Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeg en jobbsøker…. Utdanningsforbundet Rogaland v/Rita Ødegård 23.10.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeg en jobbsøker…. Utdanningsforbundet Rogaland v/Rita Ødegård 23.10.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeg en jobbsøker…. Utdanningsforbundet Rogaland v/Rita Ødegård 23.10.2012

2 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s2 Utdanningsforbundet Over 150 000 medl. fra barnehage, skole, høyskole og Universitet En demokratisk organisasjon Landsmøte hvert 3 år – øverste organ Organisert som forvaltningsnivåene : sentralledd fylkeslag (fylkesnivået) – valg hvert 3. år lokallag (kommunenivået) – valg hvert eller annenhvert år klubber (arbeidsplassnivået) – årlige valg Tillitsvalgte på alle nivåer Utdanningsforbundet Rogaland har i dag 12.100 medlemmer

3 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s3 Utdanningsforbundet arbeider for deg Lønns – arbeidsvilkår Utdanningspolitiske spørsmål Samfunnspolitikk Medlem av Unio ( hovedsammenslutning) – Utdanningsforbundet det største særforbundet i Unio Gratis medlemskap i første skole/barnehageår etter avsluttet grunnutdanning Gratis medlemskap i PS under utdanning

4 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s4 KOMMUNAL - PRIVAT Private skoler/barnehager (med og uten tariff) Kommunale skoler/barnehager/ppt Enkeltstående barnehager Arbeidsgiverorganisasjoner –PBL-A –Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) –Spekter –KA –KS (Kommunene utenom Oslo)

5 TJobbsøkerkurs 7.februar 2012s5 Målet for utlysning og tilsettingsprosesser Finne den best kvalifiserte! Reglene/prinsippene skal etterleves på et hvert stadium Tillitsvalgtes rolle underveis i prosessen: Kontrollere at reglene/prinsippene blir fulgt !

6 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s6 Utlysningstekster Utlysninger gjennom hele året Generelle fellesutlysninger (jan-mars) Hvorfor noen arbeidsgivere lyser stillinger på nytt? Vær obs på: Stillingsbetegnelse Forhold som vil vektlegges ved utvelgelse (må stå i utlysning) Fast eller midlertidig stilling Avlønning/ tariffavtale

7 Eksempel på utlysning? Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s7

8 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8 UTLYSNING AV STILLINGER Ta vare på utlysningsteksten – spesielt ved utlysning av spesifikke stillinger – fordi: Den opplyser gjerne om lønnsbetingelser Utlysningsteksten er bindende for arbeidsgiver Utlysningsteksten danner rammene for arbeidsforholdet Utlysningsteksten er konkurransegrunnlaget for søkerne Det er grunnlaget for etterfølgende vurdering av ombudene

9 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s9 SØKNAD – TIPS OG RÅD Hvem søknaden er fra/til Henvisning til utlysning Kort om utdanning Kort om praksis Vise hvorfor nettopp du er personen arbeidsgiver bør innkalle til intervju Analyser stillingsannonsen – trekk fram dine egenskaper som samsvarer med det de spør etter i annonsen – hold fokus på dine kvalifikasjoner og egenskaper i forhold til jobben Utvis flid og orden – mange kommuner vektlegger nå elektronisk søknad og da skal du fortrinnsvis benytte denne Les korrektur

10 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012 s10 CV Personlige data Formell utdanning/ formalkompetanse Realkompetanse (herunder for eksempel språk- og dataferdigheter) Yrkeserfaring (Interesser) Avtalte referanser Hvor du kan kontaktes (også i sommerferien) Nummerer vitnemål/attester

11 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s11 SØKERLISTER – offentlige virksomheter OFFENTLIG Navn Alder Bosted / arbeids- kommune Søker kan be om fritak fra offentliggjøring UTVIDA Navn Alder Fullstendige opplys- ninger om utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet

12 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12 INTERVJU Kan gi informasjon som vanskelig kan gis i utlysning, CV/søknad Intervju = også en toveis-kommunikasjon Ikke ment som en øvelse i grilling! Refleksjonsoppgaver ? Arbeidsgiver leder intervjuet Andre med i intervjupanelet: Leder av driftsstyret (hvis har det), tillitsvalgt

13 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s13 Eksempler på intervjuspørsmål Hvorfor ble du førskolelærer/lærer? Tidligere praksis? Hvilke egenskaper mener du det er viktig å ha som førskolelærer/lærer? Hvilke av dem har du har du? Hvilke har du ikke? Læringssyn? Syn på barn og læring/elevsyn? Pedagogisk syn…? Rammeplan? Kunnskapsløftet? Samarbeidsforhold i tidligere jobber? Hvordan vil dine kollegaer/med studenter beskrive deg hvis de fikk spørsmål om din samarbeidsevne?

