Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMLS BESTEMMELSER FASTE, HELE STILLINGER Kompteansesenter for Østlandet 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMLS BESTEMMELSER FASTE, HELE STILLINGER Kompteansesenter for Østlandet 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 AMLS BESTEMMELSER FASTE, HELE STILLINGER Kompteansesenter for Østlandet 2015

2 Flere bestemmelser 14-3 Fortrinnsrett til utvidet stilling 14-9 (5) 4 årsregelen Konstant behov – utledet av 14-9 + dommer 14-4 a- 1-årsregelen

3 AML § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte Fortrinnsrett til utvidet stilling Kvalifisert- ikke innebære vesentlig ulempe Fortrinnsrett etter § 14-2 ( oppsigelse v. nedbemanning) går foran Tvisteløsningsnemd (§ 17-2) Forståelse jfr. forarb.- skal kunne ta hele stillingen. Ikke KS jfr.vedl.2 HTA

4 § 14-9 Midlertidig tilsetting Hovedregel: skal ansettes fast Unntak: * når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres(14-9 a) * arbeid for en annen(vikariat)(14-9 b) *praksisarbeid, arb.markedstiltak etc. OBS- vakante stillinger

5 Midlertidig tilsetting forts. Etter 1 år- skal ha skriftlig oppsigelse m. 1 mnd. varsel Etter 4 år sammenhengende- fast ansatt Ulovlig midlertidig ansettelse- skal ha fast Vær obs på gjennomsnittlig vikarbehov jfr. eks. ambulansedommen - også innleie Forhandlinger etter AMLs § 17-3

6 AML § 14-9 (5) 4 -årsregelen Sammenhengende 4 år- er å betrakte som fast ansatt Bør likevel fremsettes krav Kreve 17-3 forhandlinger umiddelbart etter avslag/ikke svar ( gjerne i kravbrev) Må kreves mens vedkommende fortsatt står i stilling for å kunne benytte retten til å stå i stilling under prosessen Ingen krav til ledige stillinger Kravet til sammenhengende Krav må dokumenteres!

7 Konstant behov Ulovsfestet prinsipp- stadfestet i flere dommer, bla Granvindommen og Ambulansedommen Vikarer/midlertidig ansatte skal ikke brukes for å dekke et konstant behov Krav og forhandlinger 17-3 Ingen krav til ledige stillinger Må kreves mens man står i stilling Kan brukes på deltidsansatte Krav må dokumenteres- bla virksomhetens vikarbruk over tid

8 AML 14.4.A Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger.

9 FREMME KRAV Tolv måneders perioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav

10 TYPISK SITUASJON Ekstravakter ut over avtalen Jobber ”overtid” i sin deltidsstilling såkalt merarbeid Bestemmelsen gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet. Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt.

11 OMGÅELSE Retten til tilsvarende stilling tilsvarende avtalt arbeidstid skal ikke kunne omgås av at typiske ekstravakter konstrueres som enkeltstående midlertidige ansettelser Det legges til grunn at her vil måtte foretas grenseoppganger i praksis, og at arbeidets varighet og dets karakter av å dekke merarbeidssituasjon fremstår som ekstraarbeid, vil være sentrale momenter i den forbindelsen.

12 KRAV TIL MERARBEID Viss hyppighet Ha et visst omfang Innslag av merarbeid i den løpende driften Merarbeid må nødvendigvis ikke være tilnærmet likt fordelt over hele tolvmåneders-perioden Fremstå som en etablert praksis i den aktuelle referanseperioden

13 TVIST Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak Tvisteløsningsnemnda AML 17.2

14 26.04.2012 Tvisteløsningsnemnda (Aml § 17-2) Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan og er ikke underlagt Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda. Tvistesaker sendes til: Arbeidstilsynet avd ? Tvisteløsningsnemnda Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven.

15 26.04.2012 Følgende opplysninger bør fremkomme i brevet til tvisteløsningsnemnda: Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og stilling Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer Hva tvisten gjelder Hvilket tidsrom søknaden gjelder for Arbeidstakers begrunnelse for søknaden Arbeidsgivers begrunnelse for avslaget Dato for arbeidstakers søknad og arbeidsgivers avslag Om arbeidstaker er fast ansatt Hvilken stillingsprosent arbeidstaker har, og hvor stor stillingsprosent arbeidstaker ønsker  Legg ved kopi av søknad og avslag

16 26.04.2012 Frister Tvister skal fremmes senest fire uker etter at arbeidsgiver har avslått arbeidstakers krav. Avgjørelser Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og innsendt dokumentasjon. Vedtak fattes med alminnelig flertall og begrunnes. Vedtaket er bindende med mindre det overprøves av en domstol. Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform. Det vil si at tvister på de aktuelle områdene ikke kan bringes inn for en alminnelig domstol før de har vært behandlet i nemnda. Det må forventes en saksbehandlingstid på rundt tre måneder. Kilde:http://www.arbeidstilsynet.no

17 KONSEKVENS AV KRAV Den som gjør krav gjeldene etter denne bestemmelsen, må i utgangspunktet akseptere å ta ut hele stillingsutvidelsen som tilsvarer det reelle merarbeidet. Kan ikke kreve noe mer enn full stilling Kan avtales mindre en det reelle kravet

18 GRUNNPREGET I STILLINGEN Ved utvidelse skal grunnpreget i stillingen gjenkjennes. Som arbeidstid og arbeidssted. Er merarbeidet utført på flere plasser må arbeidstakeren akseptere å bli brukt på disse plasser ved utvidelse av stillingen. Må akseptere samme ubekvemhet.

19 MINDRE BEHOV Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er behov for merarbeidet i fremtiden kan arbeidstakeren måtte ta til takke med mindre enn faktisk det man har jobbet. Tvist vedr 14-4 a sendes tvisteløsningsnemnda, før den kan prøves for domstolene.

20 "Oppskrift" utvidelse 1. TV krever stillinger utlyst internt ( utvis skjønn) 2. Påberop fortrinnsrett jfr. AMLs§ 14-3 3. TV- følger opp- gjerne med skriftlig krav 4. Ved uenighet- bruk tvisteløsningsnemnda jfr. § 17-2

21 "Oppskrift" fast ansettelse 1. Skriftlig krav med henvisning til riktig § i AML 2. Ved uenighet- krev forhandling etter § 17- 3. 3. Ved fortsatt uenighet sendes saken til komp.senter for oppfølging evnt. søksmål.


Laste ned ppt "AMLS BESTEMMELSER FASTE, HELE STILLINGER Kompteansesenter for Østlandet 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google