Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midlertidige ansettelser i usikre tider

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midlertidige ansettelser i usikre tider"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midlertidige ansettelser i usikre tider
Utviklingstrekk siste 10 år for bemanningsbyrå Hvilke muligheter har bedriften for å benytte seg av midlertidig innleie Utfordringer/erfaringer ved innleie av arbeidskraft

2 Før juli 2001 Før 2001 hadde vikarbyråer begrensede markedsmuligheter da innleie av faglært ikke var lovlig. Tillatt, offentlig, administrative stillinger, og lager/logistikk (ikke sjåfører) Nasjonal rekruttering av medarbeidere Mange av de utleide vikarene var ofte yngre, og gjerne i en studiesituasjon, eller kvinner med ønske om midlertidig arbeid grunnet familiesituasjon Noen vikarbyråer kombinerte utleie av vikarer med fast ansettelser for sine kunder.

3 Siste års utvikling innen bemanningsbransjen
Etter juli 2001 og fremover Bemanningsbyråer uten begrensninger knyttet til personell for utleie. Internasjonalisering av arbeidskraft Allsidige medarbeider databaser med hensyn til kjønn, utdannelse og alder Bemanningsbyråene fortsetter å være viktige aktører innen fast ansettelse av medarbeidere for kunder

4 Hva kjennetegner bransjen idag
Tradisjonelle vikarbyråer er blitt bemanningsbyråer Bemanner alle yrker og bransjer. Leier ut fra ufaglært til faglært arbeidskraft og bidrar til et mer fleksibelt arbeidsmarked Mange nye tilbydere av bemanningstjenestene Internasjonalisering av tilbydere Sterk utvikling i import av arbeidskraft Bemanningsbyråene er en stor aktør for fast ansettelse av medarbeidere for norsk næringsliv En lydhør bransje – stor grad av vilje til å yte tjenester for å løse bedrifters bemanningsbehov En kundevennlig verktøykasse, egnet for opp- og nedgangstider..

5 Bemanningsbyråenes verktøykasse
Områder: Utleie av arbeidskraft Outsourcing Omstilling og nedbemanning Deler av en fast ansettelses prosess Fast ansettelse

6 Hvilke muligheter har bedrifter ved å benytte seg av innleid arbeidskraft?

7 Arbeidsmiljøloven §14-9 Arbeidsmiljøloven § 14-9
(1)Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c) for praksisarbeid d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

8 Arbeidsmiljøloven §14-9 Arbeidsmiljøloven § 14-9
(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd bokstav d. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt. (5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd bokstav c, d og e.

9 Arbeidsmiljøloven §14-11 § Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse (1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 eller 14-10, skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. (2) Ved brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 eller kan arbeidstakeren kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med § andre ledd.

10 Arbeidsmiljøloven §14-12 § Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd. (2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. (3) Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i § 14-9 femte ledd, andre og tredje punktum tilsvarende. (4) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det. Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (i kraft 1 jan 2006).

11 Arbeidsmiljøloven §14-14 § Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker (1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i § skal retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra innleier, bestemme at den innleide arbeidstakeren ikke har et fast arbeidsforhold dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at dette vil være åpenbart urimelig. (2) Ved brudd på bestemmelsene i § kan den innleide arbeidstaker kreve erstatning fra innleier. Erstatningen fastsettes i samsvar med § andre ledd.

12 Utfordringer ved innleie
Hva kan ha betydning ved innleie av arbeidskraft: Er man tariffbundet? Er bedriften stor eller liten? Er stillingen/arbeidsplassen komplisert eller enkel? Stilles det krav til faglært arbeidskraft, eller ikke? Er utleier registrert i arbeidstilsynets register? Sosial dumping og kobling til bemanningsbransjen Viktig med gjennomtenkte midlertidige ansettelses


Laste ned ppt "Midlertidige ansettelser i usikre tider"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google