14 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14 Eksempler på intervjuspørsmål Har du noen gang vært involvert i større konfliktsituasjoner? Hvordan taklet du det? Fritidsinteresser / fritidsaktiviteter? Familiesituasjon? Noe du vil utdype, si som du ikke har blitt spurt om? Har du spørsmål til arbeidsgiver? Vise interesse for jobben - vært og sett på nettet? Referanser – dersom du ikke har oppgitt det eller de vil spørre noen du ikke har oppgitt….. Troverdighet er viktig……..

15 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15 INTERVJU - begrensninger ARBEIDSGIVER kan ikke spørre eller ta hensyn til noe som har med diskrimineringsforbudene å gjøre, det vil si: Likestillingsloven: KJØNNSSPESIFIKT – f.eks. graviditet Diskrimineringsloven: ETNISITET, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, RELIGION, livssyn Arbeidsmiljølovens kap. 13: POLITISK SYN, medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, seksuell orientering, FUNKSJONS-HEMMING, alder Unntakene……. skal være relevant for jobben og stå i utlysningen

16 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16 Unntak for diskrimineringsforbudene Kan be opplyst: Hvordan søkeren stiller seg til religiøse, kulturelle og politiske spørsmål Medlemmer av arbeidstakerorganisasjon Om praktiserende homofil samlivsform ved tilsetting i religiøse trossamfunn –Dersom: Begrunnet i stillingens karakter Inngår i formålet for virksomheten å fremme særlige syn og stillingen er av betydning for å gjennomføre formålet – fortsatt et krav om at momentet er relevant

17 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17 REFERANSER Spør alltid personene du vil bruke om de er villige til å stille- FØR DU SENDER SØKNADEN Dersom referansen vil si noe ufordelaktig om deg – bør du få vite det på forhånd Du skal vite hvilke referanser arbeidsgiver bruker I noen utlysninger står det at du skal krysse av dersom du ikke vil at siste arbeidsgiver skal kontaktes…..

18 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18 Eksempler på referansespørsmål Hvilken tilknytning hadde du til vedkommende i arbeidsforholdet? Når, hvor lenge ansatt? Arbeidsoppgaver? Hvordan ble de løst? Hvorfor sluttet? Spesielle ting du vil trekke fram? Samarbeid med ledelse, kollegaer, elever, foreldre? Noe å utsette på vedkommende: -personlige egenskaper, -kompetanse, - framtreden ? Sykdom – unormalt mye? Ville du ansatt vedkommende igjen?

19 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s19 Søkerens rettigheter Ta kontakt med tillitsvalgte Kontradiksjon Innsyn etter forskrift om partsoffentlighet –Utvidet søkerliste (navn, alder, utdanning, praksis) –Formell innstilling (hvem, rekkefølge, dissens) –Alle faktiske dokumentopplysninger om seg selv Utsagn som kan spores mot konkret atferd/hendelse –Søknad med vedlegg til den som er tilsatt/innstilt Rett til redegjørelse for at ikke diskriminert

20 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20 TIDSPUNKT FOR NÅR ½ - ÅRS OG 1- ÅRS VIKARIATER BEGYNNER OG SLUTTER Står i ”Tilpasning til Ferieloven” 01.08 - 31.12 - ½ - års vikariat 01.01 – 31.07 - ” ” 01.08 – 31.07 - 1- års vikariat

21 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s21 TILSETTINGSBREV – SKAL HA Skal være skriftlig Hvem som har inngått avtalen Arbeidssted Stillingskode Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse Ved midlertidig tilsetting – forventet varighet Oppsigelsesfrister

