Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgtes medvirkning i budsjettarbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgtes medvirkning i budsjettarbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgtes medvirkning i budsjettarbeidet
Skal reflektere felles ansvar for å håndtere de utfordringer som ligger i budsjettet 1

2 Status budsjett 2015 Budsjettarbeidet pågår
Strammere rammer og vanskeligere for sykehuset i 2015 Må effektivisere driften mer enn tidligere forventet Det legges opp til en aktivitetsvekst uten økte midler til bemanning Mindre til investeringer i IKT, bygg og MTU enn behov Endelig budsjett skal behandles i styret 18. desember

3 Budsjettprosessen Arbeidsgivers plikter
HA §30,§31 drøftingsplikt Forhold rundt virksomhetens ordinære drift og omlegging av driften AML Kap. 8 – informere om og drøfte forhold som har betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold HA §29 - Ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid HA § 29 - Forholdene må legges til rette slik at den tillitsvalgte kan få reell innflytelse - Fremme forståelse for og innsikt i virksomhetens økonomi Grunnlaget for at tillitsvalgte kan bidra Involvering er en plikt, men som de som var tilstede på AMU seminaret på torsdag hørte at forskningen viser at dette også har stor betydning for opplevelse av utbrenthet hos ansatte, og enhver god leder vil derfor se til de ansatte opplever medbestemmelse. - Felles budsjettkurs? 3

4 Budsjettprosessen Tillitsvalgtes plikter
HA §28 ”Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med på å skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomhetene, et god fungerende arbeidsmiljø, og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte HA §29 -Ta intiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid AML § 2-3 – Ansatte skal medvirke ved utforming av tiltak, gjennomføring og oppfølging for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

5 Hvorfor involvere tillitsvalgte?
Medvirkningen skal sikre de ansattes rett til å påvirke sin egen arbeidssituasjon - utøves gjennom tillitsvalgte TV er ressurs med god innsikt og forståelse for det som skjer på arbeidsplassen TV kan bidra til å synliggjøre konsekvenser av tiltak, prioritere, finne gode løsninger osv. TV bidra til viktig forankring av tiltak og skape oppslutning om beslutninger - Godt forankrede tiltak er lettere å gjennomføre Skal man få gjennomført budsjettiltak, er det avgjørende at dette er forankret hos de ansatte. Har tillitsvalgte et eierforhold eller forståelse for tiltakene, vil det være lettere å gjennomføre 5

6 Vurdering av budsjettiltak
Helselovgivningens krav om forsvarlig pasientbehandling Arbeidsmiljølovens krav om et forsvarlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø for de ansatte - Helsepersonelloven gir plikt til å si ifra om uforsvarlige forhold - Arbeidsmiljøloven gir rett til å si ifra om uforsvarlige forhold Dette er hva vi lærer tillitsvalgte å vurdere? Dette må henge sammen 6

7 Sentrale spørsmål til budsjettet
Er budsjettet tilpasset aktiviteten? Har vi den bemanningen/kompetansen det er behov for og brukes denne riktig? Forholdet mellom vikar/overtidskostnader og faste ansatte Er det rom for faglige oppdatering og utvikling? Er det rom for nødvendige investeringer og andre tiltak? Hvilke budsjettmessige konsekvenser fører avdelingens prioriteringer og strategier til? Er det forhold som har kommet opp i vernerunde, MU eller lignende som det må settes av penger til?

8 Tall gir makt …. LIS – aktivitetstall, belleggstall, bruk av vikarer, innleie m.m. GAT rapporter Avviksmeldinger – be om innsyn Sykefraværstall

9 Hvordan få til en god budsjettprosess? NSFs forventninger
Involvering helt ned i organisasjonen Det må legges til rette for at tillitsvalgte får tilstrekkelig opplæring, god informasjon og tid til å sette seg inn i og forankre budsjettet Forslag til budsjettiltakene må presenteres på en enkelt og forståelig måte Budsjettet skal risiko- og konsekvensvurderes TV må oppleve reell medvirkning -rom for endringer i budsjettet Gjensidig tillit og respekt Det skal skrives referat fra de lokale møtene – begge parters synspunkt skal fremkomme Det er på avdelings, seksjons og enhetsnivå vi har de største utfordringene med medvirkning Det er ofte på dette nivået de gode, bærekraftige tiltakene finnes For at tv skal kunne være en god samarbeidspartner, må det legges til rette Når det skal legges til rette og beregnes tilstrekkelig med tid må man ta hensyn til at den ansatte jobber turnus Gjensidig tillit og respekt, felles forståelse for at samarbeid handler om å finne løsninger, ikke å ta hverandre, Budsjettenkning bør ikke være en 1 x pr. år hendelse - bør ligge i bakhodet ved ethvert samarbeidsmøte mellom tillitsvalgte og leder 9

10 Forts. Hvordan få til en god budsjettprosess ?
Regnskap/budsjettiltak bør være jevnlig tema i møter mellom tillitsvalgte og leder, ikke 1 x pr. år hendelse Behov for tiltak som har økonomisk konsekvens og som kommer opp i løpet av året må tas med inn i budsjettarbeidet, Eks. gjennom avvikssystemet, handlingsplaner, tavlemøter Felles forståelse for at økonomi ikke overstyrer lov- og avtaleverk, eks. krav til forsvarlig arbeidsmiljø og pasientbehandling Felles forståelse for at tillitsvalgte ikke har ansvar for at det legges frem et budsjett i balanse

11 Fra budsjettskriv sendt til klinikkene
God involvering og behandling av budsjett med tillitsvalgte er en forutsetning for å lykkes Tillitsvalgte på alle nivå skal involveres Tillitsvalgte og verneombud skal involveres i gjennomføringen av risiko- og konsekvensvurderingene for budsjettet (pasientbehandling, ansatte, forskning, arbeidsmiljø m.v. i foretaket). De tillitsvalgte skal gis tid til å sette seg inn sakene og foreta undersøkelser. Saksliste og dokumenter skal derfor sendes ut i god tid og senest 5 virkedager før møtene skal avholdes Møtene skal referatføres og følge drøftingssaken i klinikken

12 Fra budsjettskriv HSØ ”Foretaket er bedt om å legge et realistisk nivå for sykefravær, overtid og innleie”

13 Erfaringer samarbeid budsjett
Er dere med? Opplever dere reell innflytelse?


Laste ned ppt "Tillitsvalgtes medvirkning i budsjettarbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google