Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt
Førstelektor Ingun Sletnes Høst 2014 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?
Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes? Når gjelder de ulike delene av regelverket? Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner Anskaffelsesprosedyrer Konkurransebetingelsene Avvisning av leverandør eller tilbud Forhandlinger og avklaringer under konkurransen Avslutning av konkurranser og valg av tilbud Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning 2

3 Rettslig regulering lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15. november 2002 forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008  forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 7. april 2006 (forsyningsforskriften)   forskrift av 25. oktober 2013 anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren samt en egen forskrift av 4. oktober 2013 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser 3

4 Hensyn bak anskaffelsesreglene
Effektiv offentlig ressursbruk Effektiv konkurranse på markedet Økt integrasjon og samhandel, herunder tilgang for leverandører fra andre EU/EØS-land Likebehandling og forutberegnelighet Forhindre korrupsjon og styrke allmennhetens tillit til den offentlige økonomistyringen Profesjonalisering og standardisering

5 Anskaffelsesloven (LOA)
Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid Gjelder kommune, fylkeskommune og stat og en del offentlige selskaper Skiller ikke mellom EØS-regler og nasjonale regler Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende krav til en anskaffelse, lovens virkeområde, regler om søksmålsadgang, tvisteløsninger og sanksjoner 5

6 Anskaffelsesforskriften (FOA)
Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se FOA § 1-3 Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser regulert av nasjonale regler Oppdeling - del I generelle regler - del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester - del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester - del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting - del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess Anskaffelsesforskriften vil bli endret i løpet av de nærmeste årene, dels pga. nye EU-direktiver og dels pga. oppfølgingen av NOU 2014:4: Enklere regler – bedre anskaffelser. Næringsdepartementets mål er å ha nye regler på plass 1. januar 2016 EU-direktivene er vedtatt, utfallet av oppfølgingen av NOU 2014 er usikkert, utredningen inneholder ganske mange dissenser

7 Noen sentrale begreper
Terskelverdier se departementets oversikt verdier Prioriterte og uprioriterte tjenester Anskaffelsesprosedyrer: - anbudskonkurranse, jf. FOA § 4-2 a og b - konkurranse med forhandlinger jf. FOA § 4-2 d - konkurransepreget dialog jf. FOA § 4-2 c - anskaffelser etter FOA § 2-1 (2) og (3) – tidligere omtalt som «direkte anskaffelse» Eget rettssubjekt 7

8 Noen sentrale begreper fortsatt
Anskaffelse Kontrakt, jf. FOA § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører 8

9 Omfanget av offentlige anskaffelser
2001 2003 2005 2007 2009 2011 I alt 209 187  242 081  269 986     Stat forvaltning 88 791  113 427  124 291     Kommune forvaltning 61 836 69 125 74 047  93741   Fylkes- kommune 23 969 10 358 11 204 14 384 17 952 27 360 Fylkeskommune og kommune forretning 5 367 5 410 4 357 7 594 6 628 5 856 K Kilde: Statistisk Sentralbyrå tall for lest 9

10 Faser i en anskaffelsesprosess
Planlegging Konkurranse Oppfølging av kontrakter 10

11 Planleggingsfasen Vurdere behov Spesifikasjon av ønsket leveranse
Analyse av markedet Finne ut anskaffelsesform, beregne kontraktsverdi etc. Utvelgelseskriterier, både leverandørkrav og krav til tilbudet Velge kontrakt, fastsette kontraktsbetingelser, Annet DM 19417

12 Konkurransefasen Forespørsel Prekvalifisering Evaluering Forhandlinger
Kontraktsinngåelse

13 Kontraktsoppfølging Oppfølgingsfasen er ikke omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Kontraktsretten vil regulere forholdet mellom partene i denne fasen Meget viktig fase Må regulere sentrale deler av kontraktsoppfølgingsfasen i kontrakten, altså i planleggingsfasen.

14 Formål, offanskl. § 1 Sikre effektiv ressursbruk - ved likebehandling - ved krav til forretningsmessighet Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Hvordan prøver en å oppnå disse formålene? 14

15 Grunnleggende krav til anskaffelsesprosess LOA § 5 og FOA § 3-1
Konkurranse God forretningsskikk Likebehandling Forholdsmessighet (proporsjonalitet) Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet Annet 15


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google