22 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s22 TILSETTINGSBREV Avtalt lønn Pensjon Den normale arbeidstid per dag/uke Eventuell prøvetid Opplysninger om eventuell tariffavtale som regulerer arbeidsforholdet Sjekk at dette stemmer med utlysningstekst

23 Faser i tilsettingsprosessen: Vurderingsfasen Saksbehandlingen Avtaleinngåelsen Stillingsinnplassering/ lønnsansiennitet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s24 Lønnssystemet Minstelønnsystem Ulikt fra kommune til kommune Ulikt innen kommunene (private) Forhandle om lønn ved ansettelse Lokale forhandlinger Sentrale forhandlinger Tariff

25 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s25 Lønnssystem - KS StillingsgrupperMinstelønn pr. 01.06.12 0 år4 år8 år10 år16 år Kap 4 B Stillinger med krav om høyskoleutdanning350 900357 900369 900402 000 Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 369 500376 000382 200430 000 Stillinger med krav om mastergrad400 000410 000447 000472 700 Kap 4 C Lærer355 100364 000374 700391 000435 200 Adjunkt395 900405 800417 700424 500463 200 Adjunkt ( m tilleggsutd) 413 900424 300436 700451 400493 800 Lektor433 500442 100449 400478 600531 000 Lektor (m tilleggsutd ) 448 400459 700473 100494 500555 100

26 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s26 Minstelønn PBL-A 1.5 -20090 år4 år8år10 år16 år Høgskoleutd uten lederansvar (førskolelærer) 361 500365 000369 500397 500400 000 Høgskoleutd med lederansvar (ped.leder) 378 000383 000392 900420 400432 500

27 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s27 LØNNSANSIENNITET Fra fylte 18 år Omsorgstjeneste inntil 3 år Verneplikt Omgjøring av stilling/utdanning Offentlig tjeneste fullt ut, privat tjeneste av betydning I PBL-A privat +offentlig tjeneste av betydning for stillingen Skole : Alt arbeid etter endt utdanning Kan forhandles om?

28 Å være nyutdannet på arbeidsplassen Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s28 Unge/nyutdannede ønskes velkommen! Har arbeidsplassen noen ”fadderordning”? Du har krav på informasjon om dine rettigheter og plikter. Vær ikke redd for å spørre! Utdanningsforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner og på alle skoler. Delta og vær aktiv på medlemsmøter og i klubben! Du kan mye men har også mye å lære. Hvordan er miljøet? Delta i diskusjoner! (Taushet er ikke alltid ”gull”.)

29 Arbeidsmiljøet er viktig! Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s29 Ikke la problemer vokse seg store! Alle har en grense selv om jobben kan bli grenseløs. Som medlem av Utdanningsforbundet har du en tillitsvalgt du kan kontakte. Klubben har medbestemmelse på arbeidsplassen. Du har selv innvirkning på og et medansvar for arbeidsmiljøet. Som lærer eller førskolelærer vil du alltid ha en meningsfull jobb!

30 Hvorfor være organisert i utdanningsforbundet? TJobbsøkerkurs 7.februar 2012s30 Medlemskap i en fagforening med over 150 000 medlemmer. VI HAR MAKT! Skolerte tillitsvalgte på alle arbeidsplasser som ivaretar dine interesser i spørsmål om tilsetting, overføring, lønn, arbeidsmiljø m.m. VI KAN, OG VI HAR RESPEKT HOS ARBEIDSGIVER! Juridisk bistand og høy kompetanse innen konflikthåndtering. Tillitsvalgte som kan bistå i diskusjon om arbeidsplan og ved lokale forhandlinger. Medlemsblad med fokus på skole og barnehage Medlemsfordeler: forsikring, bensinkort, bankkort, leiebil, riksteateret, boliglån

31 ”Studentmedlem” På landsmøtet 2009 ble det vedtatt en ny bestemmelse om at studenter som arbeider i utdanningssystemet, og betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter og plikter som arbeidstaker-medlem. Dette innebærer at man kan delta på klubbmøter og dermed også få medbestemmelse på arbeidsplassen. Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s31

32 Jobbsøkerkurs 7.februar 2012s32 Jobb – høsten 2012 ? LYKKE TIL !!!!!!


Laste ned ppt "Jeg en jobbsøker…. Utdanningsforbundet Rogaland v/Rita Ødegård 23.10.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google