Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medbestemmelse på arbeidsplassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medbestemmelse på arbeidsplassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medbestemmelse på arbeidsplassen
Modul 1

2 Ulike tariffavtaler…. Hovedtariffavtalen: Hovedavtalen:
Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene ved de tillitsvalgte

3 Hovedavtalen En avtale mellom partene i arbeidslivet som regulerer samarbeid og medbestemmelse Medbestemmelse er avtalefestet og gjelder både på arbeidsplassnivå, kommunenivå Avtalen omfatter bare de som er organisert. Men når beslutning er fattet, gjelder det alle ansatte.

4 Medbestemmelse og demokrati
Medbestemmelse for arbeidstakeren er en demokratisk rettighet. Medbestemmelse er en fundamental rettighet i demokratiske samfunn og er lovfestet i Norge gjennom grunnlov og lov om arbeidsmiljø Medbestemmelse er ikke ”noe spesielt for Utdanningsforbundet”, men en innarbeidet del av arbeidslivet Når arbeidstakere organiserer seg, blir medbestemmelse satt i system og ivaretatt av fagforeningen og tillitsvalgte

5 Ulike tariffområde…….. Kommune (KS) Stat Spekter PBL-A HSH FUS KA
Direkte avtale med Utdanningsforbundet

6 Formålsparagrafen §1 Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra- gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse- til en omsttillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Tjenester av høy kvalitet Trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid Godt arbeidsmiljø Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og deres tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til,

7 Arbeidsgiverpart (§2-1)
–  Kommunestyret, fylkestinget, styret eller den som er delegert slik myndighet. administrasjonssjef/personalsjef o.l –  Den som i arbeidsgivers sted leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter. Styrer, leder

8 Tillitsvalgt Definisjon:
KS § 2-2: Arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen (virksomheten) og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen. PBL-A § 2-1

9 Tillitsvalgtsstruktur
Kommuner/fylkeskommunen: Hovedtillitsvalgt (HT) Felles for alle medlemmene i kommunen Arbeidsplasstillitsvalgt (AT) Organisasjonene har rett til å velge tillitsvalgte i forhold til kommunens organisasjonsstruktur. Private: Tillitsvalgt Ulik struktur hos ulike eiere

10 Gjensidige retter og plikter (§3)
Gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid slik at saker kan løses på en åpen og konstruktiv måte Drøfte spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår Se til at retter og plikter blir fulgt Den tillitsvalgte forplikter medlemmene i organisasjonen sin Prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv Arbeidsgiver må legge arbeidsforholdene til rette for de tillitsvalgte

11 Former for samarbeid Informasjon Drøfting Forhandling Representasjon
Deltakelse i utvalg Deltakelse i ad hoc-grupper som utreder administrative spørsmål (KS § 1-3)

12 Drøftinger Tillitsvalgte har rett og plikt til å drøfte saker som vedkommer, og får konsekvenser for, arbeidsforholdene. Drøftinger gjennomføres i formelle møter. Det føres referat fra møtene som oppbevares fornuftig. Medlemmene informeres om innholdet og konklusjonene i møtene

13 Reelle drøftinger Sakene drøftes på et tidspunkt som gjør medinnflytelse mulig (dvs. så tidlig som mulig) AT får nødvendig innsyn og informasjon AT får mulighet til å forberede seg Saker kan godt være info-saker i ett møte,for så å drøftes senere. Møtet preges av dialog og lytting AT`s synspunkter blir gjenstand for reell vurdering Det føres referat som godkjennes av alle som var tilstede.

14 Innkalling Innkallingen til medbestemmelsesmøte skal komme i god tid slik at AT har mulighet til å forberede seg. På innkallingen skal det stå hvilke saker som skal drøftes og informasjonssaker. Sakspapirer skal ligge ved innkallingen. Begge parter har ansvar for å melde saker

15 Referat Arbeidsgiver skriver kortfattet referat Tid, sted, tilstede
Sakliste Hva det er informert om Hva det er enighet om Ved uenighet: Partene sitt syn når møtet ble avsluttet Eventuelt videre prosedyre

16 Spesielt om tilsetting
Hvem har myndighet til å tilsette på arbeidsgiversiden? Kommunalt tilsettingsreglement Vedtak i eierstyret (privat virksomhet)/ styrer Hvem har myndighet til å være Utdanningsforbundet sin representant i tilsettingssaker? Taushetsplikt

17 Hvem er part? Medbestemmelsemøte er en arena for praktisering av hovedavtalen der AT og rektor er part i saken. I KS-avtalen har alle primærorganisasjoner partsrettigheter. Men de kan også være representert med fellestillitsvalgt. Verneombudet er ikke part i hovedavtalen, men det kan være hensiktsmessig at verneombudet er tilstede i saker som gjelder arbeidsmiljø.

18 Summeoppgave Hva er arbeidsgivers styringsrett?

19 Arbeidsgivers styringsrett
Styring kan hierarkisk rangeres slik: Lover Forskrifter m/veiledninger Sentrale avtaler Lokale avtaler Arbeidsgivers styringsrett kan formuleres slik: ”Styringsretten er arbeidsgivers rett til (etter drøftinger) å avgjøre spørsmål som ikke er avgjort i lov,tariffavtale eller personlige avtaler. Kun de parter som har inngått en avtale, har anledning til å tolke denne. Saken må løftes: til høyere nivå, eller til lokallaget. Ingun sine piler.

20 Hva gjør AT hvis det er stor uenighet med arbeidsgiver?
Vedtak/bruk av styringsrett som bryter med lover,avtaler.. skal løftes til høyere nivå. Ved uenighet i tolkning av avtaler skal det også løftes. Kun partene (på det nivået) som har inngått en avtale har rett til å tolke den. Hvis arbeidsgiver ikke respekterer AT sin rett til medbestemmelse, er det brudd med HA, som er sentralt inngått tariffavtale  Løftes Når en sak løftes er det viktig at det følger med referat som beskriver uenigheten.

21 Rett til fri Tillitsvalgte har rett til tjenestefri (med lønn) for å utføre sine oppgaver. Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede.  Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid.

22 Rett til permisjon v/kurs KS § 3-6 PBL-A § 5.2 b
Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens/forhandlingssammenlutningens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. Den tillitsvalgte har rett og plikt til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommendes yrkesgruppe i kommunen.

23 Rett til permisjon v/kurs – andre avtaleområde
PBL-A Permisjon innvilges for kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Den tillitsvalgte innvilges slik permisjon med lønn. Andre arbeidstakere får slik permisjon med hel eller delvis lønn dersom opplæringen er av betydning for vedkommendes arbeid i virksomheten. Med kurs forstås opplæring som skal gjøre den tillitsvalgte/andre arbeidstakere bedre skikket til å utøve sin funksjon.

24 Til diskusjon Skal tillitsvalgte alltid stå på medlemmets side?
Hvilken rolle har AT i forhold til klubben? Hvem velger temaer, og hvem setter dagsorden? Hva med tunge personalsaker og personalkonflikter? Hva skjer når det er uenighet? Enkeltsaker eller systemjobbing?


Laste ned ppt "Medbestemmelse på arbeidsplassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google