Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdsel inkl. Østlandspakka 2008-2020 Orientering til kontaktutvalget 6. desember 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdsel inkl. Østlandspakka 2008-2020 Orientering til kontaktutvalget 6. desember 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdsel inkl. Østlandspakka 2008-2020 Orientering til kontaktutvalget 6. desember 2007

2 Temaer Bakgrunn for Østlandspakka Østlandspakka 1999 og 2003 Strategisk kollektivplan Østlandspakka 2007

3

4 Befolkningsutvikling, 1995=100

5

6 Regional analyse for Østlandet Gjennomført 1998-99 SWOT-analyse –Befolkningsutvikling, Næringsutvikling og sysselsetting, Utdanning og kompetanse, Samferdsel og IKT, Miljø To scenarier –Trend og flerkjernet byutvikling Utviklet som del av Interreg-prosjekt Første mål: Fremme felles synspunkter til NTP 2002-2011

7 Enighet om to hovedmål Vedtak i kontaktutvalget 9. februar 2000 (regionalt handlingsprogram): Å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa Å sikre en balansert og bærekraftig utvikling innen regionen gjennom utvikling av en flerkjernestruktur. Dette vil minske presset på hovedstadsområdet (Oslo og Akershus) og styrke resten av regionen.

8 Flerkjernestruktur på Østlandet De fire byklyngene utenfor dagpendlings omlandet til Oslo

9 Flerkjernestuktur på Østlandet HOVEDSTADSOMRÅDET MJØSBYENE BUSKERUDBYENE VESTFOLDBYENE GRENLANDSOMRÅDET ØSTFOLDBYENE

10 Tre hovedgrep i Østlandspakka 1999 Modernisering av jern- banen, spesielt i tilknyt- ning til InterCity- triangelet Skien – Lillehammer – Halden Gode transportårer utenom Oslo-området og mellom byregionene i en flerkjernestruktur Utbedring av stam- vegene i de fem nasjonale transport- korridorene gjennom Østlandet

11 Moderne jernbane vil krympe Østlandet og understøtte flerkjernestruktur

12

13 Østlandets andel av riksveginvesteringene har økt

14 Strategisk kollektivplan Mandat vedtatt av kontaktutvalget 21.09.2001 Mål: økte kollektivandeler på Østlandet Strategisk kollektivplan skal sette kunden i sentrum Tilbud på tvers av transportmidler og på tvers av ulike grenser

15 Samordnet regionalt kollektivtilbud Målbilder for 2006 og 2015er laget Målbildene beskriver mulig reisetilbud i form av reisetider og frekvenser for regionale reiser, samt viktige omstigningspunkter Kostnader og markedsvirkninger diskuteres

16 Målbilde for 2015

17 Kollektivtrafikken kan ta 50% av forventet trafikkøkning 250.000 regionale reiser (lengre enn 40 km) hver dag på Østlandet, derav 50.000 kollektivreiser Prognosene tilsier 300.000 regionale reiser i 2015 Med felles innsats og satsing kan kollektiv- trafikken ta 50% av forventet økning Dette vil gi 15.000 færre bilreiser enn med trendutvikling, noe som tilsvarer 10.000 færre biler daglig

18 Målbildet skal realiseres gjennom 1.Jernbanepolitisk handlings- program 2.Stabil driftsøkonomi for kollektivtrafikken 3.Bedre framkommelighet for bussen 4.Oppgradering av knutepunkter – bedre tilgjengelighet for alle 5.Enkelt og attraktivt kollektivtilbud 6.Regulering av biltrafikken

19 Organisering og finansiering SKØ og forsøksordning BTV viktige premisser for videre organisering Finansiering primært gjennom økte bevilgninger på statsbudsjettet Omprioriteringer og former for brukerfinansiering som supplement

20 Samordning av takst- og billettsystemene Felles standard for elektronisk kort Forslag til takstsamordning –Felles verdikort –Gjennomgående billettering (samordning over fylkesgrenser) Forslag om takst- og billettsamordning på kort sikt Forslag om nettverk for å styrke kompetansen

21 Samordnet ruteinformasjon Felles standard for holdeplassregister er laget Enighet om oppbygging av felles rutedatabase Vedtak om samordnet ruteopplysningstjeneste, bygget på avtaler med Trafikanten som leverandør Fylkene kan selv velge om de ønsker å tilby ruteopplysning via egne kanaler Felles ruteopplysningstjeneste for 6 fylker fra 2006

22 Ekspressbussene på Østlandet Østlandssamarbeidets utredning ser hele Østlandet samlet Ser buss og tog i sammenheng Ser spesielt på forholdene i ”navet” Supplerer utredninger i regi av Statens vegvesen

23 Ekspressbussene er en viktig del av kollektivtilbudet God tilrettelegging av infrastruktur er nødvendig – samarbeid med Statens vegvesen viktig Bedre tilrettelegging av holdeplasser og framkommelighet generelt Framkommelighet til Bussterminalen i Oslo avgjørende. Bussterminalen må ha tilstrekkelig kapasitet, inkl. oppstillingsplasser. Staten må bidra finansielt til utvikling av Bussterminalen

24 Østlandspakka 2007 Et felles samferdsels- politisk grunnlag for fylkeskommunene på Østlandet Gjelder perioden 2008-2020 Hovedbudskap: Investeringsnivået for veg og bane må dobles

25 Et godt tilbud innen 2020 Bedre transportmuligheter nødvendig for å styrke samspillet mellom ulike deler av Østlandet og utnytte ressursene best mulig Jernbanen må moderniseres – en forutsetning for livskraftige og bærekraftige byområder Også stamvegnettet må utbygges – viktig for framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø Østlandet og Oslo er navet i landets transportnett

26 Bevilgningene må fordobles Gapet mellom behov og bevilgninger øker Selv om betydelige investeringer er gjort, gjenstår enda mer – spesielt på jernbanen Kostnadene til utbygging øker sterkt Bevilgningene både til stamveger og jernbane må minst fordobles for å nå målene innen 2020

27 Foreslåtte investeringer i jernbane- nettet 2008- 2020. Kostnad 30 mrd. kr

28 Foreslåtte prosjekter på stamveg- nettet 2008- 2020. Kostnad 48,5 – 51,5 mrd. kr

29 Reduserte reisetider krymper Østlandet

30 Kollektivtransporten må vektlegges mer Jernbanen må være ryggraden Ekspressbussene utgjør et viktig supplement Gevinster å hente ved bedre organisering Bedre og mer forutsigbar finansiering nødvendig. Driften av kollektivtrafikken må inn i NTP Felles innsats for universell utforming


Laste ned ppt "Samferdsel inkl. Østlandspakka 2008-2020 Orientering til kontaktutvalget 6. desember 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google