Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Felles forskningsinfrastruktur. 2 Forprosjekt TekMed Hvorfor? –Utviklingen ved DMF de siste fem år Økt laboratorieareal med > 50 % Utstyrsanskaffelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Felles forskningsinfrastruktur. 2 Forprosjekt TekMed Hvorfor? –Utviklingen ved DMF de siste fem år Økt laboratorieareal med > 50 % Utstyrsanskaffelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Felles forskningsinfrastruktur

2 2 Forprosjekt TekMed Hvorfor? –Utviklingen ved DMF de siste fem år Økt laboratorieareal med > 50 % Utstyrsanskaffelser knyttet til fase 1 og 2 i nytt sykehus ca 484 MNOK Økt eksternt finansiert virksomhet med ca 63 %, konkurransen om prosjektmidler skjerpet Økning antall ansatte i tekniske stillinger Krav om strategiske stillingsplaner ved NTNU  Behov for kontroll og strategisk planlegging. Trolig et stort potensial ved DMF til bedre utnyttelse av infrastrukturen.

3 3 Sluttrapport forprosjekt Noen funn: Lite planmessig oppfølgning og system for kompetansekartlegging og kompetanseheving. Mange forslag til mulige kjernefasiliteter, noen innspill knyttet til organisering av disse Man ser potensial for mer samarbeid på tvers. Dagens samarbeid foregår i stor grad ved behov og uten formelle avtaler. Lite tilgjengelig informasjon om utstyr og tilgjengelig kompetanse for bruk av dette. Det benyttes mye ressurser på de ulike enhetene til opplæring innenfor bl.a. basalt laboratoriearbeid. Hensiktsmessig med felles kurs? Det brukes mye ressurser på fellesfunksjoner (bestillingsprosessen samt utfordringer knyttet til manglende serviceavtaler.

4 4 Teknisk metodiske funksjoner Prosjektleder: Hilde Woll Delprosjekt 1: Organisering og drift av laboratoriene ved DMF Delprosjekt 2: Utvikle en database for utstyr og metoder Delprosjekt 3: Personell og organisering

5 5 Mandat Prosjektet skal bidra til optimal utnyttelse av utstyr, areal og kompetanse slik at interaksjonen mellom forskere regionalt/nasjonalt fremmes og vitenskapelig produksjon av høy kvalitet øker. Herunder minimalisere risiko for manglende oversikt over de ressurser som er knyttet til tekniske funksjoner ved fakultetet. Prosjektet skal videre kartlegge den kompetanse som er tilstede blant ansatte i tekniske stillinger for å kunne ivareta og/eller møte det fremtidige behovet og minimalisere sårbarhet.

6 6 Delprosjekt 1 Organisering og drift av laboratorier ved DMF Kjernefasiliteter kan være svaret! Støttes av Forskningsrådet

7 7 Definisjon: Kjernefasilitet (fra prosjektet tekniske metodiske funksjoner, ”TekMed”) En kjernefasilitet skal bidra til å tilgjengeliggjøre avansert vitenskapelig teknologi/utstyr, prøve- og datasamlinger og metoder for forskere regionalt og nasjonalt. Kjernefasilitetene skal drive med forskning og utvikling innen egne fagfelt. I tillegg skal disse ha en servicefunksjon med høyt kvalifisert personell med spesialkompetanse for betjening, vedlikehold og/eller opplæring av brukere.

8 8 Forskningsinfrastruktur – eks. 1 Anvendt klinisk forskning: AKF

9 9 Forskningsinfrastruktur – eks. 2 Mikromatrise

10 10 Hvorfor? Tilgjengelighet Optimal utnyttelse Redusere kostnader i forbindelse med drift Prioritering investeringer Synliggjøre kompetanse Økt vitenskapelig produksjon Konkurranseevne

11 11 Forespørsel ”Kjernefasilitetens” innhold per dags dato og endret ressursbehov ved eventuell etablering (teknologi, metoder, utstyr, brukertilgang) Finansiering (drift, egenbetaling) Organisering (forankring, struktur) Aktivitet/forskningsproduksjon Prinsipper for god laboratoriepraksis

12 12 EnhetKjernefasilitetKommentar IKM/ISBProteomikk og metabolomikk1. Metabolomikk og småmolekylær analyse, 2. Proteomikk og makromolekylær analyse, 3. Bioplex analyse av cytokiner IKM, LBK, ISB Cellulær og molekylær imaging 1. Subcellulær imaging (avansert konfokal og flow cytometry) 2. EM-lab 3. Histologi/anatomi ISMHUNT*1.HUNT Databank 2.HUNT Biobank DMFAKM* IKMAKF* IKMMikromatrisesenteret IKMBioinformatikk

13 13 EnhetKjernefasilitetKommentar ISBTreningslab ISBUltralydlab ISBMR-senteret INMLab. klinisk nevrofysiologi/bevegelse ISBForskningsposten* ISBSimulatorsenteret* ISBFremtidens operasjonsrom* St. Olavs Hospital Regional forskningsbiobank*

14 14 Organisering/faglig ledelse Kjernefasilitetene lokaliseres på instituttnivå Faglig leder: - har høy vitenskapelig kompetanse - rapporterer i administrativ linje - gjennomfører medarbeidersamtale med teknisk personell og koordinator tilknyttet kjernefasiliteten Referansegruppe etableres der alle enheter er representert Faglig leder støttes av en koordinator

15 15 Personell Kjernefasiliteter bør driftes av dedikerte ansatt i tekniske stillinger Ansatte i tekniske stillinger sørger for optimal drift og vedlikehold av utstyr, yter service og assistanse Mulig med utleie av teknisk personell (time/prosent) i en gitt periode

16 16 Tilgang til instrumenter/metoder Alle FoU-brukere gis lik tilgang på like vilkår til instrumenter/metoder Noe utstyr betjenes kun av kjernefasilitetens personale, annet utstyr kan kreve kurs eller individuell opplæring av brukere Leder og koordinator vurderer kjernefasilitetens mulighet og kompetanse for gjennomføring av prosjekter

17 17 Økonomi/prising Basisfinansiering som er underfinansiert Intern prioritering ved utstyrsøknader Like priser innenfor kjernefasiliteten for alle FoU- brukere Medforfatterskap vurderes iht Vancouver-reglene Prisfastsettelse utføres av kjernefasiliteten i samarbeid med DMF/St. Olavs Hospital

18 18 Anbefalinger - Alle kjernefasilitetene etableres - HUNT, AKM, AKF, Forskningsposten, Fremtidens Operasjonsrom og Regional forskningsbiobank anbefales videreført uten endringer i organisasjons- struktur - Organisasjonsstrukturen innføres ved evt. etablering av de øvrige kjernefasilitetene - Kjernefasiliteter som mangler finansiering prioriteres slik at drift sikres etter 2011/2012 - Finansiering/egenbetaling/ressursbehov utredes i samarbeid mellom fasilitet, DMF og St. Olavs Hospital

19 19 Foto: Jens Overvik


Laste ned ppt "1 Felles forskningsinfrastruktur. 2 Forprosjekt TekMed Hvorfor? –Utviklingen ved DMF de siste fem år Økt laboratorieareal med > 50 % Utstyrsanskaffelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google