiljøutvalget, administrasjons- utvalget (prosjektgrupper, ad hoc- utvalg etc.) Husk forholdstallprinsippet!

10 Kompetansesenteret i Trondheim Verneombud Arbeidsmiljøloven  for hvem?  utpekt av Fagforbundet = forbundets holdninger/politikk?

11 Kompetansesenteret i Trondheim Tillitsvalgtes oppgaver Sørge for gode prosesser Medvirkning Bygge allianser lokalt

12 Kompetansesenteret i Trondheim Fagforeningen Styret gjennomføre fagforeningens oppgaver ansvarlig for tillitsvalgtsordningene påse og legge til rette for at tillitsvalgt jobber i tråd med forbundets vedtak og strategier strategier for hvem gjør hva, når osv. rutiner for samarbeid og fordeling av oppgaver

13 Kompetansesenteret i Trondheim Hvem gjør hva – oppgavefordeling Hvem gjør hva – oppgavefordeling Fagforeningen - politisk arbeid/fagligpolitisk samarbeid/påvirkning Vernetjenesten – gjennom deltagelse i prosessene se til at ansatte sikres forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Hjemmel = Arbeidsmiljøloven Hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt – medbestemmelse, medvirkning, ivareta og trygge ansatte i prosessene HVORDAN?

14 Kompetansesenteret i Trondheim Hovedavtalens bestemmelser Formål Hovedavtalen er inngått for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag og sikre gode prosesser. Gi arbeidstakerne reell innflytelse på organiseringen Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøfting skal ivaretas uansett hvilket nivå beslutninger tas

15 Kompetansesenteret i Trondheim Hovedavtalerevisjon Deler av avsnitt 4 i formålet er tatt ut, endret og forsterket med ny §1-4-3 i del B. Hovedavtalens bestemmelser forts.

16 Kompetansesenteret i Trondheim Hovedavtalen del B §1 - formål, samarbeid og medbestemmelse §1-1Formål Utvikle kommunesektoren, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. §1-2 Samarbeid Tillitsvalgtes representanter for sine medlemmer Likverdig parter - rett og plikt til å skape et godt samarbeid Tillitsvalgtsforholdene skal legges tilrette

17 Kompetansesenteret i Trondheim §1-3 Former for medbestemmelse Utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg. Ved administrative spørsmål skal partene være representert. §1-4-1Omorganisering Arbeidsgiver skal tidligst mulig informere, drøfte og ta de berørte parter med på råd: omorganisering, rasjonalisering etc.

18 Kompetansesenteret i Trondheim Hovedavtalen del B §1-4-3 NY §1-4-3 Kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid Dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, skal de berørte lokale parter tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan de ansattes medbestemmelse skal ivaretas.

19 Kompetansesenteret i Trondheim Hovedavtalen del B § 3-1 C Arbeidsgivers plikter: Informere, drøfte og ta tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne. Ansattes behov for trygget skal ivaretas gjennom åpne prosesser.

20 Kompetansesenteret i Trondheim Hvordan få dette til? TV ordningen? Frikjøpsordningen? Fordeling av oppgaver: hovedtillitsvalgt, tillitsvalgt, hovedvernombud, verneombud, fagforeningsstyret og seksjoner Representasjon i arbeidsgruppe//samarbeids- organer Påse at Hovedavtalens bestemmelser følges

21 Kompetansesenteret i Trondheim Ressurser Kompetanse Samhandlingsreformen – kan vi dra nytte av erfaringer her – intensjonsavtalen om representasjon?

22 Kompetansesenteret i Trondheim Tvistebestemmelser Hovedavtalen del A §7 Rettstvister

23 Kompetansesenteret i Trondheim Hva skjer med ansatte ved en eventuell sammenslåing? Nedbemanning? Ny arbeidsgiver? Nye oppgaver? Virksomhetsoverdragelse? Bra? Dårlig? Utviklende / fremtidsrettet? Motstykke til privatisering?

24 Kompetansesenteret i Trondheim Fagforbundet Fagforeningsstruktur? Tillitsvalgtsordningen?

25 Kompetansesenteret i Trondheim Utsagn / påstander Reformvennlig tillitsvalgt Privatiseringsvennlig tillitsvalgt Politisk arbeid svekket og tillitsvalgtes engasjement vesentlig dårligere

26 Kompetansesenteret i Trondheim Hva nå? Er vi klare til å møte utfordringene og eventuelle omstillinger fremover?

27 Kompetansesenteret i Trondheim Fokus fremover Sikre deltagelse i prosesser Fagforbundets tillitsvalgte i arbeidsgrupper Sikre arbeidsplasser Sikre lønns- og arbeidsvilkår Informasjon og dialog med medlemmene Delta i debattene

28 Kompetansesenteret i Trondheim Hva er midlertidig ansettelse? Arbeid av forbigående karakter. Arbeid begrenset til et bestemt tidsrom eller et bestemt stykke arbeid. Midlertidig ansettelse må begrunnes særskilt. Fast ansettelse er hovedregelen.

29 Kompetansesenteret i Trondheim Hovedvilkår for midlertidig ansettelse Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) a at arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten Ikke kumulative vilkår, - men presisering, - endret i 2005 loven, motvirke innskrenkninger av fast ansatte Sesongmessige svingninger Budsjettmessige forhold Omorganisering

30 Kompetansesenteret i Trondheim Tidspunktet for vurderingen Avtaleinngåelsen Tilkallingsvikariater?

31 Kompetansesenteret i Trondheim Arbeidsmiljølovens §14-9 (5) (5) ….Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.

32 Kompetansesenteret i Trondheim Arbeidsmiljølovens §14-9 (5) De som har gått ekstravakter i mer enn 4 år. Få tak i dokumentasjon – timelister, lønnslipper og lignende. Beregn gjennomsnittlig stillingsstørrelse i løpet av de 4 årene.

33 Kompetansesenteret i Trondheim Arbeidsmiljølovens §14-9 (5) Send en generell søknad til arbeidsgiver med henvisning til loven. Ved negativt svar på henvendelsen - få en juridisk vurdering av saken. Ta kontakt med Kompetansesenteret i Trondheim.

34 Kompetansesenteret i Trondheim Ny Arbeidsmiljølov §14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

35 Kompetansesenteret i Trondheim Ny Arbeidsmiljølov forts. §14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2

36 Kompetansesenteret i Trondheim Ny Arbeidsmiljølov forts. § 14-4 b. Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Dersom retten kommer til at en deltidsansatt har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter bestemmelsen i § 14-4 a, skal retten etter påstand fra den deltidsansatte avsi dom for ansettelse i slik stilling. (2) Ved brudd på bestemmelsen om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter § 14-4 a kan arbeidstaker kreve erstatning.

37 Kompetansesenteret i Trondheim Arbeidsmiljøloven og ekstraarbeid Loven trådte i kraft fra 01.01.2014 Bestemmelsen får virkning fra 01.01.2015 Arbeidsmiljølovens § 14-9 gjelder fortsatt og er som før……


Laste ned ppt "Kompetansesenteret i Trondheim Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Møre og Romsdal 5. og 6. november 2014 v/Hanne Nordby, Kompetansesenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google