Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes

2 Formålet med anskaffelsesregelverket Hovedformål angitt i Loa § 1 Sikre effektiv ressursbruk Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? 2

3 Grunnleggende prinsipper Regulert kun i loa § 4 nå og ikke i forskriftene Konkurranse Likebehandling Forholdsmessighet (proporsjonalitet) Forutberegnelighet Etterprøvbarhet Prinsippene følger EØS-avtalen, alminnelige forvaltningsrettslige regler og anbudsrettslige prinsipper Funksjoner; - selvstendig grunnlag for rettigheter og plikter - tolkingsfaktor De grunnleggende prinsippene er de samme som fremgår av anskaffelsesloven av 1999 og anskaffelsesforskriften av 2006, men teksten er forenklet og det er ikke lenger overlapp 3

4 Andre samfunnshensyn 1 Regulert i loa §§ 5, 6 og 7 samt forskrifter Miljø - loa § 5 første ledd påbyr oppdragsgiver å ta miljøhensyn i sin anskaffelsespraksis for å - redusere skadelige miljøpåvirkninger - fremme klimavennlige løsninger Menneskerettigheter - loa § 5 første ledd sier at oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser forutsatt at det er risiko for brudd på slike rettigheter - er særlig aktuelt ved anskaffelser av varer - DIFI har laget en liste over høyrisikoprodukter - Difi og Initiativ for etisk handel har laget en ny og felles kontraktsstandard som kan brukes Krav til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold må ha tilknytning til leveransen 4

5 Andre samfunnshensyn 2 Oppdragsgivere har plikt til å ta inn kontraktsklausuler som skal forhindre såkalt «sosial dumping» - Hjemlet i dagens anskaffelsesregelverk og vil fortsette å være det i nytt anskaffelsesregelverk, se loa § 6 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter - Plikten gjelder tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter – ikke varekontrakter - DIFI har utarbeidet en veileder om hvordan oppdragsgivere kan overholde sine plikter - Arbeidstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med at plikten overholdes Universell utforming Krav om bruk av lærlinger i loa § 7 - oppdragsgiver skal stille krav om at lærlingeordning og læreplasser i bransjer med særlig behov - dette er nytt - forslag til nye forskrifter er på høring. 5

6 Hvilke oppdragsgivere omfattes av anskaffelsesloven (loa)? Hjemmel loa § 2 andre ledd Stat jf. a) Fylkeskommune, jf. b) Kommune, jf. b) Offentligrettslige organer, jf. c) Sammenslutninger, jf. d) Virksomheter som driver forsyningsaktiviteter, jf. e) og f)

7 Hvilke oppdragsgivere omfattes av anskaffelsesforskriften (foa) ? Hjemmel foa § 1-2 første ledd Stat, fylkeskommune, kommuner, offentligrettslige organer og sammenslutninger Det er gitt en egen forskrift for virksomheter som utøver forsyningsaktiviteter

8 Hva er et offentligrettslig organ? Definert i foa § 1-2 (2) organ organisert som eget rettssubjekt og som tjener allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter og som er kontrollert av offentlige organer enten i form av finansiering, forvaltning eller kontroll over de organer som styrer/leder rettssubjektet Alle tre vilkårene må være oppfylt

9 Hva er en anskaffelse (en kontrakt)? Anskaffelse; - begrepet benyttes i loven - omfatter kjøp, leie, leasing og tilsvarende jf. forarbeidene Kontrakt, jf. foa § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører Begrepen anskaffelse og kontrakt må forstås likt i regelverket 9

10 Hvilke anskaffelser omfattes av loven? Hjemmel: loa § 2 første ledd Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Anskaffelser med en kontraktsverdi under kr. 100 000 ekskl. mva. faller utenfor regelverket. Det er nytt at de faller utenfor loven Departementet har hjemmel til å begrense virkeområdet i loven i forskrift, se loa § 2 fjerde ledd, hjemmelen er benyttet

11 Hvilke anskaffelser (kontrakter) omfattes av foa? (1) Hovedregel: vare-, tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter med en kontraktsverdi lik eller over 100 000 ekskl. mva. omfattes, jf. foa § 1-1 Foa § 4-1 b) – i) gir definisjoner av ulike typer slike kontrakter Unntak for en del kontrakter er gjort fordi de er regulert av annet regelverk Unntak for konsesjonskontrakter, jf. foa § 2-1 (1) c) - konsesjonskontrakter er regulert i en egen forskrift, loa gjelder - i foa § 4-1 h) er det gitt en definisjon av en konsesjonskontrakt - det er nytt at tjenestekonsesjonskontrakter er regulert i anskaffelsesregelverket - det er også nytt at bygge- og anleggskonsesjonskontrakter nå er regulert i en egen forskrift, til nå har slike konsesjoner blitt regulert i foa Unntak gjelder også for kontrakter som gjelder forsyningsaktiviteter, jf. foa § 2-1 (1) a) og en del forsvarskontrakter, jf. foa § 2-1 b) - slike kontrakter er regulert i egne forskrifter, loa gjelder Unntak gjelder også for kontrakter om offentlig persontransport med jernbane og t-bane, jf. foa § 2-1(2) – også slike kontrakter er regulert i en egen forskrift, her gjelder heller ikke loa Noen unntak er også hjemlet i foa § 2-1 (3) disse går vi ikke inn på

12 Hvilke anskaffelser (kontrakter) omfattes av foa? (2) Foa og loa gjelder ikke anskaffelser som gjelder visse sikkerhetsmessige forhold mv. se foa § 2-2, dette går vi ikke nærmere inn på Foa og og loa gjelder ikke for anskaffelser som inngås på grunnlag av en enerett jf. foa § 2-3 – denne bestemmelsen behandles senere (denne erstatter bestemmelsen i anskaffelsesforskriften av 2006 § 1- 3 (2) h)) Foa og loa gjelder ikke visse tjenestekontrakter, jf. foa § 2-4, slik som ansettelser og visse juridiske og finansielle tjenester. Her ser vi nærmere på; - kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger … i foa § 2-4 a) (denne erstatter bestemmelsen i anskaffelsesforskriften av 2006 § 1- 3 (2) b)) - unntaket for myndighetsutøvelse i foa § 2-4 h) (denne erstatter bestemmelsen i anskaffelsesforskriften av 2006 § 1- 3 (2) k)) Foa og loa gjelder som hovedregel heller ikke kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester jf. foa § 2-5 (1) - Kort om unntaket i foa § 2-5 (2)

13 Hvem er rettighetshavere? Hjemmel loa § 3 alle virksomheter som har relevante rettigheter ifølge internasjonale avtaler Norge har på området, Omfatter rettighetshavere etter EØS-avtalen, WTO- avtalen og andre internasjonale avtaler, for eks. EFTAs tredjelandsavtaler Disse er rettighetshavere etter anskaffelsesregelverket uavhengig av kontraktens verdi


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google